nieuws en informatie
Website informatie
Artikel in Leovardia betreffende tekening in pand Kleine Kerkstraat 7 te Leeuwarden
Op onze website vind je genealogische informatie van de gemeente W√Ľnseradiel / Wonseradeel die voor een belangrijk deel afkomstig is uit de speciekohieren, personele kohieren en de quotisatie van 1749. Daaruit zijn o.a. de bewonerslijsten voortgekomen die gebaseerd zijn op de speciekohieren. Bovendien zijn er overzichten opgenomen van predikanten/voorgangers. De laatste zijn samengesteld door P. Schakel Verder krijg je toegang tot een twaalftal overzichten van families die voor een groot deel hun wortels in het Noorden van Nederland hebben en de kwartierstaten van de grootouders van de samenstellers.
De kohieren van W√Ľnseradiel / Wonseradeel bevatten een schat aan genealogische gegevens betreffende de plaatsen Allingawier, Arum, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Engwier, Exmorra, Ferwoude, Gaast, Greonterp, Hartwerd, Hichtum, Hieslum, Idsegahuizum, Kimswerd, Lollum, Longerhouw, Makkum, Oldeklooster, Parrega, Piaam, Pingjum, Schraard, Schettens, Tjerkwerd, Ugoklooster, Witmarsum, Wons en Zurich. De bronnen zijn de Personele kohieren, de Speciekohieren en de Quotisatie van Wonseradeel. De gegevens uit deze drie bronnen zijn deels onderling gekoppeld. De pagina's van de Personele Kohieren en Speciekohieren zijn vrijwel alle gefotografeerd. In totaal meer dan 20.000 foto's. De foto's uit de Personele kohieren van 1712 en 1755 staan op deze website. De gegevens zijn verwerkt in databases, waaruit u nadere informatie kunt opvragen.