Kwartierstaat van Woltje Symons Gerritzen (1874-1941)

 


© 2010  Tj.E. Martens

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120


Generatie I

1  Woltje Symons Gerritzen, wonende Sneek (Frl) en Stiens (Frl), is geboren op zondag 20 september 1874 Workum (Frl), is overleden op dinsdag 10 juni 1941 Stiens (Frl), is begraven op vrijdag 13 juni 1941 Stiens (Frl). Woltje werd 66 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Woltje trouwt op vrijdag 14 februari 1908 Huizum (Frl) op 33-jarige leeftijd met de 33-jarige Binnert Sjoerds de Jong, zoon van Sjoerd Lolkes de Jong en Aagje Binnerts Adema. Binnert, kleermaker, bakker en diaken, wonende Workum (Frl), Sneek (Frl) en Stiens (Frl), is geboren op dinsdag 1 december 1874 Bozum (Frl), is overleden op zaterdag 21 januari 1956 Groningen (Grn). Binnert werd 81 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Binnert was eerder gehuwd (1) met Willemke Ages Bosma.<1,2> Binnert was eerder gehuwd (2) met Froukje Symons Gerritzen.<3,4>

Van Binnert en Woltje zijn vijf kinderen bekend.<5..9>

Generatie II

2  Symon Doekles Gerritzen, veehouder, wonende Wiske onder Workum (Frl), is geboren op dinsdag 16 maart 1841 Heidenschap (Frl), is overleden op vrijdag 14 juni 1907 Sneek (Frl). Symon werd 66 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Symon trouwt op donderdag 9 mei 1867 gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (Frl) op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige

3  Aaltje Hendriks Bajema is geboren op woensdag 6 februari 1839 Warns (Frl), is overleden op woensdag 21 juni 1916 Sneek (Frl). Aaltje werd 77 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Van Symon en Aaltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Wypkje Symons Gerritzen, wonende Workum (Frl), is geboren op zondag 1 maart 1868 Warns (Frl), is overleden op maandag 27 mei 1929 Koudum (Frl). Wypkje werd 61 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Wypkje trouwt op vrijdag 24 mei 1889 gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (Frl) op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Pieter Wabes Visser, zoon van Wabe Pieters Visser en Jeltje Dirks Jaarsma. Pieter, boer, wonende Koudum (Frl), is geboren in 1865 Koudum (Frl).

2  Froukje Symons Gerritzen is geboren op maandag 29 november 1869 Warns (Frl), is overleden op donderdag 29 juni 1905 Stiens (Frl). Froukje werd 35 jaar en 7 maanden.

Froukje trouwt op zaterdag 11 april 1903 Huizum (Frl) op 33-jarige leeftijd met de 28-jarige Binnert Sjoerds de Jong, zie 1.

3  Doekle Symons Gerritzen is geboren op maandag 8 april 1872 gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (Frl).

4  Woltje Symons Gerritzen is geboren op zondag 20 september 1874 Workum (Frl), zie 1.

5  Hendrik Symons Gerritzen is geboren op zondag 3 december 1876 Workum (Frl), is overleden op maandag 1 januari 1900 Sneek (Frl). Hendrik werd 23 jaar en 29 dagen.

6  Grietje Symons Gerritzen is geboren op woensdag 7 mei 1879 Workum (Frl), is overleden op maandag 9 april 1973 Noordbergum (Frl). Grietje werd 93 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Grietje trouwt op donderdag 7 mei 1925 Leeuwarden (Frl) op 46-jarige leeftijd met de 53-jarige Johan Boorsma, zoon van Pieter Boorsma en Grietje Brantsma. Johan is geboren op donderdag 17 augustus 1871 Leeuwarden (Frl), is overleden op zaterdag 31 januari 1931 Leeuwarden (Frl). Johan werd 59 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

7  Gerrit Doekle Symons Gerritzen, melkcontroleur en directeur zuivelfabriek, wonende Sneek (Frl) en Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl), is geboren op zaterdag 6 mei 1882 Workum (Frl), is overleden op zaterdag 12 april 1924 Sneek (Frl), is begraven Elahuizen (Frl). Gerrit werd 41 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Gerrit trouwt op maandag 13 november 1905 Sneek (Frl) op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Sijbrigje Tolsma ook genaamd Siep, dochter van Hans Tolsma en Jitske Bottema. Sijbrigje is geboren op zondag 9 januari 1881 Sneek (Frl), is overleden op woensdag 6 juni 1962, is begraven Elahuizen (Frl). Sijbrigje werd 81 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

Generatie III

4  Doekele Gerrits Gerritzen, landbouwer, is geboren op woensdag 21 januari 1807 Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl), is overleden op vrijdag 14 september 1849 Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl), is begraven Gaastmeer (Frl). Doekele werd 42 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

Doekele trouwt op zondag 27 mei 1838 gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (Frl) op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige

5  Wypkjen Symons Attema is geboren op donderdag 12 november 1812 Gaastmeer (Frl), is overleden op maandag 24 mei 1886 Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl), is begraven Gaastmeer (Frl). Wypkjen werd 73 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Wypkjen trouwt op woensdag 3 november 1852 gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (Frl) op 39-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Haring Roels Abma, zoon van Roel Freerks Abma en Doedtje Thomasdr Boersma. Haring is geboren op woensdag 22 januari 1823 Idzega (Frl), is overleden op vrijdag 1 juli 1898 Gaastmeer (Frl). Haring werd 75 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Van Haring en Wypkjen is een kind bekend.<10>

Van Doekele en Wypkjen zijn zes kinderen bekend:

1  Gerrit Doekles Gerritzen is geboren op dinsdag 20 november 1838 Heidenschap (Frl), is overleden op maandag 19 februari 1855 Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl). Gerrit werd 16 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

2  Symon Doekles Gerritzen is geboren op dinsdag 16 maart 1841 Heidenschap (Frl), zie 2.

3  Sytze Tjalkes Doekles Gerritzen, veehouder, is geboren op vrijdag 30 september 1842 Heidenschap (Frl), is overleden op zondag 26 maart 1911 Heidenschap (Frl), is begraven Gaastmeer (Frl). Sytze werd 68 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Sytze trouwt op vrijdag 30 augustus 1889 gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (Frl) op 46-jarige leeftijd met de 21-jarige Janke Pieters van der Meulen, dochter van Pieter Gosses van der Meulen en Grietje Marcus van der Hoek. Janke, veehoudster, is geboren op donderdag 24 oktober 1867 Broek onder Joure (Frl), is overleden op vrijdag 12 februari 1943 Sneek (Frl), is begraven Gaastmeer (Frl). Janke werd 75 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

4  Bregtje Doekles Gerritzen is geboren op maandag 3 juni 1844 Gaastmeer (Frl), is overleden op donderdag 2 augustus 1917 Workum (Frl). Bregtje werd 73 jaar, 1 maand en 30 dagen.

Bregtje trouwt op zaterdag 15 mei 1875 Wymbritseradeel (Frl) op 30-jarige leeftijd met de 31-jarige Douwe Lolkes Dijkstra, zoon van Lolke Jeltes Dijkstra en Feikjen Douwes de Boer. Douwe, veehouder, wonende Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl), is geboren op woensdag 31 mei 1843 Parrega (Frl), is overleden op dinsdag 5 mei 1908 Workum (Frl), is begraven Gaastmeer (Frl). Douwe werd 64 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

5  Woltje Doekles Gerritzen is geboren op woensdag 21 januari 1846 Heidenschap (Frl), is overleden op zaterdag 19 juni 1869 Heidenschap (Frl). Woltje werd 23 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

6  Jeltje Hinke Doekles Gerritsen is geboren op woensdag 5 april 1848 Heidenschap (Frl), is overleden op woensdag 14 oktober 1925 Oudeschoot (Frl), is begraven Gaastmeer (Frl). Jeltje werd 77 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Jeltje trouwt op vrijdag 17 mei 1878 gemeente Doniawerstal (Frl) op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Anne Tjitzes Rijpkema, zoon van Tjitze Jans Rijpkema en Akke Annes de Jong. Anne, boer, is geboren op dinsdag 22 juni 1847 Goingarijp (Frl), is overleden op zondag 23 november 1930 Sneek (Frl), is begraven Gaastmeer (Frl). Anne werd 83 jaar, 5 maanden en 1 dag.

6  Hendrik Ottes Bajema, landbouwer, is geboren op donderdag 23 oktober 1800 Warns (Frl), is gedoopt op zondag 16 november 1800 Warns (Frl), is overleden op donderdag 14 juni 1877 Warns (Frl). Hendrik werd 76 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

Hendrik trouwt op donderdag 10 december 1829 gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (Frl) op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige

7  Froukjen Annes Klifstra is geboren op zaterdag 11 juli 1807 Scharl (Frl), is gedoopt in 1831, is overleden op dinsdag 26 juni 1855 Warns (Frl). Froukjen werd 47 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Van Hendrik en Froukjen zijn negen kinderen bekend:

1  Grietje Hendriks Baaima is geboren op woensdag 22 juni 1831 Gemeente Hemelumer Oldeferd (Frl), is overleden op zondag 30 januari 1921 Gemeente Hemelumer Oldeferd (Frl). Grietje werd 89 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Grietje trouwt op donderdag 7 mei 1857 Gemeente Hemelumer Oldeferd (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Wytze Idzes van der Zijpp, zoon van Ids Wytzes van der Zijpp en His de Boer. Wytze is geboren op zaterdag 29 november 1828 Warns (Frl), is gedoopt op zondag 24 februari 1850 Warns (Frl), is overleden op donderdag 16 januari 1873 Molkwerum (Frl). Wytze werd 44 jaar, 1 maand en 18 dagen.

2  Anne Hendriks Bajema ook genaamd Anne Hendriks Baayma, landbouwer, wonende Scharl (Frl), is geboren op vrijdag 31 mei 1833 Warns (Frl), is overleden op donderdag 4 april 1861 Scharl (Frl). Anne werd 27 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Anne trouwt op woensdag 14 mei 1856 Hemelum (Frl) op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Trijntje Atzes van der Zijpp, dochter van Atze Wytzes van der Zijpp en Marij Nannes van der Zee. Trijntje is geboren op vrijdag 19 februari 1836 Warns (Frl), is overleden op donderdag 11 mei 1865 Warns (Frl). Trijntje werd 29 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

Trijntje was later gehuwd (2) met Johannes Ages de Vries.<11,12>

3  Antje Hendriks Baaima is geboren op woensdag 1 april 1835 Warns (Frl), is overleden op zondag 22 februari 1931 Warns (Frl). Antje werd 95 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Antje trouwt op vrijdag 9 mei 1873 Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (Frl) op 38-jarige leeftijd met de 36-jarige Popke Freerks Steigenga ook genaamd Popke Freerks Stegenga, zoon van Freerk Popkes Steigenga en Geertje Hessels de Jong. Popke is geboren op donderdag 2 maart 1837 Warns (Frl), is overleden op donderdag 22 mei 1924 Gemeente Hemelumer Oldeferd (Frl). Popke werd 87 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

4  Otte Hendriks Bajema, boereknecht en landbouwer, is geboren op maandag 26 december 1836 Warns (Frl), is overleden op donderdag 29 november 1934 Warns (Frl). Otte werd 97 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Otte trouwt op donderdag 8 mei 1862 Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Geeske Freerks Stegenga ook genaamd Geeske Steigenga, dochter van Freerk Popkes Steigenga en Geertje Hessels de Jong. Geeske is geboren op donderdag 7 februari 1839 Warns (Frl), is overleden op zaterdag 30 juli 1921 Gemeente Hemelumer Oldeferd (Frl). Geeske werd 82 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

5  Aaltje Hendriks Bajema is geboren op woensdag 6 februari 1839 Warns (Frl), zie 3.

6  Jacobje Hendriks Bajema is geboren op woensdag 27 januari 1841 Gemeente Hemelumer Oldeferd (Frl).

Jacobje trouwt op donderdag 9 mei 1867 Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (Frl) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Ane Herres Stegenga ook genaamd Ane Steigenga, zoon van Herre Popkes Stegenga en Symentje Anes Boersma. Ane, boereknecht en landbouwer, is geboren op vrijdag 7 januari 1842 Scharl (Frl).

7  doodgeboren dochter is doodgeboren op maandag 15 september 1845 Warns (Frl).

8  Mettje Hendriks Bajema is geboren op vrijdag 25 december 1846 Gemeente Hemelumer Oldeferd (Frl), is overleden op woensdag 22 december 1937 Gemeente Hemelumer Oldeferd (Frl). Mettje werd 90 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Mettje trouwt op vrijdag 17 juni 1870 Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (Frl) op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Abe Herres Stegenga, zoon van Herre Popkes Stegenga en Symentje Anes Boersma. Abe, landbouwer, is geboren in 1845 Scharl (Frl).

9  Sipke Hendriks Bajema is geboren op vrijdag 11 januari 1850 Gemeente Hemelumer Oldeferd (Frl), is overleden op donderdag 12 maart 1863 Gemeente Hemelumer Oldeferd (Frl). Sipke werd 13 jaar, 2 maanden en 1 dag.

Generatie IV

8  Gerrit Doekeles Gerritzen, landbouwer, is geboren in 1777 Harich (Frl), is gedoopt, is overleden op woensdag 14 april 1841 Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl). Gerrit werd 64 jaar.

Gerrit gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 6 februari 1803 Sloten (Frl), trouwt (kerk) op zondag 13 februari 1803 Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl) op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige

9  Woltjen Gerlofs Hospes is geboren op zaterdag 21 december 1776 Molkwerum (Frl), is gedoopt op zondag 19 januari 1777 Molkwerum (Frl), is overleden op dinsdag 18 april 1837 Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl). Woltjen werd 60 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Van Gerrit en Woltjen zijn vier kinderen bekend:

1  Neeltje Gerrits Gerritzen is geboren op maandag 11 juli 1803 Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl), is overleden op dinsdag 15 maart 1881 Workum (Frl). Neeltje werd 77 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Neeltje trouwt op woensdag 13 mei 1818 Koudum (Frl) op 14-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Feite Fokkes Hofman, zoon van Fokke Gerkes Hofman en Attje Feites Ottema. Feite is geboren op dinsdag 31 januari 1797 Workum (Frl), is gedoopt op zondag 5 februari 1797 Workum (Frl), is overleden op zondag 26 april 1846 gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (Frl). Feite werd 49 jaar, 2 maanden en 26 dagen. Neeltje trouwt op donderdag 20 mei 1847 gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (Frl) op 43-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Auke Roels Abbema, zoon van Roel Freerks Abbema en Doetje Tomas Boersma. Auke, boerenknecht en boer, wonende Midlum (Frl) en Koudum (Frl), is geboren op vrijdag 29 januari 1819 Witmarsum (Frl), is overleden op donderdag 24 maart 1881. Auke werd 62 jaar, 1 maand en 23 dagen.

2  Doekele Gerrits Gerritzen is geboren op woensdag 21 januari 1807 Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl), zie 4.

3  Sytske Gerrits Gerritsen, boerin, wonende Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl) en Ferwoude (Frl), is geboren op dinsdag 6 december 1808 Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl), is gedoopt op zondag 1 januari 1809 Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl), is overleden op woensdag 7 juli 1869 Ferwoude (Frl). Sytske werd 60 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Sytske trouwt op zaterdag 1 september 1827 gemeente Wonseradeel (Frl) op 18-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Sytze Tjalkes van der Meer, zoon van Tjalke Reinders van der Meer en Aafke Tjeerds van der Meer. Sytze, boer, wonende Ferwoude (Frl), is geboren op maandag 14 september 1801 Longerhouw (Frl), is overleden op zaterdag 17 oktober 1840 Ferwoude (Frl). Sytze werd 39 jaar, 1 maand en 3 dagen. Sytske trouwt op zaterdag 22 maart 1845 gemeente Wonseradeel (Frl) op 36-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Dirk Sjoerds Postma, zoon van Sjoerd Sjoerds Postma en Foktje Baukes Jansen. Dirk, boer, wonende Ferwoude (Frl), is geboren op donderdag 24 april 1817 Ferwoude (Frl), is overleden op vrijdag 12 mei 1848. Dirk werd 31 jaar en 18 dagen.

Dirk was eerder gehuwd (1) met Jeltje Abes Brandsma.

Sytske trouwt op zaterdag 25 september 1852 gemeente Wonseradeel (Frl) op 43-jarige leeftijd (3) met de 54-jarige Sjoerd Tjeerds Ybema, zoon van Tjeerd Sjoerds Ybema en Jeltje Aukes. Sjoerd, boer, wonende Ferwoude (Frl), is geboren in 1798 Ferwoude (Frl).

Sjoerd was eerder gehuwd (1) met Grietje Jans Kamstra.

4  Gerlof Gerrits Gerritzen, boer, is geboren op dinsdag 30 maart 1813 Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl), is overleden op woensdag 16 december 1868 Workum (Frl). Gerlof werd 55 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

Gerlof trouwt op zondag 27 mei 1838 op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Janke Wypkes Schotanus, dochter van Wypke Nolles Schotanus en Leeuwkjen Michiels Tromp. Janke, boerin, is geboren op vrijdag 27 maart 1818 Gaastmeer (Frl), is overleden op maandag 19 december 1881. Janke werd 63 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

10  Symon Sieks Attema ook genaamd Siemen, landbouwer en boer, wonende Gaastmeer (Frl), is geboren op woensdag 17 maart 1784 Gaastmeer (Frl), is gedoopt op zondag 21 maart 1784 Gaastmeer (Frl), pleegde zelfmoord op donderdag 28 oktober 1847 Gaastmeer (Frl). Symon werd 63 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Symon trouwt op woensdag 23 oktober 1811 Wymbritseradeel (Frl) op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige

11  Bregtje Uilkes de Jong is geboren op dinsdag 7 oktober 1788 Oppenhuizen (Frl), is gedoopt op zondag 26 oktober 1788 Oppenhuizen (Frl), is overleden op zondag 5 mei 1844 Gaastmeer (Frl). Bregtje werd 55 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Van Symon en Bregtje zijn zes kinderen bekend:

1  Wypkjen Symons Attema is geboren op donderdag 12 november 1812 Gaastmeer (Frl), zie 5.

2  Antje Symons Attema is geboren op woensdag 7 december 1814 Gaastmeer (Frl), is overleden op dinsdag 28 augustus 1900 Gaastmeer (Frl), is begraven Gaastmeer (Frl). Antje werd 85 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Antje trouwt op woensdag 5 mei 1841 Workum (Frl) op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Uilke Everts Dijkstra, zoon van Evert Jarigs Dijkstra en Klaaske Uilkes Oudendijk. Uilke, boerefeint en boer, is geboren op zondag 18 oktober 1812 Workum (Frl), is overleden op zondag 11 november 1860 Workum (Frl). Uilke werd 48 jaar en 24 dagen.

3  Siek Symons Attema is geboren op donderdag 31 juli 1817 Gaastmeer (Frl), is overleden op donderdag 9 mei 1844 Gaastmeer (Frl). Siek werd 26 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

4  Tietje Symons Attema is geboren op vrijdag 25 februari 1820 Hieslum (Frl), is overleden op dinsdag 10 januari 1854 Hieslum (Frl), is begraven Hieslum (Frl). Tietje werd 33 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Tietje trouwt op zaterdag 9 mei 1846 gemeente Wonseradeel (Frl) op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Bauke Abrahams Couperus, zoon van Abraham Mollerus Couperus en Jantje Feites Agema. Bauke, boer, wonende Hieslum (Frl) en Midlum (Frl), is geboren op zondag 14 januari 1816 Hieslum (Frl), is gedoopt, is overleden op dinsdag 11 december 1877 Hieslum (Frl). Bauke werd 61 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

5  Uiltje Symons Attema, boer, is geboren op zondag 26 mei 1822 Gaastmeer (Frl), is overleden op dinsdag 17 juni 1879 Oudega (Wymbritseradeel ) (Frl). Uiltje werd 57 jaar en 22 dagen.

Uiltje trouwt op zaterdag 8 mei 1847 Wymbritseradeel (Frl) op 24-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Hotske Tjeerds van der Meer, dochter van Tjeerd Tjalkes van der Meer en Pietertje Hantjes Walda. Hotske is geboren op donderdag 10 maart 1825 Workum (Frl), is overleden op woensdag 22 februari 1865 Oudega (Wymbritseradeel ) (Frl). Hotske werd 39 jaar, 11 maanden en 12 dagen. Uiltje trouwt op vrijdag 20 december 1867 op 45-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Lamkje Boerstra, dochter van Hijlke Jans Boerstra en Sijtske Hessels de Groot. Lamkje is geboren op vrijdag 17 juli 1829 Sneek (Frl).

6  Jan-Wieger Symons Attema, boer, visser en jager, wonende Gaastmeer (Frl), is geboren op woensdag 26 mei 1830 Gaastmeer (Frl), is overleden op donderdag 12 februari 1891 Gaastmeer (Frl). Jan-Wieger werd 60 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Jan-Wieger trouwt op zaterdag 16 mei 1857 Wymbritseradeel (Frl) op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Jannigje Pieters Meinema, dochter van Pieter Meines Meinema en Antje Sijmens Visser. Jannigje is geboren op zondag 23 december 1827 Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl), is overleden op donderdag 5 april 1883 Sneek (Frl), is begraven Gaastmeer (Frl). Jannigje werd 55 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

12  Otte Jacobs Baaima, landbouwer, wonende Warns (Frl), is geboren Colderwolde (Frl), is gedoopt op zaterdag 2 februari 1760 Oudega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl), is overleden op zaterdag 17 januari 1829 Warns (Frl). Otte werd 68 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Otte trouwt (kerk) op zondag 20 mei 1781 Hemelum (Frl) op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige

13  Grytje Geeles Boeven is afkomstig uit Oosterend (Frl), is gedoopt op zondag 26 maart 1758 Langweer (Frl), is overleden op zaterdag 15 juli 1843 Warns (Frl). Grytje werd 85 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Van Otte en Grytje zijn negen kinderen bekend:

1  Gertje Ottes Baaima ook genaamd Geertje is geboren op donderdag 11 april 1782 Hemelum (Frl), is gedoopt op zondag 21 april 1782 Hemelum (Frl), is overleden op zaterdag 17 oktober 1857. Gertje werd 75 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Gertje was gehuwd met Tjitte Bouwes Bruinsma. Tjitte is geboren rond 1774, is overleden op zaterdag 5 mei 1827. Tjitte werd ongeveer 53 jaar.

2  Antje Ottes Baaima is geboren op maandag 20 september 1784 Hemelum (Frl), is gedoopt op zondag 3 oktober 1784 Hemelum (Frl), is overleden op dinsdag 7 november 1826. Antje werd 42 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Antje trouwt (kerk) op zondag 18 mei 1806 Oudemirdum (Frl) op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 45-jarige Teunis Jans de Boer, zoon van Jan Jans en Marijke Theunis. Teunis is geboren rond 1761, is overleden op woensdag 13 februari 1833. Teunis werd ongeveer 72 jaar.

3  Geele Ottes Bajema is geboren op vrijdag 26 januari 1787 Hemelum (Frl), is gedoopt op zondag 11 februari 1787 Hemelum (Frl), is overleden op zondag 4 oktober 1863 gemeente Wonseradeel (Frl). Geele werd 76 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Geele trouwt op woensdag 30 maart 1814 op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Baukje Gerrits de Boer. Baukje is geboren rond 1791, is overleden op dinsdag 11 mei 1869. Baukje werd ongeveer 78 jaar.

4  Jacob Ottes Baaima is geboren op donderdag 28 januari 1790 Warns (Frl), is gedoopt op zondag 21 februari 1790 Warns (Frl), is overleden op vrijdag 20 oktober 1837 Makkum (Frl). Jacob werd 47 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Jacob trouwt op woensdag 2 februari 1814 op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Antje Jans van Dijk, dochter van Jan Durks van Dijk en Trijntje Jacobs Haagsma. Antje, naaister, is geboren op woensdag 5 juni 1793 Oudemirdum (Frl), is overleden op zondag 12 maart 1843 Sloten (Frl). Antje werd 49 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

5  Mettje Ottes Bajema is geboren op dinsdag 15 november 1791 Warns (Frl), is gedoopt op zondag 18 december 1791 Warns (Frl), is overleden op vrijdag 9 augustus 1844 Hemelum (Frl). Mettje werd 52 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

Mettje trouwt op zondag 19 januari 1817 op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 57-jarige Gerrit Uilkes Feenstra. Gerrit is geboren rond 1760, is overleden op donderdag 23 januari 1834. Gerrit werd ongeveer 74 jaar.

6  Bens Ottes Baaima is geboren op zaterdag 8 februari 1794 Warns (Frl), is gedoopt op zondag 23 februari 1794 Warns (Frl), is overleden op vrijdag 3 april 1885 Warns (Frl). Bens werd 91 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Bens trouwt op woensdag 31 mei 1820 op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerrit Sybrands Bruinsma, zoon van Sybrand Hommes Bruinsma en Aag Klazes. Gerrit, binnenschipper en landbouwer, is geboren op donderdag 22 september 1796 Warns (Frl), is gedoopt op zondag 16 oktober 1796 Warns (Frl), is overleden op maandag 16 september 1844 Warns (Frl). Gerrit werd 47 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

7  Jouke Ottes Baaima, landbouwer, is geboren op zaterdag 5 december 1795 Warns (Frl), is gedoopt op maandag 21 december 1795 Warns (Frl), is overleden op donderdag 20 januari 1876 Nijemirdum (Frl). Jouke werd 80 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Jouke trouwt op zaterdag 15 januari 1820 Gaasterland (Frl) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Marijke Lefferts Leffertstra, dochter van Leffert Jacobs Leffertstra en Trui Jans Haarsma. Marijke is geboren op zaterdag 6 februari 1796 Nijemirdum (Frl), is overleden op woensdag 20 mei 1885 Bakhuizen (Frl). Marijke werd 89 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

8  Hendrik Ottes Bajema is geboren op donderdag 23 oktober 1800 Warns (Frl), is gedoopt op zondag 16 november 1800 Warns (Frl), zie 6.

9  Roelof Ottes Baaima ook genaamd Roelof Bajema, landbouwer, wonende Warns (Frl), is geboren op woensdag 24 november 1802 Warns (Frl), is gedoopt op zondag 19 december 1802 Warns (Frl), is overleden op maandag 9 juli 1883 Molkwerum (Frl). Roelof werd 80 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Roelof trouwt op woensdag 12 april 1826 op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Lijsbert Klazes van der Veer, dochter van Klaas Annes van der Veer en Jouwer Sierds de Jong. Lijsbert is geboren op maandag 10 december 1804 Warns (Frl), is overleden op woensdag 28 juni 1882 Molkwerum (Frl). Lijsbert werd 77 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

14  Anne Jarigs Klifstra, landbouwer, wonende Scharl (Frl), is geboren in 1761, is gedoopt, is overleden op zondag 6 januari 1828 Scharl (Frl). Anne werd 67 jaar.

Anne trouwt (kerk) op zondag 31 maart 1793 Warns (Frl) op 32-jarige leeftijd met de 28-jarige

15  Antje Fokkes Boonstra is geboren in 1765 Oldeboorn (Frl), is gedoopt in 1790, is overleden op maandag 5 november 1855 Warns (Frl). Antje werd 90 jaar.

Van Anne en Antje zijn acht kinderen bekend:

1  Jarig Annes Klifstra is geboren in 1794, is overleden op vrijdag 3 mei 1822 Scharl (Frl). Jarig werd 28 jaar.

2  Sipke Annes Klifstra is geboren in 1795, is ongehuwd overleden op maandag 9 april 1838 Warns (Frl). Sipke werd 43 jaar.

3  Aaltje Annes Klifstra is geboren in 1797, is overleden op donderdag 18 april 1816 Staveren (Frl). Aaltje werd 19 jaar.

4  Ids Annes Klifstra is geboren in 1799, is overleden op woensdag 10 februari 1858 Warns (Frl). Ids werd 59 jaar.

Ids trouwt op donderdag 13 november 1823 gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (Frl) op 24-jarige leeftijd met Hylke Sybrands Schrale.

5  Beitske Annes Klifstra is geboren in 1800, is overleden op zondag 31 januari 1875. Beitske werd 75 jaar.

Beitske trouwt op donderdag 27 maart 1834 Gemeente Hemelumer Oldeferd (Frl) op 34-jarige leeftijd met Beeuwe Reins Polma.

6  Holk Annes Klifstra is geboren in 1800, is overleden op dinsdag 26 december 1865 Warns (Frl). Holk werd 65 jaar.

Holk trouwt op woensdag 17 maart 1824 Gemeente Hemelumer Oldeferd (Frl) op 24-jarige leeftijd met Fokke Reins Polma.

7  Fokke Annes Klifstra is geboren in 1803, is overleden op woensdag 6 augustus 1834 Scharl (Frl). Fokke werd 31 jaar.

8  Froukjen Annes Klifstra is geboren op zaterdag 11 juli 1807 Scharl (Frl), is gedoopt in 1831, zie 7.

Generatie V

16  Doekle Gerrits, landbouwer, wonende Heidenschap (Frl), Parrega (Frl) en Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl), is geboren rond 1732, is overleden Harich (Frl).

Doekle trouwt (kerk) op zondag 16 juni 1765 Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl) op ongeveer 33-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige

17  Fouw Sibolts is geboren rond 1735.

Van Doekle en Fouw is een kind bekend:

1  Gerrit Doekeles Gerritzen is geboren in 1777 Harich (Frl), is gedoopt, zie 8.

18  Gerlof Gerlofs Hospes, werkman, wonende Molkwerum (Frl), is geboren rond 1747 Sandfirden (Frl), is overleden op maandag 6 augustus 1827 Molkwerum (Frl). Gerlof werd ongeveer 80 jaar.

Gerlof trouwt (kerk) op zondag 18 februari 1781 Molkwerum (Frl) op ongeveer 34-jarige leeftijd (2) met de 36-jarige Geeske Martens, dochter van Marten Ruurds en Fokel Tittes. Geeske is geboren op woensdag 20 januari 1745 Bakhuizen (Frl), is gedoopt op zondag 24 januari 1745 Hemelum, is overleden op zondag 21 april 1811 Molkwerum (Frl). Geeske werd 66 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Van Gerlof en Geeske zijn twee kinderen bekend.<13,14>

Gerlof trouwt (kerk) op zondag 21 april 1771 Gaastmeer (Frl) op ongeveer 24-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige

19  Syts Hendriks ook genaamd Sietie en Sijtje is gedoopt op zondag 23 oktober 1740 Gaastmeer (Frl), is overleden op donderdag 20 januari 1780 Molkwerum (Frl). Syts werd 39 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

Van Gerlof en Syts zijn zes kinderen bekend:

1  Syberich Gerlofs is geboren op dinsdag 20 februari 1770, is gedoopt op vrijdag 2 maart 1770 Gaastmeer (Frl), is overleden voor vrijdag 15 mei 1772. Syberich werd hoogstens 2 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

2  Aaltje Gerlofs Hospes is gedoopt op zondag 26 januari 1772 Oudega (Wymbritseradeel ) (Frl).

3  Syberich Gerlofs Hospes ook genaamd Syberich Gerlofs Visser is geboren op vrijdag 15 mei 1772 Gaastmeer (Frl), is gedoopt op zaterdag 30 mei 1772 Gaastmeer (Frl), is overleden op zondag 7 maart 1852 Sneek (Frl). Syberich werd 79 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Syberich trouwt (kerk) op zondag 28 april 1799 Woudsend (Frl) op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Hijlke Jelles Zoethout, zoon van Jelle Reinders Soethout en Lisk Ages Tromp. Hijlke, visser, schipper, schippersknecht en sjouwer, wonende Ypecolsga (Frl), is geboren op donderdag 26 november 1778 Woudsend (Frl), is gedoopt op zondag 6 december 1778 Woudsend (Frl), is overleden op woensdag 11 mei 1831 Sneek (Frl). Hijlke werd 52 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

4  Hendrik Gerlofs is geboren op zondag 1 mei 1774 Gaastmeer (Frl), is gedoopt Gaastmeer (Frl), is overleden voor 1787. Hendrik werd hoogstens 12 jaar en 8 maanden.

5  Gerrit Gerlofs Hospes is geboren op zondag 13 augustus 1775 Molkwerum (Frl), is gedoopt op zondag 1 oktober 1775 Molkwerum (Frl).

6  Woltjen Gerlofs Hospes is geboren op zaterdag 21 december 1776 Molkwerum (Frl), is gedoopt op zondag 19 januari 1777 Molkwerum (Frl), zie 9.

20  Siek Symens Attema, visser en palinghandelaar, wonende Gaastmeer (Frl), is geboren op woensdag 3 maart 1756 Idsega (Frl), is gedoopt op zondag 14 maart 1756 Gaastmeer (Frl), is overleden op zondag 19 mei 1822 Gaastmeer (Frl). Siek werd 66 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Siek trouwt (kerk) op zondag 7 mei 1780 Gaastmeer (Frl) op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige

21  Wypkjen Jans Visser is geboren op zaterdag 12 augustus 1758 Gaastmeer (Frl), is gedoopt op zondag 13 augustus 1758 Gaastmeer (Frl), is overleden op zaterdag 8 augustus 1818 Gaastmeer (Frl). Wypkjen werd 59 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Van Siek en Wypkjen zijn negen kinderen bekend:

1  Gelkjen Sieks Attema is geboren op dinsdag 5 februari 1782 Gaastmeer (Frl), is gedoopt op zondag 10 februari 1782 Gaastmeer (Frl), is overleden op donderdag 21 november 1850 IJlst (Frl). Gelkjen werd 68 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Gelkjen trouwt (kerk) rond 1802 op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Sjoerd Jans, zoon van Jan Sioerds en Hylk Meyes. Sjoerd is geboren op donderdag 1 april 1773 Hommerts (Frl), is gedoopt op zondag 11 april 1773 Hommerts (Frl).

2  Symon Sieks Attema is geboren op woensdag 17 maart 1784 Gaastmeer (Frl), is gedoopt op zondag 21 maart 1784 Gaastmeer (Frl), zie 10.

3  Jan Sieks Attema, huisman, is geboren op vrijdag 28 april 1786 Gaastmeer (Frl), is gedoopt op zondag 30 april 1786 Gaastmeer (Frl), is overleden op zaterdag 24 december 1859 Heeg (Frl). Jan werd 73 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Jan trouwt op woensdag 3 mei 1815 Wymbritseradeel (Frl) op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige Wytske Cornelis Roorda, dochter van Cornelis Jiskes Roorda en Akke Idzes Idzerda. Wytske is geboren op maandag 11 juli 1791 Sneek (Frl), is overleden op dinsdag 18 maart 1862 Heeg (Frl). Wytske werd 70 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

4  Pierkjen Sieks Attema is geboren op dinsdag 20 oktober 1789 Gaastmeer (Frl), is gedoopt op maandag 2 november 1789 Gaastmeer (Frl).

Pierkjen trouwt op zondag 3 november 1811 op 22-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Thomas Gerrits Hofstra. Thomas, koopman, is geboren in 1786 Sneek (Frl), is overleden in januari 1819 Zutphen (Gld). Thomas werd 33 jaar. Pierkjen trouwt op zondag 11 november 1821 Sneek (Frl) op 32-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Reinder Barkman Kuitert. Reinder, koopman, wonende Sneek (Frl), is gedoopt op vrijdag 15 januari 1790 Groningen (Grn).

5  Anne Sieks Attema is geboren op dinsdag 23 februari 1790 Gaastmeer (Frl), is gedoopt op zondag 28 februari 1790 Gaastmeer (Frl), is overleden voor maart 1797. Anne werd hoogstens 7 jaar en 6 dagen.

6  Kornelis Sieks Attema is geboren op dinsdag 23 februari 1790 Gaastmeer (Frl), is gedoopt op zondag 28 februari 1790 Gaastmeer (Frl).

7  Folkjen Sieks Attema ook genaamd Foekje Sieks is geboren op donderdag 1 augustus 1793 Gaastmeer (Frl), is gedoopt op zondag 18 augustus 1793 Gaastmeer (Frl), is overleden op zaterdag 8 augustus 1812 Koudum (Frl). Folkjen werd 19 jaar en 7 dagen.

Folkjen gaat in ondertrouw op zaterdag 23 maart 1811 gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (Frl), trouwt op woensdag 17 april 1811 gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (Frl) op 17-jarige leeftijd met de 18-jarige Hijlke Reins Feenstra, zoon van Rein Ennes en Froukje Jans. Hijlke, boerenknecht, slager en koemelker, wonende Koudum (Frl), is geboren op donderdag 26 juli 1792 Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl), is gedoopt op zondag 29 juli 1792 Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl), is overleden op zondag 25 februari 1855 gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (Frl). Hijlke werd 62 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

Hijlke was later gehuwd (2) met Klaaske Reins Quarré.<15,16>

8  Korneliske Sieks Attema ook genaamd Ottema, wonende Gaastmeer (Frl), is geboren op zondag 26 april 1795 Gaastmeer (Frl), is gedoopt op zondag 3 mei 1795 Gaastmeer (Frl), is overleden op donderdag 17 december 1812 onder Workum (Frl). Korneliske werd 17 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Korneliske trouwt op vrijdag 23 oktober 1812 gemeente Wymbritseradeel (Frl) op 17-jarige leeftijd met de 25-jarige Teede Reins Feenstra ook genaamd Taede, zoon van Rein Ennes en Froukje Jans. Teede, boer en slager, wonende Workum (Frl), is geboren op zaterdag 9 juni 1787 Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl), is gedoopt op zondag 10 juni 1787 Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl), is overleden op maandag 22 december 1828 Workum (Frl). Teede werd 41 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Teede was eerder gehuwd (1) met Grietje Lolkes Ottema.<17,18> Teede was eerder gehuwd (2) met Tjitske Douwes Zijlstra.<19,20>

9  Anne Sieks Attema, visser en boer, is geboren op zaterdag 4 maart 1797 Gaastmeer (Frl), is gedoopt op zondag 12 maart 1797 Gaastmeer (Frl), is overleden op woensdag 14 maart 1866 Gaastmeer (Frl). Anne werd 69 jaar en 10 dagen.

Anne trouwt (kerk) op zaterdag 19 mei 1821 Wymbritseradeel (Frl) op 24-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Harmke Wypkes Schotanus, dochter van Wypke Nolles Schotanus en Leeuwkjen Michiels Tromp. Harmke is geboren op zondag 17 mei 1801 Gaastmeer (Frl), is overleden op donderdag 21 november 1833 Gaastmeer (Frl). Harmke werd 32 jaar, 6 maanden en 4 dagen. Anne trouwt op zaterdag 27 mei 1837 Wymbritseradeel (Frl) op 40-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Gettje Jacobs van der Goot, dochter van Jacob Gerrits van der Goot en Janke Arjens Jaarsma. Gettje is geboren in 1802 Gaastmeer (Frl).

22  Uiltje Gerrits de Jong, landbouwer, is gedoopt op zondag 23 februari 1755 Oppenhuizen (Frl), is overleden op donderdag 10 augustus 1826 Oppenhuizen (Frl). Uiltje werd 71 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Uiltje trouwt (kerk) op zondag 22 december 1782 Oppenhuizen (Frl) op 27-jarige leeftijd met de 18-jarige

23  Antje Annes Zijlstra is geboren op dinsdag 6 maart 1764 Oppenhuizen (Frl), is overleden op dinsdag 3 augustus 1830 Oppenhuizen (Frl). Antje werd 66 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

Van Uiltje en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1  Bouwe Uiltjes de Jong is geboren op donderdag 27 november 1783 Oppenhuizen (Frl).

2  Anne Uiltjes de Jong is geboren op zaterdag 10 december 1785 Oppenhuizen (Frl), is overleden op vrijdag 15 augustus 1862 Uitwellingerga (Frl). Anne werd 76 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Anne trouwt (kerk) op maandag 1 januari 1810 Uitwellingerga (Frl) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Antje Frankes Zijlstra, dochter van Franke Wybes Zijlstra en Jeltje Douwes Bloembergen. Antje is geboren op donderdag 14 juli 1785 Uitwellingerga (Frl), is overleden op vrijdag 2 maart 1855 Oppenhuizen (Frl). Antje werd 69 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

3  Bregtje Uilkes de Jong is geboren op dinsdag 7 oktober 1788 Oppenhuizen (Frl), is gedoopt op zondag 26 oktober 1788 Oppenhuizen (Frl), zie 11.

4  Gerrit Uiltjes de Jong is geboren op maandag 16 januari 1792 Oppenhuizen (Frl).

5  Hinke Uiltjes de Jong is geboren op maandag 9 februari 1795 Oppenhuizen (Frl), is overleden voor zaterdag 1 maart 1845. Hinke werd hoogstens 50 jaar en 20 dagen.

Hinke trouwt op vrijdag 28 mei 1819 Wymbritseradeel (Frl) op 24-jarige leeftijd met de 31-jarige Pieter Thewis Hettinga, zoon van Thewis Harings Hettinga en Jacobjen Pieters. Pieter is geboren op woensdag 19 september 1787 Langweer (Frl), is gedoopt op zondag 30 september 1787 Langweer (Frl), is overleden voor zaterdag 1 maart 1845. Pieter werd hoogstens 57 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

6  Jeltje Uiltjes de Jong is geboren op maandag 22 oktober 1798 Oppenhuizen (Frl).

7  Akke Uiltjes de Jong is geboren op vrijdag 11 november 1803 Oppenhuizen (Frl), is gedoopt op zondag 18 december 1803 Oppenhuizen (Frl).

24  Jacob Ottes Baayma is geboren op zondag 20 september 1733 Hemelum (Frl), is gedoopt op zondag 27 september 1733 Hemelum (Frl).

Jacob trouwt (kerk) op zondag 27 februari 1757 Hemelum (Frl) op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige

25  Antje Popkes Steginga is geboren op vrijdag 18 februari 1735 Oudemirdum (Frl), is overleden in 1809. Antje werd 74 jaar.

Van Jacob en Antje zijn acht kinderen bekend:

1  Popke Jacobs Baaima, meester timmerman, is geboren op zondag 25 december 1757 Hemelum (Frl), is overleden op zaterdag 17 september 1836 IJlst (Frl). Popke werd 78 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Popke trouwt (kerk) op zondag 21 mei 1780 Langweer (Frl) op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Aukjen Geeles de Groot, dochter van Geale Hendriks (26) en Gertje Roelofs (27). Aukjen is gedoopt op zondag 21 december 1755 Langweer (Frl), is overleden op donderdag 28 september 1826. Aukjen werd 70 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

2  Otte Jacobs Baaima is geboren Colderwolde (Frl), is gedoopt op zaterdag 2 februari 1760 Oudega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl), zie 12.

3  Bents Jacobs Baaima is geboren op zondag 13 februari 1763 Colderwolde (Frl).

4  Simetje Jacobs Baaima ook genaamd Symentje, winkeliersche, is geboren op zondag 7 juli 1765 Colderwolde (Frl), is overleden op woensdag 13 mei 1818 Oudega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl). Simetje werd 52 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Simetje trouwt (kerk) op zondag 28 oktober 1798 Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl) op 33-jarige leeftijd met de 42-jarige Symen Louws Baaima, zoon van Louw Simons en Attje Dyrks. Symen, herbergier, wonende Oudega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl), is geboren op zondag 11 april 1756 Oudega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl), is gedoopt op zaterdag 17 april 1756 Oudega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl), is overleden op zaterdag 3 augustus 1816. Symen werd 60 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

5  Teetske Jacobs Baaima is geboren op zondag 6 augustus 1769 Colderwolde (Frl).

6  Reyn Jacobs Baaima is geboren op zondag 21 maart 1773 Colderwolde (Frl), is overleden op zaterdag 29 december 1827 Oudega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl). Reyn werd 54 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Reyn trouwt (kerk) op zondag 4 november 1798 Sloten (Frl) op 25-jarige leeftijd met Marijke Gerrits Schotanus. Marijke is geboren Oudega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl), is overleden op dinsdag 25 oktober 1859 Oudega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl).

7  Ypkjen Jacobs Baaima is geboren op woensdag 28 februari 1776 Colderwolde (Frl), is gedoopt op zondag 3 maart 1776 Colderwolde (Frl), is overleden op vrijdag 30 november 1849 Doniaga (Frl). Ypkjen werd 73 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

Ypkjen was gehuwd met Fritske Hepkes Hepkema.

8  Wiepkjen Jacobs Baaima, boerin, is geboren op dinsdag 29 oktober 1776 Oudega (Wymbritseradeel ) (Frl), is gedoopt op vrijdag 1 november 1776 Oudega (Wymbritseradeel ) (Frl), is overleden op maandag 30 augustus 1819 Sondel (Frl). Wiepkjen werd 42 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Wiepkjen trouwt (kerk) op zondag 2 maart 1806 Oudega (Wymbritseradeel ) (Frl) op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Popke Herres Steginga, zoon van Herre Popkes Stegenga en Aaltje Benjamins van Lon. Popke is geboren op dinsdag 25 oktober 1774 Sondel (Frl), is overleden op maandag 17 december 1838 Sondel (Frl). Popke werd 64 jaar, 1 maand en 22 dagen.

26  Geale Hendriks, schipper, wonende Langweer (Frl), is geboren rond 1730, is overleden op dinsdag 11 april 1809 Langweer (Frl). Geale werd ongeveer 79 jaar.

Geale trouwt op woensdag 28 maart 1770 Gerecht IJlst (Frl), trouwt (kerk) op woensdag 28 maart 1770 IJlst (Frl) op ongeveer 40-jarige leeftijd (2) met de minstens 20-jarige Mary Jans. Mary is geboren voor 1750 en afkomstig uit IJlst (Frl).

Geale was gehuwd (1) met

27  Gertje Roelofs is geboren rond 1730, is overleden tussen oktober 1765 en mei 1772. Gertje werd hoogstens 42 jaar.

Van Geale en Gertje zijn zes kinderen bekend:

1  Aukjen Geeles de Groot is gedoopt op zondag 21 december 1755 Langweer (Frl), is overleden op donderdag 28 september 1826. Aukjen werd 70 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Aukjen trouwt (kerk) op zondag 21 mei 1780 Langweer (Frl) op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Popke Jacobs Baaima, zie 25.

2  Roelof Geeles is gedoopt op zondag 17 april 1757 Langweer (Frl).

3  Grytje Geeles Boeven is afkomstig uit Oosterend (Frl), is gedoopt op zondag 26 maart 1758 Langweer (Frl), zie 13.

4  Ykke Geales is gedoopt op vrijdag 17 juni 1763 Langweer (Frl).

Ykke trouwt (kerk) op zondag 9 februari 1783 Langweer (Frl) op 19-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Gerrit Roukes Bakker. Gerrit is geboren rond 1753 Langweer (Frl), is overleden op vrijdag 12 april 1816 Langweer (Frl). Gerrit werd ongeveer 63 jaar.

5  Hendrik Geales is gedoopt op zondag 20 oktober 1765 Langweer (Frl).

Hendrik trouwt (kerk) op zondag 12 juni 1791 Langweer (Frl) op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Rinske Hettes Hettema ook genaamd Rinske Hettes. Rinske is geboren rond 1765, is overleden op zaterdag 27 april 1844 Sloten (Frl). Rinske werd ongeveer 79 jaar.

6  Metje Geales is gedoopt op zondag 3 april 1768 Langweer (Frl).

28  Jarig Annes, landbouwer, wonende Warns (Frl), is geboren rond 1725, is gedoopt op zondag 19 januari 1744 Warns (Frl), is overleden voor 1781. Jarig werd hoogstens 56 jaar.

Jarig trouwt op dinsdag 14 oktober 1755 Koudum (Frl) op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

29  Ids Ages is geboren rond 1730, is gedoopt op zondag 12 januari 1749 Warns (Frl).

Van Jarig en Ids zijn twee kinderen bekend:

1  Holk Jarigs is geboren voor 1750, is gedoopt in 1777.

Holk trouwt op maandag 10 maart 1783, trouwt (kerk) Warns (Frl) op minstens 33-jarige leeftijd met de 27-jarige Hendrik Taekes de Vries. Hendrik is geboren op zaterdag 7 juni 1755 Molkwerum (Frl), is overleden op zondag 15 april 1838 Warns (Frl). Hendrik werd 82 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

2  Anne Jarigs Klifstra is geboren in 1761, is gedoopt, zie 14.

30  Fokke Tjebbes, wonende Oldeboorn (Frl), is geboren rond 1710, is gedoopt.

Fokke trouwt (kerk) rond 1730 op ongeveer 20-jarige leeftijd (1) met Antje Wiebes. Antje is gedoopt.

Fokke gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 6 oktober 1736 Oldeboorn (Frl), trouwt (kerk) op zondag 7 oktober 1736 Idaard (Frl) op ongeveer 26-jarige leeftijd (2) met Sytske Johannes. Sytske is afkomstig uit Friens (Frl).

Fokke trouwt (kerk) op zondag 10 december 1752 Oldeboorn (Frl) op ongeveer 42-jarige leeftijd (3) met

31  Aaltje Annes is afkomstig uit Oldeboorn (Frl).

Van Fokke en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Arjen Fokkes Boonstra is geboren rond 1763, is overleden op zaterdag 1 januari 1820 Warns (Frl). Arjen werd ongeveer 57 jaar.

Arjen trouwt (kerk) op zondag 10 augustus 1794 op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige His Lammerts Polma, dochter van Lammert Annes en Akke Reins. His is geboren rond 1759 Scharl (Frl), is overleden op maandag 2 september 1833. His werd ongeveer 74 jaar.

2  Antje Fokkes Boonstra is geboren in 1765 Oldeboorn (Frl), is gedoopt in 1790, zie 15.

3  Trijntje Fokkes Boonstra is geboren rond 1774, is overleden op dinsdag 28 juli 1846 Warns (Frl). Trijntje werd ongeveer 72 jaar.

Trijntje trouwt op zondag 23 augustus 1801 Hemelumer Oldeferd (Frl), trouwt (kerk) op zondag 23 augustus 1801 Hemelumer Oldeferd (Frl) op ongeveer 27-jarige leeftijd met de 32-jarige Tjomme Lykles Elsinga, zoon van Lykle Annes en Hylck Tjommes. Tjomme, landbouwer, is gedoopt op zondag 30 april 1769 Koudum (Frl), is overleden rond 1810 Koudum (Frl). Tjomme werd ongeveer 41 jaar.

Tjomme was eerder gehuwd (1) met Maike Jans.<21,22>

Generatie VI

32  Gerrit Doeckles ook genaamd Gerrijt Doeckles en Gerrit Doekeles is geboren voor 1678, is overleden op donderdag 29 mei 1755 Parrega (Frl). Gerrit werd minstens 77 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

Gerrit trouwt op zaterdag 6 januari 1731 Gerecht Wonseradeel (Frl) op minstens 53-jarige leeftijd (2) met Neeltje Taekes ook genaamd Neeltje Ages.

Gerrit trouwt op vrijdag 10 maart 1702 Workum (Frl) op minstens 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige

33  Hijlkjen Jacobs Roorda, wonende Pingjum (Frl), is geboren rond 1680.

Van Gerrit en Hijlkjen is een kind bekend:

1  Doekle Gerrits is geboren rond 1732, zie 16.

34  Sybolt Ykes ook genaamd Sybolt Ykkes en Siebout Iekes is gedoopt op maandag 20 november 1702 Workum (Frl).

Sybolt trouwt (kerk) op zondag 21 september 1738 Warns (Frl) op 35-jarige leeftijd (2) met de hoogstens 32-jarige Aebel Reins. Aebel is geboren tussen 1705 en 1710, is overleden voor september 1752. Aebel werd hoogstens 46 jaar en 9 maanden.

Sybolt trouwt (kerk) op zondag 17 september 1752 Bakhuizen (Frl) op 49-jarige leeftijd (3) met Jetske Uilkes.

Van Sybolt en Jetske is een kind bekend.<23>

Sybolt trouwt (kerk) op woensdag 13 februari 1726 Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl) op 23-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige

35  Romkje Rienks is geboren op zondag 15 april 1703 Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl), is overleden voor september 1738. Romkje werd hoogstens 35 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Van Sybolt en Romkje zijn vier kinderen bekend:

1  Lieuwe Sybolts ook genaamd Lieuwe Siebouts is gedoopt op zondag 1 december 1726 Nijega en Elahuizen in Hemelumer Oldeferd en Noordwolde (Frl).

2  Lieuwe Sybolts is gedoopt op zondag 31 oktober 1728 Nijega en Elahuizen in Hemelumer Oldeferd en Noordwolde (Frl).

3  Yke Sybolts, boer, is gedoopt op zondag 11 februari 1731 gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (Frl).

Yke was gehuwd met Jies Gerrits, dochter van Gerrit Dirks en Froukje Berends. Jies is gedoopt op zaterdag 25 december 1734 Tjerkgaast (Frl).

4  Fouw Sibolts is geboren rond 1735, zie 17.

36  Gerlof ....

Gerlof was gehuwd met

37  Aaltje Gerrits, wonende Molkwerum (Frl).

Van Gerlof en Aaltje is een kind bekend:

1  Gerlof Gerlofs Hospes is geboren rond 1747 Sandfirden (Frl), zie 18.

38  Hendrik Jacobs de Boer, landbouwer, wonende Gaastmeer (Frl), is geboren rond 1705, is overleden rond 1767. Hendrik werd ongeveer 62 jaar.

Hendrik trouwt (kerk) op zondag 27 maart 1729 Gaastmeer (Frl) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige

39  Sybrig Pieters, wonende Gaastmeer (Frl), is geboren rond 1710.

Van Hendrik en Sybrig zijn zestien kinderen bekend:

1  Gorryt Hendriks is geboren op zaterdag 22 april 1730, is gedoopt op zondag 30 april 1730 Gaastmeer (Frl).

2  Ruurd Hendriks is geboren op dinsdag 5 september 1730, is gedoopt op vrijdag 6 oktober 1730.

3  Grietje Hendriks is gedoopt op zondag 7 oktober 1731 Gaastmeer (Frl).

4  Grietje Hendriks is gedoopt op zondag 29 juni 1732 Nijhuizum (Frl).

5  Pyter Hendriks is gedoopt op zondag 10 januari 1734 Gaastmeer (Frl), is overleden voor zondag 23 juni 1737. Pyter werd hoogstens 3 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

6  Rinse Hendriks is geboren op maandag 6 september 1734 Gaastmeer (Frl), is gedoopt op zondag 19 september 1734.

7  Jacob Hendriks is gedoopt op zondag 29 juli 1736 Gaastmeer (Frl), is overleden voor zondag 4 februari 1748. Jacob werd hoogstens 11 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

8  Pyter Hendriks is gedoopt op zondag 23 juni 1737 Gaastmeer (Frl), is overleden voor zondag 1 februari 1739. Pyter werd hoogstens 1 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

9  Hoitje Hendriks is gedoopt op zondag 6 juli 1738 Gaastmeer (Frl).

10  Pieter Hendriks de Boer is geboren Gaastmeer (Frl), is gedoopt op zondag 1 februari 1739 Nijhuizum (Frl).

Pieter trouwt (kerk) op zondag 24 april 1768 Heeg (Frl) op 29-jarige leeftijd met Minke Sakes.

11  Syts Hendriks is gedoopt op zondag 23 oktober 1740 Gaastmeer (Frl), zie 19.

12  Gertie Hendriks is gedoopt op dinsdag 18 juli 1741 Gaastmeer (Frl), is overleden op donderdag 27 maart 1788. Gertie werd 46 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

13  Jetske Hendriks is geboren op donderdag 25 april 1743 Gaastmeer (Frl), is gedoopt op zondag 28 april 1743 Gaastmeer (Frl).

14  Sjeurtje Hendriks is geboren op woensdag 3 augustus 1746 Gaastmeer (Frl), is gedoopt op zondag 7 augustus 1746 Gaastmeer (Frl), is overleden op woensdag 21 september 1746. Sjeurtje werd 1 maand en 18 dagen.

15  Jacob Hendriks is geboren op zondag 4 februari 1748 Gaastmeer (Frl), is gedoopt op woensdag 7 februari 1748 Gaastmeer (Frl).

16  Sjeurtje Hendriks de Vries is geboren op zondag 16 maart 1755 Gaastmeer (Frl), is gedoopt op woensdag 19 maart 1755 Gaastmeer (Frl).

40  Symen Martens, boer, is geboren rond 1725.

Symen trouwt (kerk) op zondag 5 april 1750 Gaastmeer (Frl) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 30-jarige

41  Pierkjen Zieks Attema is gedoopt op dinsdag 9 januari 1720 Ferwoude (Frl).

Van Symen en Pierkjen zijn vier kinderen bekend:

1  Marten Symens Attema, visser, is geboren op donderdag 12 oktober 1752 Gaastmeer (Frl), is overleden op dinsdag 27 december 1831 Gaastmeer (Frl). Marten werd 79 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Marten was gehuwd met Klaaske Jans, dochter van Jan ... en Hebeltje Jelles.

2  Siek Symens Attema is geboren op woensdag 3 maart 1756 Idsega (Frl), is gedoopt op zondag 14 maart 1756 Gaastmeer (Frl), zie 20.

3  IJeb Symens Attema is geboren op donderdag 17 mei 1759 Gaastmeer (Frl), is overleden op dinsdag 5 juni 1759 Gaastmeer (Frl). IJeb werd 19 dagen.

4  Dieuke Symens Attema is gedoopt op zondag 16 januari 1763 Gaastmeer (Frl), is overleden op vrijdag 8 maart 1833 Wymbritseradeel (Frl). Dieuke werd 70 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Dieuke trouwt (kerk) rond 1789 op ongeveer 26-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 32-jarige Wieger Jans Visser, zoon van Jan Wygers Visser (42) en Gelk Cornelis (43). Wieger is geboren op woensdag 19 januari 1757 Gaastmeer (Frl), is gedoopt op zondag 23 januari 1757 Gaastmeer (Frl), is overleden voor 1799. Wieger werd hoogstens 41 jaar, 11 maanden en 13 dagen. Dieuke trouwt (kerk) rond 1799 op ongeveer 36-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 39-jarige Hendrik Alberts. Hendrik is geboren rond 1760.

42  Jan Wygers Visser, aakschipper en palinghandelaar, is gedoopt op zondag 4 november 1725 Woudsend (Frl), is overleden in 1787 Gaastmeer (Frl). Jan werd 62 jaar.

Jan trouwt (kerk) op zondag 24 juli 1763 op 37-jarige leeftijd (2) met Folkjen Geerts. Folkjen is afkomstig uit Balk (Frl).

Van Jan en Folkjen zijn twee kinderen bekend.<24,25>

Jan trouwt (kerk) op zondag 2 mei 1756 Gaastmeer (Frl) op 30-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige

43  Gelk Cornelis is geboren in 1735, is overleden in 1761. Gelk werd 26 jaar.

Van Jan en Gelk zijn vier kinderen bekend:

1  Wieger Jans Visser is geboren op woensdag 19 januari 1757 Gaastmeer (Frl), is gedoopt op zondag 23 januari 1757 Gaastmeer (Frl), is overleden voor 1799. Wieger werd hoogstens 41 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Wieger trouwt (kerk) rond 1789 op ongeveer 32-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Dieuke Symens Attema, zie 41.

2  Wypkjen Jans Visser is geboren op zaterdag 12 augustus 1758 Gaastmeer (Frl), is gedoopt op zondag 13 augustus 1758 Gaastmeer (Frl), zie 21.

3  Antje Jans Visser is geboren op zondag 7 oktober 1759 Gaastmeer (Frl).

4  Corneliske Jans Visser is geboren op woensdag 28 oktober 1761 Gaastmeer (Frl).

44  Gerryt Bouwes is gedoopt op zondag 25 november 1703 Oppenhuizen (Frl), is overleden Uitwellingerga (Frl), is begraven op dinsdag 7 oktober 1777 Uitwellingerga (Frl). Gerryt werd 73 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Gerryt trouwt (kerk) op zondag 1 september 1737 Oppenhuizen (Frl) op 33-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige

45  Hinke Hettes is geboren rond 1715, is gedoopt op donderdag 8 mei 1738 Oppenhuizen (Frl).

Van Gerryt en Hinke zijn zes kinderen bekend:

1  Bouwe Gerrits de Jong is gedoopt op donderdag 26 december 1737 Oppenhuizen (Frl), is overleden voor oktober 1750. Bouwe werd hoogstens 12 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

2  Akke Gerrits de Jong is gedoopt op donderdag 10 mei 1742 Oppenhuizen (Frl).

Akke trouwt (kerk) op zaterdag 9 januari 1762 op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Auke Piers, zoon van Pier Aukes. Auke is geboren op zondag 26 april 1739 Oppenhuizen (Frl), is overleden tussen 1805 en 1811. Auke werd hoogstens 71 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

3  Antie Gerrits de Jong is gedoopt op zondag 7 november 1745 Oppenhuizen (Frl).

Antie trouwt (kerk) op zondag 19 januari 1766 op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Anne Gerrits van der Leij, zoon van Gerrit Gerbens van der Leij en Tijetske Wattes. Anne is geboren op zaterdag 28 juli 1742 Oppenhuizen (Frl).

4  Lolk Gerrits de Jong is gedoopt op zondag 1 september 1748 Oppenhuizen (Frl).

Lolk trouwt (kerk) op zondag 21 februari 1773 op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Hein Wybes Zijlstra, zoon van Wybbe Heins Zijlstra en Epck Franckes Frankena. Hein is geboren op zondag 17 oktober 1745 Oppenhuizen (Frl), is overleden op woensdag 17 september 1817 Uitwellingerga (Frl). Hein werd 71 jaar en 11 maanden.

Hein was later gehuwd (2) met Rinske Sjoukes.<26,27>

5  Bouwe Gerrits de Jong is gedoopt op zaterdag 24 oktober 1750 Oppenhuizen (Frl).

6  Uiltje Gerrits de Jong is gedoopt op zondag 23 februari 1755 Oppenhuizen (Frl), zie 22.

46  Anne Wattes, ontvanger, is gedoopt op woensdag 14 mei 1710 Oppenhuizen (Frl), is overleden in 1783 Oppenhuizen (Frl). Anne werd 73 jaar.

Anne trouwt (kerk) op zondag 10 januari 1745 Oppenhuizen (Frl) op 34-jarige leeftijd met de 21-jarige

47  Bregtie Heins Zijlstra is gedoopt op zondag 22 augustus 1723 Oppenhuizen (Frl), is overleden in 1781 Oppenhuizen (Frl). Bregtie werd 58 jaar.

Van Anne en Bregtie zijn acht kinderen bekend:

1  Jeltje Annes is geboren op zondag 14 november 1745 Oppenhuizen (Frl), is overleden in januari 1779 Oppenhuizen (Frl). Jeltje werd 33 jaar en 2 maanden.

Jeltje trouwt (kerk) op zondag 28 augustus 1768 Oppenhuizen (Frl) op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Gerben Annes Brinxma, zoon van Anne Hendriks Brinxma en Foukjen Gerbens. Gerben, boer, wonende Oppenhuizen (Frl), Goingarijp (Frl) en Gauw (Frl), is geboren op maandag 30 augustus 1745 Idskenhuizen (Frl), is overleden op zondag 21 maart 1802 Gauw (Frl). Gerben werd 56 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

2  Wâte Annes Zijlstra is geboren op zondag 3 september 1747 Oppenhuizen (Frl), is overleden voor september 1749. Wâte werd hoogstens 1 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

3  Wâte Annes Zijlstra is geboren op maandag 1 september 1749 Oppenhuizen (Frl).

4  Antie Annes Zijlstra is gedoopt op zondag 23 juli 1752 Oppenhuizen (Frl), is overleden voor maart 1764. Antie werd hoogstens 11 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

5  Hein Annes Zijlstra is gedoopt op zondag 10 november 1754 Oppenhuizen (Frl), is overleden voor maart 1757. Hein werd hoogstens 2 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

6  Hein Annes Zijlstra is gedoopt op zondag 27 maart 1757 Oppenhuizen (Frl).

7  Tieerd Annes Zijlstra is gedoopt op woensdag 10 februari 1762 Oppenhuizen (Frl).

8  Antje Annes Zijlstra is geboren op dinsdag 6 maart 1764 Oppenhuizen (Frl), zie 23.

48  Otte Jacobs, timmerman, wonende Hemelum (Frl), is geboren op maandag 5 juli 1706 Hemelum (Frl), is gedoopt op zondag 9 februari 1710 Hemelum (Frl).

Otte trouwt (kerk) op zondag 8 februari 1733 Hemelum (Frl) op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige

49  Bents Minnes ook genaamd Bens is afkomstig uit Oudemirdum (Frl), is gedoopt op zondag 7 oktober 1708 Wijckel (Frl).

Van Otte en Bents zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Ottes is geboren Hemelum (Frl).

Jan trouwt (kerk) op zondag 2 december 1764 Hemelum (Frl) met Wypke Cornelis. Wypke is geboren Hemelum (Frl).

2  Jacob Ottes Baayma is geboren op zondag 20 september 1733 Hemelum (Frl), is gedoopt op zondag 27 september 1733 Hemelum (Frl), zie 24.

3  Wipk Ottes is geboren op vrijdag 12 oktober 1736 Hemelum (Frl), is gedoopt op woensdag 17 oktober 1736 Hemelum (Frl).

4  Minne Ottes is geboren op maandag 16 maart 1739 Hemelum (Frl), is gedoopt op zondag 22 maart 1739 Hemelum (Frl), is overleden op woensdag 13 april 1814. Minne werd 75 jaar en 28 dagen.

Minne was gehuwd met Dirkje Paekes. Dirkje is geboren rond 1740 Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl).

5  Teuntje Ottes is geboren op zaterdag 14 april 1742 Hemelum (Frl).

Teuntje trouwt (kerk) op zondag 10 januari 1773 Koudum (Frl) op 30-jarige leeftijd met Fonger Sjouwes.

6  Fettie Ottes is geboren op woensdag 14 oktober 1744 Hemelum (Frl), is gedoopt op zondag 18 oktober 1744 Hemelum (Frl).

7  Otte Ottes is gedoopt op zondag 23 juni 1748 Hemelum (Frl).

50  Popke Freerks Stegenga, meester gortmaker en vroedsman, is geboren in 1682 Eesterga (Frl), is overleden in 1746 Oudemirdum (Frl). Popke werd 64 jaar.

Popke trouwt (kerk) op zondag 27 november 1712 Sloten (Frl) op 30-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Wypk Ages, zie 99.

Van Popke en Wypk zijn drie kinderen bekend.<28..30>

Popke trouwt (kerk) op zondag 18 april 1723 Sloten (Frl) op 41-jarige leeftijd (2) met

51  Symentje Heeres is afkomstig uit Oudemirdum (Frl), is overleden in november 1754 Oudemirdum (Frl).

Van Popke en Symentje zijn zeven kinderen bekend:

1  Antje Popkes is geboren op vrijdag 18 februari 1724 Oudemirdum (Frl).

2  Swopk Popkes is gedoopt op vrijdag 18 februari 1724 Oudemirdum (Frl).

3  Teetske Popkes is gedoopt op zondag 15 december 1726 Oudemirdum (Frl), is overleden in 1758 Nijemirdum (Frl). Teetske werd 32 jaar.

Teetske trouwt (kerk) in 1747 Wijckel (Frl) op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Anne Pieters, zoon van Pieter Annes en Hiltje Jelles. Anne is geboren op dinsdag 25 april 1724 Wijckel (Frl), is overleden Hooijbergen (Frl).

4  Lammert Popkes is geboren in 1728 Oudemirdum (Frl).

Lammert trouwt (kerk) op zondag 19 mei 1754 Oudemirdum (Frl) op 26-jarige leeftijd met Tjitske Tjallings, dochter van Tjalling Uilkes.

5  Herre Popkes Stegenga is geboren in 1730 Oudemirdum (Frl), is overleden op dinsdag 18 december 1798 Sondel (Frl). Herre werd 68 jaar.

Herre trouwt (kerk) in 1756 op 26-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Gepke Boreas Foget, dochter van Boreas Hendriks Foget en Antje Roelofs. Gepke is geboren op donderdag 23 maart 1730 Harich (Frl). Herre trouwt (kerk) in 1766 Sondel (Frl) op 36-jarige leeftijd (2) met Aaltje Benjamins van Lon, dochter van Benjamin Johannis van Lon en Aaltje Harmens.

6  Antje Popkes Steginga is geboren op vrijdag 18 februari 1735 Oudemirdum (Frl), zie 25.

7  Reyn Popkes is gedoopt op zondag 2 juni 1737 Oudemirdum (Frl).

52  Hendrik Joukes.

Hendrik was gehuwd met

53  Aukje Gales.

Van Hendrik en Aukje is een kind bekend:

1  Geale Hendriks is geboren rond 1730, zie 26.

56  Anne Lammerts, wonende Scharl (Frl), is geboren rond 1685, is gedoopt op zondag 25 januari 1705.

Anne was gehuwd met

57  Holck Jaerigs is geboren rond 1695 Warns (Frl), is gedoopt op zondag 26 januari 1716.

Van Anne en Holck is een kind bekend:

1  Jarig Annes is geboren rond 1725, is gedoopt op zondag 19 januari 1744 Warns (Frl), zie 28.

58  Agge Elkes is geboren rond 1710, is gedoopt op zondag 23 januari 1735.

Agge was gehuwd met

59  Ids Saskers.

Van Agge en Ids zijn twee kinderen bekend:

1  Yet Ages is geboren rond 1726, is gedoopt op zondag 23 januari 1746 Warns (Frl).

Yet was gehuwd met Atse Wytses, zoon van Wytse Atses. Atse, doopsgezind leraar, is geboren rond 1728 en afkomstig uit Warns (Frl), is gedoopt op zondag 21 januari 1748 Warns (Frl).

2  Ids Ages is geboren rond 1730, is gedoopt op zondag 12 januari 1749 Warns (Frl), zie 29.

60  Tjebbe Foockes is geboren rond 1682.

Tjebbe trouwt (kerk) op zondag 18 maart 1703 Oldeboorn (Frl) op ongeveer 21-jarige leeftijd met

61  Aaltje Foockes.

Van Tjebbe en Aaltje is een kind bekend:

1  Fokke Tjebbes is geboren rond 1710, is gedoopt, zie 30.

Generatie VII

64  Doeckle Hoytes ook genaamd Duckle Hoities, wonende Workum (Frl) en Nijhuizum (Frl), is gedoopt, is overleden in 1694.

Doeckle trouwt op donderdag 13 maart 1681, trouwt (kerk) op donderdag 13 maart 1681 Koudum (Frl) met

65  Riemer Wopkes is afkomstig uit Koudum (Frl).

Van Doeckle en Riemer zijn zes kinderen bekend:

1  Gerrijt Doeckles ook genaamd Gerrit, wonende Parrega (Frl), is gedoopt, is overleden op dinsdag 27 mei 1755 Parrega (Frl).

2  Hoytie Duckles, wonende Nijhuizum (Frl), is overleden op zaterdag 23 augustus 1727.

Hoytie was gehuwd met N.N..

3  Gatze Doeckles, boer, voorzanger doopsgezinde kerk en voorzinger Doopsgezinde kerk Workum., wonende Workum (Frl), is geboren tussen 1670 en 1680 Sandfirden (Frl), is gedoopt, is overleden op woensdag 16 februari 1729 Koudum (Frl). Gatze werd hoogstens 58 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Gatze trouwt op maandag 25 juni 1696 Workum (Frl), trouwt (kerk) op vrijdag 25 mei 1696 Workum (Frl) op hoogstens 25-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Richt Foockes, dochter van Foocke Lases en Waltje Pyters. Richt, wonende Workum (Frl), is geboren in 1676 Sandfirden (Frl), is overleden in 1714. Richt werd 38 jaar. Gatze trouwt op dinsdag 30 oktober 1714 op hoogstens 43-jarige leeftijd (2) met Bauck Siouckes. Bauck is afkomstig uit Sandfirderrijp (Frl), is gedoopt, is overleden op zaterdag 4 april 1722.

4  Gerrit Doeckles is geboren voor 1678, zie 32.

5  Wopcke Doeckles, boer, wonende Haitseburen onder Exmorra (Frl), is geboren rond 1690, is gedoopt, is overleden voor vrijdag 28 april 1758 Exmorra (Frl). Wopcke werd hoogstens 68 jaar.

Wopcke trouwt in 1734 op ongeveer 44-jarige leeftijd met de 29-jarige Geertje Allerts, dochter van Allert Tiallinghs en Acke Sijbrens. Geertje is geboren in 1705.

6  Grietje Doekeles, wonende Tjerkwerd (Frl).

68  Ykke Tjidses is verdronken in 1726.

Ykke trouwt (kerk) op woensdag 23 februari 1701 Workum (Frl) met

69  Akke Sibolts is afkomstig uit Dongjum (Frl).

Van Ykke en Akke zijn vier kinderen bekend:

1  Sybolt Ykes is gedoopt op maandag 20 november 1702 Workum (Frl), zie 34.

2  Goeitsche Ykes ook genaamd Gooitske Iekes is geboren op donderdag 28 november 1709 Workum (Frl), is overleden op donderdag 18 april 1771 Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl). Goeitsche werd 61 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Goeitsche trouwt (kerk) op zondag 19 april 1744 Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl) op 34-jarige leeftijd met de 31-jarige Durk Jotties ook genaamd Dirk Jotjes, zoon van Jottie Peekes en Jets Dyrks. Durk is geboren op zondag 26 maart 1713 Oudega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl), is overleden op maandag 6 februari 1786 Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl). Durk werd 72 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

3  Tjidse Ykes is geboren in 1713.

Tjidse trouwt (kerk) op zaterdag 18 mei 1737 Oudega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl) op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Hinke Sybrens ook genaamd Hinke Siebrens. Hinke is geboren rond 1715.

4  Corneliske Ykes is geboren in 1717, is overleden in 1780. Corneliske werd 63 jaar.

Corneliske trouwt (kerk) op zondag 26 november 1741 Gaastmeer (Frl) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Anne Wygers Visser, zoon van Wyger Annes (84) en Wypkjen Riemers (85). Anne is geboren in 1718 Woudsend (Frl), is overleden op zondag 27 mei 1787. Anne werd 69 jaar.

70  Rienck Lieuwes Menalda, schoolmeester en dorpsrechter, wonende Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl), is geboren 1674 of 1675, is overleden in 1748 Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl). Rienck werd hoogstens 74 jaar.

Rienck trouwt (kerk) op zondag 27 maart 1701 Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl) op hoogstens 26-jarige leeftijd met de 33-jarige

71  Griet Wighles is gedoopt in 1668 Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl), is overleden voor 1744. Griet werd hoogstens 76 jaar.

Griet trouwt (kerk) op donderdag 2 december 1688 op 20-jarige leeftijd (1) met Hoite Bauwckes.

Van Rienck en Griet is een kind bekend:

1  Romkje Rienks is geboren op zondag 15 april 1703 Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl), zie 35.

76  Jacob Hiddes is geboren rond 1666.

Jacob trouwt (kerk) op vrijdag 30 november 1691 Heeg (Frl) op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met Wick Sybrens. Wick is overleden tussen 1694 en 1699.

Van Jacob en Wick zijn twee kinderen bekend.<31,32>

Jacob trouwt (kerk) op zondag 4 november 1708 Heeg (Frl) op ongeveer 42-jarige leeftijd (3) met Woltje Gerrijts.

Jacob trouwt rond 1704 op ongeveer 38-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 33-jarige

77  Grietje Hendriks Blanckema is gedoopt op donderdag 22 januari 1671 Oosterend (Frl), is overleden voor 1708. Grietje werd hoogstens 36 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Van Jacob en Grietje is een kind bekend:

1  Hendrik Jacobs de Boer is geboren rond 1705, zie 38.

80  Marten Sickes, boer, wonende Nijhuizum (Frl), is geboren rond 1700.

Marten trouwt (kerk) op zondag 19 juli 1722 Gaastmeer (Frl) op ongeveer 22-jarige leeftijd met de 17-jarige

81  Dieuke Symens is gedoopt op donderdag 1 januari 1705 Parrega (Frl).

Van Marten en Dieuke zijn negen kinderen bekend:

1  Symen Martens is geboren rond 1725, zie 40.

2  Dieuwke Martens is gedoopt op zondag 9 juli 1730 Nijhuizum (Frl).

3  Sicke Martens is geboren op donderdag 20 maart 1732 Gaastmeer (Frl).

Sicke trouwt (kerk) op zondag 25 april 1762 Gaastmeer (Frl) op 30-jarige leeftijd met Antje Lolles.

4  Antie Martens is geboren op woensdag 10 maart 1734 Gaastmeer (Frl).

5  Paulus Martens is geboren op zondag 3 juni 1736 Nijhuizum (Frl).

Paulus trouwt (kerk) op zondag 24 februari 1765 Gaastmeer (Frl) op 28-jarige leeftijd met Hittie Tjallings.

6  Tyt Martens ook genaamd Tietje is gedoopt op zondag 7 december 1738 Nijhuizum (Frl).

7  Sieurtie Martens is gedoopt op zaterdag 3 juni 1741 Gaastmeer (Frl).

8  Duckke Martens is geboren op zondag 22 september 1743 Gaastmeer (Frl), is gedoopt op zondag 22 september 1743 Gaastmeer (Frl).

Duckke trouwt (kerk) op zondag 20 mei 1764 Nijhuizum (Frl) op 20-jarige leeftijd met Jetze Haitzes.

9  Heebel Martens is geboren op woensdag 23 februari 1746 Gaastmeer (Frl), is gedoopt op zondag 27 maart 1746 Gaastmeer (Frl).

82  Siek Piers Attema, schoolmeester en timmerman-aannemer, wonende Ferwoude (Frl), is geboren in 1667 Abbega (Frl) (?), is overleden in 1748 Ferwoude (Frl). Siek werd 81 jaar.

Siek was gehuwd met

83  Yd Sybolts is geboren rond 1670, is overleden in 1752. Yd werd ongeveer 82 jaar.

Van Siek en Yd zijn zeven kinderen bekend:

1  Hinke Sieks Attema is gedoopt op zondag 24 september 1702 Gaast (Frl).

2  Reinskjen Sieks Attema is gedoopt op zondag 16 november 1704 Gaast (Frl).

3  Tjedt Sieks Attema is gedoopt op zondag 19 februari 1708 Ferwoude (Frl).

4  Sibolt Sieks Attema, dorpsrechter, wonende Ferwoude (Frl), is gedoopt op zondag 24 augustus 1710 Ferwoude (Frl).

Sibolt trouwt (kerk) op zondag 16 juni 1754 Ferwoude (Frl) op 43-jarige leeftijd met Aafke Wouters.

5  Pier Sieks Attema is gedoopt op donderdag 11 mei 1713 Gaast (Frl).

6  Rinke Sieks Attema is gedoopt op zondag 23 augustus 1716 Ferwoude (Frl).

7  Pierkjen Zieks Attema is gedoopt op dinsdag 9 januari 1720 Ferwoude (Frl), zie 41.

84  Wyger Annes, aakschipper, wonende Woudsend (Frl), Gaastmeer (Frl) en Heeg (Frl), is geboren in 1690, is overleden in 1743. Wyger werd 53 jaar.

Wyger was gehuwd met

85  Wypkjen Riemers is overleden in 1758.

Van Wyger en Wypkjen zijn acht kinderen bekend:

1  Anne Wygers Visser is geboren in 1718 Woudsend (Frl), is overleden op zondag 27 mei 1787. Anne werd 69 jaar.

Anne trouwt (kerk) op zondag 26 november 1741 Gaastmeer (Frl) op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Corneliske Ykes, zie 69.

2  Riemer Wygers Visser is gedoopt op zondag 28 juni 1722 Woudsend (Frl).

3  Jan Wygers Visser is gedoopt op zondag 4 november 1725 Woudsend (Frl), zie 42.

4  Pyke Wygers Visser is gedoopt op zondag 15 februari 1728 Woudsend (Frl).

5  Aukie Wygers Visser is gedoopt op zondag 11 september 1729 Gaastmeer (Frl).

6  Auck Wygers Visser is gedoopt op zondag 21 januari 1731 Gaastmeer (Frl).

7  Wyb Wygers Visser is geboren in 1734.

8  Harmtje Wygers Visser is geboren in 1738.

88  Bouwe Gerryts, meester kuiper, is geboren rond 1670 en afkomstig uit Woudsend (Frl), is overleden tussen 1742 en 1748 Oppenhuizen (Frl). Bouwe werd hoogstens 78 jaar.

Bouwe trouwt (kerk) op donderdag 10 december 1693 Woudsend (Frl) op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige

89  Popk Atses is geboren rond 1670 en afkomstig uit Oppenhuizen (Frl), is overleden tussen 1749 en 1758 Oppenhuizen (Frl). Popk werd hoogstens 88 jaar.

Van Bouwe en Popk zijn zes kinderen bekend:

1  Atze Bouwes is gedoopt op donderdag 14 oktober 1694 Woudsend (Frl), is overleden voor donderdag 9 februari 1696 Woudsend (Frl). Atze werd hoogstens 1 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

2  Atze Bouwes is gedoopt op donderdag 9 februari 1696 Woudsend (Frl), is overleden op maandag 13 november 1780 Oppenhuizen (Frl). Atze werd 84 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

3  Antje Bouwes is gedoopt op donderdag 12 maart 1699 Woudsend (Frl).

4  Gerryt Bouwes is gedoopt op zondag 25 november 1703 Oppenhuizen (Frl), zie 44.

5  Swoopke Bouwes is gedoopt op vrijdag 29 juli 1707 Woudsend (Frl), is overleden op maandag 24 januari 1780 Oppenhuizen (Frl). Swoopke werd 72 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

6  Uilke Bouwes is gedoopt op zondag 5 juli 1711 Oppenhuizen (Frl).

90  Hette Douwes, boer, wonende Broek onder Joure (Frl), is afkomstig uit Uitwellingerga (Frl), is overleden voor 1747.

Hette trouwt (kerk) op zondag 23 oktober 1712 Uitwellingerga (Frl) met

91  Akke Claases is geboren Broek onder Joure (Frl).

Van Hette en Akke is een kind bekend:

1  Hinke Hettes is geboren rond 1715, is gedoopt op donderdag 8 mei 1738 Oppenhuizen (Frl), zie 45.

92  Waate Annes.

Waate was gehuwd met

93  Jeltje Atzes.

Van Waate en Jeltje zijn vier kinderen bekend:

1  Tijetske Wattes is gedoopt op woensdag 18 februari 1699 Oppenhuizen (Frl).

Tijetske trouwt (kerk) op zondag 22 augustus 1728 Uitwellingerga (Frl) op 29-jarige leeftijd met de minstens 31-jarige Gerrit Gerbens van der Leij. Gerrit is geboren voor 1697.

2  Ock Wattes is gedoopt op zondag 15 januari 1702 Oppenhuizen (Frl).

3  Anne Wattes is gedoopt op woensdag 14 mei 1710 Oppenhuizen (Frl), zie 46.

4  Lolkjen Wattes is gedoopt op zondag 4 juni 1713 Oppenhuizen (Frl).

94  Hein Tieerds van Zijlstra, boer, ontvanger en dorpsrigter, is geboren in 1655 Groendijksterzijl (Frl), is overleden tussen 1729 en 1738 Uitwellingerga (Frl). Hein werd hoogstens 83 jaar.

Hein trouwt (kerk) op zondag 28 februari 1712 Uitwellingerga (Frl) op 57-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige

95  Antie Wybes Abbema is geboren rond 1690 Goutum (Frl), is gedoopt op vrijdag 21 augustus 1699 Hommerts (Frl), is overleden op donderdag 6 mei 1762 Oppenhuizen (Frl). Antie werd ongeveer 72 jaar.

Van Hein en Antie zijn zes kinderen bekend:

1  Tieerd Heins Zijlstra is gedoopt op donderdag 4 januari 1714 Oppenhuizen (Frl).

2  Wybbe Heins Zijlstra is gedoopt op zondag 26 december 1717 Oppenhuizen (Frl).

Wybbe was gehuwd met Epck Franckes Frankena.

3  IJbbel Heins Zijlstra is gedoopt op zondag 22 augustus 1723 Oppenhuizen (Frl), is overleden tussen juli 1726 en april 1730. IJbbel werd hoogstens 6 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

4  Bregtie Heins Zijlstra is gedoopt op zondag 22 augustus 1723 Oppenhuizen (Frl), zie 47.

5  Lijsbeth Heins Zijlstra is gedoopt op woensdag 24 juli 1726 Oppenhuizen (Frl).

6  IJbbel Heins van Zijlstra is gedoopt op zondag 9 april 1730 Oppenhuizen (Frl), is overleden op zondag 9 maart 1788 Hommerts (Frl). IJbbel werd 57 jaar en 11 maanden.

IJbbel trouwt (kerk) op dinsdag 26 december 1752 Hommerts/Jutrijp (Frl) op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Wybe Siercks Cnossen, zoon van Sierck Johans Cnossen en Jel Wybes. Wybe, landbouwer en ouderling, wonende Hommerts (Frl), is geboren Hommerts (Frl), is gedoopt op zondag 15 januari 1730, is overleden in 1793 Hommerts (Frl). Wybe werd 63 jaar.

96  Jacob Jacobs is geboren rond 1680.

Jacob was gehuwd met

97  Teuntje Ottes is geboren rond 1680.

Van Jacob en Teuntje zijn twee kinderen bekend:

1  Attie Jacobs is afkomstig uit Hemelum (Frl).

Attie trouwt (kerk) op zondag 1 juli 1736 Oudega (Wymbritseradeel ) (Frl) met Syne Heins.

2  Otte Jacobs is geboren op maandag 5 juli 1706 Hemelum (Frl), is gedoopt op zondag 9 februari 1710 Hemelum (Frl), zie 48.

98  Menno Ottes is geboren rond 1675 Wijckel (Frl), is overleden op dinsdag 4 augustus 1711 Wijckel (Frl). Menno werd ongeveer 36 jaar.

Menno trouwt (kerk) op zondag 18 november 1703 Wijckel (Frl) op ongeveer 28-jarige leeftijd met de 18-jarige

99  Wypk Ages is geboren op zondag 14 oktober 1685 en afkomstig uit Nijemirdum (Frl), is gedoopt op donderdag 1 november 1685 Oudemirdum (Frl), is overleden voor 1723. Wypk werd hoogstens 37 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

Wypk trouwt (kerk) op zondag 27 november 1712 Sloten (Frl) op 27-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Popke Freerks Stegenga, zie 50.

Van Menno en Wypk zijn vier kinderen bekend:

1  Grietjen Minnes is gedoopt op zondag 15 februari 1705 Wijckel (Frl).

2  Age Minnes is gedoopt op zondag 5 december 1706 Wijckel (Frl), is overleden voor 1715. Age werd hoogstens 8 jaar en 27 dagen.

3  Bents Minnes is afkomstig uit Oudemirdum (Frl), is gedoopt op zondag 7 oktober 1708 Wijckel (Frl), zie 49.

4  Mintje Minnes is geboren op zaterdag 1 augustus 1711 Wijckel (Frl), is gedoopt op zondag 9 augustus 1711 Wijckel (Frl).

100  Freerk Popkes, boer, wonende Eesterga (Frl), is geboren Heerenveen (Frl), is overleden in 1706 Eesterga (Frl).

Freerk trouwt (kerk) op dinsdag 3 september 1675 Heerenveen (Frl) (1) met Wijtske Cornelis. Wijtske is geboren Katlijk (Frl).

Freerk trouwt (kerk) in 1680 (2) met

101  Hantje Reins.

Van Freerk en Hantje is een kind bekend:

1  Popke Freerks Stegenga is geboren in 1682 Eesterga (Frl), zie 50.

102  Herre Gerrits is geboren Tjerkgaast (Frl).

Herre trouwt (kerk) op zaterdag 21 augustus 1700 Tjerkgaast (Frl) met

103  Teetske Aedens Wijaerda is geboren Sloten (Frl).

Van Herre en Teetske is een kind bekend:

1  Symentje Heeres is afkomstig uit Oudemirdum (Frl), zie 51.

112  Lammert Jans, wonende Scharl (Frl), is geboren rond 1650.

113  N.N..

Van Lammert en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Neeltje Lammerts is geboren rond 1675.

Neeltje trouwt (kerk) op zondag 2 oktober 1695 Warns (Frl) op ongeveer 20-jarige leeftijd met Jacob Eilerts.

2  Anne Lammerts is geboren rond 1685, is gedoopt op zondag 25 januari 1705, zie 56.

114  Jaarg Sipkes, wonende Bakhuizen (Frl), is geboren rond 1660 en afkomstig uit Elahuizen (Frl), is gedoopt op dinsdag 5 maart 1686 Nijega en Elahuizen in Hemelumer Oldeferd en Noordwolde (Frl).

Jaarg trouwt (kerk) op donderdag 19 oktober 1684 Nijega en Elahuizen in Hemelumer Oldeferd en Noordwolde (Frl) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige

115  Tryn Andrys ook genaamd Trijntje Andries is geboren rond 1660 en afkomstig uit Harich (Frl).

Van Jaarg en Tryn zijn drie kinderen bekend:

1  Sipke Jaerichs is gedoopt op dinsdag 5 maart 1686 Nijega en Elahuizen in Hemelumer Oldeferd en Noordwolde (Frl).

2  Holck Jaerigs is geboren rond 1695 Warns (Frl), is gedoopt op zondag 26 januari 1716, zie 57.

3  Vrouck Jarigs is geboren rond 1700.

Vrouck trouwt (kerk) op zondag 30 januari 1724 Hemelum (Frl) op ongeveer 24-jarige leeftijd met Claas Jans.

116  Elke Annes.

117  N.N..

Van Elke en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Agge Elkes is geboren rond 1710, is gedoopt op zondag 23 januari 1735, zie 58.

120  Focke Tjebbes is geboren rond 1610 Oldeboorn (Frl), is overleden voor 1708. Focke werd hoogstens 98 jaar.

Focke trouwt (kerk) op donderdag 19 februari 1637 Joure (Frl) op ongeveer 27-jarige leeftijd (1) met Ael Tottes. Ael is afkomstig uit Joure (Frl), is overleden voor 1680.

Focke trouwt (kerk) op donderdag 9 mei 1680 Oldeboorn (Frl) op ongeveer 70-jarige leeftijd (2) met

121  Trijntie Tietzes is afkomstig uit Oldeboorn (Frl).

Van Focke en Trijntie zijn vier kinderen bekend:

1  Derk Fokkes.

2  Tjitze Fokkes.

3  Antje Fokkes.

Antje trouwt (kerk) in 1714 Nes onder Akkrum (Frl) met Douwe Hotzes.

4  Tjebbe Foockes is geboren rond 1682, zie 60.

122  Focke Jacobs, wonende Oldeboorn (Frl).

Focke was gehuwd met

123  Trijn Ruurds.

Van Focke en Trijn is een kind bekend:

1  Aaltje Foockes, zie 61.

Generatie VIII

136  Tiese Wybes, wonende Workum (Frl), is overleden in 1688.

Tiese was gehuwd met

137  Goits Obbes.

Van Tiese en Goits is een kind bekend:

1  Ykke Tjidses, zie 68.

140  Lieuwe Menalda.

141  N.N..

Van Lieuwe en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Jacob Lieuwes Menalda, schoolmeester.

Jacob was gehuwd met Aat Synis. Aat is afkomstig uit Balk (Frl).

2  Rienck Lieuwes Menalda is geboren 1674 of 1675, zie 70.

142  Wigle Eesges.

Wigle trouwt (kerk) in 1659 Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl) met

143  Ded Rymers.

Van Wigle en Ded is een kind bekend:

1  Griet Wighles is gedoopt in 1668 Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl), zie 71.

154  Hendrick Henricks Blanckema is geboren rond 1635.

Hendrick trouwt (kerk) op donderdag 10 maart 1661 Oosterend (Frl) op ongeveer 26-jarige leeftijd met de 20-jarige

155  Pitrick Sybes is geboren in 1641.

Van Hendrick en Pitrick is een kind bekend:

1  Grietje Hendriks Blanckema is afkomstig uit, is gedoopt op donderdag 22 januari 1671 Oosterend (Frl), zie 77.

162  Symen Gerrits is geboren rond 1675 Parrega (Frl), is overleden rond 1713. Symen werd ongeveer 38 jaar.

Symen was gehuwd met

163  Dieucke Johannes is geboren rond 1675.

Van Symen en Dieucke is een kind bekend:

1  Dieuke Symens is gedoopt op donderdag 1 januari 1705 Parrega (Frl), zie 81.

164  Pier Sijcks is geboren rond 1645 Abbega (Frl) (?), is overleden na 1714 Gaast (Frl). Pier werd minstens 69 jaar.

165  N.N..

Van Pier en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Tietje Piers.

2  Siek Piers Attema is geboren in 1667 Abbega (Frl) (?), zie 82.

3  Reyn Piers is gedoopt op zondag 26 juni 1701 Lollum (Frl).

166  Sybolt Sybolts.

Sybolt was gehuwd met

167  Id Oupkesdr.

Van Sybolt en Id is een kind bekend:

1  Yd Sybolts is geboren rond 1670, zie 83.

176  Gerryt ....

177  N.N..

Van Gerryt en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Moy Gerryts is geboren Workum (Frl), is overleden in 1699 Smallebrug (Frl).

Moy was gehuwd met Jacob Gerckes. Jacob, boer, wonende Smallebrug (Frl) en Woudsend (Frl).

2  Bouwe Gerryts is geboren rond 1670 en afkomstig uit Woudsend (Frl), zie 88.

178  Atze Uylckes, boer, kerkvoogd, dorpsrechter en ontvanger, wonende Oppenhuizen (Frl).

Atze was gehuwd met

179  Tjet Gerrits Rouckema.

Van Atze en Tjet zijn drie kinderen bekend:

1  Jeltje Atzes, zie 93.

2  Gerrit Atzes is geboren in 1659.

3  Popk Atses is geboren rond 1670 en afkomstig uit Oppenhuizen (Frl), zie 89.

180  Douwe Hettes.

Douwe was gehuwd met

181  Hinke Barteles.

Van Douwe en Hinke is een kind bekend:

1  Hette Douwes is afkomstig uit Uitwellingerga (Frl), zie 90.

186  Atze Uylckes, zie 178.

Atze was gehuwd met

187  Tjet Gerrits Rouckema, zie 179.

Van Atze en Tjet zijn drie kinderen bekend:

1  Jeltje Atzes, zie 93.

2  Gerrit Atzes is geboren in 1659.

3  Popk Atses is geboren rond 1670 en afkomstig uit Oppenhuizen (Frl), zie 89.

188  Tjeerd Heins, boer, wonende Groendijksterzijl (Frl), is overleden voor dinsdag 7 mei 1675.

Tjeerd trouwt (kerk) tussen 1650 en 1655 met de hoogstens 25-jarige

189  Brecht Franses is geboren rond 1625, is overleden voor dinsdag 7 mei 1675. Brecht werd hoogstens 50 jaar.

Van Tjeerd en Brecht zijn zes kinderen bekend:

1  Griet Tieerds van Zijlstra.

Griet was gehuwd met Gerrit Djurres.

2  Jouw Tieerds van Zijlstra.

3  Pietie Tieerds van Zijlstra.

Pietie was gehuwd met Willem Fetses.

4  Antie Tieerds van Zijlstra.

Antie was gehuwd met Sioerdt Bonnes.

5  Lysbeth Tieerds van Zijlstra.

Lysbeth was gehuwd met Pieter Hessels.

6  Hein Tieerds van Zijlstra is geboren in 1655 Groendijksterzijl (Frl), zie 94.

190  Wybe Annes Abbema, schipper, wonende Hommerts (Frl), is verdronken op woensdag 2 september 1693.

Wybe trouwt (kerk) voor 1682 met de hoogstens 24-jarige

191  Ybel Lolckes is geboren 1658 of 1659, is overleden na 1711. Ybel werd ongeveer 53 jaar.

Van Wybe en Ybel zijn zeven kinderen bekend:

1  Uilck Wybes Abbema.

Uilck was gehuwd met Sytse Joukes.

2  Bauckje Wybes Abbema.

Bauckje was gehuwd met Hilbrand Annes.

3  Anne Wybes Abbema.

Anne was gehuwd met Hidtie Douwes.

4  Empk Wybes Abbema.

Empk was gehuwd met Jacob Atses.

5  Hid Wybes Abbema.

6  Richtje Wybes Abbema.

7  Antie Wybes Abbema is geboren rond 1690 Goutum (Frl), is gedoopt op vrijdag 21 augustus 1699 Hommerts (Frl), zie 95.

196  Otte Rintjes, boer, dorpsrechter en ontvanger, wonende Harich (Frl), is geboren in 1635 Gaasterland (Frl), is gedoopt.

Otte was gehuwd met

197  Grietje Minnes is geboren in 1635 Gaasterland (Frl).

Van Otte en Grietje zijn acht kinderen bekend:

1  Wiebe Ottes.

2  Aafke Ottes.

3  Rintje Ottes.

Rintje was gehuwd met N.N..

4  ... Ottes.

... Ottes was gehuwd met Marten Cornelis Nop. Marten, bijzitter en boer.

5  Sipk Ottes is geboren rond 1659.

6  Trijn Ottes is geboren rond 1666.

7  Menno Ottes is geboren rond 1675 Wijckel (Frl), zie 98.

8  Lauwe Ottes is geboren rond 1680 Wijckel (Frl).

Lauwe trouwt (kerk) op zondag 9 juni 1709 op ongeveer 29-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Tiertke Sippes. Tiertke is geboren rond 1680 Wijckel (Frl).

198  Age Jottis, ontvanger, is geboren rond 1650.

Age was gehuwd met

199  Beerntje Foddes ook genaamd Berns.

Van Age en Beerntje zijn vier kinderen bekend:

1  Reinsck Ages is geboren op zondag 25 oktober 1676 Oudemirdum (Frl), is gedoopt op donderdag 29 oktober 1676 Nijemirdum (Frl), is overleden in 1676 Oudemirdum (Frl).

2  Reinsck Ages is geboren op dinsdag 21 juni 1678 Oudemirdum (Frl), is gedoopt op zondag 23 oktober 1678 Nijemirdum (Frl), is overleden in 1678 Oudemirdum (Frl).

3  Reinsck Ages is gedoopt op dinsdag 21 november 1679 Oudemirdum (Frl).

4  Wypk Ages is geboren op zondag 14 oktober 1685 en afkomstig uit Nijemirdum (Frl), is gedoopt op donderdag 1 november 1685 Oudemirdum (Frl), zie 99.

200  Popke Lamberts, meester wagenmaker, is geboren Heerenveen (Frl), is overleden in 1665 Heerenveen (Frl).

Popke trouwt (kerk) op zondag 7 februari 1655 Court (?) met

201  Grietje Freerks.

Van Popke en Grietje is een kind bekend:

1  Freerk Popkes is geboren Heerenveen (Frl), zie 100.

206  Ede Hebes, gerechtsbode.

Ede trouwt (kerk) op donderdag 2 juni 1678 Sloten (Frl) (2) met Lioetz Ruthgers. Lioetz is geboren Niebert (Grn).

Ede trouwt (kerk) op donderdag 17 februari 1667 Sloten (Frl) (1) met

207  Sijmentje Sijmens is geboren Goutum (Frl).

Van Ede en Sijmentje is een kind bekend:

1  Teetske Aedens Wijaerda is geboren Sloten (Frl), zie 103.

228  Sipke Bouwes?.

229  N.N..

Van Sipke en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Jaarg Sipkes is geboren rond 1660 en afkomstig uit Elahuizen (Frl), is gedoopt op dinsdag 5 maart 1686 Nijega en Elahuizen in Hemelumer Oldeferd en Noordwolde (Frl), zie 114.

2  Buwe Sipkes, wonende Warns (Frl), is geboren rond 1670 en afkomstig uit Noordermeer onder Molkwerum (Frl).

Buwe trouwt (kerk) op donderdag 19 november 1693 Molkwerum (Frl) op ongeveer 23-jarige leeftijd met Aeg Annis. Aeg is afkomstig uit Molkwerum (Frl).

Generatie IX

272  Wybe Sybrants is overleden in 1652.

Wybe was gehuwd met

273  Jancke Reyns.

Van Wybe en Jancke is een kind bekend:

1  Tiese Wybes, zie 136.

310  Sybe Wytsesz, wonende Oosterend (Frl).

Sybe was gehuwd met

311  Ydttje Hotsesdr is overleden voor 1641.

Van Sybe en Ydttje zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrick Sybesz is geboren in 1630.

2  Hessel Sybesz is geboren in 1632.

3  Sybe Sybesz is geboren in 1635.

4  Pitrick Sybes is geboren in 1641, zie 155.

324  Gerrit Symons, wonende Parrega (Frl).

Gerrit was gehuwd met

325  Dieuwke Paulus.

Dieuwke was later gehuwd (2) met Jan Romckes.

Van Gerrit en Dieuwke is een kind bekend:

1  Symen Gerrits is geboren rond 1675 Parrega (Frl), zie 162.

328  Sijck Piers is geboren rond 1610.

329  N.N..

Van Sijck en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Pier Sijcks is geboren rond 1645 Abbega (Frl) (?), zie 164.

354  Pieter Hasperhoven.

Pieter was gehuwd met

355  Grytje Claazes is overleden in juli 1698 Workum (Frl).

Van Pieter en Grytje is een kind bekend:

1  N.N., zie 177.

356  Uylcke ....

357  N.N..

Van Uylcke en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Popke Uylckes.

Popke was gehuwd met Hylck Gerryts Rauckema.

2  Jouw Uylckes, wonende Sneek (Frl).

3  Atze Uylckes, zie 178.

376  Hein Tiaerds, boer en timmerman, wonende Offingawier (Frl).

Hein was gehuwd met

377  Iets Hettedt.

Van Hein en Iets zijn twee kinderen bekend:

1  Hidde Heins van Zijlstra, wonende Offingawier (Frl).

2  Tjeerd Heins, zie 188.

378  Frans Gerbens.

Frans trouwt (kerk) in 1635 (2) met Hiltje Gerbens.

Van Frans en Hiltje is een kind bekend.<33>

Frans was gehuwd (1) met

379  Brecht Fockes is overleden rond 1625.

Van Frans en Brecht is een kind bekend:

1  Brecht Franses is geboren rond 1625, zie 189.

380  Anne Wybes Abbema.

Anne was gehuwd met

381  Richt Murcksdr.

Van Anne en Richt zijn vijf kinderen bekend:

1  Sytske Annes Abbema.

2  Goyts Annes Abbema.

Goyts was gehuwd met Coop Wols.

3  Sydse Annes Abbema, dorpsrigter, ontvanger en schipper, wonende Hommerts (Frl), is overleden na 1704.

Sydse was gehuwd met Sieucke Jansdr. Sieucke is gedoopt op zondag 16 maart 1653 Joure (Frl), is overleden op woensdag 10 november 1688 Hommerts (Frl). Sieucke werd 35 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

4  Murk Annes Abbema.

Murk was gehuwd met Maicke Freerks.

5  Wybe Annes Abbema, zie 190.

382  Lolcke Engeles, dorpsontvanger en dorpsrigter, wonende Hommerts (Frl), is overleden voor 1675.

Lolcke was gehuwd met

383  Hid Seerps.

Van Lolcke en Hid zijn vijf kinderen bekend:

1  Rints Lolckes.

Rints was gehuwd met Pals Walles.

2  Imck Lolckes.

3  Jets Lolckes.

Jets was gehuwd met Wybe Ages.

4  Syts Lolckes.

Syts was gehuwd met Wybe Piebes.

5  Ybel Lolckes is geboren 1658 of 1659, zie 191.

392  Rintje Ottes.

Rintje trouwt op dinsdag 25 oktober 1633 Gaasterland (Frl) met

393  Jel Annes, boerin, wonende Trophorne onder Elahuizen (Frl).

Van Rintje en Jel is een kind bekend:

1  Otte Rintjes is geboren in 1635 Gaasterland (Frl), is gedoopt, zie 196.

394  Minne Egges, boer, wonende Wijckel (Frl), is gedoopt, is overleden in 1645.

Minne trouwt in 1630 met

395  Sipk Louwes.

Sipk trouwt in 1648 (2) met Rinke Repkes.

Van Minne en Sipk is een kind bekend:

1  Grietje Minnes is geboren in 1635 Gaasterland (Frl), zie 197.

400  Lambert Meerks, wagenmaker en metselaar, is geboren in 1585 Heerenveen (Frl), is overleden in 1642. Lambert werd 57 jaar.

Lambert trouwt (kerk) in 1610 op 25-jarige leeftijd met

401  Tietske Buwers.

Van Lambert en Tietske is een kind bekend:

1  Popke Lamberts is geboren Heerenveen (Frl), zie 200.

402  Freerk Lamberts.

Freerk was gehuwd met

403  Aeltje Rickels.

Van Freerk en Aeltje is een kind bekend:

1  Grietje Freerks, zie 201.

Generatie X

622  Hotse Sybesz is overleden rond 1641 Wommels (Frl).

Hotse was gehuwd met

623  Pyttrick Hesselsdr.

Van Hotse en Pyttrick zijn vijf kinderen bekend:

1  Ydttje Hotsesdr, zie 311.

2  Antye Hotsesdr.

Antye was gehuwd met Syuerdt Gatses ook genaamd Sjoerd Gatses. Syuerdt, wonende Schillaard (Frl).

3  Sybe Hotsesz, wonende Wirdum (Frl), is geboren in 1608.

4  Doecke Hotsesz, wonende Wommels (Frl), is geboren in 1612.

5  Leeuwe Hotsesz, wonende Arum (Frl), is geboren in 1616.

710  Claas Jans, kuiper en hospes, wonende Workum (Frl).

711  N.N..

Van Claas en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Grytje Claazes, zie 355.

752  Tiaerd Doytties, boer en timmerman, wonende Offingawier (Frl).

Tiaerd was gehuwd met

753  An Alles.

Van Tiaerd en An is een kind bekend:

1  Hein Tiaerds, zie 376.

756  Gerben Claesen.

Gerben was gehuwd met

757  Pietke Fransdr.

Van Gerben en Pietke is een kind bekend:

1  Frans Gerbens, zie 378.

758  Focke Alles is overleden tussen 1635 en 1638.

Focke was gehuwd met

759  Antje Claesdr is overleden tussen 1638 en 1646.

Van Focke en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  ... Fockes.

... Fockes was gehuwd (1) met Jan .... ... Fockes was gehuwd (2) met Gerrit Mennes.

2  Sybrich Fockes.

Sybrich was gehuwd met Pyr Jilderts.

3  Brecht Fockes, zie 379.

760  Wybe Wabes Abbema.

Wybe was gehuwd met

761  Goyts Sydsedr.

Van Wybe en Goyts zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Wybes Abbema.

2  Hendrikien Wybes Abbema.

3  Bauck Wybes Abbema.

Bauck was gehuwd met Abbe Mircks Sierxma.

4  Sydse Wybes Abbema.

Sydse was gehuwd met Antie Riencksdr.

5  Anne Wybes Abbema, zie 380.

762  Murck Everts.

763  N.N..

Van Murck en een onbekende vrouw zijn zeven kinderen bekend:

1  Janthie Murcks.

2  Evert Murcks.

Evert was gehuwd met Hots Tiebbedr.

3  Symen Murcks.

Symen was gehuwd met Ansk Hessels.

4  Ete Murcks.

Ete was gehuwd met Gatske Johans Cnossen.

5  Rintie Murcks.

6  Haytse Murks.

Haytse was gehuwd (1) met Idts Waltedr Hettinga. Haytse was gehuwd (2) met Pier Jelledr.

7  Richt Murcksdr, zie 381.

764  Engele Sioerdts, landbouwer.

Engele was gehuwd met

765  Syds Ennedr.

Van Engele en Syds zijn vijf kinderen bekend:

1  Rink Engeles.

2  Anne Engeles.

3  Enne Engeles.

4  Sioerdt Engeles.

5  Lolcke Engeles, zie 382.

766  Seerp Siercks, landbouwer, wonende Hommerts (Frl), is overleden tussen 1644 en 1648.

Seerp trouwt (kerk) op donderdag 27 maart 1614 Woudsend (Frl) met

767  Ymck Idsedr.

Van Seerp en Ymck is een kind bekend:

1  Hid Seerps, zie 383.

784  Otte Freerks, boer, wonende Harich (Frl), is gedoopt, is overleden in 1602.

Otte trouwt voor 1578 met

785  Min Egges.

Van Otte en Min is een kind bekend:

1  Rintje Ottes, zie 392.

788  Egge Minnes.

Egge was gehuwd met

789  Griet Jans van den Burch.

Van Egge en Griet is een kind bekend:

1  Minne Egges is gedoopt, zie 394.

Generatie XI

1.244  Sybe Hommes, kerkvoogd, wonende Wommels (Frl).

Sybe was gehuwd met

1.245  Tryn ....

Van Sybe en Tryn is een kind bekend:

1  Hotse Sybesz, zie 622.

1.518  Claes Outgers, wonende Rauwerd (Frl).

1.519  N.N..

Van Claes en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Antje Claesdr, zie 759.

1.520  Wabbe Wybes.

Wabbe was gehuwd met

1.521  Syoerdke Haytsedr.

Van Wabbe en Syoerdke zijn twee kinderen bekend:

1  Willem Wabes, burgemeester, wonende IJlst (Frl).

2  Wybe Wabes Abbema, zie 760.

1.528  Siurdt Aennes.

1.529  N.N..

Van Siurdt en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Engele Sioerdts, zie 764.

1.530  Enne Wytses Metsma.

Enne was gehuwd met

1.531  Uilck Doededr.

Van Enne en Uilck is een kind bekend:

1  Syds Ennedr, zie 765.

1.532  Sierck Sytses.

Sierck was gehuwd met

1.533  Hid Leeuckedr.

Van Sierck en Hid is een kind bekend:

1  Seerp Siercks, zie 766.

1.568  Freerk Ottes is overleden in 1573.

1.569  N.N..

Van Freerk en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Otte Freerks is gedoopt, zie 784.

1.570  Egge Annes is geboren rond 1480, is overleden rond 1571. Egge werd ongeveer 91 jaar.

1.571  N.N..

Van Egge en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Min Egges, zie 785.

Generatie XII

2.488  Homme Doeckes.

Homme was gehuwd met

2.489  Wyts Sibesdr.

Van Homme en Wyts is een kind bekend:

1  Sybe Hommes, zie 1.244.

3.040  Wybe Wabbes.

3.041  N.N..

Van Wybe en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Wabbe Wybes, zie 1.520.

3.042  Haytse ....

Haytse was gehuwd met

3.043  Bauck ....

Van Haytse en Bauck is een kind bekend:

1  Syoerdke Haytsedr, zie 1.521.

3.060  Wittie Sipckes.

Wittie was gehuwd met

3.061  Eets Renckedr.

Van Wittie en Eets is een kind bekend:

1  Enne Wytses Metsma, zie 1.530.

3.064  Sytse Piers.

Sytse was gehuwd met

3.065  Marij Seerpsdr.

Van Sytse en Marij is een kind bekend:

1  Sierck Sytses, zie 1.532.

Generatie XIII

4.978  Sybe Sibes.

4.979  N.N..

Van Sybe en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Wyts Sibesdr, zie 2.489.

6.120  Sipcke Kempes.

Sipcke was gehuwd met

6.121  Ferdw ....

Van Sipcke en Ferdw is een kind bekend:

1  Wittie Sipckes, zie 3.060.

Generatie XIV

12.240  Kempe Ennes, wonende Terhorne (Frl).

12.241  N.N..

Van Kempe en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Sipcke Kempes, zie 6.120.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op vrijdag 26 maart 2010 met Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120 door Tj.E. Martens, de Boeyer 14, 9001 JH GROU.

1)  Binnert trouwt op zaterdag 15 september 1900 Mantgum (Frl) met Willemke.

2)  Willemke Ages Bosma, dochter van Age Johannes Bosma en Aaltje Douwes Faber. Willemke is geboren op zondag 28 juni 1874 Jorwerd (Frl), is overleden op zaterdag 14 december 1901 Stiens (Frl). Willemke werd 27 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

3)  Binnert trouwt op zaterdag 11 april 1903 Huizum (Frl) met Froukje.

4)  Froukje Symons Gerritzen, dochter van Symon Doekles Gerritzen (2) en Aaltje Hendriks Bajema (3). Froukje is geboren op maandag 29 november 1869 Warns (Frl), is overleden op donderdag 29 juni 1905 Stiens (Frl). Froukje werd 35 jaar en 7 maanden.

5)  Hendrik de Jong, notarisklerk en hoofdboekhouder bij Waterleidingbedrijf Friesland, is geboren op donderdag 25 februari 1909 Stiens (Frl), is overleden op dinsdag 16 december 1980 Leeuwarden (Frl). Hendrik werd 71 jaar, 9 maanden en 21 dagen. Hendrik trouwt op woensdag 29 november 1939 Stiens (Frl) op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrikje Dijkstra, dochter van Tiete Johannes Dijkstra en Grietje Roelofs Fopma. Hendrikje, apothekersassistente en verpleegkundige in psychiatrische inrichting, is geboren op donderdag 19 februari 1914 Stiens (Frl), is overleden op maandag 31 juli 1995 Veenwouden (Frl), is gecremeerd op vrijdag 4 augustus 1995 Goutum (Frl). Hendrikje werd 81 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

6)  Lolke de Jong is geboren op donderdag 27 juli 1911 Stiens (Frl), is overleden op donderdag 9 mei 1912 Stiens (Frl). Lolke werd 9 maanden en 12 dagen.

7)  Froukje de Jong, onderwijzeres, is geboren op woensdag 3 december 1913 Stiens (Frl), is overleden op maandag 28 oktober 2002 Leeuwarden (Frl). Froukje werd 88 jaar, 10 maanden en 25 dagen. Froukje trouwt op woensdag 26 mei 1937 Huizum (Frl) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Pieter Jan Porte (Piet) ook genaamd Piet, zoon van Gerrit Porte en Berber Sipma. Piet, landbouwer, is geboren op zondag 22 februari 1914 Oude Leije (Frl), is overleden op zondag 19 september 2004 Oude Leije (Frl). Piet werd 90 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

8)  Lolke de Jong, administrateur, is geboren op woensdag 4 april 1917 Stiens (Frl), is overleden op woensdag 23 juni 1993 Leeuwarden (Frl). Lolke werd 76 jaar, 2 maanden en 19 dagen. Lolke trouwt op dinsdag 30 juli 1946 op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige Hiltje Hofman, dochter van Feite Annes Hofman en Grietje Bokma. Hiltje is geboren op dinsdag 23 juni 1925 Britsum (Frl).

9)  Aaltje de Jong (Aly) is geboren op dinsdag 21 juni 1921 Stiens (Frl). Aly trouwt op woensdag 27 mei 1942 Huizum (Frl) op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Geert Hiddinga, zoon van Jan Hiddinga en Grietje Hertzinger. Geert, beambte bij IWGL en directielid PEB Groningen, is geboren op vrijdag 16 juni 1916 Jorwerd (Frl).

10)  Doedtje Harings Abma is geboren op woensdag 15 februari 1854 Nijega in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl), is overleden op zaterdag 20 januari 1900 Workum (Frl). Doedtje werd 45 jaar, 11 maanden en 5 dagen. Doedtje trouwt op zaterdag 7 mei 1881 Wymbritseradeel (Frl) op 27-jarige leeftijd met de 32-jarige Marten Klazes Hylkema. Marten is geboren op dinsdag 6 juni 1848 Oudega (Wymbritseradeel ) (Frl).

11)  Trijntje trouwt op vrijdag 11 september 1863 Gemeente Hemelumer Oldeferd (Frl) met Johannes.

12)  Johannes Ages de Vries, zoon van Age Hendriks de Vries en Aafke Jeremias Gras. Johannes is geboren op vrijdag 26 juni 1835 Scharl (Frl), is overleden op vrijdag 4 maart 1932 Gemeente Gaasterland (Frl). Johannes werd 96 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

13)  Marten Gerlofs Hospes, werkman, is geboren op dinsdag 25 maart 1783 Molkwerum (Frl), is gedoopt op zondag 20 april 1783 Molkwerum (Frl), is overleden op donderdag 4 februari 1841 Harich (Frl). Marten werd 57 jaar, 10 maanden en 10 dagen. Marten was gehuwd met Albertje Klazes Boelsma, dochter van Klaas Meintes en Maike Harmens. Albertje is geboren op vrijdag 27 november 1772 Sint_Johannesga (Frl), is gedoopt op zondag 10 januari 1773 Delfstrahuizen (Frl), is overleden op maandag 17 april 1843 Oudega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl). Albertje werd 70 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

14)  Hendrik Gerlofs Hospes is geboren op maandag 4 juni 1787 Molkwerum (Frl), is overleden op zondag 16 februari 1851. Hendrik werd 63 jaar, 8 maanden en 12 dagen. Hendrik trouwt op woensdag 18 mei 1814 op 26-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 33-jarige Hieke Andries de Boer. Hieke is geboren rond 1781, is overleden op vrijdag 12 december 1823. Hieke werd ongeveer 42 jaar. Hendrik trouwt op zondag 14 november 1824 op 37-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 34-jarige Antje Abels de Haan. Antje is geboren rond 1790, is overleden op zaterdag 27 augustus 1831. Antje werd ongeveer 41 jaar.

15)  Hijlke trouwt op woensdag 1 februari 1815 gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (Frl) met Klaaske.

16)  Klaaske Reins Quarré, dochter van Rein Jeremias Quarré en Trijntje Dirks.

17)  Teede trouwt op zondag 28 oktober 1821 Workum (Frl) met Grietje.

18)  Grietje Lolkes Ottema, dochter van Lolke Feites Ottema en Leentje Sikkes de Vries. Grietje is geboren op dinsdag 9 november 1802 Workum (Frl), is overleden op vrijdag 29 december 1837 Workum (Frl). Grietje werd 35 jaar, 1 maand en 20 dagen.

19)  Teede trouwt op woensdag 15 september 1813 Workum (Frl) met Tjitske.

20)  Tjitske Douwes Zijlstra ook genaamd Sijelstra, dochter van Douwe Wijbes en Tjitske Klazes. Tjitske is geboren op zaterdag 5 december 1789 Molkwerum (Frl), is gedoopt op zondag 7 februari 1790 Molkwerum (Frl).

21)  Tjomme trouwt (kerk) op zondag 28 april 1793 Koudum (Frl) met Maike.

22)  Maike Jans, dochter van Jan Hantjes en Rijnke Frankes. Maike is overleden voor 1806.

23)  Yke Sibolts ook genaamd Ieke Siebouts is gedoopt op zondag 14 januari 1759 Hemelum.

24)  Anne Jans Visser is geboren op maandag 9 maart 1772 Gaastmeer (Frl).

25)  Tietie Jans Visser is geboren op zondag 27 augustus 1775 Gaastmeer (Frl).

26)  Hein trouwt op vrijdag 8 september 1815 Woudsend (Frl) met Rinske.

27)  Rinske Sjoukes. Rinske, winkeliersche, is geboren op zaterdag 29 juli 1769 Heeg (Frl).

28)  Age Popkes, veehouder, wonende Delfstrahuizen (Frl) en Wijckel (Frl), is geboren op vrijdag 6 september 1715 Sloten (Frl), is gedoopt op zondag 8 september 1715 Sloten (Frl). Age trouwt (kerk) op maandag 20 maart 1747 Wijckel (Frl) op 31-jarige leeftijd met Mintje Rintjes.

29)  Hantje Popkes is gedoopt op zondag 1 augustus 1717 Sloten (Frl). Hantje trouwt (kerk) op zaterdag 17 juni 1747 op 29-jarige leeftijd met Binke Rintjes, zoon van Rintje Tyssens en Maaike Cornelis. Binke, meester bakker, wonende Balk (Frl).

30)  Freerk Popkes Stegenga, boer, wonende Sondel (Frl) en Oudega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl), is gedoopt op donderdag 9 november 1719 Sloten (Frl), is overleden Oudega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl). Freerk trouwt (kerk) op maandag 15 mei 1758 Oudega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ) (Frl) op 38-jarige leeftijd met de 20-jarige Wieb Sybrens. Wieb is geboren op donderdag 10 oktober 1737 Oudega (Wymbritseradeel ) (Frl), is overleden Koudum (Frl).

31)  Hidde Jacobs is geboren na 1692, is overleden na vrijdag 18 september 1739. Hidde werd ongeveer 46 jaar, 8 maanden en 18 dagen. Hidde trouwt rond 1723 op hoogstens 31-jarige leeftijd met Sjoerdtje Franzen ook genaamd Sjoerdtie.

32)  Sybren Jacobs is geboren na 1692, is overleden voor vrijdag 18 september 1739 Gaastmeer (Frl). Sybren werd hoogstens 46 jaar, 8 maanden en 18 dagen. Sybren trouwt (kerk) op zondag 11 januari 1722 Gaastmeer (Frl) op hoogstens 29-jarige leeftijd met Acke Baukes. Acke is overleden na vrijdag 18 september 1739.

33)  Siouck Franses. Siouck was gehuwd met Pyter Clasen.


Index

...

Bauck (?-?) 3.043; Ferdw (?-?) 6.121; Gerlof (?-?) 36; Gerryt (?-?) 176; Haytse (?-?) 3.042; Jan (?-?) 41, 759; Tryn (?-?) 1.245; Uylcke (?-?) 356.

Abbema

Anne Wybes (?-?) 191; Anne Wybes (1679-?) 380; Antie Wybes (1690-1762) 95; Auke Roels (1819-1881) 9; Bauck Wybes (?-?) 761; Bauckje Wybes (?-?) 191; Empk Wybes (?-?) 191; Goyts Annes (?-?) 381; Hendrikien Wybes (?-?) 761; Hid Wybes (?-?) 191; Jan Wybes (?-?) 761; Murk Annes (?-?) 381; Richtje Wybes (?-?) 191; Roel Freerks (1777-1843) 9; Sydse Annes (?-1704) 381; Sydse Wybes (?-?) 761; Sytske Annes (?-?) 381; Uilck Wybes (?-?) 191; Wybe Annes (?-1693) 190; Wybe Wabes (?-?) 760.

Abma

Doedtje Harings (1854-1900) *10; Haring Roels (1823-1898) 5; Roel Freerks (?-1843) 5.

Adema

Aagje Binnerts (1846-1927) 1.

Aennes

Siurdt (?-?) 1.528.

Agema

Jantje Feites (1775-1844) 11.

Ages

Ids (1730-?) 29; Neeltje (?-?) 32; Reinsck (1676-1676) 199; Reinsck (1678-1678) 199; Reinsck (1679-?) 199; Wybe (?-?) 383; Wypk (1685-1723) 50, 99; Yet (1726-?) 59.

Alberts

Hendrik (1760-?) 41.

Allerts

Geertje (1705-?) 65.

Alles

An (?-?) 753; Focke (?-1635) 758.

Andries

Trijntje (1660-?) 115.

Andrys

Tryn (1660-?) 115.

Annes

Aaltje (?-?) 31; Egge (1480-1571) 1.570; Elke (?-?) 116; Hilbrand (?-?) 191; Jarig (1725-1781) 28; Jel (?-?) 393; Jeltje (1745-1779) 47; Lammert (?-?) 31; Lykle (1730-?) 31; Pieter (?-?) 51; Waate (?-?) 92; Wyger (1690-1743) 84.

Annis

Aeg (?-?) 229.

Atses

Jacob (?-?) 191; Popk (1670-1749) 89; Wytse (?-?) 59.

Attema

Anne Sieks (1790-1797) 21; Anne Sieks (1797-1866) 21; Antje Symons (1814-1900) 11; Dieuke Symens (1763-1833) 41, 43; Folkjen Sieks (1793-1812) 21; Gelkjen Sieks (1782-1850) 21; Hinke Sieks (1702-?) 83; IJeb Symens (1759-1759) 41; Jan Sieks (1786-1859) 21; Jan-Wieger Symons (1830-1891) 11; Kornelis Sieks (1790-?) 21; Korneliske Sieks (1795-1812) 21; Marten Symens (1752-1831) 41; Pier Sieks (1713-?) 83; Pierkjen Sieks (1789-?) 21; Pierkjen Zieks (1720-?) 41; Reinskjen Sieks (1704-?) 83; Rinke Sieks (1716-?) 83; Sibolt Sieks (1710-?) 83; Siek Piers (1667-1748) 82; Siek Symens (1756-1822) 20; Siek Symons (1817-1844) 11; Symon Sieks (1784-1847) 10; Tietje Symons (1820-1854) 11; Tjedt Sieks (1708-?) 83; Uiltje Symons (1822-1879) 11; Wypkjen Symons (1812-1886) 5.

Atzes

Gerrit (1659-?) 179, 187; Jeltje (?-?) 93.

Aukes

Jeltje (?-?) 9; Pier (?-?) 45.

Baaima

Antje Hendriks (1835-1931) 7; Antje Ottes (1784-1826) 13; Bens Ottes (1794-1885) 13; Bents Jacobs (1763-?) 25; Gertje Ottes (1782-1857) 13; Grietje Hendriks (1831-1921) 7; Jacob Ottes (1790-1837) 13; Jouke Ottes (1795-1876) 13; Otte Jacobs (1760-1829) 12; Popke Jacobs (1757-1836) 25, 27; Reyn Jacobs (1773-1827) 25; Roelof Ottes (1802-1883) 13; Simetje Jacobs (1765-1818) 25; Symen Louws (1756-1816) 25; Teetske Jacobs (1769-?) 25; Wiepkjen Jacobs (1776-1819) 25; Ypkjen Jacobs (1776-1849) 25.

Baayma

Anne Hendriks (1833-1861) 7; Jacob Ottes (1733-?) 24.

Bajema

Aaltje Hendriks (1839-1916) 3; Anne Hendriks (1833-1861) 7; Geele Ottes (1787-1863) 13; Hendrik Ottes (1800-1877) 6; Jacobje Hendriks (1841-?) 7; Mettje Hendriks (1846-1937) 7; Mettje Ottes (1791-1844) 13; Otte Hendriks (1836-1934) 7; Roelof (1802-1883) 13; Sipke Hendriks (1850-1863) 7.

Bakker

Gerrit Roukes (1753-1816) 27.

Barteles

Hinke (?-?) 181.

Baukes

Acke (?-1739) *32.

Bauwckes

Hoite (?-?) 71.

Berends

Froukje (?-?) 35.

Blanckema

Grietje Hendriks (1671-1708) 77; Hendrick Henricks (1635-?) 154.

Bloembergen

Jeltje Douwes (1756-1828) 23.

Boelsma

Albertje Klazes (1772-1843) *13.

Boer, de

Baukje Gerrits (1791-1869) 13; Feikjen Douwes (1814-1874) 5; Hendrik Jacobs (1705-1767) 38; Hieke Andries (1781-1823) *14; His (1802-1872) 7; Pieter Hendriks (1739-?) 39; Teunis Jans (1761-1833) 13.

Boersma

Doedtje Thomasdr (?-1847) 5; Doetje Tomas (?-?) 9; Symentje Anes (1822-1867) 7.

Boerstra

Hijlke Jans (?-?) 11; Lamkje (1829-?) 11.

Boeven

Grytje Geeles (1758-1843) 13.

Bokma

Grietje (1888-1962) *8.

Bonnes

Sioerdt (?-?) 189.

Boonstra

Antje Fokkes (1765-1855) 15; Arjen Fokkes (1763-1820) 31; Trijntje Fokkes (1774-1846) 31.

Boorsma

Johan (1871-1931) 3; Pieter (1838-1919) 3.

Bosma

Age Johannes (1835-1900) *2; Willemke Ages (1874-1901) 1, *2.

Bottema

Jitske (?-?) 3.

Bouwes

Antje (1699-?) 89; Atze (1694-1696) 89; Atze (1696-1780) 89; Gerryt (1703-1777) 44; Swoopke (1707-1780) 89; Uilke (1711-?) 89.

Bouwes?

Sipke (?-?) 228.

Brandsma

Jeltje Abes (?-?) 9, *13.

Brantsma

Grietje (1839-1877) 3.

Brinxma

Anne Hendriks (?-1791) 47; Gerben Annes (1745-1802) 47.

Bruinsma

Gerrit Sybrands (1796-1844) 13; Sybrand Hommes (?-?) 13; Tjitte Bouwes (1774-1827) 13.

Burch, van den

Griet Jans (?-?) 789.

Buwers

Tietske (?-?) 401.

Claases

Akke (?-?) 91.

Claazes

Grytje (?-1698) 355.

Claesdr

Antje (?-1638) 759.

Claesen

Gerben (?-?) 756.

Clasen

Pyter (?-?) *33.

Cnossen

Gatske Johans (?-?) 763; Sierck Johans (1689-1771) 95; Wybe Siercks (1730-1793) 95.

Cornelis

Gelk (1735-1761) 43; Maaike (?-?) *29; Wijtske (?-?) 100; Wypke (?-?) 49.

Couperus

Abraham Mollerus (1773-1846) 11; Bauke Abrahams (1816-1877) 11.

Dijk, van

Antje Jans (1793-1843) 13; Jan Durks (?-?) 13.

Dijkstra

Douwe Lolkes (1843-1908) 5; Evert Jarigs (1764-1846) 11; Hendrikje (1914-1995) *5; Lolke Jeltes (1811-1904) 5; Tiete Johannes (1884-1960) *5; Uilke Everts (1812-1860) 11.

Dirks

Gerrit (?-?) 35; Trijntje (?-?) *16.

Djurres

Gerrit (?-?) 189.

Doeckes

Homme (1543-?) 2.488.

Doeckles

Gatze (1670-1729) 65; Gerrijt (?-1755) 65; Gerrijt (1678-1755) 32; Gerrit (1678-1755) 32; Wopcke (1690-1758) 65.

Doededr

Uilck (?-?) 1.531.

Doekeles

Gerrit (1678-1755) 32; Grietje (1724-?) 65.

Douwes

Hette (?-1747) 90; Hidtie (?-?) 191.

Doytties

Tiaerd (?-?) 752.

Duckles

Hoytie (?-1727) 65.

Dyrks

Attje (?-?) 25; Jets (?-?) 69.

Eesges

Wigle (?-?) 142.

Egges

Min (?-?) 785; Minne (?-1645) 394.

Eilerts

Jacob (?-?) 113.

Elkes

Agge (1710-?) 58.

Elsinga

Tjomme Lykles (1769-1810) 31.

Engeles

Anne (?-?) 765; Enne (?-?) 765; Lolcke (?-1675) 382; Rink (?-?) 765; Sioerdt (?-?) 765.

Ennedr

Syds (?-?) 765.

Ennes

Kempe (?-?) 12.240; Rein (?-?) 21; Rein (1741-1811) 21.

Everts

Murck (?-?) 762.

Faber

Aaltje Douwes (1845-1876) *2.

Feenstra

Gerrit Uilkes (1760-1834) 13; Hijlke Reins (1792-1855) 21; Teede Reins (1787-1828) 21.

Fetses

Willem (?-?) 189.

Fockes

... (?-?) 759; Brecht (?-1625) 379; Sybrich (?-?) 759.

Foddes

Beerntje (1685-?) 199.

Foget

Boreas Hendriks (?-?) 51; Gepke Boreas (1730-?) 51.

Fokkes

Antje (?-?) 121; Derk (?-?) 121; Tjitze (?-?) 121.

Foockes

Aaltje (?-?) 61; Richt (1676-1714) 65; Tjebbe (1682-?) 60.

Fopma

Grietje Roelofs (1890-1968) *5.

Frankena

Epck Franckes (?-?) 45, 95.

Frankes

Rijnke (?-?) *22.

Fransdr

Pietke (?-?) 757.

Franses

Brecht (1625-1675) 189; Siouck (?-?) *33.

Franzen

Sjoerdtje (?-?) *31.

Freerks

Grietje (?-?) 201; Maicke (?-?) 381; Otte (?-1602) 784.

Gales

Aukje (?-?) 53.

Gatses

Sjoerd (?-?) 623; Syuerdt (?-?) 623.

Geales

Hendrik (1765-?) 27; Metje (1768-?) 27; Ykke (1763-?) 27.

Geeles

Roelof (1757-?) 27.

Geerts

Folkjen (?-?) 42.

Gerbens

Foukjen (1713-1792) 47; Frans (?-?) 378; Hiltje (?-?) 378.

Gerckes

Jacob (?-?) 177.

Gerlofs

Hendrik (1774-1787) 19; Syberich (1770-1772) 19.

Gerrijts

Woltje (?-?) 76.

Gerrits

Aaltje (?-?) 37; Doekle (1732-?) 16; Herre (?-?) 102; Jies (1734-?) 35; Symen (1675-1713) 162.

Gerritsen

Jeltje Hinke Doekles (1848-1925) 5; Sytske Gerrits (1808-1869) 9.

Gerritzen

Bregtje Doekles (1844-1917) 5; Doekele Gerrits (1807-1849) 4; Doekle Symons (1872-?) 3; Froukje Symons (1869-1905) 1, 3, *4; Gerlof Gerrits (1813-1868) 9; Gerrit Doekeles (1777-1841) 8; Gerrit Doekle Symons (1882-1924) 3; Gerrit Doekles (1838-1855) 5; Grietje Symons (1879-1973) 3; Hendrik Symons (1876-1900) 3; Neeltje Gerrits (1803-1881) 9; Symon Doekles (1841-1907) 2; Sytze Tjalkes Doekles (1842-1911) 5; Woltje Doekles (1846-1869) 5; Woltje Symons (1874-1941) 1; Wypkje Symons (1868-1929) 3.

Gerryts

Bouwe (1670-1742) 88; Moy (?-1699) 177.

Goot, van der

Gettje Jacobs (1802-?) 21; Jacob Gerrits (?-?) 21.

Gras

Aafke Jeremias (1790-1877) *12.

Groot, de

Aukjen Geeles (1755-1826) 25, 27; Sijtske Hessels (?-?) 11.

Haagsma

Trijntje Jacobs (?-?) 13.

Haan, de

Antje Abels (1790-1831) *14.

Haarsma

Trui Jans (?-?) 13.

Haitzes

Jetze (?-?) 81.

Hantjes

Jan (?-?) *22.

Harmens

Aaltje (?-?) 51; Maike (?-?) *13.

Hasperhoven

Pieter (?-?) 354.

Haytsedr

Syoerdke (?-?) 1.521.

Hebes

Ede (?-?) 206.

Heeres

Symentje (?-1754) 51.

Heins

Syne (?-?) 97; Tjeerd (?-1675) 188.

Hendriks

Geale (1730-1809) 26; Gertie (1741-1788) 39; Gorryt (1730-?) 39; Grietje (1731-?) 39; Grietje (1732-?) 39; Hoitje (1738-?) 39; Jacob (1736-1748) 39; Jacob (1748-?) 39; Jetske (1743-?) 39; Pyter (1734-1737) 39; Pyter (1737-1739) 39; Rinse (1734-?) 39; Ruurd (1730-?) 39; Sjeurtje (1746-1746) 39; Syts (1740-1780) 19.

Hepkema

Fritske Hepkes (?-?) 25.

Hertzinger

Grietje (1890-1983) *9.

Hessels

Ansk (?-?) 763; Pieter (?-?) 189.

Hesselsdr

Pyttrick (?-?) 623.

Hettedt

Iets (?-?) 377.

Hettema

Rinske Hettes (1765-1844) 27.

Hettes

Douwe (?-?) 180; Hinke (1715-?) 45; Rinske (1765-1844) 27.

Hettinga

Idts Waltedr (?-?) 763; Pieter Thewis (1787-1845) 23; Thewis Harings (?-?) 23.

Hiddes

Jacob (1666-?) 76.

Hiddinga

Geert (1916-) *9; Jan (1889-1980) *9.

Hoek, van der

Grietje Marcus (?-?) 5.

Hofman

Feite Annes (1890-1973) *8; Feite Fokkes (1797-1846) 9; Fokke Gerkes (1771-1826) 9; Hiltje (1925-) *8.

Hofstra

Thomas Gerrits (1786-1819) 21.

Hoities

Duckle (?-1694) 64.

Hommes

Sybe (1584-?) 1.244.

Hospes

Aaltje Gerlofs (1772-?) 19; Gerlof Gerlofs (1747-1827) 18; Gerrit Gerlofs (1775-?) 19; Hendrik Gerlofs (1787-1851) *14; Marten Gerlofs (1783-1841) *13; Syberich Gerlofs (1772-1852) 19; Woltjen Gerlofs (1776-1837) 9.

Hotsesdr

Antye (?-?) 623; Ydttje (?-1641) 311.

Hotsesz

Doecke (1612-?) 623; Leeuwe (1616-?) 623; Sybe (1608-?) 623.

Hotzes

Douwe (?-?) 121.

Hoytes

Doeckle (?-1694) 64.

Hylkema

Marten Klazes (1848-?) *10.

Idsedr

Ymck (?-?) 767.

Idzerda

Akke Idzes (1765-1801) 21.

Iekes

Gooitske (1709-1771) 69; Siebout (1702-?) 34.

Jaarsma

Janke Arjens (?-?) 21; Jeltje Dirks (?-?) 3.

Jacobs

Attie (?-?) 97; Focke (?-?) 122; Hidde (1692-1739) *31; Jacob (1680-?) 96; Otte (1706-?) 48; Sybren (1692-1739) *32.

Jaerichs

Sipke (1686-?) 115.

Jaerigs

Holck (1695-?) 57.

Jans

Claas (?-?) 115, 710; Froukje (?-?) 21; Froukje (?-1810) 21; Jan (?-?) 13; Klaaske (?-?) 41; Lammert (1650-?) 112; Maike (?-1806) 31, *22; Mary (1750-?) 26; Sjoerd (1773-?) 21.

Jansdr

Sieucke (1653-1688) 381.

Jansen

Foktje Baukes (?-?) 9.

Jarigs

Holk (1750-?) 29; Vrouck (1700-?) 115.

Jelledr

Pier (?-?) 763.

Jelles

Hebeltje (?-?) 41; Hiltje (?-?) 51.

Jilderts

Pyr (?-?) 759.

Johannes

Dieucke (1675-?) 163; Sytske (?-?) 30.

Jong, de

Aaltje (1921-) *9; Akke Annes (?-?) 5; Akke Gerrits (1742-?) 45; Akke Uiltjes (1803-?) 23; Anne Uiltjes (1785-1862) 23; Antie Gerrits (1745-?) 45; Binnert Sjoerds (1874-1956) 1, 3; Bouwe Gerrits (1737-1750) 45; Bouwe Gerrits (1750-?) 45; Bouwe Uiltjes (1783-?) 23; Bregtje Uilkes (1788-1844) 11; Froukje (1913-2002) *7; Geertje Hessels (?-1862) 7; Gerrit Uiltjes (1792-?) 23; Hendrik (1909-1980) *5; Hinke Uiltjes (1795-1845) 23; Jeltje Uiltjes (1798-?) 23; Jouwer Sierds (?-?) 13; Lolk Gerrits (1748-?) 45; Lolke (1911-1912) *6; Lolke (1917-1993) *8; Sjoerd Lolkes (1842-1924) 1; Uiltje Gerrits (1755-1826) 22.

Jotjes

Dirk (1713-1786) 69.

Jotties

Durk (1713-1786) 69.

Jottis

Age (1650-?) 198.

Joukes

Hendrik (?-?) 52; Sytse (?-?) 191.

Kamstra

Grietje Jans (?-?) 9, *13.

Kempes

Sipcke (?-?) 6.120.

Klazes

Aag (?-?) 13; Tjitske (?-1813) *20.

Klifstra

Aaltje Annes (1797-1816) 15; Anne Jarigs (1761-1828) 14; Beitske Annes (1800-1875) 15; Fokke Annes (1803-1834) 15; Froukjen Annes (1807-1855) 7; Holk Annes (1800-1865) 15; Ids Annes (1799-1858) 15; Jarig Annes (1794-1822) 15; Sipke Annes (1795-1838) 15.

Kuitert

Reinder Barkman (1790-?) 21.

Lamberts

Freerk (?-?) 402; Popke (?-1665) 200.

Lammerts

Anne (1685-?) 56; Neeltje (1675-?) 113.

Lases

Foocke (?-?) 65.

Leeuckedr

Hid (?-?) 1.533.

Leffertstra

Leffert Jacobs (?-?) 13; Marijke Lefferts (1796-1885) 13.

Leij, van der

Anne Gerrits (1742-?) 45; Gerrit Gerbens (1697-?) 45, 93.

Lolckes

Imck (?-?) 383; Jets (?-?) 383; Rints (?-?) 383; Syts (?-?) 383; Ybel (1658-1711) 191.

Lolles

Antje (?-?) 81.

Lon, van

Aaltje Benjamins (?-?) 25, 51; Benjamin Johannis (?-?) 51.

Louwes

Sipk (?-?) 395.

Martens

Antie (1734-?) 81; Dieuwke (1730-?) 81; Duckke (1743-?) 81; Geeske (1745-1811) 18; Heebel (1746-?) 81; Paulus (1736-?) 81; Sicke (1732-?) 81; Sieurtie (1741-?) 81; Symen (1725-?) 40; Tyt (1738-?) 81.

Meer, van der

Aafke Tjeerds (1773-1827) 9; Hotske Tjeerds (1825-1865) 11; Sytze Tjalkes (1801-1840) 9; Tjalke Reinders (1775-1825) 9; Tjeerd Tjalkes (1797-1875) 11.

Meerks

Lambert (1585-1642) 400.

Meinema

Jannigje Pieters (1827-1883) 11; Pieter Meines (1788-?) 11.

Meintes

Klaas (?-?) *13.

Menalda

Jacob Lieuwes (?-?) 141; Lieuwe (?-?) 140; Rienck Lieuwes (1674-1748) 70.

Mennes

Gerrit (?-?) 759.

Metsma

Enne Wytses (?-?) 1.530.

Meulen, van der

Janke Pieters (1867-1943) 5; Pieter Gosses (?-?) 5.

Meyes

Hylk (?-?) 21.

Minnes

Age (1706-1715) 99; Bents (1708-?) 49; Egge (?-?) 788; Grietje (1635-?) 197; Grietjen (1705-?) 99; Mintje (1711-?) 99.

Murcks

Ete (?-?) 763; Evert (?-?) 763; Janthie (?-?) 763; Rintie (?-?) 763; Symen (?-?) 763.

Murcksdr

Richt (?-?) 381.

Murks

Haytse (?-?) 763.

Nop

Marten Cornelis (?-?) 197.

Obbes

Goits (?-?) 137.

Ottema

Attje Feites (1769-1839) 9; Grietje Lolkes (1802-1837) 21, *18; Lolke Feites (1764-1817) *18.

Ottes

... (?-?) 197; Aafke (?-?) 197; Fettie (1744-?) 49; Freerk (?-1573) 1.568; Jan (?-?) 49; Lauwe (1680-?) 197; Menno (1675-1711) 98; Minne (1739-1814) 49; Otte (1748-?) 49; Rintje (?-?) 197, 392; Sipk (1659-?) 197; Teuntje (1680-?) 97; Teuntje (1742-?) 49; Trijn (1666-?) 197; Wiebe (?-?) 197; Wipk (1736-?) 49.

Oudendijk

Klaaske Uilkes (1768-1841) 11.

Oupkesdr

Id (?-?) 167.

Outgers

Claes (?-?) 1.518.

Paekes

Dirkje (1740-?) 49.

Paulus

Dieuwke (?-?) 325.

Peekes

Jottie (?-?) 69.

Piebes

Wybe (?-?) 383.

Piers

Auke (1739-1805) 45; Reyn (1701-?) 165; Sijck (1610-?) 328; Sytse (?-?) 3.064; Tietje (?-?) 165.

Pieters

Anne (1724-?) 51; Jacobjen (?-1845) 23; Sybrig (1710-?) 39.

Polma

Beeuwe Reins (?-?) 15; Fokke Reins (?-?) 15; His Lammerts (1759-1833) 31.

Popkes

Age (1715-?) *28; Antje (1724-?) 51; Freerk (?-1706) 100; Hantje (1717-?) *29; Lammert (1728-?) 51; Reyn (1737-?) 51; Swopk (1724-?) 51; Teetske (1726-1758) 51.

Porte

Gerrit (1877-1917) *7; Pieter Jan (1914-2004) *7.

Postma

Dirk Sjoerds (1817-1848) 9; Sjoerd Sjoerds (?-?) 9.

Pyters

Waltje (?-?) 65.

Quarré

Klaaske Reins (?-?) 21, *16; Rein Jeremias (?-?) *16.

Rauckema

Hylck Gerryts (?-?) 357.

Reins

Aebel (1705-1752) 34; Akke (?-?) 31; Hantje (?-?) 101.

Renckedr

Eets (?-?) 3.061.

Repkes

Rinke (?-?) 395.

Reyns

Jancke (?-?) 273.

Rickels

Aeltje (?-?) 403.

Riemers

Wypkjen (?-1758) 85.

Riencksdr

Antie (?-?) 761.

Rienks

Romkje (1703-1738) 35.

Rijpkema

Anne Tjitzes (1847-1930) 5; Tjitze Jans (?-?) 5.

Rintjes

Binke (?-?) *29; Mintje (?-?) *28; Otte (1635-?) 196.

Roelofs

Antje (?-?) 51; Gertje (1730-1765) 27.

Romckes

Jan (?-?) 325.

Roorda

Cornelis Jiskes (1760-1828) 21; Hijlkjen Jacobs (1680-?) 33; Wytske Cornelis (1791-1862) 21.

Rouckema

Tjet Gerrits (?-?) 179.

Ruthgers

Lioetz (?-?) 206.

Ruurds

Marten (?-?) 18; Trijn (?-?) 123.

Rymers

Ded (?-?) 143.

Sakes

Minke (?-?) 39.

Saskers

Ids (?-?) 59.

Schotanus

Harmke Wypkes (1801-1833) 21; Janke Wypkes (1818-1881) 9; Marijke Gerrits (?-1859) 25; Wypke Nolles (1771-1822) 21, 9.

Schrale

Hylke Sybrands (?-?) 15.

Seerps

Hid (?-?) 383.

Seerpsdr

Marij (?-?) 3.065.

Sibes

Sybe (?-?) 4.978.

Sibesdr

Wyts (?-?) 2.489.

Sibolts

Akke (?-?) 69; Fouw (1735-?) 17; Yke (1759-?) *23.

Sickes

Marten (1700-?) 80.

Siebouts

Ieke (1759-?) *23; Lieuwe (1726-?) 35.

Siebrens

Hinke (1715-?) 69.

Sieks

Foekje (1793-1812) 21.

Siercks

Seerp (?-1644) 766.

Sierxma

Abbe Mircks (?-?) 761.

Sijbrens

Acke (?-?) 65.

Sijcks

Pier (1645-1714) 164.

Sijmens

Sijmentje (?-?) 207.

Simons

Louw (?-?) 25.

Sioerds

Jan (?-?) 21.

Sioerdts

Engele (?-?) 764.

Siouckes

Bauck (?-1722) 65.

Sipckes

Wittie (?-?) 3.060.

Sipkes

Buwe (1670-?) 229; Jaarg (1660-?) 114.

Sipma

Berber (1877-1969) *7.

Sippes

Tiertke (1680-?) 197.

Sjoukes

Rinske (1769-?) 45, *27.

Sjouwes

Fonger (?-?) 49.

Soethout

Jelle Reinders (?-?) 19.

Stegenga

Abe Herres (1845-?) 7; Ane Herres (1842-?) 7; Freerk Popkes (1719-?) *30; Geeske Freerks (1839-1921) 7; Herre Popkes (1730-1798) 25, 51; Herre Popkes (1808-?) 7; Popke Freerks (1682-1746) 50, 99; Popke Freerks (1837-1924) 7.

Steginga

Antje Popkes (1735-1809) 25; Popke Herres (1774-1838) 25.

Steigenga

Ane (1842-?) 7; Freerk Popkes (1802-?) 7; Geeske (1839-1921) 7; Popke Freerks (1837-1924) 7.

Sybes

Pitrick (1641-?) 155.

Sybesz

Hendrick (1630-?) 311; Hessel (1632-?) 311; Hotse (?-1641) 622; Sybe (1635-?) 311.

Sybolts

Lieuwe (1726-?) 35; Lieuwe (1728-?) 35; Sybolt (?-?) 166; Yd (1670-1752) 83; Yke (1731-?) 35.

Sybrants

Wybe (?-1652) 272.

Sybrens

Hinke (1715-?) 69; Wick (?-1694) 76; Wieb (1737-?) *30.

Sydsedr

Goyts (?-?) 761.

Symens

Dieuke (1705-?) 81.

Symons

Gerrit (?-?) 324.

Synis

Aat (?-?) 141.

Sytses

Sierck (?-?) 1.532.

Taekes

Neeltje (?-?) 32.

Theunis

Marijke (?-?) 13.

Tiaerds

Hein (?-?) 376.

Tiallinghs

Allert (?-?) 65.

Tiebbedr

Hots (?-?) 763.

Tietzes

Trijntie (?-?) 121.

Tittes

Fokel (?-?) 18.

Tjallings

Hittie (?-?) 81; Tjitske (?-?) 51.

Tjebbes

Focke (1610-1708) 120; Fokke (1710-?) 30.

Tjidses

Ykke (?-1726) 68.

Tjommes

Hylck (?-?) 31.

Tolsma

Hans (?-?) 3; Sijbrigje (1881-1962) 3.

Tottes

Ael (?-1680) 120.

Tromp

Leeuwkjen Michiels (1777-1850) 21, 9; Lisk Ages (?-?) 19.

Tyssens

Rintje (?-?) *29.

Uilkes

Jetske (?-?) 34; Tjalling (?-?) 51.

Uylckes

Atze (?-?) 178; Jouw (?-?) 357; Popke (?-?) 357.

Veer, van der

Klaas Annes (?-?) 13; Lijsbert Klazes (1804-1882) 13.

Visser

Anne Jans (1772-?) *24; Anne Wygers (1718-1787) 69, 85; Antje Jans (1759-?) 43; Antje Sijmens (1796-?) 11; Auck Wygers (1731-?) 85; Aukie Wygers (1729-?) 85; Corneliske Jans (1761-?) 43; Harmtje Wygers (1738-?) 85; Jan Wygers (1725-1787) 42; Pieter Wabes (1865-?) 3; Pyke Wygers (1728-?) 85; Riemer Wygers (1722-?) 85; Syberich Gerlofs (1772-1852) 19; Tietie Jans (1775-?) *25; Wabe Pieters (?-?) 3; Wieger Jans (1757-1799) 41, 43; Wyb Wygers (1734-?) 85; Wypkjen Jans (1758-1818) 21.

Vries, de

Age Hendriks (1792-1861) *12; Hendrik Taekes (1755-1838) 29; Johannes Ages (1835-1932) 7, *12; Leentje Sikkes (1762-1846) *18; Sjeurtje Hendriks (1755-?) 39.

Wabbes

Wybe (?-?) 3.040.

Wabes

Willem (?-?) 1.521.

Walda

Pietertje Hantjes (1793-1876) 11.

Walles

Pals (?-?) 383.

Wattes

Anne (1710-1783) 46; Lolkjen (1713-?) 93; Ock (1702-?) 93; Tijetske (1699-?) 45, 93.

Wiebes

Antje (?-?) 30.

Wighles

Griet (1668-1744) 71.

Wijaerda

Teetske Aedens (?-?) 103.

Wijbes

Douwe (?-1800) *20.

Wols

Coop (?-?) 381.

Wopkes

Riemer (?-?) 65.

Wouters

Aafke (?-?) 83.

Wybes

Jel (1686-?) 95; Tiese (?-1688) 136; Wabbe (?-?) 1.520.

Wytses

Atse (1728-?) 59.

Wytsesz

Sybe (1654-?) 310.

Ybema

Sjoerd Tjeerds (1798-?) 9; Tjeerd Sjoerds (?-?) 9.

Ykes

Corneliske (1717-1780) 69, 85; Goeitsche (1709-1771) 69; Sybolt (1702-?) 34; Tjidse (1713-?) 69.

Ykkes

Sybolt (1702-?) 34.

Zee, van der

Marij Nannes (1794-1881) 7.

Zijlstra

Antie Annes (1752-1764) 47; Antje Annes (1764-1830) 23; Antje Frankes (1785-1855) 23; Bregtie Heins (1723-1781) 47; Franke Wybes (1754-1812) 23; Hein Annes (1754-1757) 47; Hein Annes (1757-?) 47; Hein Wybes (1745-1817) 45; IJbbel Heins (1723-1726) 95; Lijsbeth Heins (1726-?) 95; Tieerd Annes (1762-?) 47; Tieerd Heins (1714-?) 95; Tjitske Douwes (1789-?) 21, *20; Wâte Annes (1747-1749) 47; Wâte Annes (1749-?) 47; Wybbe Heins (1717-?) 45, 95.

Zijlstra, van

Antie Tieerds (?-?) 189; Griet Tieerds (?-?) 189; Hein Tieerds (1655-1729) 94; Hidde Heins (?-?) 377; IJbbel Heins (1730-1788) 95; Jouw Tieerds (?-?) 189; Lysbeth Tieerds (?-?) 189; Pietie Tieerds (?-?) 189.

Zijpp, van der

Atze Wytzes (1790-1866) 7; Ids Wytzes (1800-1880) 7; Trijntje Atzes (1836-1865) 7; Wytze Idzes (1828-1873) 7.

Zoethout

Hijlke Jelles (1778-1831) 19.

zonder achternaam

Bens (1708-?) 49; Berns (1685-?) 199; Geertje (1782-1857) 13; Gerrit (?-1755) 65; N.N. (?-?) 1.519, 1.529, 1.569, 1.571, 113, 117, 12.241, 141, 165, 177, 197, 229, 3.041, 329, 357, 4.979, 65, 711, 763; N.N. (1845-?) 7; Ottema (1795-1812) 21; Piet (1914-2004) *7; Siemen (1784-1847) 10; Siep (1881-1962) 3; Sietie (1740-1780) 19; Sijelstra (1789-?) *20; Sijtje (1740-1780) 19; Sjoerdtie (?-?) *31; Symentje (1765-1818) 25; Taede (1787-1828) 21; Tietje (1738-?) 81.

* verwijzing naar noot.