Kwartierstaat van Binnert Sjoerds de Jong (1874-1956)

 


2010  Tj.E. Martens

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120


Generatie I

1  Binnert Sjoerds de Jong, kleermaker, bakker en diaken, wonende Workum (Frl), Sneek (Frl) en Stiens (Frl), is geboren op dinsdag 1 december 1874 Bozum (Frl), is overleden op zaterdag 21 januari 1956 Groningen (Grn). Binnert werd 81 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Binnert trouwt op zaterdag 15 september 1900 Mantgum (Frl) op 25-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Willemke Ages Bosma, dochter van Age Johannes Bosma en Aaltje Douwes Faber. Willemke is geboren op zondag 28 juni 1874 Jorwerd (Frl), is overleden op zaterdag 14 december 1901 Stiens (Frl). Willemke werd 27 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

Van Binnert en Willemke is een kind bekend.<1>

Binnert trouwt op zaterdag 11 april 1903 Huizum (Frl) op 28-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Froukje Symons Gerritzen, dochter van Symon Doekles Gerritzen en Aaltje Hendriks Bajema. Froukje is geboren op maandag 29 november 1869 Warns (Frl), is overleden op donderdag 29 juni 1905 Stiens (Frl). Froukje werd 35 jaar en 7 maanden.

Van Binnert en Froukje zijn twee kinderen bekend.<2,3>

Binnert trouwt op vrijdag 14 februari 1908 Huizum (Frl) op 33-jarige leeftijd (3) met de 33-jarige Woltje Symons Gerritzen, dochter van Symon Doekles Gerritzen en Aaltje Hendriks Bajema. Woltje, wonende Sneek (Frl) en Stiens (Frl), is geboren op zondag 20 september 1874 Workum (Frl), is overleden op dinsdag 10 juni 1941 Stiens (Frl), is begraven op vrijdag 13 juni 1941 Stiens (Frl). Woltje werd 66 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Van Binnert en Woltje zijn vijf kinderen bekend.<4..8>

Generatie II

2  Sjoerd Lolkes de Jong, landarbeider, beurtschipper en kruidenier, wonende Poppingawier (Frl) en Oosterlittens (Frl), is geboren op zondag 5 juni 1842 Bozum (Frl), is overleden op dinsdag 9 december 1924 Bozum (Frl), is begraven op zaterdag 13 december 1924 Bozum (Frl). Sjoerd werd 82 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

Sjoerd trouwt op zaterdag 11 mei 1872 gemeente Baarderadeel (Frl) op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige

3  Aagje Binnerts Adema, wonende Baard (Frl) en Oosterlittens (Frl), is geboren op vrijdag 21 augustus 1846 Cubaard (Frl), is overleden op zondag 13 maart 1927 Bozum (Frl), is begraven op donderdag 17 maart 1927 Bozum (Frl). Aagje werd 80 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

Van Sjoerd en Aagje zijn vier kinderen bekend:

1  Lolke Sjoerds de Jong, bakker, wonende Stiens (Frl), is geboren op dinsdag 21 januari 1873 Bozum (Frl), is overleden op woensdag 12 december 1956 Stiens (Frl), is begraven op maandag 17 december 1956 Stiens (Frl). Lolke werd 83 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Lolke trouwt op zaterdag 21 mei 1898 Huizum (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Andrieske Sakes Luxen, dochter van Sake Oenes Luxen en Lysbeth Ruurds Landman. Andrieske is geboren op zaterdag 9 december 1876 Stiens (Frl), is overleden op vrijdag 21 augustus 1959 Stiens (Frl). Andrieske werd 82 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

2  Binnert Sjoerds de Jong is geboren op dinsdag 1 december 1874 Bozum (Frl), zie 1.

3  Ruurd Sjoerds de Jong, scheepsschilder, wonende Rotterdam (Zhl), is geboren op dinsdag 31 juli 1877 Bozum (Frl), is overleden op dinsdag 19 augustus 1958 Rotterdam (Zhl). Ruurd werd 81 jaar en 19 dagen.

Ruurd was gehuwd met Johanna Blok. Johanna is geboren in 1880, is overleden op maandag 25 november 1940 Rotterdam (Zhl), is begraven op vrijdag 29 november 1940 Nieuw Lekkerland (Zhl). Johanna werd 60 jaar.

4  Akke Sjoerds de Jong, onderwijzeres, wonende Echten (Frl) en Drachten (Frl), is geboren op zondag 19 juni 1881 Bozum (Frl), is overleden op zaterdag 19 december 1964 Drachten (Frl). Akke werd 83 jaar en 6 maanden.

Akke trouwt op vrijdag 30 juli 1909 Drachten (Frl) op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Jetse Jelles Durksz, zoon van Jelle Jetses Durksz en Klaske Klazes Postma. Jetse, onderwijzer en directeur openbare bibliotheek, wonende Drachten (Frl), is geboren op vrijdag 23 maart 1883 Baard (Frl), is overleden op zondag 11 oktober 1964 Drachten (Frl). Jetse werd 81 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

Generatie III

4  Lolke Lubberts de Jong, veerschipper en rentenier, is geboren op zaterdag 9 oktober 1802 Bozum (Frl), is gedoopt, is overleden op dinsdag 19 maart 1878 Bozum (Frl). Lolke werd 75 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Lolke trouwt op zaterdag 2 juni 1832 gemeente Baarderadeel (Frl) op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige

5  Akke Jans Oosterhout is geboren op dinsdag 23 april 1811 Wieuwerd (Frl), is overleden op zaterdag 11 juni 1870 Bozum (Frl). Akke werd 59 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Van Lolke en Akke zijn negen kinderen bekend:

1  Jan Lolkes de Jong, kramer, is geboren op donderdag 23 mei 1833 Bozum (Frl), is ongehuwd overleden op zaterdag 13 mei 1905 Bozum (Frl). Jan werd 71 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

2  Tjitske Lolkes de Jong, dienstmeid, wonende Wieuwerd (Frl), is geboren op zaterdag 7 februari 1835 Bozum (Frl), is overleden op zondag 16 april 1922 Wieuwerd (Frl). Tjitske werd 87 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Tjitske trouwt op zaterdag 5 mei 1860 gemeente Baarderadeel (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Tjipke Jentjes Hiemstra, zoon van Jentje Haantjes Hiemstra en Akke Tjipkes de Vries. Tjipke, boerenknecht en winkelier, wonende Wieuwerd (Frl), is geboren op dinsdag 6 december 1831 Huins (Frl), is overleden op woensdag 15 juni 1910 Wieuwerd (Frl). Tjipke werd 78 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

3  Lubbertus Lolkes de Jong is geboren op zaterdag 18 maart 1837 Bozum (Frl), is overleden op zaterdag 17 maart 1838 Bozum (Frl). Lubbertus werd 11 maanden en 27 dagen.

4  doodgeboren zoon de Jong is doodgeboren op zaterdag 19 januari 1839 Bozum (Frl).

5  Lubbertus Lolkes de Jong, veerschipper en koopman, is geboren op maandag 13 januari 1840 Bozum (Frl), is gedoopt, is overleden op vrijdag 9 november 1888 Bozum (Frl). Lubbertus werd 48 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Lubbertus trouwt op zaterdag 20 mei 1871 gemeente Baarderadeel (Frl) op 31-jarige leeftijd met de 19-jarige Sjoukjen Jans Kuindersma, dochter van Jan Yntes Kuindersma en Aaltje Wouters Bakker. Sjoukjen, winkelierster, is geboren op woensdag 25 februari 1852 Bozum (Frl), is overleden op zondag 20 augustus 1916 Bozum (Frl). Sjoukjen werd 64 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Sjoukjen was later gehuwd (2) met Durk van der Mei.<9,10>

6  Sjoerd Lolkes de Jong is geboren op zondag 5 juni 1842 Bozum (Frl), zie 2.

7  Jeltje Lolkes de Jong is geboren op woensdag 11 september 1844 Bozum (Frl), is overleden op dinsdag 8 augustus 1876 Bozum (Frl). Jeltje werd 31 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Jeltje trouwt op zaterdag 11 mei 1867 gemeente Hennaarderadeel (Frl) op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Syberen Ales Brouwer, zoon van Ale Rienks Brouwer en Akke Sijbrens Sijbrandie. Syberen, boerenknecht en koopman, wonende Lutkewierum (Frl), is geboren op vrijdag 8 december 1843 Drachten (Frl), is overleden op zondag 18 maart 1917 Bozum (Frl). Syberen werd 73 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Syberen was later gehuwd (2) met Froukjen Jacobs Zandstra.<11,12>

8  Ids Lolkes de Jong is geboren op donderdag 4 februari 1847 Bozum (Frl).

Ids trouwt op zaterdag 20 mei 1876 gemeente Baarderadeel (Frl) op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Tjitske Jelles Dijkstra, dochter van Jelle Ages Dijkstra en Trijntje Ates Landstra. Tjitske is geboren op donderdag 16 maart 1854 Twijzel (Frl).

9  Fokjen Lolkes de Jong is geboren op donderdag 6 december 1849 Bozum (Frl), is overleden op vrijdag 11 december 1874 Poppingawier (Frl). Fokjen werd 25 jaar en 5 dagen.

Fokjen trouwt op zaterdag 20 mei 1871 gemeente Baarderadeel (Frl) op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Salomon Frederiks Jansen, zoon van Frederik Jansen en Trijntje Ferwerda. Salomon, timmermansknecht, wonende Mantgum (Frl), is geboren op vrijdag 31 januari 1845 Bozum (Frl).

Salomon was later gehuwd (2) met Jantje Grouwstra.<13,14>

6  Binnert Ruurds Adema, koopman, wonende Cubaard (Frl), is geboren op zondag 29 november 1812 Cubaard (Frl), is overleden op zondag 22 februari 1852 Cubaard (Frl). Binnert werd 39 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Binnert trouwt op zaterdag 15 april 1837 Wommels (Frl) op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige

7  Sjoerdtje Ages Feitsma, winkeliersche, wonende Cubaard (Frl), is geboren op maandag 8 juli 1816 Oosterend (Frl), is overleden op vrijdag 22 mei 1868 Oosterlittens (Frl). Sjoerdtje werd 51 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Van Binnert en Sjoerdtje zijn zes kinderen bekend:

1  Antje Binnerts Adema, dienstmeid, is geboren op maandag 2 april 1838 Cubaard (Frl), is overleden op dinsdag 14 december 1926 Wommels (Frl). Antje werd 88 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Antje trouwt op woensdag 22 mei 1867 gemeente Hennaarderadeel (Frl) op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Hendrik Freerks Abma, zoon van Freerk Aukes Abma en Aaltje Hendriks Hoekstra. Hendrik, arbeider, boomsnoeier en tuinman, is geboren in 1841 Wommels (Frl), is overleden op donderdag 27 oktober 1910 Wommels (Frl). Hendrik werd 69 jaar.

2  Ruurd Binnerts Adema, koopman, is geboren op zaterdag 18 januari 1840 Cubaard (Frl), is overleden op maandag 2 augustus 1926 Leeuwarden (Frl). Ruurd werd 86 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Ruurd trouwt op donderdag 13 december 1866 gemeente Baarderadeel (Frl) op 26-jarige leeftijd (1) met de 38-jarige Lijsbert Foppes Siderius ook genaamd Elisabeth, dochter van Foppe Jans Siderius en Geertje Thomas Dotinga. Lijsbert, winkeliersche, is geboren op dinsdag 12 februari 1828 Jorwerd (Frl), is overleden op vrijdag 11 juli 1890 Jorwerd (Frl). Lijsbert werd 62 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

Lijsbert was eerder gehuwd (1) met Homme Klazes de Groot.<15,16>

Ruurd trouwt op zaterdag 22 mei 1897 gemeente Baarderadeel (Frl) op 57-jarige leeftijd (2) met de 50-jarige Wijtske Sakes Lanting, dochter van Sake Jans Lanting en Liesbert Klazes Jager. Wijtske, wonende Boksum (Frl), is geboren op vrijdag 22 januari 1847 Winsum (Frl), is overleden op vrijdag 9 april 1926 Leeuwarden (Frl). Wijtske werd 79 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

3  Age Binnerts Adema is geboren op zaterdag 12 maart 1842 Cubaard (Frl), is overleden op woensdag 28 augustus 1844 Cubaard (Frl). Age werd 2 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

4  Willemke Binnerts Adema is geboren op donderdag 7 maart 1844 Cubaard (Frl), is overleden op zaterdag 12 februari 1921 Winsum (Frl). Willemke werd 76 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Willemke trouwt op zaterdag 26 mei 1866 gemeente Hennaarderadeel (Frl) op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Bauke Rientses Bakker, zoon van Rients Baukes Bakker en Lijsbert Ages Agema. Bauke, boer en arbeider, is geboren op donderdag 25 mei 1843 Lutkewierum (Frl), is overleden op maandag 22 februari 1909 Winsum (Frl). Bauke werd 65 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

5  Aagje Binnerts Adema is geboren op vrijdag 21 augustus 1846 Cubaard (Frl), zie 3.

6  Age Binnerts Adema is geboren op donderdag 4 januari 1849 Cubaard (Frl), is overleden op maandag 26 april 1852 Cubaard (Frl). Age werd 3 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

Generatie IV

8  Lubbert Bartles de Jong, werkman en koemelker, is geboren Gerkesklooster (Frl), is gedoopt op vrijdag 14 april 1758 Doezum (Grn), is overleden op woensdag 8 februari 1826 Bozum (Frl). Lubbert werd 67 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Lubbert trouwt (kerk) op zondag 20 mei 1792 Bozum (Frl) op 34-jarige leeftijd met de 28-jarige

9  Tjitske Jans Bergsma ook genaamd Veldhuis en Veltsma, koemelkersche, is geboren in 1764 Bozum (Frl), is overleden op zondag 15 februari 1846 Bozum (Frl). Tjitske werd 82 jaar.

Van Lubbert en Tjitske zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Lubberts de Jong, boerenknecht, is geboren op donderdag 9 mei 1793 Bozum (Frl), is ongehuwd overleden op maandag 11 januari 1813 Bozum (Frl). Jan werd 19 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

2  Bartle Lubberts de Jong is geboren op zondag 4 mei 1794 Bozum (Frl), is overleden voor donderdag 3 oktober 1799. Bartle werd hoogstens 5 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

3  Fokje Lubberts de Jong ook genaamd Fokkje, boeremeid en boerin, is geboren op vrijdag 3 februari 1797 Bozum (Frl), is gedoopt op zondag 26 februari 1797 Bozum (Frl), is overleden op woensdag 28 juli 1852 Poppingawier (Frl). Fokje werd 55 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Fokje trouwt op zondag 2 juli 1820 Rauwerd (Frl) op 23-jarige leeftijd met de 57-jarige Evert Gerbens de Groot, zoon van Gerben Everts en Grietje Annes Wijtsma. Evert, boer, wonende Poppingawier (Frl), is geboren op donderdag 16 juni 1763 Rauwerd (Frl), is gedoopt op zondag 3 juli 1763 Rauwerd (Frl), is overleden op woensdag 15 oktober 1845 Poppingawier (Frl). Evert werd 82 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Evert was eerder gehuwd (1) met Trijntje Hendriks.<17,18>

4  Bartle Lubberts de Jong, koemelker en timmerman, wonende Deersum (Frl), is geboren op donderdag 3 oktober 1799 Bozum (Frl), is overleden op woensdag 16 december 1874 Rauwerd (Frl). Bartle werd 75 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Bartle trouwt op zaterdag 17 juli 1830 Rauwerd (Frl) op 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Atje Jans Siderius ook genaamd Syderius, dochter van Jan Foppes Siderius en Afke Pieters Dotinga. Atje is geboren in 1803 Roordahuizum (Frl), is overleden op maandag 21 februari 1870 Rauwerd (Frl). Atje werd 67 jaar.

Atje was eerder gehuwd (1) met Tjeerd Thomas Dotinga.<19,20>

5  Lolke Lubberts de Jong is geboren op zaterdag 9 oktober 1802 Bozum (Frl), is gedoopt, zie 4.

6  Sjoerd Lubberts de Jong, zonder beroep, is geboren op maandag 4 juli 1808 Bozum (Frl), is ongehuwd overleden op zaterdag 10 maart 1838 Bozum (Frl). Sjoerd werd 29 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

7  Pieter Lubberts de Jong, timmerman en timmerknecht, is geboren op dinsdag 27 augustus 1811 Bozum (Frl), is overleden op dinsdag 16 december 1890 Bozum (Frl). Pieter werd 79 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Pieter trouwt op dinsdag 21 oktober 1845 gemeente Baarderadeel (Frl) op 34-jarige leeftijd met de 20-jarige Johanneske Jacobs Reidsma ook genaamd Reitsma, dochter van Jacob Hessels Reidsma en Ettje Jakeles Heeringa. Johanneske, dienstmeid, is geboren op vrijdag 19 augustus 1825 Bozum (Frl), is overleden op woensdag 5 december 1894 Bozum (Frl). Johanneske werd 69 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

10  Jan Teunis Oosterhout, veehouder, wonende Swaenwert onder Britswerd (Frl), is geboren op maandag 4 september 1786 Deersum (Frl), is overleden op maandag 11 september 1876 Wieuwerd (Frl). Jan werd 90 jaar en 7 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 26 september 1829 Mantgum (Frl) op 43-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 29-jarige Jacomina Meintes Dijkstra. Jacomina is geboren rond 1800.

Van Jan en Jacomina zijn vijf kinderen bekend.<21..25>

Jan trouwt (kerk) op zondag 6 mei 1810 Wieuwerd (Frl) op 23-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige

11  Jeltje Kornelis Roorda is geboren in 1789 Wieuwerd (Frl), is overleden op vrijdag 6 oktober 1826 Wieuwerd (Frl). Jeltje werd 37 jaar.

Van Jan en Jeltje zijn zes kinderen bekend:

1  Akke Jans Oosterhout is geboren op dinsdag 23 april 1811 Wieuwerd (Frl), zie 5.

2  Teunis Jans Oosterhout, winkelier, is geboren op maandag 26 april 1813 Wieuwerd (Frl), is overleden op maandag 18 oktober 1869 Oosterlittens (Frl). Teunis werd 56 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Teunis trouwt op zaterdag 6 april 1839 gemeente Baarderadeel (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Sibbeltje Jans Boersma, dochter van Jan Martens Boersma en Tietje Hendriks Tippersma. Sibbeltje is geboren in 1816 Wieuwerd (Frl).

3  Ruurdtje Jans Oosterhout is geboren op maandag 25 maart 1816 Wieuwerd (Frl), is overleden op donderdag 22 januari 1891. Ruurdtje werd 74 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Ruurdtje trouwt op zaterdag 12 november 1836 gemeente Baarderadeel (Frl) op 20-jarige leeftijd met de 30-jarige Geert Rutgers Fopma, zoon van Rutger Sijmens Fopma en Tietje Geerts Bakker. Geert, wonende Mantgum (Frl), is geboren in 1806 Hijlaard (Frl).

Geert was eerder gehuwd (1) met Gatske Ymes Bosma.<26>

4  Jantje Jans Oosterhout is geboren op woensdag 5 augustus 1818 Wieuwerd (Frl), is overleden op donderdag 24 mei 1883 Gemeente Hennaarderadeel (Frl). Jantje werd 64 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Jantje trouwt op woensdag 31 mei 1843 gemeente Baarderadeel (Frl) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Wytze Abes de Boer, zoon van Abe Wytzes de Boer en Geertje Jacobs Polstra. Wytze, wonende Wieuwerd (Frl), is geboren in 1820 Wons (Frl).

5  Kornelis Jans Oosterhout, zonder beroep, is geboren op maandag 10 december 1821 Wieuwerd (Frl), is overleden op zaterdag 10 maart 1855 Wieuwerd (Frl). Kornelis werd 33 jaar en 3 maanden.

6  Ids Jans Oosterhout is geboren op zondag 3 oktober 1824 Wieuwerd (Frl), is overleden op dinsdag 1 november 1825 Wieuwerd (Frl). Ids werd 1 jaar en 29 dagen.

12  Ruurd Binnerts Adama, schipper en koopman, wonende Cubaard (Frl), is geboren op zaterdag 12 januari 1793 Cubaard (Frl), is gedoopt op zondag 20 januari 1793 Cubaard (Frl), is overleden op vrijdag 10 december 1858 Cubaard (Frl). Ruurd werd 65 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Ruurd trouwt op vrijdag 4 april 1828 Wommels (Frl) op 35-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Antje Ates Adema, dochter van Ate Jacobs en Feikjen Jans Althuisius. Antje, dienstmaagd, is geboren op maandag 1 augustus 1785 Ugo Klooster (Frl), is overleden op woensdag 8 juli 1868 Baard (Frl). Antje werd 82 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Van Ruurd en Antje is een kind bekend.<27>

Ruurd trouwt op donderdag 20 augustus 1812 Wommels (Frl) op 19-jarige leeftijd (1) met de 33-jarige

13  Willemke Willems Postma, wonende Cubaard (Frl), is geboren op dinsdag 3 november 1778 Wommels (Frl), is overleden op zondag 20 augustus 1826 Cubaard (Frl). Willemke werd 47 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Van Ruurd en Willemke zijn twee kinderen bekend:

1  Binnert Ruurds Adema is geboren op zondag 29 november 1812 Cubaard (Frl), zie 6.

2  Willem Ruurds Adama, schipper en koopman, wonende Cubaard (Frl), is geboren op zaterdag 17 augustus 1816 Cubaard (Frl), is overleden op zondag 17 januari 1904 Cubaard (Frl). Willem werd 87 jaar en 5 maanden.

Willem trouwt op woensdag 22 juni 1842 Wommels (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Oentje Geerts van Roukema, dochter van Geert Rinkes van Roukema en Joukjen Taekes Viersma. Oentje is geboren op woensdag 5 november 1817 Workum (Frl), is overleden op woensdag 23 november 1898 Cubaard (Frl). Oentje werd 81 jaar en 18 dagen.

14  Age Ruurds Feitsma, schipper en koopman, wonende Oosterend (Frl), is geboren op woensdag 16 augustus 1786 Dronrijp (Frl), is gedoopt op zondag 24 september 1786 Dronrijp (Frl), is overleden op zaterdag 21 april 1838 Oosterend (Frl). Age werd 51 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Age trouwt op donderdag 23 juli 1812 Wommels (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 15-jarige

15  Antje Jelles Kuindersma, wonende Oosterend (Frl), is geboren op donderdag 1 september 1796 Rien (Frl), is overleden op maandag 12 februari 1838 Oosterend (Frl). Antje werd 41 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Van Age en Antje zijn elf kinderen bekend:

1  Anna Ages Feitsma, wonende Wommels (Frl), is geboren op vrijdag 4 juni 1813 Oosterend (Frl).

Anna trouwt op zaterdag 10 augustus 1833 Wommels (Frl) op 20-jarige leeftijd met de 27-jarige Andries Johannes Tiemersma, zoon van Johannes Andries Tiemersma en Ymkjen Gerrits Hiemstra. Andries, wonende Wommels (Frl), is geboren op zondag 22 december 1805 Wommels (Frl).

2  Jelle Ages Feitsma, wonende Cubaard (Frl) en Wommels (Frl), is geboren op zondag 24 juli 1814 Oosterend (Frl), is overleden op maandag 11 oktober 1869 Oosterend (Frl). Jelle werd 55 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Jelle trouwt op woensdag 30 april 1834 Wommels (Frl) op 19-jarige leeftijd met de 19-jarige Hyke Willems van der Valk, dochter van Willem Yemes van der Valk en Trijntje Jans Stellingwerf. Hyke is geboren op zaterdag 24 september 1814 Lutkewierum (Frl).

3  Sjoerdtje Ages Feitsma is geboren op maandag 8 juli 1816 Oosterend (Frl), zie 7.

4  Trijntje Ages Feitsma, wonende Cubaard (Frl), is geboren op zondag 12 juli 1818 Oosterend (Frl), is overleden op dinsdag 19 juli 1853 Wommels (Frl). Trijntje werd 35 jaar en 7 dagen.

Trijntje trouwt op zaterdag 31 oktober 1840 Wommels (Frl) op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Sytse Dirks Bijlsma, zoon van Dirk Tiedes Bijlsma en Rinske Sytses Jouwsma. Sytse is geboren in 1814 Wommels (Frl).

5  Ruurdje Ages Feitsma, wonende Cubaard (Frl), is geboren op zaterdag 27 mei 1820 Oosterend (Frl), is overleden op vrijdag 1 februari 1850 Wommels (Frl). Ruurdje werd 29 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Ruurdje was gehuwd met Fopke Jans Fopma.

6  Hinke Ages Feitsma, wonende Cubaard (Frl), is geboren op zondag 7 september 1823 Oosterend (Frl).

7  Ruurd Ages Feitsma, wonende Cubaard (Frl), is geboren op zaterdag 18 maart 1826 Oosterend (Frl).

Ruurd trouwt op donderdag 24 mei 1849 Gemeente Hennaarderadeel (Frl) op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Adriaantje Leenderts van Diggelen, dochter van Leendert van Diggelen en Teekje Willems de Roos. Adriaantje is geboren in 1827 Koudum (Frl).

8  Wytske Ages Feitsma is geboren op woensdag 8 oktober 1828 Oosterend (Frl), is overleden op dinsdag 11 augustus 1829 Oosterend (Frl). Wytske werd 10 maanden en 3 dagen.

9  Dirk Ages Feitsma is geboren op zondag 5 september 1830 Oosterend (Frl), is overleden op zondag 15 mei 1831 Oosterend (Frl). Dirk werd 8 maanden en 10 dagen.

10  Wytske Ages Feitsma, wonende Cubaard (Frl), is geboren op dinsdag 14 mei 1833 Oosterend (Frl).

Wytske trouwt op zondag 13 mei 1855 Gemeente Baarderadeel (Frl) op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Roelof Walles Hettema, zoon van Walle Harmens Hettema en Albertje Sints van der Plaats. Roelof is geboren in 1829 Weidum (Frl).

11  Dirk Ages Feitsma, wonende Cubaard (Frl), is geboren op zaterdag 11 juli 1835 Oosterend (Frl).

Generatie V

16  Bartelt Luitjens is gedoopt op zondag 22 december 1720 Grootegast (Grn).

Bartelt trouwt (kerk) op maandag 2 juni 1766 Grootegast (Grn) op 45-jarige leeftijd (2) met Ydje Sywerts.

Bartelt trouwt (kerk) op zondag 26 maart 1769 Midwolde (Grn) op 48-jarige leeftijd (3) met Albertje Uges.

Bartelt trouwt (kerk) op zondag 17 mei 1778 Grootegast (Grn) op 57-jarige leeftijd (4) met Martjen Jacobs.

Bartelt trouwt (kerk) op zondag 20 mei 1742 Grootegast (Grn) op 21-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige

17  Faakje Lubberts ook genaamd Fokje Lubberts is geboren rond 1720, is overleden tussen 1762 en 1766 Doezum (Grn). Faakje werd hoogstens 46 jaar.

Van Bartelt en Faakje zijn zes kinderen bekend:

1  Ymke Bartels is gedoopt op zondag 1 maart 1744 Grootegast (Grn).

Ymke trouwt (kerk) op zondag 11 november 1770 Drogeham (Frl) op 26-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 52-jarige Heinse Jans Bok ook genaamd Heinze, zoon van Jan Jans Bok en Tetje Heinzes. Heinse, huisman, wonende Harkema (Frl), is geboren rond 1718, is gedoopt op zondag 24 september 1719 Drogeham (Frl), is overleden op woensdag 14 januari 1778 Harkema (Frl), is begraven op vrijdag 23 januari 1778 Harkema (Frl). Heinse werd ongeveer 60 jaar. Ymke trouwt (kerk) op vrijdag 25 december 1778 Drogeham (Frl) op 34-jarige leeftijd (2) met Antoni Etes Drijver, zoon van Ytse Antony en Antje Pieters. Antoni, arbeider, is afkomstig uit Surhuisterveen (Frl), is overleden op woensdag 4 oktober 1815 Drogeham (Frl).

2  Trijntje Bartels is gedoopt op zondag 8 januari 1747 Grootegast (Grn).

3  Eelkje Bartels is gedoopt op zondag 7 december 1749 Grootegast (Grn).

4  Luitje Bartels IJsinga ook genaamd Luitje Bartels Iesinga, dagloner, is geboren Gerkesklooster (Frl), is gedoopt op zondag 4 maart 1753 Grootegast (Grn), is overleden op dinsdag 24 september 1822 Kollum (Frl). Luitje werd 69 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

Luitje trouwt (kerk) op zondag 9 mei 1802 Burum (Frl) op 49-jarige leeftijd met de 28-jarige Aaltje Baukes Hoekstra, dochter van Bauke Everts en Jetske Jans. Aaltje, werkvrouw, is geboren op woensdag 25 augustus 1773 Buitenpost (Frl), is gedoopt op zondag 19 september 1773 Buitenpost (Frl), is overleden op vrijdag 12 februari 1858 Kollum (Frl). Aaltje werd 84 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

5  Lubbert Bartles de Jong is geboren Gerkesklooster (Frl), is gedoopt op vrijdag 14 april 1758 Doezum (Grn), zie 8.

6  Ebeltje Bartels is gedoopt op zondag 25 april 1762 Grootegast (Grn).

18  Jan Piers is overleden voor 1793.

Jan was gehuwd met

19  Lolkjen Pieters is gedoopt op zondag 2 december 1731 Oppenhuizen Uitwellingerga (Frl), is overleden op donderdag 9 augustus 1810 Bozum (Frl). Lolkjen werd 78 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Van Jan en Lolkjen zijn drie kinderen bekend:

1  Tjitske Jans Bergsma is geboren in 1764 Bozum (Frl), zie 9.

2  Pier Jans Bergsma is geboren in 1766 Bozum (Frl), is overleden op woensdag 27 april 1842 Tjalleberd (Frl). Pier werd 76 jaar.

Pier trouwt (kerk) op zondag 12 mei 1793 Rauwerd (Frl) op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Jetske Douwes Oosterhout, dochter van Douwe Klazes Oosterhout en Pijtje Ruurds. Jetske is geboren Rauwerd (Frl), is gedoopt op zondag 15 december 1771 Rauwerd (Frl), is overleden op donderdag 7 juli 1825 Rauwerd (Frl). Jetske werd 53 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

3  Pieter Jans Bergsma, boer, wonende Terzool (Frl), is geboren in 1770 Bozum (Frl), is ongehuwd overleden op maandag 29 oktober 1855 Bozum (Frl). Pieter werd 85 jaar.

20  Theunis Jans Oosterhout, landbouwer en dorpsrigter, wonende Deersum (Frl), is gedoopt op zondag 13 oktober 1737 Rauwerd (Frl), is overleden in 1787 Deersum (Frl). Theunis werd 50 jaar.

Theunis trouwt (kerk) op zondag 18 december 1785 Deersum (Frl) op 48-jarige leeftijd met de 24-jarige

21  Ruurdtje Ruurds Hemstra is gedoopt op zondag 8 november 1761 Britswerd (Frl), is overleden op dinsdag 5 mei 1829 Wieuwerd (Frl). Ruurdtje werd 67 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Ruurdtje trouwt (kerk) op zondag 18 september 1791 op 29-jarige leeftijd (2) met Folkert Petrus Kuperus.

Van Theunis en Ruurdtje is een kind bekend:

1  Jan Teunis Oosterhout is geboren op maandag 4 september 1786 Deersum (Frl), zie 10.

22  Cornelis Jiskes Roorda, boer, is geboren in 1760 Roordahuizum (Frl), is gedoopt, is overleden op woensdag 1 oktober 1828 Sandfirden (Frl). Cornelis werd 68 jaar.

Cornelis trouwt (kerk) op zondag 21 september 1788 Roordahuizum (Frl) op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige

23  Akke Idzes Idzerda is geboren rond 1765, is overleden op donderdag 19 maart 1801 Sandfirden (Frl). Akke werd ongeveer 36 jaar.

Van Cornelis en Akke zijn twee kinderen bekend:

1  Jeltje Kornelis Roorda is geboren in 1789 Wieuwerd (Frl), zie 11.

2  Wytske Cornelis Roorda is geboren op maandag 11 juli 1791 Sneek (Frl), is overleden op dinsdag 18 maart 1862 Heeg (Frl). Wytske werd 70 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Wytske trouwt op woensdag 3 mei 1815 Wymbritseradeel (Frl) op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Jan Sieks Attema, zoon van Siek Symens Attema en Wypkjen Jans Visser. Jan, huisman, is geboren op vrijdag 28 april 1786 Gaastmeer (Frl), is gedoopt op zondag 30 april 1786 Gaastmeer (Frl), is overleden op zaterdag 24 december 1859 Heeg (Frl). Jan werd 73 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

24  Binnert Ruurds, schipper en koopman, is gedoopt op zondag 13 april 1755 Cubaard (Frl), is overleden op zondag 6 november 1808 Cubaard (Frl). Binnert werd 53 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Binnert trouwt (kerk) op zondag 16 mei 1784 Cubaard (Frl) op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige

25  Aaltje Cornelis is geboren op vrijdag 20 oktober 1758 Oosterend (Frl), is gedoopt op zondag 29 oktober 1758 Oosterend (Frl), is overleden op zondag 7 mei 1809 Cubaard (Frl). Aaltje werd 50 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Van Binnert en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelis Binnerts Adama, schipper, is gedoopt op zaterdag 7 april 1787 Cubaard (Frl), is overleden op woensdag 12 oktober 1864 Gemeente Hennaarderadeel (Frl). Cornelis werd 77 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

2  Ruurd Binnerts Adama is geboren op zaterdag 12 januari 1793 Cubaard (Frl), is gedoopt op zondag 20 januari 1793 Cubaard (Frl), zie 12.

3  Jantje Binnerts Adama is geboren op donderdag 1 augustus 1799 Cubaard (Frl), is overleden op zaterdag 3 augustus 1844 Cubaard (Frl). Jantje werd 45 jaar en 2 dagen.

Jantje trouwt op vrijdag 25 februari 1825 Hennaarderadeel (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Klaas Yedes Nijdam, zoon van Yede Bottes Nijdam en Sipkjen Jans. Klaas is geboren op donderdag 9 juni 1803 Burgwerd (Frl).

26  Willem Douwes is geboren rond 1730, is overleden in 1778. Willem werd ongeveer 48 jaar.

Willem trouwt (kerk) op donderdag 24 oktober 1754 Wommels (Frl) op ongeveer 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 24-jarige Dirkje Joukes. Dirkje is geboren rond 1730 en afkomstig uit Wommels (Frl), is overleden rond 1770. Dirkje werd ongeveer 40 jaar.

Van Willem en Dirkje zijn vijf kinderen bekend.<28..32>

Willem trouwt (kerk) op zondag 7 augustus 1774 Wommels (Frl) op ongeveer 44-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige

27  Riemke Rijmersma is geboren op donderdag 1 februari 1748 Wommels (Frl), is gedoopt op woensdag 3 mei 1775 Wommels (Frl), is overleden op vrijdag 17 maart 1815 Wommels (Frl). Riemke werd 67 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Van Willem en Riemke zijn twee kinderen bekend:

1  Riemke Willems is geboren op zondag 2 maart 1777 Wommels (Frl), is overleden op zondag 18 mei 1817 Gemeente Hennaarderadeel (Frl). Riemke werd 40 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

2  Willemke Willems Postma is geboren op dinsdag 3 november 1778 Wommels (Frl), zie 13.

28  Ruurd Fokkes Feitsma, kaaskoper, is geboren rond 1745 Huins (Frl), is overleden op zondag 19 december 1819 Deinum (Frl). Ruurd werd ongeveer 74 jaar.

Ruurd trouwt (kerk) op zondag 29 april 1770 Deinum (Frl) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 21-jarige

29  Antje Sjoerds Feitsma is geboren op donderdag 13 februari 1749 Deinum (Frl), is gedoopt op zondag 2 maart 1749 Deinum (Frl), is overleden op woensdag 31 december 1834 Deinum (Frl). Antje werd 85 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Van Ruurd en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1  Fokke Ruurds Feitsma is geboren op zaterdag 6 april 1771 Hijlaard (Frl).

2  Marike Ruurds Feitsma is geboren op maandag 16 november 1772 Hijlaard (Frl).

3  Minne Ruurds Feitsma is geboren op donderdag 29 december 1774 Hijlaard (Frl).

4  Age Ruurds Feitsma is geboren op woensdag 16 augustus 1786 Dronrijp (Frl), is gedoopt op zondag 24 september 1786 Dronrijp (Frl), zie 14.

5  Hinke Ruurds Feitsma is geboren op woensdag 31 december 1788 Dronrijp (Frl).

6  Ruurdje Ruurds Feitsma is geboren op donderdag 20 januari 1791 Dronrijp (Frl).

7  Jacob Ruurds Feitsma is geboren op zaterdag 3 augustus 1793 Dronrijp (Frl).

30  Jelle Sybes Kuindersma, boer, wonende Rien (Frl), is gedoopt op zondag 19 november 1730 Lutkewierum (Frl).

Jelle trouwt (kerk) op zondag 20 maart 1791 Lutkewierum (Frl) op 60-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige

31  Antje Freerks Wieringa is geboren rond 1770 Terzool (Frl).

Van Jelle en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Sybe Jelles Kuindersma, landbouwer, wonende Deinum (Frl), is geboren op dinsdag 12 november 1793 Rien (Frl), is overleden op dinsdag 21 augustus 1860 Deinum (Frl). Sybe werd 66 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Sybe trouwt op zaterdag 30 april 1814 Gemeente Baarderadeel (Frl) op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Maaike Oenes Syperda, dochter van Oene Boukes Syperda en Hyke Hendriks. Maaike is geboren in 1790.

2  Antje Jelles Kuindersma is geboren op donderdag 1 september 1796 Rien (Frl), zie 15.

Generatie VI

32  Luitjen Wybes is gedoopt op donderdag 24 april 1670 Marum (Grn).

Luitjen trouwt (kerk) op donderdag 27 april 1690 Grootegast (Grn) op 20-jarige leeftijd (1) met Hylck Riets.

Van Luitjen en Hylck is een kind bekend.<33>

Luitjen trouwt (kerk) in mei 1701 Grootegast (Grn) op 31-jarige leeftijd (2) met Yke Henriks.

Yke was eerder gehuwd (1) met Harmen Luitiens.<34>

Luitjen trouwt (kerk) op zondag 28 september 1704 Grootegast (Grn) op 34-jarige leeftijd (3) met Zaaktien Wittes.

Zaaktien was eerder gehuwd (1) met Lubbe Heres.<35>

Van Luitjen en Zaaktien zijn twee kinderen bekend.<36,37>

Luitjen trouwt (kerk) op zondag 21 april 1715 Grootegast (Grn) op 44-jarige leeftijd (4) met de 27-jarige

33  Tryne Berents Kuiper is gedoopt op donderdag 1 april 1688 Grootegast (Grn).

Van Luitjen en Tryne zijn twee kinderen bekend:

1  Date Luitjens is gedoopt op zondag 6 september 1716 Grootegast (Grn).

2  Bartelt Luitjens is gedoopt op zondag 22 december 1720 Grootegast (Grn), zie 16.

34  Lubbe Sywerts is afkomstig uit Marum (Grn).

Lubbe trouwt in 1715 met de ongeveer 20-jarige

35  Ymkje Ytzes is geboren rond 1695 en afkomstig uit Doezum (Grn).

Van Lubbe en Ymkje zijn vier kinderen bekend:

1  Sywert Lubbes is gedoopt op dinsdag 29 september 1716 Doezum (Grn).

2  Faakje Lubberts is geboren rond 1720, zie 17.

3  Hillebrand Lubbes is gedoopt op zondag 2 december 1725 Doezum (Grn).

4  Aalke Lubbes is gedoopt op zondag 12 augustus 1731 Doezum (Grn).

38  Pyter Pyters ook genaamd Pieter Pieters is geboren rond 1700 Oppenhuizen (Frl).

Pyter trouwt (kerk) op zondag 21 januari 1725 Oppenhuizen Uitwellingerga (Frl) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

39  Tjetske Gerryts ook genaamd Tjitske Gerrits is geboren rond 1700.

Van Pyter en Tjetske zijn zes kinderen bekend:

1  Gerrit Pyters ook genaamd Gerrit Pieters is gedoopt op zondag 19 oktober 1727 Oppenhuizen Uitwellingerga (Frl).

2  Grietie Pieters ook genaamd Grietje Pieters is gedoopt op vrijdag 3 februari 1730 Oppenhuizen Uitwellingerga (Frl).

3  Lolkjen Pieters is geboren, is gedoopt op zondag 2 december 1731 Oppenhuizen Uitwellingerga (Frl), zie 19.

4  Uilkjen Pyters ook genaamd Uilkje Pieters is gedoopt op woensdag 20 mei 1733 Oppenhuizen Uitwellingerga (Frl).

5  Pytertie Pyters ook genaamd Pietertje Pieters is gedoopt op zondag 30 oktober 1740 Oppenhuizen Uitwellingerga (Frl).

6  Jacob Pyters ook genaamd Jakob Pieters is gedoopt op zondag 7 oktober 1742 Oppenhuizen Uitwellingerga (Frl).

40  Jan Jacobs Oosterhout, landbouwer en adsistent bij de Dille, is gedoopt op donderdag 25 juli 1697 Oosterwolde (Frl), is overleden in 1779 Deersum (Frl). Jan werd 82 jaar.

Jan trouwt (kerk) op zondag 29 augustus 1723 op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige

41  Richt Theunis Klinkert is gedoopt op donderdag 2 april 1699 Rauwerd (Frl), is overleden in 1788 Deersum (Frl). Richt werd 89 jaar.

Van Jan en Richt zijn zeven kinderen bekend:

1  Wubbichje Jans Oosterhout is gedoopt op vrijdag 27 oktober 1724 Rauwerd (Frl).

2  Trijntje Jans Oosterhout is gedoopt op zondag 1 februari 1728 Rauwerd (Frl).

3  Rinske Jans Oosterhout is gedoopt op zondag 22 oktober 1730 Rauwerd (Frl).

4  Koob Jans Oosterhout is gedoopt op zondag 7 december 1732 Rauwerd (Frl).

5  Klaske Jans Oosterhout is gedoopt op donderdag 13 oktober 1735 Rauwerd (Frl).

6  Theunis Jans Oosterhout is gedoopt op zondag 13 oktober 1737 Rauwerd (Frl), zie 20.

7  Jantie Jans Oosterhout is gedoopt op vrijdag 1 januari 1740 Rauwerd (Frl), is overleden op woensdag 24 januari 1827 Bolsward (Frl). Jantie werd 87 jaar en 23 dagen.

Jantie was gehuwd met Michiel Jacobs.

42  Ruurd Ruurds, koopman, wonende Britswerd (Frl), is geboren rond 1735, is overleden in 1800 Britswerd (Frl). Ruurd werd ongeveer 65 jaar.

Ruurd trouwt (kerk) op zondag 7 juli 1754 Britswerd (Frl) op ongeveer 19-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige

43  Froukjen Jentjes is geboren rond 1735, is gedoopt op zondag 17 januari 1734 Baard (Frl), is overleden in 1805 Britswerd (Frl). Froukjen werd ongeveer 70 jaar.

Van Ruurd en Froukjen zijn tien kinderen bekend:

1  Trintje Ruurds is geboren op vrijdag 14 januari 1757 Britswerd (Frl).

2  Hinke Ruurds is geboren op zaterdag 17 februari 1759 Britswerd (Frl), is overleden op maandag 14 juli 1817 Huizum (Frl). Hinke werd 58 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

3  Ruurdtje Ruurds Hemstra is gedoopt op zondag 8 november 1761 Britswerd (Frl), zie 21.

4  Jantje Ruurds is gedoopt op zondag 12 februari 1764 Britswerd (Frl), is overleden op dinsdag 31 juli 1821 Oosterlittens (Frl). Jantje werd 57 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

5  Ruurd Ruurds Hemstra is geboren op vrijdag 3 mei 1765 Britswerd (Frl), is gedoopt op zondag 19 mei 1765 Britswerd (Frl).

6  Jentje Ruurds is geboren op vrijdag 1 augustus 1766 Britswerd (Frl).

7  Aaltje Ruurds is geboren op donderdag 31 december 1767 Britswerd (Frl), is overleden in 1800 Britswerd (Frl). Aaltje werd 33 jaar.

8  Lijsbet Ruurds is geboren op woensdag 31 mei 1769 Britswerd (Frl).

9  Willem Ruurds Koopmans ook genaamd Willem Ruurds Hemstra is geboren op woensdag 20 november 1771 Britswerd (Frl).

10  Lijsbet Ruurds is geboren op woensdag 6 april 1774 Britswerd (Frl).

44  Jisk Jans is geboren rond 1720 en afkomstig uit Warga (Frl), is gedoopt.

Jisk trouwt (kerk) op zondag 15 mei 1746 Warga (Frl) op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige

45  Froukjen Kornelis is geboren rond 1720 en afkomstig uit Warga (Frl).

Van Jisk en Froukjen is een kind bekend:

1  Cornelis Jiskes Roorda is geboren in 1760 Roordahuizum (Frl), is gedoopt, zie 22.

46  Ids Jans, boer, wonende Wieuwerd (Frl), is geboren in 1727, is gedoopt op vrijdag 6 juni 1760 Kromwal (Frl), is overleden op donderdag 18 juni 1807 Wieuwerd (Frl). Ids werd 80 jaar.

Ids was gehuwd met

47  Jeltie Reins is geboren rond 1730, is gedoopt op vrijdag 6 juni 1760 Kromwal (Frl), is begraven op zondag 6 maart 1774 Wieuwerd (Frl). Jeltie werd ongeveer 44 jaar.

Van Ids en Jeltie is een kind bekend:

1  Akke Idzes Idzerda is geboren rond 1765, zie 23.

48  Ruurd Wybes, schipper, is geboren op dinsdag 7 januari 1710 Cubaard (Frl), is gedoopt op zondag 19 januari 1710 Cubaard (Frl), is overleden in 1798 Cubaard (Frl). Ruurd werd 88 jaar.

Ruurd trouwt (kerk) op zondag 12 oktober 1738 Cubaard (Frl) op 28-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 23-jarige Swopkien Klaases. Swopkien is geboren rond 1715, is overleden voor oktober 1746. Swopkien werd hoogstens 31 jaar.

Van Ruurd en Swopkien zijn vier kinderen bekend.<38..41>

Ruurd trouwt (kerk) op zondag 9 oktober 1746 Cubaard (Frl) op 36-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 26-jarige Beitske Jans. Beitske is geboren rond 1720.

Van Ruurd en Beitske zijn twee kinderen bekend.<42,43>

Ruurd trouwt (kerk) op zondag 9 juli 1752 Cubaard (Frl) op 42-jarige leeftijd (3) met de ongeveer 27-jarige

49  Durkjen Binnerts ook genaamd Dirkien is geboren rond donderdag 2 november 1724 Cubaard (Frl), is gedoopt op zondag 24 augustus 1727 Cubaard (Frl), is overleden in 1803 Cubaard (Frl). Durkjen werd ongeveer 79 jaar.

Van Ruurd en Durkjen zijn zeven kinderen bekend:

1  Wybe Ruurds Adema is geboren op vrijdag 30 maart 1753 Cubaard (Frl), is overleden op donderdag 24 januari 1850 Cubaard (Frl). Wybe werd 96 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Wybe trouwt (kerk) op zondag 3 mei 1778 Cubaard (Frl) op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Tyttje Oetses Adema, dochter van Oets Jans en Antie Harmens. Tyttje is geboren rond 1750 Achlum (Frl), is gedoopt op vrijdag 2 april 1779 Cubaard (Frl), is overleden op zaterdag 3 december 1825 Achlum (Frl). Tyttje werd ongeveer 75 jaar.

2  Binnert Ruurds is gedoopt op zondag 13 april 1755 Cubaard (Frl), zie 24.

3  Mayke Ruurds is gedoopt op donderdag 6 januari 1757 Cubaard (Frl).

4  Jesch Ruurds is geboren op donderdag 1 mei 1760 Cubaard (Frl).

5  Aukjen Ruurds is geboren op maandag 10 januari 1763 Cubaard (Frl).

6  Beitske Ruurds is geboren op zaterdag 8 maart 1766 Cubaard (Frl).

7  Doedtie Ruurds is geboren op zondag 1 januari 1769 Cubaard (Frl).

Doedtie trouwt (kerk) op zondag 13 juni 1790 Wommels (Frl) op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Jan Oetses. Jan is geboren rond 1765 Wommels (Frl).

50  Cornelis Cornelis Post, boer, wonende Wommels (Frl).

Cornelis was gehuwd met

51  Janneke Jans.

Van Cornelis en Janneke zijn vier kinderen bekend:

1  Lutske Cornelis is geboren op dinsdag 1 maart 1757 Oosterend (Frl), is gedoopt op maandag 7 maart 1757 Oosterend (Frl).

2  Aaltje Cornelis is geboren op vrijdag 20 oktober 1758 Oosterend (Frl), is gedoopt op zondag 29 oktober 1758 Oosterend (Frl), zie 25.

3  Tjerk Cornelis is gedoopt op zondag 17 mei 1761 Oosterend (Frl).

4  Jantie Cornelis is gedoopt op zondag 23 maart 1766 Oosterend (Frl).

54  N.N..

N was gehuwd met

55  Riemke.

Van Riemke en een onbekende man is een kind bekend:

1  Riemke Rijmersma is geboren op donderdag 1 februari 1748 Wommels (Frl), is gedoopt op woensdag 3 mei 1775 Wommels (Frl), zie 27.

56  Fokke Ruurds, boer, wonende Huins (Frl), is afkomstig uit Marssum (Frl), is overleden in 1778 Huins (Frl).

Fokke trouwt (kerk) op zondag 1 juli 1731 Marssum (Frl) met

57  Aafke Willems is afkomstig uit Marssum (Frl), is overleden in 1776 Huins (Frl).

Van Fokke en Aafke zijn twee kinderen bekend:

1  Willem Fokkes is afkomstig uit Huins (Frl), is overleden op zondag 19 oktober 1794.

Willem trouwt (kerk) op zondag 2 december 1759 Dronrijp (Frl) met Albertje Alberts, dochter van Albert Haaijes en Gooikjen Paulus. Albertje is afkomstig uit Dronrijp (Frl).

2  Ruurd Fokkes Feitsma is geboren rond 1745 Huins (Frl), zie 28.

58  Sjoerd Foekes, arbeider, wonende Deinum (Frl), is gedoopt op zondag 15 oktober 1719 Marssum (Frl).

Sjoerd gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 3 juni 1745 Marssum (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige

59  Marijke Minnes ook genaamd Maria Minnes is geboren op vrijdag 29 mei 1722, is gedoopt op zondag 31 mei 1722 Deinum (Frl).

Van Sjoerd en Marijke zijn drie kinderen bekend:

1  Dieuke Sjoerds Feitsma is geboren op vrijdag 21 oktober 1746 Deinum (Frl), is gedoopt op zondag 30 oktober 1746 Deinum (Frl), is overleden op zondag 30 september 1827 gemeente Menaldumadeel (Frl). Dieuke werd 80 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Dieuke trouwt (kerk) op zondag 28 mei 1786 Arum (Frl) op 39-jarige leeftijd met Dirk Pieters. Dirk is afkomstig uit Arum (Frl).

2  Antje Sjoerds Feitsma is geboren op donderdag 13 februari 1749 Deinum (Frl), is gedoopt op zondag 2 maart 1749 Deinum (Frl), zie 29.

3  Minne Sjoerds is geboren op maandag 31 december 1753 Deinum (Frl), is gedoopt op zondag 6 januari 1754 Deinum (Frl), is overleden op maandag 27 juli 1767 Deinum (Frl). Minne werd 13 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

60  Sybe Jelles is geboren rond 1695 Rien (Frl).

Sybe trouwt (kerk) op dinsdag 14 mei 1720 Lutkewierum (Frl) op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 20-jarige Gatsche Jochems. Gatsche is geboren rond 1700 Dronrijp (Frl).

Van Sybe en Gatsche is een kind bekend.<44>

Sybe trouwt (kerk) op zondag 24 juli 1729 Oosterend (Frl) op ongeveer 34-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige

61  Antje Johannes is gedoopt op zondag 16 juli 1702 Oosterend (Frl).

Van Sybe en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jelle Sybes Kuindersma is gedoopt op zondag 19 november 1730 Lutkewierum (Frl), zie 30.

2  Johannes Sybes Kuindersma is gedoopt op zondag 24 mei 1733 Lutkewierum (Frl).

3  Jan Sybes Kuindersma is geboren op zondag 19 augustus 1736 en afkomstig uit Lutkewierum (Frl), is gedoopt op zondag 2 september 1736 Lutkewierum (Frl).

Jan trouwt (kerk) op zondag 19 april 1761 Lutkewierum (Frl) op 24-jarige leeftijd (1) met Akke Gabes. Akke is afkomstig uit Lutkewierum (Frl). Jan trouwt (kerk) op zondag 28 december 1777 Lutkewierum (Frl) op 41-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Tetje Ynses, dochter van Ynse Hylkes en Tjitske Freerks. Tetje is geboren op dinsdag 14 juli 1750 Rien (Frl), is gedoopt op zondag 29 juli 1781 Lutkewierum (Frl).

4  Jetze Sybes Kuindersma is gedoopt op zondag 28 juni 1739 Lutkewierum (Frl).

5  Tiede Sybes Kuindersma is gedoopt op zondag 23 september 1742 Lutkewierum (Frl).

62  Freerk Wabes Wieringa is geboren rond 1725 en afkomstig uit Terzool (Frl), is gedoopt.

Freerk gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 2 februari 1749 Sijbrandaburen (Frl) op ongeveer 24-jarige leeftijd met

63  Boukje Willems is afkomstig uit Terzool (Frl).

Van Freerk en Boukje zijn acht kinderen bekend:

1  Wabe Freerks Wieringa is overleden voor 1810.

Wabe trouwt (kerk) op zondag 24 mei 1807 Terzool (Frl) (1) met de ongeveer 22-jarige Tetje Hanzes Ferwerda. Tetje is geboren rond 1785, is overleden op donderdag 18 april 1872 Terzool (Frl). Tetje werd ongeveer 87 jaar. Wabe trouwt (kerk) op zondag 23 september 1810 Terzool (Frl) (2) met Gerben Pieters Haanstra. Gerben is afkomstig uit Terzool (Frl).

2  Trijntie Freerks Wieringa is gedoopt op zondag 7 maart 1751 Terzool (Frl).

3  Geertie Freerks Wieringa is gedoopt op zondag 19 december 1756 Terzool (Frl).

4  Willemke Freerks Wieringa is gedoopt op zondag 4 november 1759 Terzool (Frl), is jong overleden voor 1763. Willemke werd hoogstens 3 jaar, 1 maand en 28 dagen.

5  Willemke Freerks Wieringa is gedoopt op zondag 20 maart 1763 Terzool (Frl).

6  Willem Freerks Wieringa is gedoopt op zondag 6 november 1768 Terzool (Frl), is overleden voor 1778. Willem werd hoogstens 9 jaar, 1 maand en 26 dagen.

7  Antje Freerks Wieringa is geboren rond 1770 Terzool (Frl), zie 31.

8  Willem Freerks Wieringa, werkman, wonende Terzool (Frl), is geboren op donderdag 8 oktober 1778 Terzool (Frl), is gedoopt op zondag 1 november 1778 Sijbrandaburen-Terzool (Frl).

Generatie VII

64  Wibe Willems, wonende Marum (Grn), is geboren rond 1635, is overleden op woensdag 27 september 1673 Marum (Grn). Wibe werd ongeveer 38 jaar.

Wibe was gehuwd met

65  Barteltjen Luytiens.

Barteltjen trouwt (kerk) op donderdag 5 oktober 1684 (2) met Zytie Alberts.

Van Wibe en Barteltjen zijn vijf kinderen bekend:

1  Gesyn Wybes is gedoopt op donderdag 20 maart 1659 Marum (Grn).

Gesyn trouwt (kerk) op donderdag 18 mei 1684 Marum (Grn) op 25-jarige leeftijd met Walle Geerds.

2  Aeltien Wybes is gedoopt op donderdag 23 september 1660 Marum (Grn).

3  Date Wybes is gedoopt op donderdag 21 juli 1667 Marum (Grn), is overleden op maandag 5 juli 1694 Marum (Grn). Date werd 26 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

4  Luitjen Wybes is gedoopt op donderdag 24 april 1670 Marum (Grn), zie 32.

5  Tryntyn Wybes is gedoopt op donderdag 22 september 1672 Marum (Grn).

66  Berent Claesen Kuiper.

Berent was gehuwd met

67  Ebel ....

Van Berent en Ebel zijn vier kinderen bekend:

1  Wijet Berents Kuiper is gedoopt op woensdag 24 september 1681 Grootegast (Grn), is overleden voor dinsdag 29 augustus 1684. Wijet werd hoogstens 2 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

2  Roelof Berents Kuiper is gedoopt op dinsdag 29 augustus 1684 Grootegast (Grn).

3  Weijt Berents Kuiper is gedoopt op dinsdag 29 augustus 1684 Grootegast (Grn).

4  Tryne Berents Kuiper is gedoopt op donderdag 1 april 1688 Grootegast (Grn), zie 33.

68  Sywert Hillebrands, diaken.

Sywert was gehuwd met

69  Fake Lubbes.

Van Sywert en Fake is een kind bekend:

1  Lubbe Sywerts is afkomstig uit Marum (Grn), zie 34.

70  Ytze Alberts, huisman, wonende Doezum (Grn) en Kornhorn (Grn), is overleden 1741 of 1742.

Ytze trouwt rond 1695 met de minstens 17-jarige

71  Eelkje Jans, wonende Doezum (Grn), is geboren voor 1678, is gedoopt, is overleden na 1735. Eelkje werd minstens 57 jaar.

Van Ytze en Eelkje zijn zeven kinderen bekend:

1  Ymkje Ytzes is geboren rond 1695 en afkomstig uit Doezum (Grn), zie 35.

2  Albertje Ytzes is gedoopt op donderdag 8 december 1695 Marum (Grn), is overleden voor juni 1697. Albertje werd hoogstens 1 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

3  Albertje Ytzes is gedoopt op donderdag 20 juni 1697 Marum (Grn), is overleden tussen 1727 en 1730. Albertje werd hoogstens 32 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Albertje trouwt (kerk) op zondag 17 mei 1716 Doezum (Grn) op 18-jarige leeftijd met Rinse Harms.

Rinse was later gehuwd (2) met Meike Boewes.<45,46>

4  Martje Ytzes is gedoopt op donderdag 10 juli 1698 Marum (Grn).

Martje trouwt rond 1729 op ongeveer 31-jarige leeftijd met Hemke Taekes. Hemke, wonende Opende onder Grootegast (Grn), is overleden na 1758.

5  Sjoukje Ytzes is gedoopt op maandag 17 april 1702 Grootegast (Grn), is overleden na 1764. Sjoukje werd minstens 62 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

Sjoukje trouwt (kerk) op maandag 17 mei 1728 Grootegast (Grn) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Nikel Jans, zoon van Jan Jacobs en Lysbeth Hindriks. Nikel is gedoopt op zondag 22 april 1703 Visvliet (Grn), is overleden na 1771. Nikel werd minstens 68 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

6  Reina Ytzes ook genaamd Reinje is gedoopt op zondag 1 april 1708 Doezum (Grn).

Reina gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 4 juni 1734 Grootegast (Grn) op 26-jarige leeftijd (1) met de 46-jarige Jan Wytzes, zoon van Wytze Jans en Trijntje Willems. Jan is gedoopt op donderdag 13 mei 1688 Marum (Grn), is overleden 1749 of 1750. Jan werd hoogstens 61 jaar, 7 maanden en 19 dagen. Reina trouwt (kerk) op maandag 10 juni 1737 Doezum (Grn) op 29-jarige leeftijd (2) met de 21-jarige Doeske Geerts, zoon van Geert Doeskes en Aaltje Doetjes. Doeske is gedoopt op zondag 26 april 1716 Grijpskerk (Grn), is overleden na 1771. Doeske werd minstens 55 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

7  Nyne Ytzes ook genaamd Trijntje is gedoopt op zondag 21 januari 1714 Doezum (Grn).

Nyne trouwt (kerk) op zondag 9 september 1736 Grootegast (Grn) op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Heinze Barelds, zoon van Bareld Heinses en Grietje Eeuwes. Heinze, wonende t'Dorp onder Doezum (Grn), is gedoopt op vrijdag 30 november 1708 Wijnjeterp (Frl), is overleden na 1764. Heinze werd minstens 56 jaar, 1 maand en 1 dag.

80  Coop Jans is afkomstig uit Oosterwolde (Frl).

Coop was gehuwd met

81  Trijntje Pieters.

Van Coop en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Leffert Oosterhout, executeur van Rauwerderhem, is gedoopt op donderdag 4 maart 1694 Donkerbroek (Frl).

Leffert trouwt (kerk) op zondag 23 oktober 1718 Rauwerd (Frl) op 24-jarige leeftijd met Diuke Clases. Diuke is afkomstig uit Itens (Frl).

2  Hanke Coops is gedoopt op donderdag 1 december 1695 Oosterwolde (Frl), is overleden na zondag 5 maart 1752. Hanke werd minstens 56 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Hanke was gehuwd met Hendrick Jans ook genaamd Hendrick Jans Feenman en Hendrick Jans Ruiter.

3  Jan Jacobs Oosterhout is gedoopt op donderdag 25 juli 1697 Oosterwolde (Frl), zie 40.

4  Harmen Jacobs Oosterhout is gedoopt op zondag 7 juni 1699 Donkerbroek (Frl).

5  Anderis Koops Oosterhout ook genaamd Andries Koops is geboren in 1703 Donkerbroek (Frl), is gedoopt op zondag 15 maart 1739 Nijemirdum (Frl).

Anderis was gehuwd met Fokje Pieters.

6  Claes Jacobs Oosterhout is gedoopt in 1705 Donkerbroek (Frl).

82  Theunis Leenaerts Klinkert, meester koperslager, wonende Rauwerd (Frl), is gedoopt op zaterdag 11 april 1643 Rotterdam (Zhl).

Theunis trouwt (kerk) op donderdag 12 juni 1698 Rauwerd (Frl) op 55-jarige leeftijd met de 22-jarige

83  Rinske Dirks is gedoopt op donderdag 16 april 1676 Rauwerd (Frl).

Van Theunis en Rinske zijn zeven kinderen bekend:

1  Richt Theunis Klinkert is gedoopt op donderdag 2 april 1699 Rauwerd (Frl), zie 41.

2  Maevus Theunis Klinkert is gedoopt op zondag 6 maart 1701 Rauwerd (Frl).

3  Jan Theunis Klinkert, meester koperslager, is gedoopt op zondag 13 april 1704 Rauwerd (Frl).

Jan trouwt (kerk) op zondag 26 juli 1739 Rauwerd (Frl) op 35-jarige leeftijd met de 26-jarige Sophia Althusius, dochter van Gerrit Althusius. Sophia is afkomstig uit Rauwerd (Frl), is gedoopt op zondag 11 december 1712 Heeg (Frl).

4  Sytske Theunis Klinkert is gedoopt op zondag 27 maart 1707 Rauwerd (Frl).

Sytske gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 11 november 1742 Rauwerd (Frl) op 35-jarige leeftijd met de 27-jarige Steffen Gerrits Wellinga, zoon van Gerrit Steffens Wellinga en Auckien Fetties de Vries. Steffen is geboren op dinsdag 3 september 1715 Bolsward (Frl), is gedoopt op woensdag 4 september 1715 Bolsward (Frl).

5  Geertie Theunis Klinkert is gedoopt op zondag 6 december 1711 Rauwerd (Frl).

6  Tieetske Theunis Klinkert is gedoopt op zondag 1 oktober 1719 Rauwerd (Frl).

7  Romkje Theunis Klinkert is gedoopt op zondag 1 oktober 1719 Rauwerd (Frl).

84  Ruurd Willems.

Ruurd was gehuwd met

85  Trijntje Baukes.

Van Ruurd en Trijntje is een kind bekend:

1  Ruurd Ruurds is geboren rond 1735, zie 42.

86  Jentje Hendriks is gedoopt op zondag 29 juni 1704 Baard (Frl), is overleden in 1781 Britswerd (Frl). Jentje werd 77 jaar.

Jentje trouwt (kerk) op zondag 29 augustus 1728 op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige

87  Hinke Lieuwes is geboren rond 1705, is overleden in 1777 Britswerd (Frl). Hinke werd ongeveer 72 jaar.

Van Jentje en Hinke zijn zeven kinderen bekend:

1  Froukjen Jentjes is geboren rond 1735, is gedoopt op zondag 17 januari 1734 Baard (Frl), zie 43.

2  Antje Jentjes is gedoopt op zondag 17 maart 1737 Hijdaard/Wommels (Frl).

Antje was gehuwd met Wouter Jans.

3  Hendrik Jentjes Hemstra is geboren in december 1739 Hijdaard/Wommels (Frl), is gedoopt op zondag 3 januari 1740 Hijdaard/Wommels (Frl), is overleden op zaterdag 14 juni 1823 Mantgum (Frl). Hendrik werd 83 jaar en 6 maanden.

4  Jelle Jentjes Hemstra is gedoopt op zondag 7 oktober 1742 Hijdaard/Wommels (Frl).

5  Jeltje Jentjes Hemstra is gedoopt op zondag 25 april 1745 Hijdaard/Wommels (Frl).

6  Pieter Jentjes is gedoopt op zondag 9 april 1747 Hijdaard/Wommels (Frl).

7  Marten Jentjes is gedoopt op zondag 16 maart 1749 Hijdaard/Wommels (Frl).

88  Jan Teeckes, landbouwer, wonende Wartena (Frl), is geboren rond 1690, is gedoopt.

Jan trouwt (kerk) op zondag 12 januari 1716 Grou (Frl) op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige

89  Gertie Jeskes is geboren rond 1689 Warga (Frl).

Van Jan en Gertie is een kind bekend:

1  Jisk Jans is geboren rond 1720 en afkomstig uit Warga (Frl), is gedoopt, zie 44.

96  Wybe Sipkes, schooldienaar, wonende Waaksens (Frl), is geboren rond 1680.

Wybe trouwt (kerk) op maandag 26 december 1707 Waaksens (Frl) op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige

97  Attie Ruurds is geboren rond 1680.

Van Wybe en Attie zijn drie kinderen bekend:

1  Sipke Wybes is gedoopt op zondag 25 november 1708 Cubaard (Frl), is overleden voor februari 1713. Sipke werd hoogstens 4 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

2  Ruurd Wybes is geboren op dinsdag 7 januari 1710 Cubaard (Frl), is gedoopt op zondag 19 januari 1710 Cubaard (Frl), zie 48.

3  Sipke Wybes is geboren op donderdag 16 februari 1713 Cubaard (Frl), is gedoopt op zondag 26 februari 1713 Cubaard (Frl).

Sipke trouwt (kerk) op zondag 26 mei 1743 Cubaard (Frl) op 30-jarige leeftijd met Marie Klazes ook genaamd Maarij Clases.

98  Binnert Scheltes, meester snijder, is geboren rond 1690 en afkomstig uit Cubaard (Frl).

Binnert trouwt (kerk) op zondag 8 juni 1721 Oosterend (Frl) op ongeveer 31-jarige leeftijd met de 28-jarige

99  Maaike Martens is geboren in 1693 Oosterend (Frl).

Van Binnert en Maaike zijn vier kinderen bekend:

1  Durkjen Binnerts is geboren rond donderdag 2 november 1724 Cubaard (Frl), is gedoopt op zondag 24 augustus 1727 Cubaard (Frl), zie 49.

2  Schelte Binnerts is geboren op donderdag 18 maart 1728 Cubaard (Frl).

Schelte trouwt (kerk) op zondag 12 februari 1764 Franeker (Frl) op 35-jarige leeftijd met Antje Pieters. Antje is afkomstig uit Franeker (Frl).

3  Dieuke Binnerts is gedoopt op zondag 24 december 1730 Cubaard (Frl).

4  Marten Binnerts is gedoopt op zondag 3 januari 1734 Cubaard (Frl).

112  Ruyrd Minnes, boer, is geboren rond 1655 Deinum (Frl), is overleden in 1711 Deinum (Frl). Ruyrd werd ongeveer 56 jaar.

Ruyrd trouwt (kerk) op donderdag 4 juni 1693 op ongeveer 38-jarige leeftijd met de 26-jarige

113  Doetje Tjeerds is geboren op donderdag 26 augustus 1666 Marssum (Frl).

Van Ruyrd en Doetje zijn twee kinderen bekend:

1  Fokke Ruurds is afkomstig uit Marssum (Frl), zie 56.

2  Tjeerd Ruurds is afkomstig uit Deinum (Frl).

Tjeerd trouwt (kerk) op vrijdag 5 juni 1722 Deinum (Frl) met Sipkien Scheltes. Sipkien is afkomstig uit Boksum (Frl).

114  Willem Edses, boer, wonende Augsbuurt (Frl) en Buitenpost (Frl), is geboren rond 1660 Drogeham (Frl), is overleden op zondag 13 augustus 1730 Buitenpost (Frl). Willem werd ongeveer 70 jaar.

Willem trouwt (kerk) op dinsdag 26 december 1702 Buitenpost (Frl) op ongeveer 42-jarige leeftijd met de 26-jarige

115  Hendrikje Jacobs is geboren in 1676 Surhuisterveen (Frl), is overleden in 1735 Britsum (Frl). Hendrikje werd 59 jaar.

Van Willem en Hendrikje is een kind bekend:

1  Aafke Willems is afkomstig uit Marssum (Frl), zie 57.

116  Foeke Romckes is geboren rond 1680.

Foeke trouwt (kerk) op zondag 9 maart 1704 Marssum (Frl) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 16-jarige

117  Antie Sijbrens Heslinga is geboren rond 1688.

Van Foeke en Antie zijn zes kinderen bekend:

1  Romcke Foekes is gedoopt op zondag 8 maart 1705 Marssum (Frl).

2  Anck Foekes is gedoopt op zondag 8 mei 1707 Marssum (Frl).

3  Sijbren Foekes is gedoopt op donderdag 26 december 1709 Marssum (Frl).

4  Klaas Foekes is gedoopt op vrijdag 13 mei 1712 Marssum (Frl).

5  Bauck Foekes is gedoopt op zondag 31 mei 1716 Marssum (Frl).

6  Sjoerd Foekes is gedoopt op zondag 15 oktober 1719 Marssum (Frl), zie 58.

118  Minne Ruierds ook genaamd Minne Ruurds is geboren op dinsdag 1 maart 1689, is gedoopt op donderdag 10 maart 1689 Deinum (Frl).

Minne trouwt (kerk) op donderdag 2 juni 1712 Deinum (Frl) op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige

119  Dieuwke Hilbrands is geboren op dinsdag 4 november 1687, is gedoopt op donderdag 4 december 1687 Deinum (Frl).

Van Minne en Dieuwke zijn negen kinderen bekend:

1  Aath Minnes is geboren op zaterdag 18 februari 1713, is gedoopt op zondag 19 februari 1713 Deinum (Frl).

2  Hein? Minnes is gedoopt in februari 1714 Deinum (Frl).

3  Ruerd Minnes is geboren op zaterdag 8 juni 1715, is gedoopt op zondag 9 juni 1715 Deinum (Frl).

4  Aath Minnes is geboren op zondag 31 januari 1717 Deinum (Frl), is gedoopt op zondag 31 januari 1717.

5  Klaas Minnes is geboren op zaterdag 13 juli 1720, is gedoopt op zondag 14 juli 1720 Deinum (Frl).

6  Marijke Minnes is geboren op vrijdag 29 mei 1722, is gedoopt op zondag 31 mei 1722 Deinum (Frl), zie 59.

7  Jan Minnes is geboren op zondag 12 december 1723, is gedoopt op zondag 19 december 1723 Deinum (Frl).

8  Jochem Minnes is geboren op maandag 8 oktober 1725, is gedoopt op zondag 14 oktober 1725 Deinum (Frl).

9  Hein Minnes is geboren op maandag 20 oktober 1727, is gedoopt op zondag 2 november 1727 Deinum (Frl).

120  Jelle Sibes is afkomstig uit Rien (Frl).

Jelle trouwt (kerk) op donderdag 28 augustus 1692 Oosterend (Frl) met

121  Titie Simens is afkomstig uit Oosterend (Frl).

Van Jelle en Titie zijn vier kinderen bekend:

1  Sybe Jelles is geboren rond 1695 Rien (Frl), zie 60.

2  Tomeske Jelles is gedoopt op zondag 25 september 1701 Lutkewierum (Frl).

3  Auck Jelles is gedoopt op zaterdag 1 december 1703 Lutkewierum (Frl).

4  Tomeske Jelles is gedoopt op dinsdag 16 maart 1706 Lutkewierum (Frl).

122  Johannes Martens is afkomstig uit Bozum (Frl).

Johannes trouwt (kerk) op donderdag 31 mei 1685 Hidaard (Frl) (1) met Bauckien Piers, dochter van Pier Jacobs. Bauckien is afkomstig uit Hidaard (Frl).

Van Johannes en Bauckien zijn drie kinderen bekend.<47..49>

Johannes trouwt (kerk) op donderdag 15 september 1695 Oosterend (Frl) (2) met

123  Jetske Wobbes is afkomstig uit Bozum (Frl).

Van Johannes en Jetske zijn drie kinderen bekend:

1  Antje Johannes is afkomstig uit, is gedoopt op zondag 16 juli 1702 Oosterend (Frl), zie 61.

2  Trijntie Johannes is gedoopt op zondag 16 juli 1702 Oosterend (Frl).

3  Trijntie Johannes is gedoopt op zondag 15 april 1798 Oosterend (Frl).

124  Wabe Freerks, landbouwer, timmerman en schipper, wonende Irnsum (Frl), is gedoopt op donderdag 21 mei 1693 Wirdum (Frl), is overleden in 1750 Terzool (Frl). Wabe werd 57 jaar.

Wabe trouwt (kerk) op zondag 29 november 1711 Irnsum (Frl) op 18-jarige leeftijd (1) met Jeltje Annes. Jeltje is afkomstig uit Akkrum (Frl).

Wabe trouwt (kerk) op zondag 12 september 1723 Rauwerd (Frl) op 30-jarige leeftijd (2) met

125  Froukje Jacobs is overleden in 1782 Rauwerd (Frl).

Van Wabe en Froukje zijn twee kinderen bekend:

1  Wytske Wabes is overleden in 1783 Poppingawier (Frl).

Wytske trouwt (kerk) op zondag 20 mei 1770 Sneek (Frl) met Ruurd Jacobs, zoon van Jacob Ages en Antie Ruurds. Ruurd, landbouwer, is overleden in 1777 Poppingawier (Frl).

2  Freerk Wabes Wieringa is geboren rond 1725 en afkomstig uit Terzool (Frl), is gedoopt, zie 62.

Generatie VIII

142  Jan ....

143  N.N..

Van Jan en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Eelkje Jans is geboren voor 1678, is gedoopt, zie 71.

2  Jurjen Jans is geboren voor 1695, is gedoopt.

Jurjen trouwt rond 1715 op minstens 20-jarige leeftijd met de minstens 17-jarige Aaltje Tekes. Aaltje is geboren voor 1698, is overleden tussen oktober 1747 en donderdag 24 september 1750 Uithoorn onder Doezum (Grn). Aaltje werd ongeveer 52 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

164  Leendert Jansz Klinckert is geboren rond 1600, is begraven op zondag 1 augustus 1649 Rotterdam (Zhl). Leendert werd ongeveer 49 jaar.

Leendert trouwt (kerk) op zondag 4 september 1644 Overschie (Zhl) op ongeveer 44-jarige leeftijd met

165  Jannetje Teunis.

Van Leendert en Jannetje is een kind bekend:

1  Theunis Leenaerts Klinkert is geboren, is gedoopt op zaterdag 11 april 1643 Rotterdam (Zhl), zie 82.

166  Dirk Meeuwes.

Dirk was gehuwd met

167  Sytske Klases.

Van Dirk en Sytske is een kind bekend:

1  Rinske Dirks is gedoopt op donderdag 16 april 1676 Rauwerd (Frl), zie 83.

172  Hendrik Pieters ook genaamd Hendrik Pijtters op de Hem.

Hendrik was gehuwd met

173  Vroukje Harmens.

Van Hendrik en Vroukje zijn elf kinderen bekend:

1  Elisabeth Hendriks is geboren op donderdag 6 november 1698 Hijlaard-Lions (Frl).

2  Elisabeth Hendriks is geboren op donderdag 21 januari 1700 Hijlaard-Lions (Frl).

3  Pieter Hendriks is gedoopt op zondag 30 oktober 1701 Hijlaard-Lions (Frl).

4  Jentje Hendriks is gedoopt op zondag 29 juni 1704 Baard (Frl), zie 86.

5  Haje Hendriks is gedoopt op zondag 26 december 1706 Baard (Frl).

6  Harmen Hendriks is gedoopt op zondag 27 januari 1709 Baard (Frl).

7  Ale Hendriks is gedoopt op zondag 28 december 1710 Baard (Frl).

8  Jan Hendriks is gedoopt op zondag 22 januari 1713 Baard (Frl).

9  Lijsberth Hendriks Hemstra is gedoopt op maandag 22 april 1715, is overleden op woensdag 9 september 1772 Jorwerd (Frl), is begraven Jorwerd (Frl). Lijsberth werd 57 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Lijsberth trouwt (kerk) op zondag 15 november 1739 op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Augustinus Lijcklema a Nijeholt. Augustinus is geboren op zondag 3 maart 1715 Leeuwarden (Frl), is overleden op vrijdag 6 juni 1766 Jorwerd (Frl). Augustinus werd 51 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

10  Marten Hendriks is gedoopt op zondag 23 mei 1717 Baard (Frl).

11  Ane Hendriks is gedoopt op zondag 19 maart 1719 Baard (Frl).

176  Teeke Jans is geboren Grou (Frl).

Teeke trouwt (kerk) op donderdag 18 februari 1683 Grou (Frl) met

177  Janke Lolkes is geboren Grou (Frl).

Van Teeke en Janke is een kind bekend:

1  Jan Teeckes is geboren rond 1690, is gedoopt, zie 88.

178  Jesk Haytes.

Jesk trouwt op donderdag 30 januari 1670 (1) met Geert Dirx.

Van Jesk en Geert is een kind bekend.<50>

Jesk trouwt op zondag 8 november 1682 (2) met Antie Gerryts.

Van Jesk en Antie is een kind bekend.<51>

Jesk trouwt op vrijdag 21 december 1685 Idaarderadeel (Frl) (3) met

179  Wypk Sioerds.

Van Jesk en Wypk zijn zes kinderen bekend:

1  Ocke Jeskes is geboren rond 1687 Warga (Frl).

2  Gertie Jeskes is geboren rond 1689 Warga (Frl), zie 89.

3  Hayte Jeskes is geboren rond 1691 Warga (Frl).

4  Antie Jeskes is geboren rond 1693 Warga (Frl).

5  Gerryt Jeskes is geboren rond 1696 Warga (Frl).

6  Cornelis Jeskes is geboren rond 1698 Warga (Frl), is overleden in 1779. Cornelis werd ongeveer 81 jaar.

198  Marten Claesis is afkomstig uit Oosterend (Frl).

Marten trouwt (kerk) op donderdag 29 april 1688 Oosterend (Frl) met

199  Dieucke Hiddes is afkomstig uit Britswerd (Frl).

Van Marten en Dieucke is een kind bekend:

1  Maaike Martens is geboren in 1693 Oosterend (Frl), zie 99.

224  Minne Sjouckes, boer, wonende Deinum (Frl), is geboren rond 1625 Deinum (Frl), is overleden na 1688. Minne werd minstens 63 jaar.

Minne was gehuwd met

225  Berber Clases is geboren rond 1630.

Van Minne en Berber is een kind bekend:

1  Ruyrd Minnes is geboren rond 1655 Deinum (Frl), zie 112.

226  Tjeerd Gaetses, boer, wonende Deinum (Frl).

227  N.N..

Van Tjeerd en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Doetje Tjeerds is geboren op donderdag 26 augustus 1666 Marssum (Frl), zie 113.

228  Edse Hayes, wonende Drogeham (Frl), is geboren rond 1628 Drogeham (Frl).

Edse was gehuwd met

229  Aeff Willems is overleden rond 1673.

Van Edse en Aeff zijn drie kinderen bekend:

1  Willem Edses is geboren rond 1660 Drogeham (Frl), zie 114.

2  Aaff Edses is gedoopt op maandag 2 april 1663 Drogeham (Frl).

3  Tieerdt Edses is gedoopt op woensdag 17 februari 1666 Drogeham (Frl).

230  Jacob Dircx, boer, wonende Surhuisterveen (Frl), is overleden voor 1687.

Jacob was gehuwd met

231  Frouck Heres is overleden in 1701 Surhuisterveen (Frl).

Van Jacob en Frouck is een kind bekend:

1  Hendrikje Jacobs is geboren in 1676 Surhuisterveen (Frl), zie 115.

234  Sibren Sioerds Heslinga, boer, wonende Marssum (Frl), is geboren rond 1655 Engelum (Frl).

Sibren trouwt (kerk) op dinsdag 15 juli 1681 Engelum (Frl) op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige

235  Trijntie Clasis Heslinga is geboren rond 1655 Engelum (Frl).

Van Sibren en Trijntie zijn zes kinderen bekend:

1  Tetje Sijbrens Heslinga is gedoopt op donderdag 12 maart 1682 Engelum (Frl).

2  Claas Sijbrens Heslinga is gedoopt op donderdag 14 oktober 1683 Engelum (Frl).

3  Sioerd Sijbrens Heslinga is gedoopt op maandag 21 mei 1685 Engelum (Frl).

4  Hobbe Sijbrens Heslinga is gedoopt op donderdag 2 oktober 1687 Engelum (Frl).

5  Antie Sijbrens Heslinga is geboren rond 1688, zie 117.

6  Martien Sijbrens Heslinga is gedoopt op donderdag 23 februari 1690 Engelum (Frl).

236  Ruird Minnes.

Ruird was gehuwd met

237  Aat Jochems.

Van Ruird en Aat is een kind bekend:

1  Minne Ruierds is geboren op dinsdag 1 maart 1689, is gedoopt op donderdag 10 maart 1689 Deinum (Frl), zie 118.

238  Hillebrand Heins.

Hillebrand was gehuwd met

239  Mary Tjeerds.

Van Hillebrand en Mary zijn twee kinderen bekend:

1  Tjeerd Hilbrands is afkomstig uit Deinum (Frl).

Tjeerd trouwt (kerk) op zondag 30 april 1724 Deinum (Frl) met Hinke Aebes. Hinke is afkomstig uit Marssum (Frl).

2  Dieuwke Hilbrands is geboren op dinsdag 4 november 1687, is gedoopt op donderdag 4 december 1687 Deinum (Frl), zie 119.

248  Freerck Wabes, timmerman en smid, wonende Wirdum (Frl), is geboren rond 1650 Irnsum (Frl).

Freerck trouwt (kerk) op donderdag 2 augustus 1691 op ongeveer 41-jarige leeftijd (2) met Rinske Wiltjes. Rinske is afkomstig uit Franeker (Frl).

Freerck trouwt op zondag 20 mei 1674 Rauwerd (Frl) op ongeveer 24-jarige leeftijd (1) met

249  Wytske Meintes, wonende Irnsum (Frl), is geboren Irnsum (Frl).

Van Freerck en Wytske is een kind bekend:

1  Wabe Freerks is geboren, is gedoopt op donderdag 21 mei 1693 Wirdum (Frl), zie 124.

250  Jacob Jacobs.

Jacob was gehuwd met

251  Hinke Beints.

Van Jacob en Hinke is een kind bekend:

1  Froukje Jacobs, zie 125.

Generatie IX

328  Jan Leenderts Klinckert is geboren Kralingen (Zhl), is overleden Kralingen (Zhl).

Jan was gehuwd met

329  Magdaleentgen Jacobs is geboren Kralingen (Zhl), is overleden Kralingen (Zhl).

Van Jan en Magdaleentgen zijn twee kinderen bekend:

1  Anna Jans Klinckert.

2  Leendert Jansz Klinckert is geboren rond 1600, zie 164.

358  Sjoerd Cornelis.

Sjoerd was gehuwd met

359  ... Ockedr.

Van Sjoerd en ... Ockedr is een kind bekend:

1  Wypk Sioerds, zie 179.

448  Sjoucke Keimpes, boer, wonende Deinum (Frl).

449  N.N..

Van Sjoucke en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Minne Sjouckes is geboren rond 1625 Deinum (Frl), zie 224.

452  Gaetse Tjeerds, wonende Marssum (Frl).

Gaetse was gehuwd met

453  Gerbrich Douwesdr.

Van Gaetse en Gerbrich is een kind bekend:

1  Tjeerd Gaetses, zie 226.

456  Haije Edsesz, wonende Drogeham (Frl).

Haije trouwt (kerk) voor 1627 met

457  Eets Gerbensdr.

Van Haije en Eets is een kind bekend:

1  Edse Hayes is geboren rond 1628 Drogeham (Frl), zie 228.

458  Willem Jans, wonende Kollumerzwaag (Frl).

459  N.N..

Van Willem en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Aeff Willems, zie 229.

Generatie X

896  Keimpe Gerritse, boer, wonende Deinum (Frl), is overleden na 1608.

Keimpe was gehuwd met

897  Ath Minnesdr is overleden na 1608.

Van Keimpe en Ath is een kind bekend:

1  Sjoucke Keimpes, zie 448.

904  Tiaerdt Arriens, wever, wonende Marssum (Frl), is overleden voor 1626.

Tiaerdt was gehuwd met

905  Jantie (Hillesdr?).

Van Tiaerdt en Jantie is een kind bekend:

1  Gaetse Tjeerds, zie 452.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op vrijdag 26 maart 2010 met Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120 door Tj.E. Martens, de Boeyer 14, 9001 JH GROU.

1)  Sjoerd de Jong, bakker, wonende Dokkum (Frl) en Eibergen (Ovl), is geboren op vrijdag 14 december 1900 Stiens (Frl), is overleden op maandag 14 juni 1971 Stiens (Frl). Sjoerd werd 70 jaar en 6 maanden. Sjoerd trouwt op zaterdag 17 juli 1926 Huizum (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Tjitske Boersma (Tiete), dochter van Ritske Boersma en Willemke de Jong. Tiete is geboren op maandag 29 januari 1900 Dokkum (Frl), is overleden op maandag 30 juni 1986 Leeuwarden (Frl). Tiete werd 86 jaar, 5 maanden en 1 dag.

2)  Symen de Jong, notarisklerk en beambte bij "Algemeene Friesche", wonende Leeuwarden (Frl), is geboren op woensdag 24 februari 1904 Stiens (Frl), is overleden op woensdag 22 september 1976 Leeuwarden (Frl). Symen werd 72 jaar, 6 maanden en 29 dagen. Symen trouwt op donderdag 16 mei 1935 Leeuwarden (Frl) op 31-jarige leeftijd met de 26-jarige Tet Speerstra, dochter van Sjoerd Speerstra en Ietje van der Weide. Tet is geboren op maandag 22 februari 1909 Engelum (Frl), is overleden op donderdag 10 oktober 1996 Leeuwarden (Frl), is gecremeerd op dinsdag 15 oktober 1996 Goutum (Frl). Tet werd 87 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

3)  Aagje de Jong is geboren op donderdag 4 mei 1905 Stiens (Frl), is overleden op woensdag 20 december 1995 Stiens (Frl), is gecremeerd op woensdag 27 december 1995 Leeuwarden (Frl). Aagje werd 90 jaar, 7 maanden en 16 dagen. Aagje trouwt op woensdag 30 juli 1930 Huizum (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Gorus Hoekstra (Gosse) ook genaamd Gosse, zoon van Meindert Gorus Hoekstra en Jetske van der Land. Gosse, slager en beambte bij PTT, wonende Hemrik (Frl) en Stiens (Frl), is geboren op maandag 21 maart 1904 Wouterswoude (Frl), is overleden op vrijdag 28 maart 1975 Stiens (Frl). Gosse werd 71 jaar en 7 dagen.

4)  Hendrik de Jong, notarisklerk en hoofdboekhouder bij Waterleidingbedrijf Friesland, is geboren op donderdag 25 februari 1909 Stiens (Frl), is overleden op dinsdag 16 december 1980 Leeuwarden (Frl). Hendrik werd 71 jaar, 9 maanden en 21 dagen. Hendrik trouwt op woensdag 29 november 1939 Stiens (Frl) op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrikje Dijkstra, dochter van Tiete Johannes Dijkstra en Grietje Roelofs Fopma. Hendrikje, apothekersassistente en verpleegkundige in psychiatrische inrichting, is geboren op donderdag 19 februari 1914 Stiens (Frl), is overleden op maandag 31 juli 1995 Veenwouden (Frl), is gecremeerd op vrijdag 4 augustus 1995 Goutum (Frl). Hendrikje werd 81 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

5)  Lolke de Jong is geboren op donderdag 27 juli 1911 Stiens (Frl), is overleden op donderdag 9 mei 1912 Stiens (Frl). Lolke werd 9 maanden en 12 dagen.

6)  Froukje de Jong, onderwijzeres, is geboren op woensdag 3 december 1913 Stiens (Frl), is overleden op maandag 28 oktober 2002 Leeuwarden (Frl). Froukje werd 88 jaar, 10 maanden en 25 dagen. Froukje trouwt op woensdag 26 mei 1937 Huizum (Frl) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Pieter Jan Porte (Piet) ook genaamd Piet, zoon van Gerrit Porte en Berber Sipma. Piet, landbouwer, is geboren op zondag 22 februari 1914 Oude Leije (Frl), is overleden op zondag 19 september 2004 Oude Leije (Frl). Piet werd 90 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

7)  Lolke de Jong, administrateur, is geboren op woensdag 4 april 1917 Stiens (Frl), is overleden op woensdag 23 juni 1993 Leeuwarden (Frl). Lolke werd 76 jaar, 2 maanden en 19 dagen. Lolke trouwt op dinsdag 30 juli 1946 op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige Hiltje Hofman, dochter van Feite Annes Hofman en Grietje Bokma. Hiltje is geboren op dinsdag 23 juni 1925 Britsum (Frl).

8)  Aaltje de Jong (Aly) is geboren op dinsdag 21 juni 1921 Stiens (Frl). Aly trouwt op woensdag 27 mei 1942 Huizum (Frl) op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Geert Hiddinga, zoon van Jan Hiddinga en Grietje Hertzinger. Geert, beambte bij IWGL en directielid PEB Groningen, is geboren op vrijdag 16 juni 1916 Jorwerd (Frl).

9)  Sjoukjen trouwt op woensdag 16 juli 1890 gemeente Baarderadeel (Frl) met Durk.

10)  Durk van der Mei, zoon van Hendrik Joukes van der Mei en Trijntje Wijtzes Boersma. Durk, boerenknecht, wonende Bozum (Frl), is geboren op zaterdag 9 februari 1850 Bakkeveen (Frl), is overleden op zaterdag 17 juni 1911 Bozum (Frl). Durk werd 61 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

11)  Syberen trouwt op zaterdag 10 februari 1877 met Froukjen.

12)  Froukjen Jacobs Zandstra, dochter van Jacob Sjuks Zandstra en Antje Jans Noordmans. Froukjen, naaister, wonende Bozum (Frl), is geboren in 1845 Oosterlittens (Frl).

13)  Salomon trouwt op donderdag 11 november 1875 Rauwerd (Frl) met Jantje.

14)  Jantje Grouwstra, dochter van Gerben Johannes Grouwstra en Uilkje Douwes Boersma. Jantje is geboren in 1854 Terzool (Frl).

15)  Lijsbert trouwt op woensdag 18 mei 1853 gemeente Baarderadeel (Frl) met Homme.

16)  Homme Klazes de Groot, zoon van Klaas Hanzes de Groot en Tetje Jacobs Kalma. Homme is geboren in 1831 Jorwerd (Frl), is overleden op donderdag 1 december 1864 Jorwerd (Frl). Homme werd 33 jaar.

17)  Evert trouwt (kerk) op zondag 6 mei 1787 Rauwerd (Frl) met Trijntje.

18)  Trijntje Hendriks. Trijntje is geboren in 1765, is overleden op zaterdag 20 maart 1819 Poppingawier (Frl). Trijntje werd 54 jaar.

19)  Atje trouwt op zondag 15 juni 1823 Rauwerd (Frl) met Tjeerd.

20)  Tjeerd Thomas Dotinga, zoon van Thomas Sijtzes Dotinga en Lijsbert Tjeerds Sijboltsma. Tjeerd is geboren in 1801 Deersum (Frl), is overleden op zaterdag 26 januari 1828 Deersum (Frl). Tjeerd werd 27 jaar.

21)  Pietje Jans Oosterhout is geboren op maandag 20 september 1830 Wieuwerd (Frl), is overleden op vrijdag 20 september 1907 gemeente Baarderadeel (Frl). Pietje werd 77 jaar. Pietje was gehuwd (1) met Gerben Piers Santema. Pietje trouwt op zaterdag 7 mei 1859 gemeente Baarderadeel (Frl) op 28-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Johannes Sjoerds Koopmans, zoon van Sjoerd Minnes Koopmans en Jantje Johannes Althuisius. Johannes, koopman, is geboren in 1833 Bolsward (Frl). Johannes was eerder gehuwd (1) met Romkjen Sipkes Hanenburg.

22)  Ids Jans Oosterhout is geboren op donderdag 2 augustus 1832 Wieuwerd (Frl), is overleden op zaterdag 3 april 1897 Nijland (Frl). Ids werd 64 jaar, 8 maanden en 1 dag.

23)  Jeltje Jans Oosterhout is geboren op vrijdag 7 augustus 1835 Wieuwerd (Frl). Jeltje trouwt op zaterdag 10 mei 1856 gemeente Baarderadeel (Frl) op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Hanses Bosma, zoon van Hans Jans Bosma en Tjitske Martens Feitsma. Jan is geboren in 1832 Britswerd (Frl).

24)  Meinte Jans Oosterhout is geboren op zaterdag 11 februari 1837 Wieuwerd (Frl).

25)  Trijntje Jans Oosterhout is geboren in 1839 Wieuwerd (Frl), is overleden op vrijdag 4 oktober 1889 Wieuwerd (Frl). Trijntje werd 50 jaar. Trijntje trouwt op donderdag 29 september 1864 gemeente Baarderadeel (Frl) op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Gerrit Gerbens Landstra. Gerrit is geboren op donderdag 6 maart 1834 Wieuwerd (Frl).

26)  Gatske Ymes Bosma. Gatske is geboren rond 1805, is overleden op dinsdag 28 oktober 1834 Mantgum (Frl). Gatske werd ongeveer 29 jaar.

27)  Aaltje Ruurds Adama ook genaamd Aaltje Ruurds Adema, veehoudersche, is geboren op dinsdag 20 oktober 1829 Cubaard (Frl), is overleden op dinsdag 31 januari 1911 Baard (Frl). Aaltje werd 81 jaar, 3 maanden en 11 dagen. Aaltje trouwt op zaterdag 5 mei 1849 Wommels (Frl) op 19-jarige leeftijd met de 24-jarige Yke Rintjes Boschma, zoon van Rintje Jans Boschma en Trijntje Feikes van der Meer. Yke, veehouder, is geboren in 1825 IJsbrechtum (Frl), is overleden op vrijdag 15 december 1899 Baard (Frl). Yke werd 74 jaar.

28)  Minke Willems Zeldenthuis is geboren op maandag 19 januari 1756 Wommels (Frl), is overleden op zaterdag 5 maart 1842 Oosterend (Frl). Minke werd 86 jaar, 1 maand en 14 dagen.

29)  Yntske Willems is geboren op zondag 30 september 1759 Wommels (Frl), is overleden op zondag 30 april 1843. Yntske werd 83 jaar en 7 maanden. Yntske trouwt (kerk) op zondag 25 mei 1788 Hennaard (Frl) op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 38-jarige Dirk Taekes Bootsma. Dirk is geboren rond 1750 Oosterlittens (Frl), is overleden op donderdag 31 oktober 1822 Hennaard (Frl). Dirk werd ongeveer 72 jaar.

30)  Douwe Willems is geboren op zaterdag 20 februari 1762 Wommels (Frl).

31)  Pyttje Willems is geboren op vrijdag 15 juni 1764 Wommels (Frl).

32)  Douwe Willems Zeldenthuis, wonende Tzum (Frl), is geboren op zaterdag 2 augustus 1766 Wommels (Frl), is overleden op dinsdag 2 november 1819 Tzum (Frl). Douwe werd 53 jaar en 3 maanden. Douwe trouwt (kerk) op zondag 19 mei 1799 Tzum (Frl) op 32-jarige leeftijd met Trijntje Louws.

33)  Wybe Luitjens is gedoopt op zondag 7 november 1694 Grootegast (Grn). Wybe trouwt (kerk) op zondag 16 mei 1717 Grootegast (Grn) op 22-jarige leeftijd (1) met Bauke Heerkes. Bauke is afkomstig uit Doezum (Grn). Wybe trouwt op zondag 11 november 1731 op 37-jarige leeftijd (2) met Berentje Reijnders. Berentje was eerder gehuwd (1) met ... Derks.

34)  Harmen Luitiens. Harmen is overleden voor 1701.

35)  Lubbe Heres. Lubbe is overleden voor 1704.

36)  Willem Luitjens is gedoopt op zondag 20 december 1705 Grootegast (Grn).

37)  Lubbe Luitjens is gedoopt op zondag 5 mei 1709 Grootegast (Grn).

38)  Wybe Ruurds is gedoopt op zondag 13 september 1739 Cubaard (Frl), is overleden voor 1753. Wybe werd hoogstens 13 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

39)  Reinsk Ruurds is gedoopt op zondag 12 februari 1741 Cubaard (Frl).

40)  Attie Ruurds is gedoopt op zondag 7 april 1743 Cubaard (Frl).

41)  Klaaske Ruurds is gedoopt op zondag 7 februari 1745 Cubaard (Frl).

42)  Trijntie Ruurds is gedoopt op zondag 27 augustus 1747 Cubaard (Frl).

43)  Wybkien Ruurds is gedoopt op zondag 2 februari 1749 Cubaard (Frl).

44)  Fokel Sybes is gedoopt op zondag 7 november 1728 Oosterend (Frl).

45)  Rinse trouwt (kerk) op zondag 26 maart 1730 Grootegast (Grn) met Meike.

46)  Meike Boewes, dochter van Bouwe Jelles en Aaltje Tonnis. Meike is afkomstig uit Tolbert (Grn).

47)  Jacob Johannes is gedoopt op donderdag 19 september 1686 Oosterend (Frl), is overleden op dinsdag 15 oktober 1686 Oosterend (Frl). Jacob werd 26 dagen.

48)  Albert Johannes is gedoopt op donderdag 28 augustus 1687 Oosterend (Frl).

49)  Jacob Johannes is gedoopt op donderdag 28 februari 1692 Oosterend (Frl).

50)  Ymck Jeskes.

51)  Hayte Jeskes.


Index

(Hillesdr?)

Jantie (?-?) 905.

...

Ebel (?-?) 67; Jan (?-?) 142.

Abma

Freerk Aukes (1801-?) 7; Hendrik Freerks (1841-1910) 7.

Adama

Aaltje Ruurds (1829-1911) *27; Cornelis Binnerts (1787-1864) 25; Jantje Binnerts (1799-1844) 25; Ruurd Binnerts (1793-1858) 12; Willem Ruurds (1816-1904) 13.

Adema

Aagje Binnerts (1846-1927) 3; Aaltje Ruurds (1829-1911) *27; Age Binnerts (1842-1844) 7; Age Binnerts (1849-1852) 7; Antje Ates (1785-1868) 12; Antje Binnerts (1838-1926) 7; Binnert Ruurds (1812-1852) 6; Ruurd Binnerts (1840-1926) 7; Tyttje Oetses (1750-1825) 49; Willemke Binnerts (1844-1921) 7; Wybe Ruurds (1753-1850) 49.

Aebes

Hinke (?-?) 239.

Agema

Lijsbert Ages (?-?) 7.

Ages

Jacob (?-?) 125.

Alberts

Albertje (?-?) 57; Ytze (?-1741) 70; Zytie (?-?) 65.

Althuisius

Feikjen Jans (?-?) 12; Jantje Johannes (?-?) *21.

Althusius

Gerrit (?-?) 83; Sophia (1712-?) 83.

Annes

Jeltje (?-?) 124.

Antony

Ytse (?-?) 17.

Arriens

Tiaerdt (?-1626) 904.

Attema

Jan Sieks (1786-1859) 23; Siek Symens (1756-1822) 23.

Bajema

Aaltje Hendriks (1839-1916) 1.

Bakker

Aaltje Wouters (1824-?) 5; Bauke Rientses (1843-1909) 7; Rients Baukes (1798-1843) 7; Tietje Geerts (?-?) 11.

Barelds

Heinze (1708-1764) 71.

Bartels

Ebeltje (1762-?) 17; Eelkje (1749-?) 17; Trijntje (1747-?) 17; Ymke (1744-?) 17.

Baukes

Trijntje (?-?) 85.

Beints

Hinke (?-?) 251.

Bergsma

Pier Jans (1766-1842) 19; Pieter Jans (1770-1855) 19; Tjitske Jans (1764-1846) 9.

Bijlsma

Dirk Tiedes (?-?) 15; Sytse Dirks (1814-?) 15.

Binnerts

Dieuke (1730-?) 99; Durkjen (1724-1803) 49; Marten (1734-?) 99; Schelte (1728-?) 99.

Blok

Johanna (1880-1940) 3.

Boer, de

Abe Wytzes (?-?) 11; Wytze Abes (1820-?) 11.

Boersma

Jan Martens (?-?) 11; Ritske (1871-1940) *1; Sibbeltje Jans (1816-?) 11; Tjitske (1900-1986) *1; Trijntje Wijtzes (?-?) *10; Uilkje Douwes (?-?) *14.

Boewes

Meike (?-?) 71, *46.

Bok

Heinse Jans (1718-1778) 17; Jan Jans (?-?) 17.

Bokma

Grietje (1888-1962) *7.

Bootsma

Dirk Taekes (1750-1822) *29.

Boschma

Rintje Jans (?-?) *27; Yke Rintjes (1825-1899) *27.

Bosma

Age Johannes (1835-1900) 1; Gatske Ymes (1805-1834) 11, *26; Hans Jans (?-?) *23; Jan Hanses (1832-?) *23; Willemke Ages (1874-1901) 1.

Brouwer

Ale Rienks (?-?) 5; Syberen Ales (1843-1917) 5.

Claesis

Marten (?-?) 198.

Clases

Berber (1630-?) 225; Diuke (?-?) 81; Maarij (?-?) 97.

Cornelis

Aaltje (1758-1809) 25; Sjoerd (?-?) 358.

Derks

... (?-?) *33.

Diggelen, van

Adriaantje Leenderts (1827-?) 15; Leendert (?-?) 15.

Dijkstra

Hendrikje (1914-1995) *4; Jacomina Meintes (1800-?) 10; Jelle Ages (?-?) 5; Tiete Johannes (1884-1960) *4; Tjitske Jelles (1854-?) 5.

Dircx

Jacob (?-1687) 230.

Dirks

Rinske (1676-?) 83.

Dirx

Geert (?-?) 178.

Doeskes

Geert (?-?) 71.

Doetjes

Aaltje (?-?) 71.

Dotinga

Afke Pieters (?-?) 9; Geertje Thomas (?-?) 7; Thomas Sijtzes (?-?) *20; Tjeerd Thomas (1801-1828) 9, *20.

Douwes

Willem (1730-1778) 26.

Douwesdr

Gerbrich (?-?) 453.

Drijver

Antoni Etes (?-1815) 17.

Durksz

Jelle Jetses (1848-?) 3; Jetse Jelles (1883-1964) 3.

Edses

Aaff (1663-?) 229; Tieerdt (1666-?) 229; Willem (1660-1730) 114.

Edsesz

Haije (?-?) 456.

Eeuwes

Grietje (?-?) 71.

Everts

Bauke (?-?) 17; Gerben (1720-1798) 9.

Faber

Aaltje Douwes (1845-1876) 1.

Feenman

Hendrick Jans (?-?) 81.

Feitsma

Age Ruurds (1786-1838) 14; Anna Ages (1813-?) 15; Antje Sjoerds (1749-1834) 29; Dieuke Sjoerds (1746-1827) 59; Dirk Ages (1830-1831) 15; Dirk Ages (1835-?) 15; Fokke Ruurds (1771-?) 29; Hinke Ages (1823-?) 15; Hinke Ruurds (1788-?) 29; Jacob Ruurds (1793-?) 29; Jelle Ages (1814-1869) 15; Marike Ruurds (1772-?) 29; Minne Ruurds (1774-?) 29; Ruurd Ages (1826-?) 15; Ruurd Fokkes (1745-1819) 28; Ruurdje Ages (1820-1850) 15; Ruurdje Ruurds (1791-?) 29; Sjoerdtje Ages (1816-1868) 7; Tjitske Martens (?-?) *23; Trijntje Ages (1818-1853) 15; Wytske Ages (1828-1829) 15; Wytske Ages (1833-?) 15.

Ferwerda

Tetje Hanzes (1785-1872) 63; Trijntje (?-?) 5.

Foekes

Anck (1707-?) 117; Bauck (1716-?) 117; Klaas (1712-?) 117; Romcke (1705-?) 117; Sijbren (1709-?) 117; Sjoerd (1719-?) 58.

Fokkes

Willem (?-1794) 57.

Fopma

Fopke Jans (?-?) 15; Geert Rutgers (1806-?) 11; Grietje Roelofs (1890-1968) *4; Rutger Sijmens (?-?) 11.

Freerks

Tjitske (?-?) 61; Wabe (1693-1750) 124.

Gabes

Akke (?-?) 61.

Gaetses

Tjeerd (?-?) 226.

Geerds

Walle (?-?) 65.

Geerts

Doeske (1716-1771) 71.

Gerbensdr

Eets (?-?) 457.

Gerrits

Tjitske (1700-?) 39.

Gerritse

Keimpe (?-1608) 896.

Gerritzen

Froukje Symons (1869-1905) 1; Symon Doekles (1841-1907) 1; Woltje Symons (1874-1941) 1.

Gerryts

Antie (?-?) 178; Tjetske (1700-?) 39.

Groot, de

Evert Gerbens (1763-1845) 9; Homme Klazes (1831-1864) 7, *16; Klaas Hanzes (?-?) *16.

Grouwstra

Gerben Johannes (?-?) *14; Jantje (1854-?) 5, *14.

Haaijes

Albert (?-?) 57.

Haanstra

Gerben Pieters (?-?) 63.

Hanenburg

Romkjen Sipkes (?-?) *21.

Harmens

Antie (?-?) 49; Vroukje (?-?) 173.

Harms

Rinse (?-?) 71.

Hayes

Edse (1628-?) 228.

Haytes

Jesk (?-?) 178.

Heeringa

Ettje Jakeles (?-?) 9.

Heerkes

Bauke (?-?) *33.

Heins

Hillebrand (?-?) 238.

Heinses

Bareld (?-?) 71.

Heinzes

Tetje (?-?) 17.

Hem, op de

Hendrik Pijtters (?-?) 172.

Hemstra

Hendrik Jentjes (1739-1823) 87; Jelle Jentjes (1742-?) 87; Jeltje Jentjes (1745-?) 87; Lijsberth Hendriks (1715-1772) 173; Ruurd Ruurds (1765-?) 43; Ruurdtje Ruurds (1761-1829) 21; Willem Ruurds (1771-?) 43.

Hendriks

Ale (1710-?) 173; Ane (1719-?) 173; Elisabeth (1698-?) 173; Elisabeth (1700-?) 173; Haje (1706-?) 173; Harmen (1709-?) 173; Hyke (?-?) 31; Jan (1713-?) 173; Jentje (1704-1781) 86; Marten (1717-?) 173; Pieter (1701-?) 173; Trijntje (1765-1819) 9, *18.

Henriks

Yke (?-?) 32.

Heres

Frouck (?-1701) 231; Lubbe (?-1704) 32, *35.

Hertzinger

Grietje (1890-1983) *8.

Heslinga

Antie Sijbrens (1688-?) 117; Claas Sijbrens (1683-?) 235; Hobbe Sijbrens (1687-?) 235; Martien Sijbrens (1690-?) 235; Sibren Sioerds (1655-?) 234; Sioerd Sijbrens (1685-?) 235; Tetje Sijbrens (1682-?) 235; Trijntie Clasis (1655-?) 235.

Hettema

Roelof Walles (1829-?) 15; Walle Harmens (?-?) 15.

Hiddes

Dieucke (?-?) 199.

Hiddinga

Geert (1916-) *8; Jan (1889-1980) *8.

Hiemstra

Jentje Haantjes (1800-1878) 5; Tjipke Jentjes (1831-1910) 5; Ymkjen Gerrits (?-?) 15.

Hilbrands

Dieuwke (1687-?) 119; Tjeerd (?-?) 239.

Hillebrands

Sywert (?-?) 68.

Hindriks

Lysbeth (?-?) 71.

Hoekstra

Aaltje Baukes (1773-1858) 17; Aaltje Hendriks (?-?) 7; Gorus (1904-1975) *3; Meindert Gorus (1864-1916) *3.

Hofman

Feite Annes (1890-1973) *7; Hiltje (1925-) *7.

Hylkes

Ynse (?-?) 61.

Idzerda

Akke Idzes (1765-1801) 23.

Iesinga

Luitje Bartels (1753-1822) 17.

IJsinga

Luitje Bartels (1753-1822) 17.

Jacobs

Ate (?-?) 12; Froukje (?-1782) 125; Hendrikje (1676-1735) 115; Jacob (?-?) 250; Jan (?-?) 71; Magdaleentgen (?-?) 329; Martjen (?-?) 16; Michiel (?-?) 41; Pier (?-?) 122; Ruurd (?-1777) 125.

Jager

Liesbert Klazes (?-?) 7.

Jans

Beitske (1720-?) 48; Coop (?-?) 80; Eelkje (1678-1735) 71; Hendrick (?-?) 81; Ids (1727-1807) 46; Janneke (?-?) 51; Jetske (?-?) 17; Jisk (1720-?) 44; Jurjen (1695-?) 143; Nikel (1703-1771) 71; Oets (?-?) 49; Sipkjen (?-?) 25; Teeke (?-?) 176; Willem (?-?) 458; Wouter (?-?) 87; Wytze (?-?) 71.

Jansen

Frederik (?-?) 5; Salomon Frederiks (1845-?) 5.

Jelles

Auck (1703-?) 121; Bouwe (?-?) *46; Sybe (1695-?) 60; Tomeske (1701-?) 121; Tomeske (1706-?) 121.

Jentjes

Antje (1737-?) 87; Froukjen (1735-1805) 43; Marten (1749-?) 87; Pieter (1747-?) 87.

Jeskes

Antie (1693-?) 179; Cornelis (1698-1779) 179; Gerryt (1696-?) 179; Gertie (1689-?) 89; Hayte (?-?) *51; Hayte (1691-?) 179; Ocke (1687-?) 179; Ymck (?-?) *50.

Jochems

Aat (?-?) 237; Gatsche (1700-?) 60.

Johannes

Albert (1687-?) *48; Antje (1702-?) 61; Jacob (1686-1686) *47; Jacob (1692-?) *49; Trijntie (1702-?) 123; Trijntie (1798-?) 123.

Jong, de

Aagje (1905-1995) *3; Aaltje (1921-) *8; Akke Sjoerds (1881-1964) 3; Bartle Lubberts (1794-1799) 9; Bartle Lubberts (1799-1874) 9; Binnert Sjoerds (1874-1956) 1; Fokje Lubberts (1797-1852) 9; Fokjen Lolkes (1849-1874) 5; Froukje (1913-2002) *6; Hendrik (1909-1980) *4; Ids Lolkes (1847-?) 5; Jan Lolkes (1833-1905) 5; Jan Lubberts (1793-1813) 9; Jeltje Lolkes (1844-1876) 5; Lolke (1911-1912) *5; Lolke (1917-1993) *7; Lolke Lubberts (1802-1878) 4; Lolke Sjoerds (1873-1956) 3; Lubbert Bartles (1758-1826) 8; Lubbertus Lolkes (1837-1838) 5; Lubbertus Lolkes (1840-1888) 5; N.N. (1839-?) 5; Pieter Lubberts (1811-1890) 9; Ruurd Sjoerds (1877-1958) 3; Sjoerd (1900-1971) *1; Sjoerd Lolkes (1842-1924) 2; Sjoerd Lubberts (1808-1838) 9; Symen (1904-1976) *2; Tjitske Lolkes (1835-1922) 5; Willemke (1872-1932) *1.

Joukes

Dirkje (1730-1770) 26.

Jouwsma

Rinske Sytses (?-?) 15.

Kalma

Tetje Jacobs (?-?) *16.

Keimpes

Sjoucke (?-?) 448.

Klaases

Swopkien (1715-1746) 48.

Klases

Sytske (?-?) 167.

Klazes

Marie (?-?) 97.

Klinckert

Anna Jans (?-?) 329; Jan Leenderts (?-?) 328; Leendert Jansz (1600-1649) 164.

Klinkert

Geertie Theunis (1711-?) 83; Jan Theunis (1704-?) 83; Maevus Theunis (1701-?) 83; Richt Theunis (1699-1788) 41; Romkje Theunis (1719-?) 83; Sytske Theunis (1707-?) 83; Theunis Leenaerts (1643-?) 82; Tieetske Theunis (1719-?) 83.

Koopmans

Johannes Sjoerds (1833-?) *21; Sjoerd Minnes (?-?) *21; Willem Ruurds (1771-?) 43.

Koops

Andries (1703-?) 81.

Kornelis

Froukjen (1720-?) 45.

Kuindersma

Antje Jelles (1796-1838) 15; Jan Sybes (1736-?) 61; Jan Yntes (1822-?) 5; Jelle Sybes (1730-?) 30; Jetze Sybes (1739-?) 61; Johannes Sybes (1733-?) 61; Sjoukjen Jans (1852-1916) 5; Sybe Jelles (1793-1860) 31; Tiede Sybes (1742-?) 61.

Kuiper

Berent Claesen (?-?) 66; Roelof Berents (1684-?) 67; Tryne Berents (1688-?) 33; Weijt Berents (1684-?) 67; Wijet Berents (1681-1684) 67.

Kuperus

Folkert Petrus (?-?) 21.

Land, van der

Jetske (1870-1943) *3.

Landman

Lysbeth Ruurds (1847-1936) 3.

Landstra

Gerrit Gerbens (1834-?) *25; Trijntje Ates (?-?) 5.

Lanting

Sake Jans (?-?) 7; Wijtske Sakes (1847-1926) 7.

Lieuwes

Hinke (1705-1777) 87.

Lolkes

Janke (?-?) 177.

Louws

Trijntje (?-?) *32.

Lubberts

Faakje (1720-1762) 17; Fokje (1720-1762) 17.

Lubbes

Aalke (1731-?) 35; Fake (?-?) 69; Hillebrand (1725-?) 35; Sywert (1716-?) 35.

Luitiens

Harmen (?-1701) 32, *34.

Luitjens

Bartelt (1720-?) 16; Date (1716-?) 33; Lubbe (1709-?) *37; Willem (1705-?) *36; Wybe (1694-?) *33.

Luxen

Andrieske Sakes (1876-1959) 3; Sake Oenes (1849-1929) 3.

Luytiens

Barteltjen (?-?) 65.

Martens

Johannes (?-?) 122; Maaike (1693-?) 99.

Meer, van der

Trijntje Feikes (?-?) *27.

Meeuwes

Dirk (?-?) 166.

Mei, van der

Durk (1850-1911) 5, *10; Hendrik Joukes (?-?) *10.

Meintes

Wytske (1674-?) 249.

Minnes

Aath (1713-?) 119; Aath (1717-?) 119; Hein (1727-?) 119; Hein? (1714-?) 119; Jan (1723-?) 119; Jochem (1725-?) 119; Klaas (1720-?) 119; Maria (1722-?) 59; Marijke (1722-?) 59; Ruerd (1715-?) 119; Ruird (?-?) 236; Ruyrd (1655-1711) 112.

Minnesdr

Ath (?-1608) 897.

Nijdam

Klaas Yedes (1803-?) 25; Yede Bottes (?-?) 25.

Noordmans

Antje Jans (?-?) *12.

Ockedr

... (?-?) 359.

Oetses

Jan (1765-?) 49.

Oosterhout

Akke Jans (1811-1870) 5; Anderis Koops (1703-?) 81; Claes Jacobs (1705-?) 81; Douwe Klazes (1747-?) 19; Harmen Jacobs (1699-?) 81; Ids Jans (1824-1825) 11; Ids Jans (1832-1897) *22; Jan Jacobs (1697-1779) 40; Jan Teunis (1786-1876) 10; Jantie Jans (1740-1827) 41; Jantje Jans (1818-1883) 11; Jeltje Jans (1835-?) *23; Jetske Douwes (1771-1825) 19; Klaske Jans (1735-?) 41; Koob Jans (1732-?) 41; Kornelis Jans (1821-1855) 11; Leffert (1694-?) 81; Meinte Jans (1837-?) *24; Pietje Jans (1830-1907) *21; Rinske Jans (1730-?) 41; Ruurdtje Jans (1816-1891) 11; Teunis Jans (1813-1869) 11; Theunis Jans (1737-1787) 20; Trijntje Jans (1728-?) 41; Trijntje Jans (1839-1889) *25; Wubbichje Jans (1724-?) 41.

Paulus

Gooikjen (?-?) 57.

Piers

Bauckien (?-?) 122; Jan (?-1793) 18.

Pieters

Antje (?-?) 17, 99; Dirk (?-?) 59; Fokje (?-?) 81; Gerrit (1727-?) 39; Grietie (1730-?) 39; Grietje (1730-?) 39; Hendrik (?-?) 172; Jakob (1742-?) 39; Lolkjen (1731-1810) 19; Pieter (1700-?) 38; Pietertje (1740-?) 39; Trijntje (?-?) 81; Uilkje (1733-?) 39.

Plaats, van der

Albertje Sints (?-?) 15.

Polstra

Geertje Jacobs (?-?) 11.

Porte

Gerrit (1877-1917) *6; Pieter Jan (1914-2004) *6.

Post

Cornelis Cornelis (?-?) 50.

Postma

Klaske Klazes (1861-?) 3; Willemke Willems (1778-1826) 13.

Pyters

Gerrit (1727-?) 39; Jacob (1742-?) 39; Pyter (1700-?) 38; Pytertie (1740-?) 39; Uilkjen (1733-?) 39.

Reidsma

Jacob Hessels (1784-1842) 9; Johanneske Jacobs (1825-1894) 9.

Reijnders

Berentje (?-?) *33.

Reins

Jeltie (1730-1774) 47.

Riets

Hylck (?-?) 32.

Rijmersma

Riemke (1748-1815) 27.

Romckes

Foeke (1680-?) 116.

Roorda

Cornelis Jiskes (1760-1828) 22; Jeltje Kornelis (1789-1826) 11; Wytske Cornelis (1791-1862) 23.

Roos, de

Teekje Willems (?-?) 15.

Roukema, van

Geert Rinkes (?-?) 13; Oentje Geerts (1817-1898) 13.

Ruierds

Minne (1689-?) 118.

Ruiter

Hendrick Jans (?-?) 81.

Ruurds

Aaltje (1767-1800) 43; Antie (?-?) 125; Attie (1680-?) 97; Attie (1743-?) *40; Aukjen (1763-?) 49; Beitske (1766-?) 49; Binnert (1755-1808) 24; Doedtie (1769-?) 49; Fokke (?-1778) 56; Hinke (1759-1817) 43; Jantje (1764-1821) 43; Jentje (1766-?) 43; Jesch (1760-?) 49; Klaaske (1745-?) *41; Lijsbet (1769-?) 43; Lijsbet (1774-?) 43; Mayke (1757-?) 49; Minne (1689-?) 118; Pijtje (?-?) 19; Reinsk (1741-?) *39; Ruurd (1735-1800) 42; Tjeerd (?-?) 113; Trijntie (1747-?) *42; Trintje (1757-?) 43; Wybe (1739-1753) *38; Wybkien (1749-?) *43.

Santema

Gerben Piers (?-?) *21.

Scheltes

Binnert (1690-?) 98; Sipkien (?-?) 113.

Sibes

Jelle (?-?) 120.

Siderius

Atje Jans (1803-1870) 9; Foppe Jans (?-?) 7; Jan Foppes (?-?) 9; Lijsbert Foppes (1828-1890) 7.

Sijboltsma

Lijsbert Tjeerds (?-?) *20.

Sijbrandie

Akke Sijbrens (?-?) 5.

Simens

Titie (?-?) 121.

Sioerds

Wypk (?-?) 179.

Sipkes

Wybe (1680-?) 96.

Sipma

Berber (1877-1969) *6.

Sjoerds

Minne (1753-1767) 59.

Sjouckes

Minne (1625-1688) 224.

Speerstra

Sjoerd (?-?) *2; Tet (1909-1996) *2.

Stellingwerf

Trijntje Jans (?-?) 15.

Sybes

Fokel (1728-?) *44.

Syperda

Maaike Oenes (1790-?) 31; Oene Boukes (?-?) 31.

Sywerts

Lubbe (?-?) 34; Ydje (?-?) 16.

Taekes

Hemke (?-1758) 71.

Teeckes

Jan (1690-?) 88.

Tekes

Aaltje (1698-1747) 143.

Teunis

Jannetje (?-?) 165.

Tiemersma

Andries Johannes (1805-?) 15; Johannes Andries (?-?) 15.

Tippersma

Tietje Hendriks (?-?) 11.

Tjeerds

Doetje (1666-?) 113; Gaetse (?-?) 452; Mary (?-?) 239.

Tonnis

Aaltje (?-?) *46.

Uges

Albertje (?-?) 16.

Valk, van der

Hyke Willems (1814-?) 15; Willem Yemes (?-?) 15.

Viersma

Joukjen Taekes (?-?) 13.

Visser

Wypkjen Jans (1758-1818) 23.

Vries, de

Akke Tjipkes (1808-1874) 5; Auckien Fetties (?-?) 83.

Wabes

Freerck (1650-?) 248; Wytske (?-1783) 125.

Weide, van der

Ietje (?-?) *2.

Wellinga

Gerrit Steffens (?-?) 83; Steffen Gerrits (1715-?) 83.

Wieringa

Antje Freerks (1770-?) 31; Freerk Wabes (1725-?) 62; Geertie Freerks (1756-?) 63; Trijntie Freerks (1751-?) 63; Wabe Freerks (?-1810) 63; Willem Freerks (1768-1778) 63; Willem Freerks (1778-?) 63; Willemke Freerks (1759-1763) 63; Willemke Freerks (1763-?) 63.

Wijtsma

Grietje Annes (?-1791) 9.

Willems

Aafke (?-1776) 57; Aeff (?-1673) 229; Boukje (?-?) 63; Douwe (1762-?) *30; Pyttje (1764-?) *31; Riemke (1777-1817) 27; Ruurd (?-?) 84; Trijntje (?-?) 71; Wibe (1635-1673) 64; Yntske (1759-1843) *29.

Wiltjes

Rinske (?-?) 248.

Wittes

Zaaktien (?-?) 32.

Wobbes

Jetske (?-?) 123.

Wybes

Aeltien (1660-?) 65; Date (1667-1694) 65; Gesyn (1659-?) 65; Luitjen (1670-?) 32; Ruurd (1710-1798) 48; Sipke (1708-1713) 97; Sipke (1713-?) 97; Tryntyn (1672-?) 65.

Wytzes

Jan (1688-1749) 71.

Ynses

Tetje (1750-?) 61.

Ytzes

Albertje (1695-1697) 71; Albertje (1697-1727) 71; Martje (1698-?) 71; Nyne (1714-?) 71; Reina (1708-?) 71; Sjoukje (1702-1764) 71; Ymkje (1695-?) 35.

Zandstra

Froukjen Jacobs (1845-?) 5, *12; Jacob Sjuks (?-?) *12.

Zeldenthuis

Douwe Willems (1766-1819) *32; Minke Willems (1756-1842) *28.

zonder achternaam

Augustinus Lijcklema a Nijeholt (1715-1766) 173; Dirkien (1724-1803) 49; Elisabeth (1828-1890) 7; Fokkje (1797-1852) 9; Gosse (1904-1975) *3; Hanke Coops (1695-1752) 81; Heinze (1718-1778) 17; Jantie Cornelis (1766-?) 51; Lutske Cornelis (1757-?) 51; N.N. (?-?) 143, 227, 449, 459, 54; Piet (1914-2004) *6; Reinje (1708-?) 71; Reitsma (1825-1894) 9; Riemke (?-?) 55; Syderius (1803-1870) 9; Tjerk Cornelis (1761-?) 51; Trijntje (1714-?) 71; Veldhuis (1764-1846) 9; Veltsma (1764-1846) 9.

* verwijzing naar noot.