Algemeen Register op Voornaam

Sj tot en met Su

 
persoonsnummer
voornaam en patroniem woonplaats woonplaats woonplaats woonplaats woonplaats
in pers kohieren
in quotisatie 1749

in speciekohieren

bewonerslijst

2094
Sjieuwe Lieuwes Burgwerd (Won)Nee
Ja
Nee
1951
Sjieuwke Baukes Exmorra (Won)Nee
Ja
Nee
3315
Sjoerd Klases Witmarsum (Won)Nee
Ja
Ja
4082
Sjoerd Dirks Cornwerd (Won) Sint Jacobiparochie (Bil)


Nee
Nee
Ja
387
Sjoerd Dirks Witmarsum (Won)Ja
Nee
Nee
3470
Sjoerd Dirks Cornwerd (Won) Tzummarum (Bar) Zurich (Won)

Nee
Nee
Ja
443
Sjoerd Dirks Faber Witmarsum (Won)Ja
Ja
Ja
3523
Sjoerd Douwes Exmorra (Won)Nee
Nee
Ja
2993
Sjoerd Douwes Pingjum (Won)Nee
Ja
Nee
1615
Sjoerd Douwes Aplinga Arum (Won) Welsrijp (Hen)


Ja
Nee
Ja
1976
Sjoerd Egberts Ferwoude (Won)Nee
Ja
Ja
1157
Sjoerd Feenstra Kimswerd (Won)Ja
Nee
Nee
4038
Sjoerd Feikes Arum (Won)Nee
Nee
Ja
84
Sjoerd Gatses Allingawier (Won) Arum (Won) Makkum (Won)

Ja
Ja
Ja
3543
Sjoerd Gerards Bolsward (Bol) Tjerkwerd (Won)


Nee
Nee
Ja
3547
Sjoerd Gerbens Abbega(Wym) Tjerkwerd (Won)


Nee
Nee
Ja
351
Sjoerd Gerbens Wons (Won)Ja
Nee
Nee
1988
Sjoerd Gerbens Exmorra (Won) Tjerkwerd (Won) Wons (Won)

Nee
Ja
Ja
3546
Sjoerd Gerbens Makkum (Won)Nee
Nee
Ja
2335
Sjoerd Gerrits Oldeklooster (Won)Ja
Nee
Nee
3186
Sjoerd Hanses Schraard (Won)Nee
Ja
Ja
1485
Sjoerd Heerkes Arum (Won) Hitsum (Frd) Pingjum (Won)

Ja
Nee
Ja
366
Sjoerd Hendriks Witmarsum (Won) Wons (Won)


Ja
Nee
Nee
3953
Sjoerd Hendriks Holland Schraard (Won)


Nee
Nee
Ja
2903
Sjoerd Heres Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3213
Sjoerd Hessels Wons (Won)Nee
Ja
Ja
332
Sjoerd Hessels Wons (Won)Ja
Nee
Nee
1142
Sjoerd Hinnes Kimswerd (Won) Midlum (Frd)


Ja
Ja
Ja
2904
Sjoerd Hommes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3161
Sjoerd Iekes Arum (Won) Pingjum (Won) Witmarsum (Won)

Nee
Ja
Ja
1533
Sjoerd Ienses Ferwoude (Won)Ja
Nee
Nee
1571
Sjoerd Ijsbrands Gaast (Won)Ja
Nee
Nee
1302
Sjoerd Jakobs Hartwerd (Won) Leeuwarden (Lwd)


Ja
Nee
Ja
3887
Sjoerd Jakobs Witmarsum (Won)Nee
Nee
Ja
2905
Sjoerd Jakobs Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2334
Sjoerd Jans Oldeklooster (Won)Nee
Ja
Nee
2070
Sjoerd Johannes Dedgum (Won)Nee
Ja
Nee
3691
Sjoerd Johannes Pingjum (Won)Nee
Nee
Ja
1750
Sjoerd Klases Burgwerd (Won) Engwier (Won) Makkum (Won) Oldeklooster (Won)
Ja
Nee
Ja
2087
Sjoerd Klases Hibma Arum (Won)Nee
Ja
Nee
1751
Sjoerd Klases Miedema Zurich (Won)Ja
Nee
Nee
3471
Sjoerd Kornelis Cornwerd (Won) Hindelopen (Hin) Sint Jacobiparochie (Bil)

Nee
Nee
Ja
2906
Sjoerd Liekeles Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1558
Sjoerd Lieuwes Gaast (Won)Ja
Nee
Nee
2907
Sjoerd Lieuwes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
137
Sjoerd Oepkes Allingawier (Won)Ja
Nee
Nee
896
Sjoerd Ottes Makkum (Won)Ja
Ja
Ja
359
Sjoerd Piebes Schraard (Won) Witmarsum (Won) Wons (Won)

Ja
Nee
Ja
626
Sjoerd Piers Parrega (Won) Tjerkwerd (Won) Woudsend (Wym)

Ja
Ja
Ja
1402
Sjoerd Pieters Cornwerd (Won) Pingjum (Won)


Ja
Nee
Ja
3578
Sjoerd Pieters Arum (Won)Nee
Nee
Ja
830
Sjoerd Pranger Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
828
Sjoerd Ruurds Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
2153
Sjoerd Sanders Cornwerd (Won)Nee
Ja
Nee
1653
Sjoerd Scheltes Arum (Won)Ja
Nee
Ja
446
Sjoerd Seerps Witmarsum (Won)Ja
Nee
Nee
559
Sjoerd Siebrens de Witte Bolsward (Bol) Schettens (Won)


Ja
Ja
Ja
1724
Sjoerd Siemens Schraard (Won)Ja
Nee
Ja
567
Sjoerd Sietses Brandsma Schraard (Won)Ja
Nee
Ja
1088
Sjoerd Sjoerds Longerhouw (Won)Ja
Nee
Ja
1089
Sjoerd Sjoerds Longerhouw (Won)Ja
Nee
Nee
2908
Sjoerd Teedes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
668
Sjoerd Teekes Tetsma Pingjum (Won)Ja
Nee
Ja
389
Sjoerd Teunis Witmarsum (Won)Ja
Nee
Ja
2194
Sjoerd Tjallings Hieslum (Won)Nee
Ja
Nee
3187
Sjoerd Tjeerds Schraard (Won)Nee
Ja
Ja
1580
Sjoerd Tjeerds Ybema Gaast (Won)Ja
Nee
Nee
1836
Sjoerd Tjerks Hoitinga Arum (Won)Ja
Ja
Ja
3316
Sjoerd Tjitses Witmarsum (Won)Nee
Ja
Ja
431
Sjoerd Ulbes Hoitinga Arum (Won) Witmarsum (Won) Wons (Won)

Ja
Nee
Ja
3818
Sjoerd Watses Posthuma Exmorra (Won) Schettens (Won)


Nee
Nee
Ja
2210
Sjoerd Wiebes Allingawier (Won)Nee
Ja
Nee
2909
Sjoerd Wietses Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3507
Sjoerdje Botes Witmarsum (Won)Nee
Nee
Ja
3053
Sjoerdje Rinses Parrega (Won)Nee
Ja
Ja
3190
Sjoerdje Sibbeles Schettens (Won)Nee
Ja
Ja
3733
Sjouke Annes Makkum (Won)Nee
Nee
Ja
345
Sjouke Douwes Greonterp (Won) Wons (Won)


Ja
Nee
Ja
1063
Sjouke Eelkes Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
1314
Sjouke Gatses Rusticus Hieslum (Won)Ja
Ja
Ja
996
Sjouke Gerrits Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
2095
Sjouke Lieuwes Arum (Won)Nee
Ja
Nee
893
Sjouke Sannes Makkum (Won)Ja
Ja
Ja
2910
Sjouke Sienes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
792
Sjouke Sipkes Makkum (Won)Ja
Ja
Ja
2912
Sjoukje Douwes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3403
Sjoukje Franses Bolsward (Bol) Lollum (Won)


Nee
Nee
Ja
1880
Sjoukje Hendriks Arum (Won)Ja
Nee
Nee
3394
Sjoukje Jans Lantinga Bolsward (Bol) Longerhouw (Won)


Nee
Nee
Ja
657
Sjoukje Murks Tjerkwerd (Won)Ja
Nee
Nee
507
Sjuk Elings Homminga Tjerkwerd (Won)Ja
Nee
Nee
1509
Steffen Annes Ferwoude (Won) Workum (Wor)


Ja
Ja
Ja
1510
Steffen Annes Elgersma Longerhouw (Won) Schettens (Won) Schraard (Won)

Ja
Ja
Ja
1511
Steffen Anskes Makkum (Won)Ja
Nee
Ja
4030
Steffen Jelmers Arum (Won) Wommels (Hen)


Nee
Nee
Ja
2913
Steffen Liskes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3574
Steffen Louws Arum (Won) Franeker (Frn)


Nee
Nee
Ja
2445
Stijntje Dirks Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1459
Stijntje Klases Feenstra Arum (Won)Ja
Nee
Nee
710
Stijntje Paulus Pingjum (Won)Ja
Nee
Nee
1625
Stijntje Riemers Arum (Won)Ja
Nee
Nee
941
Suffridus Huizinga Makkum (Won)Ja
Ja
Ja