Kwartierstaat van Jarig Idses Boersma (1867-1940)

 


© 2010 D.M. Bonnema

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120Generatie I

(kwartierdrager)

In deze generatie is 1 persoon bekend, geboren in 1867. Deze persoon is afkomstig uit Friens.

1  Jarig Idses Boersma, veehouder, wonende te Roordahuizum, is geboren op woensdag 1 mei 1867 te Friens, is overleden op vrijdag 19 april 1940 te Roordahuizum. Jarig werd 72 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Jarig trouwt op zaterdag 7 mei 1892 te Gem. Idaarderadeel op 25-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Doetje Dirks Steenhuizen, dochter van Durk Reinders Steenhuizen en Antje Doekes Fokma. Doetje is geboren op dinsdag 5 april 1870 te Roordahuizum, is overleden op zondag 21 januari 1894 te Friens. Doetje werd 23 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Jarig trouwt op donderdag 1 november 1900 te Gem. Idaarderadeel op 33-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Trijntje Lolkes Wijtsma, dochter van Lolke Annes Wijtsma en Mintje Harmens Boersma. Trijntje is geboren op maandag 5 april 1869 te Wirdum, is overleden op maandag 13 oktober 1930 te Roordahuizum. Trijntje werd 61 jaar, 6 maanden en 8 dagen.


Generatie II

(ouders)

In deze generatie zijn alle 2 voorouders bekend, geboren in 1835 en 1839. Deze voorouders zijn afkomstig uit Roordahuizum (2x).

2  Ids Jarigs Boersma, boer, wonende te Friens en te Roordahuizum, is geboren op zaterdag 4 april 1835 aldaar op Tjepmastate, is overleden op maandag 14 januari 1907 aldaar. Ids werd 71 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Hij woonde op Epemastate te Friens van 1859-1903.

Ids trouwt op zaterdag 7 mei 1859 te Gem. Idaarderadeel op 24-jarige leeftijd met de 19-jarige

3  Reinsche Doekes Fokma is geboren op woensdag 21 augustus 1839 te Roordahuizum, is overleden op zondag 3 januari 1926 aldaar. Reinsche werd 86 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

geboren boederij "It Eksternęst".


Generatie III

(grootouders)

In deze generatie zijn alle 4 voorouders bekend, geboren tussen 1802 en 1812. Deze voorouders zijn afkomstig uit Irnsum (2x), Wirdum en Terzool.

4  Jarig Idzes Boersma, landbouwer, wonende te Roordahuizum, is geboren op maandag 21 juni 1802 te Terzool, is overleden op maandag 19 maart 1888 te Roordahuizum. Jarig werd 85 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

Jarig trouwt op zondag 2 mei 1830 te Gem. Rauwerderhem op 27-jarige leeftijd met de 17-jarige

5  Grietje Jans Valkema is geboren op donderdag 17 december 1812 te Wirdum, is overleden op donderdag 27 juli 1893 te Roordahuizum. Grietje werd 80 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

6  Doeke Jans Fokma is geboren op vrijdag 30 september 1808 te Irnsum, is overleden op woensdag 17 september 1873. Doeke werd 64 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Doeke trouwt op zaterdag 12 mei 1832 op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige

7  Sijbranda Piters Stedehouwer is geboren op zaterdag 9 juni 1810 te Irnsum, is overleden op zaterdag 11 augustus 1877. Sijbranda werd 67 jaar, 2 maanden en 2 dagen.


Generatie IV

(overgrootouders)

In deze generatie zijn alle 8 voorouders bekend, geboren tussen 1770 en 1790. Deze voorouders zijn afkomstig uit Irnsum (2x), Wirdum, Terhorne, Schingen, Rauwerd en Poppingawier.

8  Ids Jans Boersma, lid Grietenijraad Rauwerderhem. en landbouwer, wonende te Terzool, is geboren op zaterdag 17 maart 1770 te Poppingawier, is overleden op donderdag 16 februari 1832 te Rauwerd (no. 1). Ids werd 61 jaar, 10 maanden en 30 dagen.

Ids trouwt (kerk) op zondag 24 mei 1795 te Terzool op 25-jarige leeftijd met de 18-jarige

9  Hiltje Douwes Groeneveld, wonende te Gauw, is geboren op donderdag 8 mei 1777 te Terhorne, is overleden op dinsdag 10 januari 1832 te Rauwerd (no. 1). Hiltje werd 54 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

10  Jan Durks Falkema is geboren op zaterdag 30 december 1786 te Rauwerd, is overleden op vrijdag 30 november 1877. Jan werd 90 jaar en 11 maanden.

Jan trouwt op dinsdag 23 april 1805 op 18-jarige leeftijd met de 15-jarige

11  Jannigje Andles Palsma is geboren op zondag 14 februari 1790 te Wirdum, is overleden op woensdag 29 juni 1836 aldaar. Jannigje werd 46 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

12  Jan Tjerks Fokma, wonende te Irnsum, is geboren op donderdag 14 januari 1779, is overleden op donderdag 21 oktober 1852. Jan werd 73 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Jan trouwt (kerk) (ned. herv.) op zondag 3 maart 1805 te Irnsum op 26-jarige leeftijd met de 16-jarige

13  Antje Doekes Dotinga, wonende te Irnsum, is geboren op zondag 24 augustus 1788 aldaar, is overleden op donderdag 24 september 1840 aldaar. Antje werd 52 jaar en 1 maand.

14  Pieter Dirks Stedehouwer is geboren op donderdag 25 september 1777 te Schingen, is overleden op woensdag 2 april 1828. Pieter werd 50 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Pieter trouwt op zondag 5 juni 1803 op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige

15  Trijntje Sijnes van der Goot is geboren op dinsdag 26 november 1776 te Irnsum, is overleden op maandag 24 september 1849. Trijntje werd 72 jaar, 9 maanden en 29 dagen.


Generatie V

(betovergrootouders)

In deze generatie zijn alle 16 voorouders bekend, geboren tussen 1745 en 1765. Deze voorouders zijn afkomstig uit Rauwerd (2x), Irnsum (2x), Wirdum, Sneek, Poppingawier en Akkrum.

16  Jan Bartles, boer, wonende te Poppingawier, is geboren aldaar, is overleden in 1782 aldaar.

Jan trouwt (kerk) op zondag 30 juni 1765 te Poppingawier met de 17-jarige

17  Doetje Idzes Smeding, boerin en winkelierster, wonende te Nijland en te Poppingawier, is geboren in 1748 te Sneek, is overleden op vrijdag 28 januari 1820 te Poppingawier (blad nr. 2). Doetje werd 72 jaar.

Zij was op latere leeftijd winkelierster te Poppingawier.

Doetje trouwt in 1784 op 36-jarige leeftijd (2) met Alle Jans. Alle, arbeider, is overleden op maandag 9 april 1804 te Poppingawier.

18  Douwe Jarigs, landbouwer, wonende te Gauw, is overleden op zaterdag 4 januari 1812 aldaar.

Woonde aan de Groendijk.

Douwe trouwt (kerk) op zondag 4 juni 1758 te Terzool met

19  Neeltje Everts, wonende te Terzool, is overleden in november 1803 te Gauw.

20  Durk Wouters, wonende te Irnsum, is geboren op zaterdag 2 februari 1754 aldaar, is overleden op maandag 26 maart 1810 te Rauwerd, is begraven op vrijdag 30 maart 1810 aldaar. Durk werd 56 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Durk trouwt (kerk) op zondag 13 mei 1781 te Rauwerd op 27-jarige leeftijd met de 32-jarige

21  Hendrikjen Tomas Dotinga, wonende te Rauwerd, is geboren op vrijdag 17 januari 1749 aldaar, is overleden op zondag 27 september 1807 aldaar. Hendrikjen werd 58 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

22  Andle Hendriks Palsma is geboren op vrijdag 22 augustus 1760 te Wirdum, is overleden op dinsdag 15 februari 1842. Andle werd 81 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Andle trouwt (kerk) op zondag 21 oktober 1787 te Wirdum op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige

23  Grietje Jans Siderius is geboren op zondag 31 maart 1765, is overleden op dinsdag 18 mei 1841. Grietje werd 76 jaar, 1 maand en 17 dagen.

24  Tjerk Rintjes, boer, wonende te Grouw, is overleden op donderdag 22 september 1785 aldaar.

Woonde op Aesingastate.

Tjerk trouwt (kerk) op zondag 5 april 1772 met de ongeveer 27-jarige

25  Fokje Uiltjes is geboren rond 1745 te Akkrum, is overleden op vrijdag 7 augustus 1829 te Grouw. Fokje werd ongeveer 84 jaar.

26  Doeke Tomas Dotinga, boer en assessor van Rauwerderhem, wonende te Rauwerd, is geboren op zaterdag 7 oktober 1758 aldaar, is overleden op maandag 3 maart 1845 aldaar. Doeke werd 86 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Doeke trouwt (kerk) op zondag 16 september 1787 te Irnsum op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige

27  Aaltje Wouters Schuurmans is geboren op zaterdag 20 januari 1759 te Irnsum, is overleden op zaterdag 16 september 1826 te Rauwerd (no. 8). Aaltje werd 67 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

28  Dirk Scheltes Stedehouwer, wonende te Dronrijp.

Dirk gaat in ondertrouw op vrijdag 13 april 1770 te Dronrijp met

29  Sijbrigje Jelkes, wonende te Zweins.

30  Sijne Jacobs van der Goot, wonende te Akkrum.

Sijne was gehuwd met

31  Reinskje Hiddes de Vries is overleden op woensdag 26 oktober 1803.


Generatie VI

(oudouders)

In deze generatie zijn 13 (41 %) van de 32 voorouders bekend.

32  Bartle Dirks, boer, wonende te Poppingawier, is overleden in 1730 aldaar.

Bartle trouwt (kerk) op zondag 30 april 1713 te Poppingawier met

33  Trijntje Pytters, wonende te Rauwerd, is overleden in 1764 te Poppingawier.

36  Jarig Douwes.

Jarig was gehuwd met

37  N.N..

40  Wouter Durks.

Wouter was gehuwd met

41  Eke Sibrens.

42  Thomas Sijtzes Dotinga, mederechter Rauwerderhem.

Thomas trouwt (kerk) op zondag 1 januari 1758 te Rauwerd (2) met Antje Sijtzes, zie 53.

Thomas trouwt (kerk) (ned. herv.) op zondag 13 maart 1746 te Rauwerd (1) met

43  Akke Pijters.

44  Hendrik Jacobs, wonende te Boksum.

Hendrik trouwt (kerk) in november 1758 te Wirdum met

45  Tj(i)etske Andles.

52  Thomas Sijtzes Dotinga, zie 42.

Thomas trouwt (kerk) (ned. herv.) op zondag 13 maart 1746 te Rauwerd (1) met Akke Pijters, zie 43.

Thomas trouwt (kerk) op zondag 1 januari 1758 te Rauwerd (2) met

53  Antje Sijtzes.

54  Wouter Durks, zie 40.

Wouter was gehuwd met

55  Eke Sibrens, zie 41.

56  N.N..

N was gehuwd met

57  N.N..


Generatie VII

(oudgrootouders)

In deze generatie zijn 2 (3 %) van de 64 voorouders bekend.

64  Dirk Folkerts, boer, wonende te Poppingawier, is overleden voor 1724 aldaar.

Dirk was gehuwd met

65  Antie Pijters, wonende te Poppingawier.


Generatie VIII

(oudovergrootouders)

In deze generatie zijn 2 (2 %) van de 128 voorouders bekend.

128  Folckert Bartels, wonende te Poppingawier, is overleden voor vrijdag 15 mei 1682 aldaar (?).

Folckert was gehuwd met

129  Gerbrich Jans, wonende te Poppingawier.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op vrijdag 26 maart 2010 met Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120 door Tj.E. Martens, de Boeyer 14, 9001 JH GROU.


Index

Andles

Tj(i)etske 45.

Bartels

Folckert 128.

Bartles

Jan 16.

Boersma

Ids Jans 8; Ids Jarigs 2; Jarig Idses 1; Jarig Idzes 4; Mintje Harmens 1.

Dirks

Bartle 32.

Dotinga

Antje Doekes 13; Doeke Tomas 26; Hendrikjen Tomas 21; Thomas Sijtzes 42.

Douwes

Jarig 36.

Durks

Wouter 40.

Everts

Neeltje 19.

Falkema

Jan Durks 10.

Fokma

Antje Doekes 1; Doeke Jans 6; Jan Tjerks 12; Reinsche Doekes 3.

Folkerts

Dirk 64.

Goot, van der

Sijne Jacobs 30; Trijntje Sijnes 15.

Groeneveld

Hiltje Douwes 9.

Jacobs

Hendrik 44.

Jans

Alle 17; Gerbrich 129.

Jarigs

Douwe 18.

Jelkes

Sijbrigje 29.

Palsma

Andle Hendriks 22; Jannigje Andles 11.

Pijters

Akke 43, 52; Antie 65.

Pytters

Trijntje 33.

Rintjes

Tjerk 24.

Schuurmans

Aaltje Wouters 27.

Sibrens

Eke 41.

Siderius

Grietje Jans 23.

Sijtzes

Antje 42, 53.

Smeding

Doetje Idzes 17.

Stedehouwer

Dirk Scheltes 28; Pieter Dirks 14; Sijbranda Piters 7.

Steenhuizen

Doetje Dirks 1; Durk Reinders 1.

Uiltjes

Fokje 25.

Valkema

Grietje Jans 5.

Vries, de

Reinskje Hiddes 31.

Wijtsma

Lolke Annes 1; Trijntje Lolkes 1.

Wouters

Durk 20.

zonder achternaam

N.N. 37, 56, 57.