Algemeen Register op Voornaam

U tot en met Z

 

persoonsnummer
voornaam en patroniem woonplaats woonplaats woonplaats woonplaats woonplaats
in pers kohieren
in quotisatie 1749

in speciekohieren

bewonerslijst

885
Uilke Alberts Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
2943
Uilke Allerts Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3731
Uilke Andries Makkum (Won)Nee
Nee
Ja
3517
Uilke Dirks Idsegahuizum (Won) Makkum (Won) Rottevalle (Sma)

Nee
Nee
Ja
3527
Uilke Douwes Gaast (Won) Nijhuizum (Wym)


Nee
Nee
Ja
854
Uilke Gerkes Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
4008
Uilke jakobs Arum (Won) Harlingen (Har)


Nee
Nee
Ja
2944
Uilke Jelles Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
756
Uilke Jorks Lantinga Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
2945
Uilke Klases Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2100
Uilke Melis Hartwerd (Won)Nee
Ja
Nee
2106
Uilke Oepkes Exmorra (Won)Nee
Ja
Nee
820
Uilke Pieters Bijlsma Makkum (Won)Ja
Nee
Ja
1688
Uilke Rienks Exmorra (Won) Goënga (Wym)


Ja
Nee
Ja
2322
Uilke Rinses Kimswerd (Won)Nee
Ja
Nee
432
Uilke Rintjes Witmarsum (Won)Ja
Nee
Ja
1391
Uilke Ulbes Wiersma Burgwerd (Won)Ja
Nee
Nee
2405
Uilkje Doedes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2050
Uilkje Jans Exmorra (Won)Nee
Ja
Nee
566
Ulbe Baukes Arum (Won) Schraard (Won) Witmarsum (Won)

Ja
Ja
Ja
3912
Ulbe Baukes Tiemstra Schraard (Won) Witmarsum (Won)


Nee
Nee
Ja
1684
Ulbe Dirks Exmorra (Won) Zweins (Frd)


Ja
Nee
Ja
1299
Ulbe Douwes Hartwerd (Won)Ja
Nee
Nee
2946
Ulbe Erasmus Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1702
Ulbe Haantje Andela Exmorra (Won)Ja
Nee
Nee
3552
Ulbe Haies Arum (Won)Nee
Nee
Ja
3166
Ulbe Harmens Kimswerd (Won) Piaam (Won)


Nee
Ja
Ja
320
Ulbe Piers Blanksma Pingjum (Won)Ja
Nee
Ja
425
Ulbe Siebrens Rijpma Witmarsum (Won)Ja
Nee
Ja
430
Ulbe Sjoerds Hoitinga Wons (Won)Ja
Nee
Nee
1131
Ulbe Tjeerds Tjeerdema Kimswerd (Won) Pingjum (Won) Witmarsum (Won) Zurich (Won)
Ja
Ja
Ja
2222
Ulbe Wietses Gaast (Won)Nee
Ja
Nee
1277
W. baron thoe Schwartzenberg Hichtum (Won)Ja
Nee
Nee
3054
Wabe Steffens Parrega (Won)Nee
Ja
Ja
4037
Waling Rechts Arum (Won) Harlingen (Har)


Nee
Nee
Ja
918
Walle Ruurds Gaast (Won) Makkum (Won)


Ja
Ja
Ja
2191
Walle Tijses Gaast (Won)Nee
Ja
Nee
3797
Watse Ates Parrega (Won) Schettens (Won)


Nee
Nee
Ja
89
Watse Feddes Allingawier (Won) Arum (Won) Burgwerd (Won) Lollum (Won) Schettens (Won)
Ja
Ja
Ja
2947
Watse Gerrits Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1590
Watse Harmens Arum (Won)Ja
Nee
Nee
2948
Watse Jans Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1779
Watse Jans Andela Burgwerd (Won)Ja
Nee
Ja
3916
Watse Johannes Makkum (Won) Schraard (Won)


Nee
Nee
Ja
397
Watse Piers Hidma Idsegahuizum (Won) Witmarsum (Won)


Ja
Nee
Ja
998
Watse Scheltes Makkum (Won)Ja
Ja
Ja
232
Watse Wiebes Arum (Won)Ja
Ja
Ja
1010
Watse Wiebes van der Pol Makkum (Won) Zurich (Won)


Ja
Nee
Ja
771
Widmer Iepkes Makkum (Won)Ja
Ja
Ja
1281
Wiebe Abes Hartwerd (Won) Hidaard (Hen)


Ja
Ja
Ja
2949
Wiebe Ages Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
779
Wiebe Alles Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
3891
Wiebe Andries Cornwerd (Won) Exmorra (Won) Makkum (Won) Schraard (Won) Witmarsum (Won)
Nee
Nee
Ja
195
Wiebe Baukes Allingawier (Won)Ja
Nee
Nee
2950
Wiebe Bernardus Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3006
Wiebe Bosma Franeker (Frn) Gaast (Won)


Nee
Nee
Ja
158
Wiebe Bouwes Allingawier (Won) Makkum (Won)


Ja
Nee
Nee
645
Wiebe Doedes Makkum (Won) Parrega (Won)


Ja
Nee
Ja
1280
Wiebe Fokkes Hartwerd (Won)Ja
Ja
Ja
2951
Wiebe Folkerts Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
621
Wiebe Gerbens Bootsma Bolsward (Bol) Parrega (Won) Tjerkwerd (Won)

Ja
Nee
Ja
4094
Wiebe Gerbens Overmeer Parrega (Won)Nee
Nee
Ja
3549
Wiebe Gerbens van der Velde Arum (Won)Nee
Nee
Ja
969
Wiebe Gerlofs Makkum (Won)Ja
Ja
Ja
1840
Wiebe Gerrits Arum (Won)Ja
Ja
Ja
1282
Wiebe Gooitsens Hartwerd (Won) Oosthem (Wym)


Ja
Ja
Ja
1527
Wiebe Hotses Ferwoude (Won) Gaast (Won)


Ja
Ja
Ja
4148
Wiebe Iedes Witmarsum (Won)Nee
Nee
Ja
2266
Wiebe Jans Lollum (Won)Nee
Ja
Nee
2051
Wiebe Jans Arum (Won)Nee
Ja
Nee
2952
Wiebe Jans Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1472
Wiebe Jans Hieminga Arum (Won)Ja
Nee
Nee
1582
Wiebe Johannes Gaast (Won)Ja
Nee
Nee
1310
Wiebe Kornelis Hieslum (Won)Ja
Nee
Nee
2953
Wiebe Kornelis Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
995
Wiebe Lieuwes Makkum (Won)Ja
Ja
Ja
1767
Wiebe Martens Tilstra Wons (Won)Ja
Nee
Ja
2954
Wiebe Maurits Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2104
Wiebe Obbes Hichtum (Won)Nee
Ja
Nee
3215
Wiebe Obbes Pingjum (Won) Witmarsum (Won) Wons (Won)

Nee
Ja
Ja
478
Wiebe Pieters Tjerkwerd (Won)Ja
Nee
Ja
3843
Wiebe Pieters Schraard (Won)Nee
Nee
Ja
3594
Wiebe Pieters Exmorra (Won)Nee
Nee
Ja
2955
Wiebe Pieters Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2956
Wiebe Popkes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2323
Wiebe Rinses Kimswerd (Won)Nee
Ja
Nee
1204
Wiebe Siebrens Lollum (Won) Tzum (Frd)


Ja
Nee
Ja
1777
Wiebe Siemens Burgwerd (Won) Hartwerd (Won) Nijland (Wym) Oldeklooster (Won)
Ja
Nee
Ja
1443
Wiebe Sietses Hartwerd (Won) Hichtum (Won) Witmarsum (Won)

Ja
Ja
Ja
234
Wiebe Sietses Wons (Won)Ja
Nee
Ja
1017
Wiebe Sietses Makkum (Won)Ja
Ja
Ja
381
Wiebe Sjoerds Schraard (Won) Witmarsum (Won)


Ja
Nee
Ja
2957
Wiebe Sjoukes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3583
Wiebe Tabes Arum (Won) Buitenpost (Ach) Franeker (Frn)

Nee
Nee
Ja
3364
Wiebe Teekes Greonterp (Won) Tjerkwerd (Won)


Nee
Ja
Ja
3216
Wiebe Tietes Wons (Won)Nee
Ja
Ja
1327
Wiebe Tjeerds Hieslum (Won)Ja
Nee
Nee
704
Wiebe Tjerks Pingjum (Won)Ja
Nee
Ja
3914
Wiebe Watses van der Pol Schraard (Won)Nee
Nee
Ja
565
Wiebe Watses van der Pol Schraard (Won)Ja
Nee
Nee
2211
Wiebe Wiebes Gaast (Won)Nee
Ja
Nee
2958
Wiebe Wiebes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1300
Wiebe Wiegers Hartwerd (Won)Ja
Nee
Nee
3985
Wiebe Willems Cuiper Dedgum (Won)Nee
Nee
Ja
326
Wiebren Aukes Nijland (Wym) Ugoklooster (Won)


Ja
Nee
Ja
3854
Wiebren Douwes Schraard (Won)Nee
Nee
Ja
142
Wiebren Hiddes Allingawier (Won)Ja
Nee
Nee
603
Wiebren Iebes Parrega (Won)Ja
Nee
Nee
3055
Wiebren Iedes Bolsward (Bol) Parrega (Won)


Nee
Ja
Ja
1878
Wiebren Jakobs Arum (Won) Makkum (Won)


Ja
Nee
Ja
3492
Wiebren Jakobs Wiegersma Almenum (Bar) Arum (Won)


Nee
Nee
Ja
1279
Wiebren Jans Steensma Burgwerd (Won) Hartwerd (Won) Wommels (Hen)

Ja
Nee
Ja
1145
Wiebren Jentjes Kimswerd (Won)Ja
Nee
Ja
2959
Wiebren Reiners Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
955
Wiebren Sloterdijk Makkum (Won)Ja
Nee
Ja
1900
Wiebren Sloterdijk, ds Kimswerd (Won)Ja
Ja
Ja
2960
Wiebren Tjeerds Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1105
Wiebren Verweij, ds Idsegahuizum (Won) Noordlaren (Gron)


Ja
Nee
Ja
2330
Wiebren Watses Longerhouw (Won)Nee
Ja
Nee
90
Wiebren Wiensens Allingawier (Won) Burgwerd (Won) Engwier (Won) Exmorra (Won) Wons (Won)
Ja
Nee
Ja
1028
Wiebrichje Gerrits Gaast (Won) Workum (Wor)


Nee
Ja
Ja
3942
Wieger Gerbens Schraard (Won)Nee
Nee
Ja
529
Wieger Gerbens Zurich (Won)Ja
Nee
Nee
2961
Wieger Joostes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1237
Wieger Klases Greonterp (Won)Ja
Nee
Nee
3432
Wieger Ruurds Hidaard (Hen) Schettens (Won) Schraard (Won) Witmarsum (Won)
Nee
Nee
Ja
1293
Wieger Sietses Hartwerd (Won) Oosthem (Wym)


Ja
Nee
Ja
1946
Wiensen Aukes Allingawier (Won)Nee
Ja
Ja
233
Wiensen Wierds Arum (Won)Ja
Ja
Ja
3789
Wiepke Douwes Schettens (Won) Schraard (Won)


Nee
Nee
Ja
698
Wiepke Egbert Popta Pingjum (Won)Ja
Ja
Ja
3993
Wiepke Harmens Tjerkwerd (Won) Woudsend (Wym)


Nee
Nee
Ja
3991
Wiepke Kornelis Tjerkwerd (Won)Nee
Nee
Ja
2324
Wiepke Louws Kimswerd (Won)Nee
Ja
Nee
1251
Wiepke Meinerts Hichtum (Won) Schettens (Won)


Ja
Nee
Ja
3928
Wiepke Oenes Burgwerd (Won) Schraard (Won)


Nee
Nee
Ja
2962
Wiepke Ruurds Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3323
Wiepke Sikkes Witmarsum (Won)Nee
Ja
Ja
1031
Wiepkje Gerbens Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
2015
Wiepkje Idses Gaast (Won)Nee
Ja
Nee
2089
Wiepkje Klases Arum (Won)Nee
Ja
Nee
3493
Wiepkje Klases Hibma Kimswerd (Won)Nee
Nee
Ja
1858
Wierd Wiensens Wiarda Arum (Won) Pingjum (Won)


Ja
Ja
Ja
3324
Wietse Foppes Witmarsum (Won)Nee
Ja
Ja
2963
Wietse Haies Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3032
Wietse Hanses Schettens (Won)Nee
Ja
Ja
3865
Wietse Jan de Boer Schraard (Won)Nee
Nee
Ja
2964
Wietse Jans Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
4126
Wietse Lieuwes Witmarsum (Won)Nee
Nee
Ja
3433
Wietse Paulus Idsegahuizum (Won) Makkum (Won) Parrega (Won) Schraard (Won)
Nee
Nee
Ja
2965
Wietse Tjeerds Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2223
Wietse Wietses Gaast (Won)Nee
Ja
Nee
2224
Wietse Wietses Gaast (Won)Nee
Ja
Nee
2966
Wietske Wietses Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2162
Wigle Siebrens Arum (Won)Nee
Ja
Nee
3675
Wijbe Tjepkes Schettens (Won)Nee
Nee
Ja
1566
Wijke Douwes Ijbema Gaast (Won)Ja
Nee
Nee
2325
Wijke Sikkes Kimswerd (Won)Nee
Ja
Nee
2326
Wikje Feikes Kimswerd (Won)Nee
Ja
Nee
3572
Wikje Klases Arum (Won)Nee
Nee
Ja
3768
Wikje Teekes (Arnoldus) Makkum (Won)Nee
Nee
Ja
337
Wilke Andries Wons (Won)Ja
Nee
Nee
1243
Wilke Camstra baron van Schwartzenberg Hichtum (Won)Ja
Nee
Ja
4139
Wilke Dirks Witmarsum (Won)Nee
Nee
Ja
1862
Wilke Wiebes Arum (Won) Lollum (Won)


Ja
Ja
Ja
1734
Willem Allerts Broersma Dedgum (Won)Ja
Nee
Ja
3365
Willem Arends Tjerkwerd (Won)Nee
Ja
Nee
2967
Willem Berends Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
665
Willem Dirks Pingjum (Won)Ja
Nee
Nee
894
Willem Dirks Bolsward (Bol) Makkum (Won)


Ja
Ja
Ja
717
Willem Douwes Houtsma Harlingen (Har) Pingjum (Won)


Ja
Ja
Ja
1977
Willem Egberts Gaast (Won)Nee
Ja
Ja
1978
Willem Eises Arum (Won) Hartwerd (Won)


Nee
Ja
Ja
4042
Willem Franses Heineman Arum (Won) Harlingen (Har)


Nee
Nee
Ja
1843
Willem Freerks Arum (Won)Ja
Nee
Nee
1267
Willem Gerrits Boender Hichtum (Won) Lollum (Won)


Ja
Ja
Ja
1994
Willem Gosses Arum (Won)Nee
Ja
Nee
1868
Willem Haies Almenum (Bar) Arum (Won) Kimswerd (Won)

Ja
Nee
Ja
3033
Willem Heerkes Schettens (Won) Tjerkwerd (Won)


Nee
Ja
Ja
2968
Willem Hendriks Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
4070
Willem Hollander Gaast (Won) Idsegahuizum (Won) Piaam (Won)

Nee
Nee
Ja
521
Willem Iepes Tjerkwerd (Won)Ja
Ja
Ja
3064
Willem Jakobs Arum (Won)Nee
Ja
Ja
1833
Willem Jakobs Arum (Won)Ja
Nee
Ja
2969
Willem Jans Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2970
Willem Jans Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2971
Willem Jans Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2066
Willem Jillerts Exmorra (Won)Nee
Ja
Nee
2090
Willem Klases Lei Arum (Won)Nee
Ja
Nee
2096
Willem Lieuwkes Witmarsum (Won)Ja
Ja
Nee
2997
Willem Nicolaas Witmarsum (Won)Nee
Ja
Ja
1480
Willem Oepkes Arum (Won)Ja
Nee
Nee
1005
Willem Paulus Visser Makkum (Won)Ja
Nee
Ja
2972
Willem Pieters Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3956
Willem Rinses Hidma Schraard (Won)Nee
Nee
Ja
2973
Willem Ruurds Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1194
Willem Sikkes Huizum (Lwl) Lollum (Won) Tzum (Frd)

Ja
Ja
Ja
953
Willem Sloterdijk Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
2267
Willem Walings Lollum (Won)Nee
Ja
Nee
765
Willem Warnerus Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
551
Willem Wopkes Menaldum (Men) Schettens (Won)


Ja
Nee
Ja
552
Wopke Abes Schettens (Won)Ja
Nee
Nee
3727
Wopke Alberts Bakker Makkum (Won)Nee
Nee
Ja
1721
Wopke Doekeles Exmorra (Won)Ja
Ja
Ja
1226
Wopke Gerkes Parrega (Won)Ja
Nee
Nee
604
Wopke Iebes Parrega (Won)Ja
Nee
Nee
1210
Wopke Klases Greonterp (Won)Ja
Nee
Nee
940
Wouter Arends Makkum (Won)Ja
Ja
Ja
297
Wouter Hendriks Makkum (Won)Ja
Ja
Nee
2974
Wouter Heres Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
4047
Wouter Klases Arum (Won) Harlingen (Har)


Nee
Nee
Ja
3767
Wouter Zuurmans Dokkum (Dng) Makkum (Won)


Nee
Nee
Ja
4051
Zacharias Elisas Arum (Won) Bolsward (Bol)


Nee
Ja
Nee