Nakomelingen van Haentje Douwes

 

 


© 2010  D.M. Bonnema

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120

datum: 2010-04-12


Generatie I

I  Haentje Douwes ?.

Hij trouwt (kerk) op donderdag 13 augustus 1648 Bolsward met Dieuke Oetsis ? ook genaamd Dieuwke Oedses.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Poppe Haentjes.

2  Jan Haenties, zie II.

3  Douwe Haentjes.

Generatie II

II  Jan Haenties, zoon van Haentje Douwes ? (I) en Dieuke Oetsis ?, wonende Hidaard en Oosterend.

Hij was gehuwd met Tietie.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Haentie Jans, zie III.

2  ?Gerben Jans Brant.

Hij was gehuwd met Wytske Pieters Krolis.

Generatie III

III  Haentie Jans, zoon van Jan Haenties (II) en Tietie, pachtboer, wonende Rien en Oosterend, is overleden voor vrijdag 23 maart 1725 Oosterend.

Hij trouwt (kerk) op zondag 15 februari 1705 Lutkewierum (1) met Bottie Heeres, dochter van Heere. Bottie is overleden voor 1708 Lutkewierum (?).

Van hen is een kind bekend:

1  Jan Haenties, zie IV-B.

Hij trouwt (kerk) op vrijdag 16 maart 1708 Lutkewierum (2) met de 25-jarige Jancke Minnes, dochter van Minne Jans en Antie Minnes. Jancke, wonende Rien, is geboren op dinsdag 1 september 1682 Itens, is overleden in 1728 Oosterend. Zij werd 46 jaar.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

2  Bottie Haentjes.

3  Minne Haenties, zie IV-A.

4  Freerk Haentjes.

Generatie IV

IV-A  Minne Haenties ook genaamd Menne, zoon van Haentie Jans (III) en Jancke Minnes, boer, wonende Hennaard en Spannum, is overleden in 1754 Spannum.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 1 april 1736 Oosterlittens, trouwt (kerk) op zondag 13 mei 1736 Itens met de ongeveer 25-jarige Acke Jans ook genaamd Aukje Jans, dochter van Jan. Acke is geboren rond 1711, is overleden op zaterdag 21 juni 1788 Nijland, is begraven op vrijdag 27 juni 1788 Spannum. Zij werd ongeveer 77 jaar.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Haantje Mennes, boer, wonende Hennaard, Spannum en Tzum, is geboren op maandag 16 september 1737 Douwe Iebes, is overleden op donderdag 27 oktober 1808 Tzum. Hij werd 71 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Hij trouwt (kerk) op zondag 20 mei 1770 Spannum op 32-jarige leeftijd met de 27-jarige Jetske Douwes Riemersma, dochter van Douwe Sjoerds en Janke Jans. Jetske Douwes, wonende Lekkum, is geboren op woensdag 20 februari 1743 Oosterend, is gedoopt op zondag 24 februari 1743 Oosterend, is overleden rond 1804 Tzum. Zij werd ongeveer 61 jaar.

2  Jan Minnes is geboren rond 1740 Douwe Iebes, zie V-A.

3  Douwe Minnes Terpstra is geboren op zondag 25 maart 1742 Hennaard, zie V-B.

4  Trijntje Minnes is geboren rond 1745 Spannum, zie V-C.

5  Freerk Minnes Terpstra, boer, wonende o/Spannum, is geboren op dinsdag 6 januari 1750 Spannum, is overleden op woensdag 20 november 1822. Hij werd 72 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Hij trouwt (kerk) op dinsdag 14 augustus 1781 Edens op 31-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Sjouckjen Jans, dochter van Jan Pieters en Geertie Gerrits. Sjouckjen is geboren op zondag 20 maart 1757 Itens, is overleden voor 1791. Zij werd hoogstens 33 jaar, 9 maanden en 12 dagen. Hij trouwt (kerk) op zondag 11 september 1791 Edens op 41-jarige leeftijd (2) met Wijtske Pijtters ook genaamd Wietske Pieters. Hij trouwt op vrijdag 30 augustus 1816 Wommels op 66-jarige leeftijd (3) met de 66-jarige Yfke Johannes Bonsma, dochter van Johannes Hendriks en Maijke Aukes. Yfke Johannes is geboren op zondag 26 april 1750 Warga, is overleden op vrijdag 17 oktober 1828 Spannum. Zij werd 78 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Zij was eerder gehuwd (1) met Sible Holkes Bonsma.<1,2>

6  Jancke Minnes is geboren op woensdag 16 februari 1752 Spannum, zie V-D.

IV-B  Jan Haenties, zoon van Haentie Jans (III) en Bottie Heeres, huisman, wonende Itens, Oosterend, Reitsum en Stiens, is overleden in augustus 1781 Stiens.

Hij trouwt (kerk) op zondag 17 februari 1726 Itens met de 17-jarige Grietje Sijmons ook genaamd Grietje Siemens, dochter van Sijmen Romkes en Leentie Jorks. Grietje is gedoopt op zondag 3 februari 1709 Beers-Jellum, is overleden in april 1774 Stiens. Zij werd 65 jaar en 2 maanden.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Bottie Jans is gedoopt op zondag 20 april 1727 Itens.

2  Sijtske Jans is geboren op maandag 20 december 1728 Oosterend, is gedoopt op zaterdag 25 december 1728 Oosterend.

3  Geische Jans is gedoopt op zondag 2 juli 1730 Oosterend.

4  Simon Jans is gedoopt op zaterdag 12 februari 1735 Oosterend.

5  Leentje Jans is gedoopt op zondag 22 februari 1739 Reitsum.

6  Antie Jans is gedoopt op dinsdag 7 mei 1743 Reitsum.

7  Tietie Jans is gedoopt op zondag 22 december 1743 Reitsum.

8  Romke Jans is gedoopt op maandag 21 november 1746 Reitsum.

Generatie V

V-A  Jan Minnes ook genaamd Jan Mennes, zoon van Minne Haenties (IV-A) en Acke Jans, pachtboer te Nijland, wonende Hennaard, Nijland, IJlst, o/Cubaard, Spannum en Westerbroek, is geboren rond 1740 Douwe Iebes.

Hij trouwt (kerk) op zondag 14 maart 1773 Edens op ongeveer 33-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Trijntje Meijnerts, dochter van Meyndert. Trijntje, wonende Spannum en Nijland, is geboren rond 1750 en afkomstig uit Spannum.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Jantje Jans, wonende Arum, is overleden voor 1817.

2  Meindert Jans Bonnema is geboren op woensdag 2 augustus 1780 Nijland, zie VI-A.

3  Minne Jans de Vries, dagloner, wonende Wetsinge, is geboren in 1786 Nijland, is overleden op dinsdag 19 juli 1842 Wetsinge. Hij werd 56 jaar.

Hij trouwt (kerk) op zondag 16 december 1810 Bedum op 24-jarige leeftijd met Aaltje Hindriks, dochter van Hindrik Meinderts en Reinje Jacobs. Aaltje, dagloonster, is overleden op dinsdag 21 september 1830 Bedum.

Zij was eerder gehuwd (1) met Jan Egges.<3,4>

V-B  Douwe Minnes Terpstra, zoon van Minne Haenties (IV-A) en Acke Jans, boer, is geboren op zondag 25 maart 1742 Hennaard, is overleden op zondag 7 juli 1822 Oosterend. Hij werd 80 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Hij trouwt (kerk) op zondag 16 mei 1773 Edens op 31-jarige leeftijd met de 28-jarige Antje Douwes Riemersma, dochter van Douwe Sjoerds en Janke Jans. Antje Douwes is geboren op donderdag 25 februari 1745 Oosterend, is gedoopt op zondag 28 maart 1745 Oosterend, is overleden op dinsdag 2 april 1839 Tzum. Zij werd 94 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Jancke Douwes Terpstra is geboren op maandag 14 oktober 1776 Itens, zie VI-B.

2  Minne Douwes is geboren op donderdag 15 mei 1783 Oosterend.

V-C  Trijntje Minnes, dochter van Minne Haenties (IV-A) en Acke Jans, is geboren rond 1745 Spannum, is overleden rond 1800 Wommels. Zij werd ongeveer 55 jaar.

Zij trouwt (kerk) op zondag 13 mei 1770 Wommels op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met Cornelis Cornelis Posthumus, zoon van Cornelis Romkes en Luietske Tjerks. Cornelis Cornelis, boer, wonende Wommels, is overleden rond 1780 Wommels.

Hij was eerder gehuwd (1) met Janneke Jans.<5,6>

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Akke Cornelis is overleden in 1771 Wommels.

2  Akke Cornelis Posthumus is geboren op dinsdag 9 februari 1773 Wommels, is overleden in 1773 Wommels.

3  Minne Cornelis Posthumus is geboren op zaterdag 4 juni 1774 Wommels, is overleden na 1781. Hij werd minstens 7 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

4  Cornelis Cornelis Posthumus is geboren op donderdag 7 maart 1776 Wommels, is overleden na 1781 Wommels. Hij werd minstens 5 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

5  Akke Cornelis Posthumus is geboren op donderdag 7 mei 1778 Wommels, is overleden na 1781. Zij werd minstens 3 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

Zij trouwt (kerk) op zondag 20 mei 1781 Wommels op ongeveer 36-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Tjeerd Douwes Douma, zoon van Douwe Tjebbes en Fokeltje Jans. Tjeerd Douwes, boer, wonende Wommels, is geboren op vrijdag 2 augustus 1748 Itens, is overleden op woensdag 18 december 1822 Wommels. Hij werd 74 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Hij was later gehuwd (2) met Ybeltje Piers Nieuwenhuis.<7,8>

Van hen zijn twee kinderen bekend:

6  Douwe Tjeerds Douwma, wonende Wommels, Hidaard en Baard, is geboren op zondag 21 november 1784 Wommels, is overleden op woensdag 24 december 1845 Bolsward. Hij werd 61 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Hij trouwt op donderdag 11 februari 1813 Wommels op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Fokeltje Lolkes Lolkema, dochter van Lolke Pieters Lolkema en Antje Klazes de Boer. Fokeltje Lolkes, dienstmeid, wonende Wommels, is geboren op zondag 26 augustus 1787 Kubaard, is overleden op zaterdag 2 december 1843 Wommels. Zij werd 56 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

7  Cornelis Tjeerds is geboren op woensdag 11 oktober 1786 Wommels, is overleden rond 1800 Wommels. Hij werd ongeveer 14 jaar.

V-D  Jancke Minnes, dochter van Minne Haenties (IV-A) en Acke Jans, wonende Itens en Kie onder Franeker, is geboren op woensdag 16 februari 1752 Spannum.

Zij trouwt (kerk) op zondag 6 juni 1773 Itens op 21-jarige leeftijd met Gerben Ates Kingma, zoon van Ate Yntes (Kingma) en Gertje Ates ( Kingma ). Gerben Ates, wonende Itens en Kie onder Franeker, is geboren Wommels, is overleden op maandag 5 augustus 1816 Gem. Franeker.

Hij was eerder gehuwd (1) met Trijntje Sytses.<9,10>

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Minne Gerbens is geboren op maandag 5 december 1774 Itens, is overleden Itens.

2  Menne Gerbens ook genaamd Minne Gerbens, wonende Achlum, is geboren op maandag 18 december 1775 Itens, is overleden op donderdag 5 december 1811 Midlum. Hij werd 35 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Hij trouwt (kerk) op zondag 14 november 1802 Achlum op 26-jarige leeftijd met de 32-jarige Sijtske Tjietzes ook genaamd Sietske Tjitses, dochter van Tjetse Gosses en Antie Klaases. Sijtske, wonende Achlum en Midlum, is geboren in 1770 en afkomstig uit Achlum.

Generatie VI

VI-A  Meindert Jans Bonnema, zoon van Jan Minnes (V-A) en Trijntje Meijnerts, gardenier en arbeider, wonende Bolsward, Hichtum, Witmarsum, Grauwe Kat onder Arum (Arum) en Arum, is geboren op woensdag 2 augustus 1780 Nijland, is overleden op vrijdag 29 oktober 1858 Arum. Hij werd 78 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 13 mei 1804 Burgwerd-Hichtum-Hartwerd, trouwt (kerk) op woensdag 23 mei 1804 Bolsward op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Lijsbert Gerbens Dijkstra, dochter van Gerben Rintjes Dijkstra en Grietje Annes. Lijsbert Gerbens, wonende onder Allingawier, Bolsward en Arum, is geboren op zondag 21 september 1783 onder Allingawier, is overleden op vrijdag 24 oktober 1851 Arum. Zij werd 68 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Gerben Meinderts Bonnema is geboren op donderdag 15 augustus 1805 Bolsward, zie VII-A.

2  Minne Meinderts Bonnema, boerenknecht, wonende Arum, Boer en Franeker, is geboren op dinsdag 27 januari 1807 Arum, is overleden op dinsdag 17 april 1860 Franeker. Hij werd 53 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Hij trouwt op maandag 27 oktober 1845 Gem. Franekeradeel op 38-jarige leeftijd met de 43-jarige Jetske Martens Hilarides, dochter van Marten Sydses Hilarides en Attje Taekes Salverda. Jetske Martens, schuitenjagersche, wonende Franeker, is geboren op dinsdag 3 november 1801 Miedum onder Tzum, is overleden op vrijdag 29 oktober 1869 Franeker. Zij werd 67 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Zij was eerder gehuwd (1) met Riemer Hendrik Bollema.<11,12>

3  Trijntje Meinderts Bonnema is geboren op woensdag 4 december 1811 Witmarsum, zie VII-B.

4  Rintje Meinderts Bonnema is geboren op woensdag 3 augustus 1825 Arum.

VI-B  Jancke Douwes Terpstra, dochter van Douwe Minnes Terpstra (V-B) en Antje Douwes Riemersma, is geboren op maandag 14 oktober 1776 Itens, is overleden op donderdag 10 augustus 1826 Welsrijp. Zij werd 49 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Zij trouwt (kerk) op zondag 3 januari 1802 Spannum op 25-jarige leeftijd met de 32-jarige Pabe Gerrits Hiemstra, zoon van Gerrit Pabes en Maaike Hiddes. Pabe Gerrits, landbouwer en koopman, wonende Welsrijp en Winsum, is geboren in 1770 Ried, is overleden op maandag 6 maart 1848 Winsum. Hij werd 78 jaar.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Antje Pabes Hiemstra, wonende Tzum, is geboren op woensdag 12 mei 1802 Welsrijp, is overleden op woensdag 15 december 1852 Tzum. Zij werd 50 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Zij trouwt op zondag 1 juni 1828 Gem. Franekeradeel op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Fedde Fokkes van der Weij, zoon van Fokke Hanzes van der Weij en Froukje Feddes Feddema. Fedde Fokkes, arbeider, wonende Tzum, is geboren op maandag 8 juli 1805 Franeker, is overleden op woensdag 11 oktober 1871 Tzum. Hij werd 66 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Hij was later gehuwd (2) met Sijke Geerts Vlietstra.<13,14>

2  Maaike Pabes Hiemstra ook genaamd Maike is geboren op zondag 23 juni 1805 Welsrijp, is overleden op maandag 20 december 1897 Welsrijp. Zij werd 92 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Zij trouwt op zondag 17 april 1831 Gem. Franeker op 25-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Jacob Meiles Oosterhagen, zoon van Meile Jans Oosterhagen en Froukjen Sikkes Steenhuizen. Jacob Meiles, arbeider, wonende Welsrijp, is geboren in 1807 Franeker, is overleden op vrijdag 17 september 1841 Welsrijp. Hij werd 34 jaar. Zij trouwt op zaterdag 8 april 1843 Gem. Franekeradeel op 37-jarige leeftijd (2) met de 44-jarige Jacob Hiddes Houtsma, zoon van Hidde Sjoerds Houtsma en Lijsbeth Rinzes Bijlsma. Jacob Hiddes, timmerknecht, wonende Welsrijp, is geboren op donderdag 14 februari 1799 Tzum, is overleden op maandag 5 april 1869 Gem. Franekeradeel. Hij werd 70 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Hij was eerder gehuwd (1) met Luutske Jacobs Strikwerda.<15,16>

3  Akke Pabes Hiemstra is geboren op maandag 13 april 1807 Welsrijp, is overleden op vrijdag 18 juni 1847 Winsum. Zij werd 40 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Zij trouwt op zondag 16 mei 1830 Gem. Franekeradeel op 23-jarige leeftijd met de 34-jarige Sjoerd Hiddes Houtsma, zoon van Hidde Sjoerds Houtsma en Lijsbeth Rinzes Bijlsma. Sjoerd Hiddes, wonende Tzum, is geboren op vrijdag 3 juli 1795 Hidaard, is overleden op maandag 15 november 1875 Gem. Franekeradeel. Hij werd 80 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

4  Gerritje Pabes Hiemstra is geboren op zondag 14 januari 1810 Welsrijp.

Zij trouwt op zaterdag 25 mei 1833 Gem. Franekeradeel op 23-jarige leeftijd met de 18-jarige Johannes Jacobs Strikwerda, zoon van Jacob Jacobs Strikwerda en Lijsbeth Hilbrands Bruinsma. Johannes Jacobs is geboren op maandag 1 mei 1815 Gem. Franekeradeel.

5  Minne Pabes Hiemstra is geboren op zaterdag 5 december 1818, is overleden op dinsdag 15 juni 1819 Welsrijp. Hij werd 6 maanden en 10 dagen.

Generatie VII

VII-A  Gerben Meinderts Bonnema, zoon van Meindert Jans Bonnema (VI-A) en Lijsbert Gerbens Dijkstra, koemelker en gardenier, wonende Pingjum, is geboren op donderdag 15 augustus 1805 Bolsward, is overleden op dinsdag 8 februari 1870 Pingjum. Hij werd 64 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 12 mei 1838 Gem. Wonseradeel op 32-jarige leeftijd met de 22-jarige Baukjen Jillerts Bergsma, dochter van Jilles Sybrens Bergsma en Foekje Karstes Wildervang. Baukjen Jillerts, wonende Pingjum en Makkum, is geboren op zondag 13 augustus 1815 Pingjum, is overleden op maandag 20 maart 1893 Makkum. Zij werd 77 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Jillert Gerbens Bonnema is geboren op maandag 15 oktober 1838 Pingjum, is overleden op dinsdag 4 december 1838 Pingjum. Hij werd 1 maand en 19 dagen.

2  Jilles Gerbens Bonnema is geboren op maandag 28 oktober 1839 Pingjum, zie VIII-A.

3  Meindert Gerbens Bonnema is geboren op zaterdag 5 juni 1841 Pingjum, zie VIII-B.

4  Gerben Gerbens Bonnema is geboren op dinsdag 30 augustus 1842 Pingjum, is overleden op donderdag 19 oktober 1843 Pingjum. Hij werd 1 jaar, 1 maand en 19 dagen.

5  Minne Gerbens Bonnema is geboren op maandag 29 juli 1844 Pingjum, zie VIII-C.

6  Foeke Gerbens Bonnema is geboren op zondag 14 juni 1846 Pingjum, is overleden op woensdag 5 augustus 1846 Pingjum. Hij werd 1 maand en 22 dagen.

7  Foekje Gerbens Bonnema is geboren op dinsdag 26 september 1848 Pingjum, zie VIII-D.

8  Sijbren Gerbens Bonnema is geboren op maandag 16 december 1850 Pingjum, is overleden op zaterdag 24 maart 1928 Makkum. Hij werd 77 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Hij trouwt op donderdag 22 juli 1875 Gem. Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Leentje Karstes Bergsma, dochter van Karst Jilles Bergsma en Pietje Douwes IJska. Leentje Karstes is geboren op maandag 16 oktober 1848 Pingjum, is overleden op woensdag 17 maart 1915 Pingjum. Zij werd 66 jaar, 5 maanden en 1 dag.

VII-B  Trijntje Meinderts Bonnema, dochter van Meindert Jans Bonnema (VI-A) en Lijsbert Gerbens Dijkstra, is geboren op woensdag 4 december 1811 Witmarsum, is overleden op donderdag 28 juni 1883 Arum. Zij werd 71 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Zij trouwt op donderdag 10 juli 1834 Gem. Harlingen op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Sjoerd Jacobus de Rooi, zoon van Jacobus de Rooy en Minke Ennes van der Weij. Sjoerd Jacobus, touwslagersknecht, is geboren op vrijdag 11 september 1807 Harlingen, is overleden op dinsdag 7 mei 1872 Harlingen. Hij werd 64 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Van hen is een kind bekend:

1  Jacobus Sjoerds de Rooi is geboren op vrijdag 16 januari 1835 Gem. Harlingen, is overleden op zaterdag 17 januari 1835 Harlingen. Hij werd 1 dag.

Generatie VIII

VIII-A  Jilles Gerbens Bonnema ook genaamd Jeles Bonnema, zoon van Gerben Meinderts Bonnema (VII-A) en Baukjen Jillerts Bergsma, eigenaar voermanderij, bestuurder paardetram tussen Makkum en Harkezijl en voerman op de postwagens naar Workum en Witmarsum, wonende Makkum, is geboren op maandag 28 oktober 1839 Pingjum, is overleden op donderdag 20 december 1900 Makkum. Hij werd 61 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Hij trouwt op donderdag 24 november 1870 Gem. Wonseradeel op 31-jarige leeftijd met de 23-jarige Doutzen Rinzes Atema, dochter van Rinze Gerrits Atema en Pietje Sijbrens Katstra. Doutzen Rinzes is geboren op zaterdag 9 oktober 1847 Schraard, is overleden op zaterdag 11 maart 1899 Makkum. Zij werd 51 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Gerben Jilles Bonnema, schippersknecht, wonende Pingjum en Makkum, is geboren op vrijdag 18 augustus 1871 Pingjum, is ongehuwd overleden op zondag 5 oktober 1890 Makkum. Hij werd 19 jaar, 1 maand en 17 dagen.

2  Pietje Jilles Bonnema ook genaamd Pauline Bonnema, naaister, wonende Pingjum, is geboren op zaterdag 17 mei 1873 Pingjum.

3  Rinze Jilles Bonnema is geboren op donderdag 5 mei 1881 Makkum, zie IX-A.

VIII-B  Meindert Gerbens Bonnema, zoon van Gerben Meinderts Bonnema (VII-A) en Baukjen Jillerts Bergsma, herbergier, eigenaar voermanderij aan de Lange Leane en rijtuigverhuurder, wonende Makkum, is geboren op zaterdag 5 juni 1841 Pingjum, is overleden op donderdag 16 december 1920 Workum. Hij werd 79 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Hij trouwt op donderdag 13 februari 1868 Gem. Wonseradeel op 26-jarige leeftijd met de 17-jarige Saakjen Pieters Postma ook genaamd Saakje, dochter van Pieter Jelles Postma en Klaaske Douwes Reidsma. Saakjen Pieters, wonende Makkum, is geboren op vrijdag 5 april 1850 Schraard, is overleden op zaterdag 20 juni 1891 Makkum. Zij werd 41 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Gerben Meinderts Bonnema is geboren op maandag 27 april 1868 Pingjum, zie IX-B.

2  Pieter Meinderts Bonnema is geboren op dinsdag 3 januari 1871 Makkum, zie IX-C.

3  Douwe Meinderts Bonnema is geboren op donderdag 13 juli 1876 Makkum, is overleden op zaterdag 19 januari 1878 Makkum. Hij werd 1 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

4  Douwe Meinderts Bonnema is geboren op zondag 27 oktober 1878 Makkum, zie IX-D.

5  Baukje Meinderts Bonnema is geboren op vrijdag 19 januari 1883 Makkum, zie IX-E.

6  Klaske Meinderts Bonnema, wonende Makkum, is geboren op zondag 22 november 1885 Makkum, is overleden op zondag 14 februari 1886 Makkum. Zij werd 2 maanden en 23 dagen.

7  Anna Meinderts Bonnema is geboren op vrijdag 9 september 1887 Makkum, zie IX-F.

8  Saakje Meinderts Bonnema is geboren op zondag 14 juni 1891 Makkum, is ongehuwd overleden op donderdag 21 augustus 1975 Wolvega. Zij werd 84 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

VIII-C  Minne Gerbens Bonnema, zoon van Gerben Meinderts Bonnema (VII-A) en Baukjen Jillerts Bergsma, boer, wonende Pingjum, is geboren op maandag 29 juli 1844 Pingjum, is overleden op zaterdag 9 december 1933 Pingjum. Hij werd 89 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Hij trouwt op donderdag 29 juni 1876 Gem. Wonseradeel op 31-jarige leeftijd met de 23-jarige Sijtske Sijbrens Bruinsma ook genaamd Sijtske, dochter van Sijbren Durks Bruinsma en Aafke Aukes Dijkstra. Sijtske Sijbrens is geboren op zondag 19 september 1852 Pingjum, is overleden op zondag 10 mei 1936 Pingjum. Zij werd 83 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Aafke Minnes Bonnema, dienstmeid, is geboren op woensdag 11 april 1877 Pingjum.

Zij was gehuwd met Bram Scha.

2  Baukje Minnes Bonnema is geboren op maandag 6 september 1880 Pingjum.

3  Klaske Minnes Bonnema is geboren op zaterdag 10 april 1886 Pingjum, is overleden op dinsdag 21 mei 1974 Bolsward. Zij werd 88 jaar, 1 maand en 11 dagen.

VIII-D  Foekje Gerbens Bonnema ook genaamd Florence Bonnema, dochter van Gerben Meinderts Bonnema (VII-A) en Baukjen Jillerts Bergsma, is geboren op dinsdag 26 september 1848 Pingjum, is overleden op zondag 31 juli 1904 Garfield, is begraven Lodi. Zij werd 55 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Zij trouwt op zaterdag 13 mei 1871 Gem. Wonseradeel op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Oepke Ypes Bonnema ook genaamd Opke Bonnema, zoon van Ype Jans Bonnema en Beitske Jans van de Witte. Oepke Ypes, boerenknecht en schipper, wonende Pingjum, is geboren op zaterdag 6 november 1847 Zurich, is overleden op dinsdag 7 mei 1918 Paterson, is begraven Lodi. Hij werd 70 jaar, 6 maanden en 1 dag.

Van hen zijn tien kinderen bekend:

1  Baukje Oepkes Bonnema ook genaamd Bertha Bonnema is geboren op woensdag 14 februari 1872 Pingjum, is overleden op zondag 24 oktober 1948. Zij werd 76 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

Zij was gehuwd (1) met Cornelis van der Zouwen. Zij was gehuwd (2) met Jacobus Kalis.

2  Ype Oepkes Bonnema is geboren op woensdag 14 januari 1874 Pingjum, is overleden op dinsdag 28 december 1880 Pingjum. Hij werd 6 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

3  Beitske Oepkes Bonnema ook genaamd Bessie Bonnema is geboren op donderdag 14 oktober 1875 Pingjum, is overleden op woensdag 8 februari 1922 Garfield. Zij werd 46 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Zij was gehuwd met Peter Brown.

4  Gerben Oepkes Bonnema ook genaamd Garret Bonnema is geboren op vrijdag 11 januari 1878 Pingjum, is overleden op zondag 23 mei 1926. Hij werd 48 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

Hij was gehuwd met Mary Tiesen.

5  Antje Oepkes Bonnema is geboren op maandag 2 februari 1880 Pingjum, is overleden op vrijdag 27 augustus 1880 Pingjum. Zij werd 6 maanden en 25 dagen.

6  Ype Oepkes Bonnema ook genaamd Abe en Abraham is geboren op woensdag 8 februari 1882 Pingjum, is overleden op vrijdag 17 maart 1922 Garfield. Hij werd 40 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Hij trouwt Paterson met Anna Mc.Rane. Anna is geboren in 1882 Ierland, is overleden in 1928 Garfield. Zij werd 46 jaar.

7  Antje Oepkes Bonnema ook genaamd Annie is geboren op maandag 3 maart 1884 Pingjum, is overleden op woensdag 23 november 1966 Garfield. Zij werd 82 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

Zij trouwt op woensdag 6 april 1904 op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Peter de Vries. Peter is geboren in 1881.

8  Meindert Oepkes Bonnnema is geboren op vrijdag 24 juli 1885 Pingjum, is overleden op woensdag 8 augustus 1888 Huizinge (Gr). Hij werd 3 jaar en 15 dagen.

9  Jan Oepkes Bonnema ook genaamd John Bonnema, postbode, is geboren op donderdag 16 februari 1888 Oak St. Passaic NJ. (USA), is overleden op donderdag 9 september 1943 Paterson. Hij werd 55 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Hij trouwt op dinsdag 11 maart 1919 op 31-jarige leeftijd met de 23-jarige Marie Lea Traineau. Marie Lea is geboren op dinsdag 20 augustus 1895 Ars-en Re, is overleden op maandag 10 november 1986 Easton (Pa). Zij werd 91 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

10  Meindert Oepkes Bonnema ook genaamd Mynder Bonnema is geboren op donderdag 6 februari 1890 Willard St. Garfield, is overleden op zondag 21 februari 1982. Hij werd 92 jaar en 15 dagen.

Hij was gehuwd (1) met Anna Heister. Hij was gehuwd (2) met Corrie Gries. Corrie, wonende Cliffwood (?).

Generatie IX

IX-A  Rinze Jilles Bonnema ook genaamd Richard Bonnema, zoon van Jilles Gerbens Bonnema (VIII-A) en Doutzen Rinzes Atema, voerman, wonende Makkum, is geboren op donderdag 5 mei 1881 Makkum.

Van hem en een onbekende vrouw zijn zeven kinderen bekend:

1  Edward Bonnema.

2  James Bonnema.

3  Janet Bonnema.

4  Dora Bonnema.

5  Pauline Bonnema.

6  Roze Bonnema.

7  Gary Bonnema is geboren in 1919.

IX-B  Gerben Meinderts Bonnema, zoon van Meindert Gerbens Bonnema (VIII-B) en Saakjen Pieters Postma, voerman paardetram Makkum-Harkezijl en koster Doopsgezinde Kerk te Makkum, is geboren op maandag 27 april 1868 Pingjum, is overleden op donderdag 1 december 1960 Makkum. Hij werd 92 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 29 mei 1897 Gem. Wonseradeel op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Bjefke Rinses de Jong, dochter van Rinse Berends de Jong en Bjefke Jelgers Kuipers. Bjefke Rinses is geboren op donderdag 4 juli 1872 Makkum, is overleden op maandag 16 mei 1938 Makkum. Zij werd 65 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Meindert Gerbens Bonnema, directeur postkantoor, wonende Haarlem en Bergum, is geboren op vrijdag 24 februari 1899 Makkum, is overleden op zaterdag 16 november 1946 Leeuwarden, is begraven Makkum. Hij werd 47 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Hij trouwt Bloemendaal (?) met Johanna Catharina Cassée. Johanna Catharina is geboren op maandag 28 februari 1910 Bloemendaal, is overleden op woensdag 6 augustus 2008 Haarlem, is begraven op dinsdag 12 augustus 2008 Makkum Doniakerk. Zij werd 98 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

2  Lieuwkje Bjefke Gerbens Bonnema is geboren op vrijdag 6 juli 1900 Witmarsum, is overleden op woensdag 4 september 1985 IJlst. Zij werd 85 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Zij was gehuwd met Ealse Wouda.

3  Saakje Gerbens Bonnema, wonende Makkum en Bolsward, is geboren op dinsdag 28 mei 1907 Makkum, is overleden op donderdag 30 december 1993 Bolsward, is begraven op dinsdag 4 januari 1994 Makkum. Zij werd 86 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

4  Pieter Gerbens Bonnema, hoofd der school, wonende IJsbrechtum, is geboren op woensdag 15 oktober 1913 Makkum, is overleden op donderdag 24 december 1987 Sneek. Hij werd 74 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Hij was gehuwd met M. Dam. M., wonende Sneek.

IX-C  Pieter Meinderts Bonnema, zoon van Meindert Gerbens Bonnema (VIII-B) en Saakjen Pieters Postma, hotelhouder, herbergier en eigenaar voermanderij, wonende Makkum en Workum, is geboren op dinsdag 3 januari 1871 Makkum, is overleden op dinsdag 18 mei 1937 Workum. Hij werd 66 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 23 december 1899 Gem. Wonseradeel op 28-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Aaltje Douwes de Boer, dochter van Douwe Ties de Boer en Harmke Sieks Attema. Aaltje Douwes, wonende Gaastmeer en Workum, is geboren op zondag 10 juli 1870 Gaastmeer, is overleden op donderdag 3 februari 1910 Workum. Zij werd 39 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Zij was eerder gehuwd (1) met Wieger Sippes Visser.<17..20>

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Meindert Pieters Bonnema, arts, wonende Oudehaske en Heerenveen, is geboren op maandag 24 september 1900 Makkum, is overleden op dinsdag 17 juni 1969 Heerenveen, is begraven Oudehaske. Hij werd 68 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Hij trouwt op donderdag 1 november 1928 Workum op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerritdina Johanna Gasau, dochter van Johann Heinrich Gasau en Geesje Petronella van den Grampel. Gerritdina Johanna, wonende Oudehaske en Heerenveen, is geboren op donderdag 2 februari 1905 Assen, is overleden op zondag 31 december 1978 Heerenveen, is begraven Oudehaske. Zij werd 73 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

2  Douwe Pieters Bonnema, wonende Workum, is geboren op vrijdag 8 augustus 1902 Makkum, is overleden op dinsdag 15 maart 1932 Workum. Hij werd 29 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

3  Saakje Pieters Bonnema, wonende Workum, Emmer-Compascuum en Hillegom, is geboren op vrijdag 15 april 1904 Makkum, is overleden op zondag 11 mei 1980 Haarlem. Zij werd 76 jaar en 26 dagen.

Zij trouwt op donderdag 25 mei 1933 Workum op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Laurentius de Vreeze (Louw), zoon van Christeaan Laurentius de Vreeze en Agatha Hoekstra. Laurentius (Louw), hoofd der school, wonende Weesp en Workum, is geboren op donderdag 3 mei 1906 Workum, is overleden op woensdag 3 juni 1981 Hillegom. Hij werd 75 jaar en 1 maand.

Hij trouwt op woensdag 8 mei 1912 gemeente Workum (huwelijksgetuigen waren Douwe Bonnema te Leeuwarden, te Makkum Gerben Bonnema en Frans Wilkes te Leeuwarden) op 41-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Martha Wilkens, dochter van Hendrik Frans Wilkens en Douwtje Andries Meeter. Martha, wonende Workum, is geboren op zondag 4 mei 1879 Leeuwarden, is overleden op vrijdag 22 november 1918 Workum. Zij werd 39 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

4  Hendrik Bonnema, hotelhouder, is geboren op woensdag 25 maart 1914 Workum, is overleden op maandag 7 maart 2005 Bergen (NH), is gecremeerd op vrijdag 11 maart 2005 Schagen. Hij werd 90 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Hij trouwt op dinsdag 15 september 1942 Workum op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Grietje Jelsma. Grietje is geboren op vrijdag 13 juni 1913 Rien, is overleden op dinsdag 29 augustus 1989 Bergen, is gecremeerd op vrijdag 1 september 1989 Schagen. Zij werd 76 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

5  Gerben Bonnema, hotelhouder, wonende Leeuwarden en Heemstede, is geboren op zaterdag 2 november 1918 Workum, is overleden op vrijdag 27 mei 2005 Heemstede. Hij werd 86 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Hij trouwt op dinsdag 15 september 1942 Workum op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Trijntje Vrolijk, dochter van Frans Klazes Vrolijk en Jantje Douwes de Boer. Trijntje is geboren op woensdag 26 juli 1922 Workum, is overleden op dinsdag 3 april 2001 Heemstede. Zij werd 78 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

IX-D  Douwe Meinderts Bonnema, zoon van Meindert Gerbens Bonnema (VIII-B) en Saakjen Pieters Postma, ambtenaar bij de N.S., is geboren op zondag 27 oktober 1878 Makkum, is overleden op zaterdag 5 april 1919 Den Haag. Hij werd 40 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Hij trouwt op maandag 28 november 1904 Leeuwarden op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Janke de Jong, dochter van Jan de Jong en Ymkje van der Wal. Janke is geboren op donderdag 22 november 1877 Leeuwarden, is overleden op donderdag 10 februari 1955 Den Haag. Zij werd 77 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Ymkje Saakje Bonnema is geboren op dinsdag 17 oktober 1905 Breda, is overleden op donderdag 25 juli 1996 Wassenaar. Zij werd 90 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Zij trouwt op woensdag 2 augustus 1933 Den Haag op 27-jarige leeftijd met de 32-jarige Karel Hengeveld. Karel, leraar U.L.O., is geboren op woensdag 10 juli 1901 Amsterdam, is overleden op donderdag 28 juli 1988 Den Haag. Hij werd 87 jaar en 18 dagen.

2  Jan Meindert Bonnema, wonende Wassenaar, is geboren op woensdag 26 januari 1910 Leeuwarden, is overleden op vrijdag 8 juni 2007 Wassenaar, is gecremeerd op dinsdag 12 juni 2007 Leiden. Hij werd 97 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Hij trouwt op woensdag 25 mei 1938 Assen op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Hilda Amanda Hatten. Hilda Amanda is geboren op maandag 13 december 1915 Mensingeweer, is overleden op woensdag 3 oktober 2007 Wassenaar, is gecremeerd op dinsdag 9 oktober 2007 Leiden. Zij werd 91 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

IX-E  Baukje Meinderts Bonnema, dochter van Meindert Gerbens Bonnema (VIII-B) en Saakjen Pieters Postma, is geboren op vrijdag 19 januari 1883 Makkum, is overleden op dinsdag 9 februari 1965 Heemstede. Zij werd 82 jaar en 21 dagen.

Zij trouwt op woensdag 5 juni 1907 Gem. Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrikus Adrianus de Bruin, zoon van Adrianus de Bruin en Ymkje Siekman. Hendrikus Adrianus, secretarie ambtenaar en secretaris Raad van de Arbeid, wonende Witmarsum, is geboren op dinsdag 25 juli 1882 Schiedam, is overleden op zondag 6 september 1942 Sneek. Hij werd 60 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Van hen is een kind bekend:

1  Ymie de Bruin is geboren op maandag 14 maart 1910 Witmarsum.

Zij trouwt op zaterdag 4 juni 1932 Sneek op 22-jarige leeftijd met Willy J.I.M. van Berckel.

IX-F  Anna Meinderts Bonnema ook genaamd Antje, dochter van Meindert Gerbens Bonnema (VIII-B) en Saakjen Pieters Postma, wonende Workum en Sneek, is geboren op vrijdag 9 september 1887 Makkum, is overleden op vrijdag 21 oktober 1966 Sneek. Zij werd 79 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Zij trouwt op donderdag 30 oktober 1919 gemeente Workum op 32-jarige leeftijd met de 36-jarige Beatrik Gerrits Schermer ook genaamd Bé, zoon van Gerrit Jan Schermer en Grietje Siekman. Beatrik Gerrits, letterzetter, is geboren op donderdag 1 februari 1883 Leeuwarden, is overleden op zondag 29 mei 1977 Sneek. Hij werd 94 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Hij was eerder gehuwd (1) met Louise Maria Reith.<21,22>

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Meindert Douwe Schermer, 1e stuurman GHV, is geboren op dinsdag 21 december 1920 Sint Annaparochie, is verongelukt op donderdag 16 juni 1977 Sneek. Hij werd 56 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Hij was gehuwd met Ellie Koopmans. Ellie, wonende Drachten en Sneek.

2  Saakje Beatrice Anna Schermer, wonende Sneek, is geboren op dinsdag 21 december 1920 Sint Annaparochie.

Zij is gehuwd met Nicolaas N. de Vries. Nicolaas N., timmerman en beheerder jachthaven Langweer, wonende Sneek, is geboren rond 1917.

3  Jacob Hendrik Schermer ook genaamd Jaap, stuurman GHV en ambtenaar RWS, wonende Oppenhuizen, is geboren op zondag 7 mei 1922 Oude Bildtdijk.

Hij is gehuwd met Veronica de Jong.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zaterdag 27 maart 2010 met Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120 door Tj.E. Martens, de Boeyer 14, 9001 JH GROU.

1)  Zij trouwt (kerk) op zondag 7 oktober 1770 IJsbrechtum met Sible Holkes.

2)  Sible Holkes Bonsma ook genaamd Sibble, zoon van Holcke Jans Wierema en Gerland Sibles. Sible Holkes, wonende Spannum, is geboren op vrijdag 10 januari 1744 Wolsum, is overleden op donderdag 23 april 1812 Spannum. Hij werd 68 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

3)  Zij trouwt (kerk) op zaterdag 23 mei 1795 Noordwolde met Jan.

4)  Jan Egges. Jan is afkomstig uit Winsum.

5)  Hij trouwt (kerk) op zondag 16 november 1755 Oosterend met Janneke.

6)  Janneke Jans. Janneke, wonende Oosterend.

7)  Hij trouwt (kerk) op zondag 10 mei 1801 Wommels met Ybeltje Piers.

8)  Ybeltje Piers Nieuwenhuis, dochter van Pier Jans en Ansk Sikkes. Ybeltje Piers, wonende Abbega en Oosterlittens, is geboren rond 1756, is overleden op donderdag 23 mei 1816 Oosterlittens. Zij werd ongeveer 60 jaar.

9)  Hij trouwt (kerk) op zondag 1 oktober 1758 Wommels met Trijntje.

10)  Trijntje Sytses. Trijntje, wonende Wommels, is overleden op donderdag 2 april 1772 Itens.

11)  Zij trouwt op maandag 3 juni 1833 Gem. Franeker met Riemer Hendrik.

12)  Riemer Hendrik Bollema, zoon van Hendrik Pieters Bollema en Tjietske Pieters Tilstra. Riemer Hendrik, koemelker, wonende Franeker, is geboren in 1802, is overleden op donderdag 2 juni 1842 Franeker. Hij werd 40 jaar.

13)  Hij trouwt op zaterdag 12 mei 1855 Gem. Franekeradeel met Sijke Geerts.

14)  Sijke Geerts Vlietstra. Sijke Geerts is geboren op dinsdag 10 augustus 1824 Hallum, is overleden op maandag 29 oktober 1900 Gem. Franekeradeel. Zij werd 76 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

15)  Hij trouwt op zondag 22 april 1832 Gem. Franekeradeel met Luutske Jacobs.

16)  Luutske Jacobs Strikwerda, dochter van Jacob Jacobs Strikwerda en Lijsbeth Hilbrands Bruinsma. Luutske Jacobs is geboren op donderdag 11 mei 1809 Tzum, is gedoopt op zondag 21 mei 1809 Tzum, is overleden op zondag 2 augustus 1840 Gem. Franekeradeel. Zij werd 31 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

17)  Zij trouwt op zaterdag 23 oktober 1897 gemeente Wymbritseradeel met Wieger Sippes.

18)  Hij trouwt op donderdag 5 juli 1877 gemeente Wymbritseradeel met Beeuw Michiels.

19)  Beeuw Michiels Tromp, dochter van Michiel Hylkes Tromp en Sipkje Sipkes de Boer. Beeuw Michiels is geboren op donderdag 13 april 1854 Woudsend, is overleden op vrijdag 23 juli 1886 Gaastmeer. Zij werd 32 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

20)  Wieger Sippes Visser, zoon van Sippe Wiegers Visser en Cornelia Annes Visser. Wieger Sippes, palinghandelaar, Fa. W. W. Visser en Zn. Gaastmee, is geboren op donderdag 4 mei 1854 Gaastmeer, is overleden op vrijdag 31 december 1897 Gaastmeer. Hij werd 43 jaar, 7 maanden en 27 dagen. Hij was eerder gehuwd (1) met Beeuw Michiels Tromp.

21)  Hij trouwt op woensdag 28 oktober 1908 Den Haag met Louise Maria.

22)  Louise Maria Reith, dochter van Valentijn Johannes Dirk Reith en Willelmina Hendrika Bruins. Louise Maria is geboren op zondag 22 januari 1882 Den Haag, is overleden op woensdag 16 december 1914 Den Haag. Zij werd 32 jaar, 10 maanden en 24 dagen.


Index

(Kingma)

Ate Yntes (?-?) V-D.

)

Gertje Ates ( Kingma (?-?) V-D.

?

Dieuke Oetsis (?-?) I; Haentje Douwes (?-?) I.

Annes

Grietje (1750-1785) VI-A.

Atema

Doutzen Rinzes (1847-1899) VIII-A; Rinze Gerrits (1813-1890) VIII-A.

Attema

Harmke Sieks (1852-1880) IX-C.

Aukes

Maijke (?-1798) IV-A.5.

Berckel, van

Willy J.I.M. (?-?) IX-E.1.

Bergsma

Baukjen Jillerts (1815-1893) VII-A; Jilles Sybrens (1793-1857) VII-A; Karst Jilles (1818-1885) VII-A.8; Leentje Karstes (1848-1915) VII-A.8.

Bijlsma

Lijsbeth Rinzes (?-1869) VI-B.2, VI-B.3.

Boer, de

Aaltje Douwes (1870-1910) IX-C; Antje Klazes (?-?) V-C.6; Douwe Ties (1842-1917) IX-C; Jantje Douwes (1898-?) IX-C.5; Sipkje Sipkes (?-?) *19.

Bollema

Hendrik Pieters (?-?) *12; Riemer Hendrik (1802-1842) VI-A.2, *12.

Bonnema

Aafke Minnes (1877-?) VIII-C.1; Anna Meinderts (1887-1966) IX-F; Antje Oepkes (1880-1880) VIII-D.5; Antje Oepkes (1884-1966) VIII-D.7; Baukje Meinderts (1883-1965) IX-E; Baukje Minnes (1880-?) VIII-C.2; Baukje Oepkes (1872-1948) VIII-D.1; Beitske Oepkes (1875-1922) VIII-D.3; Bertha (1872-1948) VIII-D.1; Bessie (1875-1922) VIII-D.3; Dora (?-) IX-A.4; Douwe Meinderts (1876-1878) VIII-B.3; Douwe Meinderts (1878-1919) IX-D; Douwe Pieters (1902-1932) IX-C.2; Edward (?-) IX-A.1; Florence (1848-1904) VIII-D; Foeke Gerbens (1846-1846) VII-A.6; Foekje Gerbens (1848-1904) VIII-D; Garret (1878-1926) VIII-D.4; Gary (1919-) IX-A.7; Gerben (1918-2005) IX-C.5; Gerben Gerbens (1842-1843) VII-A.4; Gerben Jilles (1871-1890) VIII-A.1; Gerben Meinderts (1805-1870) VII-A; Gerben Meinderts (1868-1960) IX-B; Gerben Oepkes (1878-1926) VIII-D.4; Hendrik (1914-2005) IX-C.4; James (?-) IX-A.2; Jan Meindert (1910-2007) IX-D.2; Jan Oepkes (1888-1943) VIII-D.9; Janet (?-) IX-A.3; Jeles (1839-1900) VIII-A; Jillert Gerbens (1838-1838) VII-A.1; Jilles Gerbens (1839-1900) VIII-A; John (1888-1943) VIII-D.9; Klaske Meinderts (1885-1886) VIII-B.6; Klaske Minnes (1886-1974) VIII-C.3; Lieuwkje Bjefke Gerbens (1900-1985) IX-B.2; Meindert Gerbens (1841-1920) VIII-B; Meindert Gerbens (1899-1946) IX-B.1; Meindert Jans (1780-1858) VI-A; Meindert Oepkes (1890-1982) VIII-D.10; Meindert Pieters (1900-1969) IX-C.1; Minne Gerbens (1844-1933) VIII-C; Minne Meinderts (1807-1860) VI-A.2; Mynder (1890-1982) VIII-D.10; Oepke Ypes (1847-1918) VIII-D; Opke (1847-1918) VIII-D; Pauline (?-) IX-A.5; Pauline (1873-?) VIII-A.2; Pieter Gerbens (1913-1987) IX-B.4; Pieter Meinderts (1871-1937) IX-C; Pietje Jilles (1873-?) VIII-A.2; Richard (1881-?) IX-A; Rintje Meinderts (1825-?) VI-A.4; Rinze Jilles (1881-?) IX-A; Roze (?-) IX-A.6; Saakje Gerbens (1907-1993) IX-B.3; Saakje Meinderts (1891-1975) VIII-B.8; Saakje Pieters (1904-1980) IX-C.3; Sijbren Gerbens (1850-1928) VII-A.8; Trijntje Meinderts (1811-1883) VII-B; Ymkje Saakje (1905-1996) IX-D.1; Ype Jans (1818-1874) VIII-D; Ype Oepkes (1874-1880) VIII-D.2; Ype Oepkes (1882-1922) VIII-D.6.

Bonnnema

Meindert Oepkes (1885-1888) VIII-D.8.

Bonsma

Sible Holkes (1744-1812) IV-A.5, *2; Yfke Johannes (1750-1828) IV-A.5.

Brant

?Gerben Jans (?-?) II.2.

Brown

Peter (?-?) VIII-D.3.

Bruin, de

Adrianus (?-?) IX-E; Hendrikus Adrianus (1882-1942) IX-E; Ymie (1910-?) IX-E.1.

Bruins

Willelmina Hendrika (?-?) *22.

Bruinsma

Lijsbeth Hilbrands (1786-1854) VI-B.4, *16; Sijbren Durks (1807-1894) VIII-C; Sijtske Sijbrens (1852-1936) VIII-C.

Cassée

Johanna Catharina (1910-2008) IX-B.1.

Cornelis

Akke (?-1771) V-C.1.

Dam

M. (?-) IX-B.4.

Dijkstra

Aafke Aukes (1831-1859) VIII-C; Gerben Rintjes (1749-1827) VI-A; Lijsbert Gerbens (1783-1851) VI-A.

Douma

Tjeerd Douwes (1748-1822) V-C.

Douwes

Minne (1783-?) V-B.2.

Douwma

Douwe Tjeerds (1784-1845) V-C.6.

Egges

Jan (?-?) V-A.3, *4.

Feddema

Froukje Feddes (?-?) VI-B.1.

Gasau

Gerritdina Johanna (1905-1978) IX-C.1; Johann Heinrich (1877-1958) IX-C.1.

Gerbens

Menne (1775-1811) V-D.2; Minne (1774-?) V-D.1; Minne (1775-1811) V-D.2.

Gerrits

Geertie (1730-1825) IV-A.5.

Gosses

Tjetse (?-?) V-D.2.

Grampel, van den

Geesje Petronella (1875-1955) IX-C.1.

Gries

Corrie (?-?) VIII-D.10.

Haenties

Jan (?-?) II; Jan (?-1781) IV-B; Minne (?-1754) IV-A.

Haentjes

Bottie (?-?) III.2; Douwe (?-?) I.3; Freerk (?-?) III.4; Poppe (?-?) I.1.

Hatten

Hilda Amanda (1915-2007) IX-D.2.

Heeres

Bottie (?-1708) III.

Heister

Anna (?-?) VIII-D.10.

Hendriks

Johannes (?-1808) IV-A.5.

Hengeveld

Karel (1901-1988) IX-D.1.

Hiddes

Maaike (?-?) VI-B.

Hiemstra

Akke Pabes (1807-1847) VI-B.3; Antje Pabes (1802-1852) VI-B.1; Gerritje Pabes (1810-?) VI-B.4; Maaike Pabes (1805-1897) VI-B.2; Minne Pabes (1818-1819) VI-B.5; Pabe Gerrits (1770-1848) VI-B.

Hilarides

Jetske Martens (1801-1869) VI-A.2; Marten Sydses (1771-1820) VI-A.2.

Hindriks

Aaltje (?-1830) V-A.3.

Hoekstra

Agatha (1874-1962) IX-C.3.

Houtsma

Hidde Sjoerds (1772-1849) VI-B.2, VI-B.3; Jacob Hiddes (1799-1869) VI-B.2; Sjoerd Hiddes (1795-1875) VI-B.3.

IJska

Pietje Douwes (1821-1858) VII-A.8.

Jacobs

Reinje (?-?) V-A.3.

Jans

Acke (1711-1788) IV-A; Antie (1743-?) IV-B.6; Aukje (1711-1788) IV-A; Bottie (1727-?) IV-B.1; Fokeltje (1707-1776) V-C; Geische (1730-?) IV-B.3; Haentie (?-1725) III; Janke (?-1797) IV-A.1, V-B; Janneke (?-?) V-C, *6; Jantje (?-1817) V-A.1; Leentje (1739-?) IV-B.5; Minne (?-?) III; Pier (?-?) *8; Romke (1746-?) IV-B.8; Sijtske (1728-?) IV-B.2; Simon (1735-?) IV-B.4; Sjouckjen (1757-1791) IV-A.5; Tietie (1743-?) IV-B.7.

Jelsma

Grietje (1913-1989) IX-C.4.

Jong, de

Bjefke Rinses (1872-1938) IX-B; Jan (1851-1902) IX-D; Janke (1877-1955) IX-D; Rinse Berends (?-?) IX-B; Veronica (?-) IX-F.3.

Jorks

Leentie (?-?) IV-B.

Kalis

Jacobus (?-?) VIII-D.1.

Katstra

Pietje Sijbrens (1819-1853) VIII-A.

Kingma

Gerben Ates (?-1816) V-D.

Klaases

Antie (?-?) V-D.2.

Koopmans

Ellie (?-) IX-F.1.

Krolis

Wytske Pieters (?-?) II.2.

Kuipers

Bjefke Jelgers (1849-?) IX-B.

Leeuwarden, te

Douwe Bonnema (?-?) IX-C; Frans Wilkes (?-?) IX-C.

Lolkema

Fokeltje Lolkes (1787-1843) V-C.6; Lolke Pieters (?-1817) V-C.6.

Makkum Gerben Bonnema, te

te Makkum_Gerben_Bonnema (?-?) IX-C.

Mc.Rane

Anna (1882-1928) VIII-D.6.

Meeter

Douwtje Andries (1844-1899) IX-C.

Meijnerts

Trijntje (1750-?) V-A.

Mennes

Haantje (1737-1808) IV-A.1; Jan (1740-?) V-A.

Minnes

Antie (?-?) III; Jan (1740-?) V-A; Jancke (1682-1728) III; Jancke (1752-?) V-D; Trijntje (1745-1800) V-C.

Nieuwenhuis

Ybeltje Piers (1756-1816) V-C, *8.

Oedses

Dieuwke (?-?) I.

Oosterhagen

Jacob Meiles (1807-1841) VI-B.2; Meile Jans (?-?) VI-B.2.

Pabes

Gerrit (?-?) VI-B.

Pieters

Jan (?-1765) IV-A.5; Wietske (?-?) IV-A.5.

Pijtters

Wijtske (?-?) IV-A.5.

Posthumus

Akke Cornelis (1773-1773) V-C.2; Akke Cornelis (1778-1781) V-C.5; Cornelis Cornelis (?-1780) V-C; Cornelis Cornelis (1776-1781) V-C.4; Minne Cornelis (1774-1781) V-C.3.

Postma

Pieter Jelles (1820-1907) VIII-B; Saakjen Pieters (1850-1891) VIII-B.

Reidsma

Klaaske Douwes (1827-1893) VIII-B.

Reith

Louise Maria (1882-1914) IX-F, *22; Valentijn Johannes Dirk (?-?) *22.

Riemersma

Antje Douwes (1745-1839) V-B; Jetske Douwes (1743-1804) IV-A.1.

Romkes

Cornelis (?-?) V-C; Sijmen (?-?) IV-B.

Rooi, de

Jacobus Sjoerds (1835-1835) VII-B.1; Sjoerd Jacobus (1807-1872) VII-B.

Rooy, de

Jacobus (?-1835) VII-B.

Salverda

Attje Taekes (1771-1813) VI-A.2.

Scha

Bram (?-?) VIII-C.1.

Schermer

Beatrik Gerrits (1883-1977) IX-F; Gerrit Jan (?-?) IX-F; Jacob Hendrik (1922-) IX-F.3; Meindert Douwe (1920-1977) IX-F.1; Saakje Beatrice Anna (1920-) IX-F.2.

Sibles

Gerland (?-?) *2.

Siekman

Grietje (?-?) IX-F; Ymkje (?-1896) IX-E.

Siemens

Grietje (1709-1774) IV-B.

Sijmons

Grietje (1709-1774) IV-B.

Sikkes

Ansk (?-?) *8.

Sjoerds

Douwe (1699-1774) IV-A.1, V-B.

Steenhuizen

Froukjen Sikkes (?-?) VI-B.2.

Strikwerda

Jacob Jacobs (1784-?) VI-B.4, *16; Johannes Jacobs (1815-?) VI-B.4; Luutske Jacobs (1809-1840) VI-B.2, *16.

Sytses

Trijntje (?-1772) V-D, *10.

Terpstra

Douwe Minnes (1742-1822) V-B; Freerk Minnes (1750-1822) IV-A.5; Jancke Douwes (1776-1826) VI-B.

Tiesen

Mary (?-?) VIII-D.4.

Tilstra

Tjietske Pieters (?-?) *12.

Tjebbes

Douwe (?-1782) V-C.

Tjeerds

Cornelis (1786-1800) V-C.7.

Tjerks

Luietske (?-?) V-C.

Tjietzes

Sijtske (1770-?) V-D.2.

Tjitses

Sietske (1770-?) V-D.2.

Traineau

Marie Lea (1895-1986) VIII-D.9.

Tromp

Beeuw Michiels (1854-1886) *19, *20; Michiel Hylkes (1824-?) *19.

Visser

Cornelia Annes (?-1889) *18; Sippe Wiegers (?-1900) *18; Wieger Sippes (1854-1897) IX-C, *18.

Vlietstra

Sijke Geerts (1824-1900) VI-B.1, *14.

Vreeze, de

Christeaan Laurentius (1870-1954) IX-C.3; Laurentius (1906-1981) IX-C.3.

Vries, de

Minne Jans (1786-1842) V-A.3; Nicolaas N. (1917-) IX-F.2; Peter (1881-?) VIII-D.7.

Vrolijk

Frans Klazes (1895-1947) IX-C.5; Trijntje (1922-2001) IX-C.5.

Wal, van der

Ymkje (1848-1924) IX-D.

Weij, van der

Fedde Fokkes (1805-1871) VI-B.1; Fokke Hanzes (?-?) VI-B.1; Minke Ennes (?-?) VII-B.

Wierema

Holcke Jans (?-?) *2.

Wildervang

Foekje Karstes (1791-1855) VII-A.

Wilkens

Hendrik Frans (1845-1894) IX-C; Martha (1879-1918) IX-C.

Witte, van de

Beitske Jans (1820-1856) VIII-D.

Wouda

Ealse (?-?) IX-B.2.

Zouwen, van der

Cornelis (?-?) VIII-D.1.

zonder achternaam

Abe (1882-1922) VIII-D.6; Abraham (1882-1922) VIII-D.6; Annie (1884-1966) VIII-D.7; Antje (1887-1966) IX-F; Bé (1883-1977) IX-F; Heere (?-?) III; Hindrik Meinderts (?-?) V-A.3; Jaap (1922-) IX-F.3; Jan (?-?) IV-A; Maike (1805-1897) VI-B.2; Menne (?-1754) IV-A; Meyndert (?-?) V-A; Saakje (1850-1891) VIII-B; Sibble (1744-1812) *2; Sijtske (1852-1936) VIII-C; Tietie (?-?) II.

* verwijzing naar noot.