Algemeen Register op Voornaam

M tot en met O

 

persoonsnummer
voornaam en patroniem woonplaats woonplaats woonplaats woonplaats woonplaats
in pers kohieren
in quotisatie 1749

in speciekohieren

bewonerslijst

3060
Maaike Doekeles Pingjum (Won) Witmarsum (Won)


Ja
Nee
Ja
2385
Maaike Gerrits Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3563
Maaike Jans Arum (Won) Cornwerd (Won) Greonterp (Won)

Nee
Nee
Ja
3821
Maaike Pieters Bolsward (Bol) Holland Schraard (Won) Witmarsum (Won)
Nee
Ja
Ja
658
Maaike Siebrens Haitsma Pingjum (Won) Wons (Won)


Ja
Nee
Nee
3858
Maaike Sjoerds Brandsma Makkum (Won) Schraard (Won)


Nee
Nee
Nee
2202
Maaike Tjerks Greonterp (Won)Nee
Ja
Nee
2384
Maaike Vos Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
4081
Marcus Gerrits Burgwerd (Won) Wirdum (Lwl)


Nee
Nee
Ja
356
Margarieta Jakobus Fenema Wons (Won)Ja
Nee
Nee
1999
Maria Hanses Arum (Won)Nee
Ja
Ja
3076
Maria Iebeles Pingjum (Won)Nee
Ja
Ja
355
Maria Jakobus Fenema Wons (Won)Ja
Nee
Nee
1672
Maria Murks Engwier (Won) Idsegahuizum (Won) Makkum (Won) Wons (Won)
Ja
Ja
Ja
3577
Maria Pieters Arum (Won)Nee
Nee
Ja
526
Maria Rienks Tjerkwerd (Won)Ja
Ja
Ja
3348
Marten Alberts Makkum (Won) Tjerkwerd (Won)


Nee
Ja
Ja
3911
Marten Bartelds Batma Allingawier (Won) Schraard (Won)


Nee
Nee
Ja
2765
Marten Dirks Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
135
Marten Dirks Allingawier (Won)Ja
Nee
Nee
1197
Marten Feies Loënga (Wym)Ja
Nee
Nee
1481
Marten Fongers Ringnalda Arum (Won) Lutkewierum (Hen) Tjerkwerd (Won)

Ja
Nee
Ja
323
Marten Freerks Ugoklooster (Won)Ja
Nee
Nee
2766
Marten Greults Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2767
Marten Harmens Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2764
Marten Haser Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3136
Marten Iemes Pingjum (Won)Nee
Ja
Ja
1045
Marten Jakobs Makkum (Won)Ja
Ja
Ja
2769
Marten Jans Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2768
Marten Jans Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
640
Marten Jans Feenstra Boksum (Men) Pingjum (Won)


Ja
Nee
Ja
3898
Marten Jans Westendorp Bolsward (Bol) Schraard (Won)


Nee
Nee
Ja
183
Marten Jelles Allingawier (Won)Ja
Nee
Nee
1173
Marten Jelles Halma Kimswerd (Won)Ja
Nee
Nee
2059
Marten Jelmers Arum (Won)Nee
Ja
Nee
1763
Marten Jorks Cornwerd (Won) Wons (Won)


Ja
Ja
Ja
2770
Marten Luitjens Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2771
Marten Piebes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3629
Marten Piekes Ferwoude (Won) Workum (Wor)


Nee
Nee
Ja
43
Marten Pieters Hichtum (Won) Witmarsum (Won) Wons (Won)

Ja
Nee
Ja
41
Marten Pieters Ferwoude (Won) Nijland (Wym) Schraard (Won) Witmarsum (Won) Wons (Won)
Ja
Nee
Ja
42
Marten Pieters Achlum (Frd) Arum (Won)


Ja
Nee
Ja
37
Marten Rienks Wons (Won)Ja
Ja
Ja
2145
Marten Romkes Hieslum (Won)Nee
Ja
Nee
103
Marten Siebes Allingawier (Won)Ja
Nee
Ja
3390
Marten Siebrens Piaam (Won) Workum (Wor)


Nee
Nee
Ja
3294
Marten Tabes Witmarsum (Won) Wons (Won)


Nee
Ja
Ja
2190
Marten Tijses Gaast (Won)Nee
Ja
Nee
2772
Marten Wiebes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3669
Marten Wiebrens Allingawier (Won) Idsegahuizum (Won) Parrega (Won)

Nee
Nee
Ja
2773
Marten Wiebrens Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1469
Martens Teekes Zaakema Arum (Won)Ja
Nee
Nee
4036
Martjen Watses Arum (Won)Nee
Nee
Ja
2386
Martjen Wiebes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
46
Meeuwis Jans Makkum (Won)Ja
Nee
Ja
2774
Meeuwis Klases Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1945
Meie Aukes Allingawier (Won)Nee
Ja
Ja
1066
Meie Hendriks Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
1231
Meie Jans Greonterp (Won)Ja
Nee
Nee
2056
Meie Jelles Dedgum (Won)Nee
Ja
Nee
3582
Meie Sierks Arum (Won)Nee
Nee
Ja
1502
Meile Jakobs Hiemstra Arum (Won) Pingjum (Won)


Ja
Nee
Ja
1434
Meile Lolkes Abbega(Wym)Ja
Nee
Nee
3430
Meinert Ates Burgwerd (Won) Schraard (Won)


Nee
Nee
Ja
3883
Meinert Bees Schraard (Won)Nee
Nee
Ja
3882
Meinert Bees Makkum (Won) Schraard (Won)


Nee
Nee
Ja
3295
Meinert Dirks Witmarsum (Won)Nee
Ja
Ja
3897
Meinert Doekes Harlingen (Har) Schraard (Won)


Nee
Nee
Ja
1330
Meinert Gerbens de Boer Hieslum (Won)Ja
Nee
Nee
1632
Meinert Harmens Arum (Won) Tzummarum (Bar)


Ja
Nee
Ja
1170
Meinert Jans Kimswerd (Won)Ja
Nee
Nee
1171
Meinert Jans Kimswerd (Won)Ja
Nee
Nee
2046
Meinert Jans Arum (Won)Nee
Ja
Nee
3638
Meinert Jelles Kimswerd (Won) Witmarsum (Won)


Nee
Nee
Ja
2306
Meinert Pieters Kimswerd (Won)Nee
Ja
Nee
2128
Meinert Pieters Arum (Won)Nee
Ja
Nee
1350
Meinert Teedses Burgwerd (Won) Schettens (Won) Witmarsum (Won)

Ja
Nee
Nee
2329
Meinert Watses Longerhouw (Won)Nee
Ja
Nee
722
Meinert Wiepkes Pingjum (Won) Schettens (Won) Wons (Won)

Ja
Nee
Ja
1250
Meinert Wiepkes Hichtum (Won)Ja
Ja
Ja
1631
Meinert Willems de Witte Arum (Won) Schettens (Won)


Nee
Nee
Ja
1781
Meint Sietses Burgwerd (Won)Ja
Ja
Ja
3031
Meinte Meintes van de Witte Burgwerd (Won) Gaast (Won) Longerhouw (Won) Schettens (Won) Schraard (Won)
Nee
Ja
Ja
3857
Meinte Rienks Terpstra Schraard (Won)Nee
Nee
Ja
3497
Meintje Alles Tjerkwerd (Won)Nee
Nee
Ja
1704
Meintje Gerbens Exmorra (Won)Ja
Nee
Nee
2775
Melchert Dirks Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3487
Melchior Semler Leeuwarden (Lwd) Pingjum (Won) Ried (Frd)

Nee
Nee
Ja
168
Melis Annes Allingawier (Won)Ja
Nee
Nee
841
Melis Hessels Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
214
Melis Sjoerds Gaast (Won) Makkum (Won)


Ja
Ja
Ja
1207
Melis Watses Greonterp (Won)Ja
Ja
Ja
2776
Melle Hessels Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2777
Melle Michiels Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
766
Mennoniete Gemeente Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
2998
Mennoniete Gemeente Makkum Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
3944
Mense Pieters Broersma Schraard (Won) Wons (Won)


Nee
Nee
Ja
1697
Mense Rintjes Exmorra (Won)Ja
Nee
Nee
510
Mense Wiebes Tjerkwerd (Won)Ja
Ja
Ja
411
Metske Willems Witmarsum (Won)Ja
Nee
Nee
1239
Michiel baron thoe Schwartzenberg Hichtum (Won)Ja
Nee
Nee
1987
Michiel Gerbens Arum (Won)Nee
Ja
Ja
1471
Michiel Wietses Wassenaar Arum (Won) Kimswerd (Won)


Ja
Nee
Nee
2181
Minke Sjoerds Dedgum (Won)Nee
Ja
Nee
3398
Minne Douwes Arum (Won) Loënga (Wym) Lollum (Won)

Nee
Nee
Ja
3934
Minne Tijses Makkum (Won) Schraard (Won)


Nee
Nee
Ja
3232
Minnert Tjallings Zurich (Won)Nee
Ja
Ja
2244
Moetske Wouters Kimswerd (Won)Nee
Nee
Nee
616
Molle Cuperus, ds Parrega (Won) Wons (Won)


Ja
Nee
Ja
2778
Monse Klases Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
441
Monse Sjoerds Witmarsum (Won)Ja
Nee
Ja
3137
Murk Dirks Pingjum (Won)Nee
Ja
Ja
1826
Murk Jans de Haan Arum (Won)Ja
Ja
Ja
2129
Murk Pieters Exmorra (Won)Nee
Ja
Nee
4102
Murk Tjallings Makkum (Won)Nee
Nee
Ja
4086
Murk Tjeerds Parrega (Won)Nee
Nee
Ja
1257
Murk Tjepkes Hichtum (Won) Wolsum (Wym)


Ja
Ja
Ja
1918
N.N. Hibma Arum (Won)Nee
Ja
Ja
1917
N.N.Duinterp Arum (Won) Franeker (Frn)


Nee
Ja
Ja
2387
Nanke Jans Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
609
Nanne Ates Loënga (Wym) Parrega (Won)


Ja
Nee
Ja
2388
Neeltje Jakles Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
592
Neeltje Jakles Makkum (Won) Schraard (Won)


Ja
Nee
Ja
3036
Neeltje Tjerks Parrega (Won)Nee
Ja
Ja
3018
Nicolaas Klopper Bolsward (Bol)Nee
Nee
Nee
774
Nicolaas Kok, ds Makkum (Won)Ja
Nee
Ja
3296
Nicolaas Rudolfs Witmarsum (Won)Nee
Ja
Ja
3488
Nicolaas Rudolphi Ijlst (Ijl) Zurich (Won)


Nee
Nee
Ja
3138
Nieske Harmens Pingjum (Won)Nee
Ja
Ja
2307
Nieske Teekeles Kimswerd (Won)Nee
Ja
Nee
3297
Obbe Douwes Witmarsum (Won)Nee
Ja
Ja
3539
Obbe Fopkes Witmarsum (Won)Nee
Nee
Ja
479
Obbe Gerrits Tjerkwerd (Won)Ja
Nee
Nee
1762
Obbe Jakobs Cornwerd (Won) Wons (Won)


Ja
Nee
Ja
1520
Obbe Jarichs Ferwoude (Won)Ja
Ja
Ja
2779
Obbe Kornelis Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2099
Obbe Matteus Arum (Won)Nee
Ja
Nee
1677
Obbe Minses Postma Arum (Won) Engwier (Won) Idsegahuizum (Won) Wons (Won)
Ja
Ja
Ja
697
Obbe Oedses Bangma Pingjum (Won)Ja
Ja
Ja
450
Obbe Piers Witmarsum (Won)Ja
Nee
Nee
1301
Obbe Ruurds Hartwerd (Won)Ja
Nee
Nee
2780
Oebele Folkerts Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
481
Oebele Gerrits Akkrum (Uti) Oldeboorn (Uti) Tjerkwerd (Won)

Ja
Nee
Ja
2781
Oebele Jans Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
728
Oebele Oeberius Makkum (Won) Sneek (Sne)


Ja
Nee
Ja
591
Oeds Dirks Schraard (Won)Ja
Nee
Ja
1192
Oeds Harmens Lollum (Won)Ja
Nee
Nee
2262
Oeds Jans Lollum (Won)Nee
Ja
Nee
547
Oeds Jans Adema Schettens (Won) Tzum (Frd) Witmarsum (Won)

Ja
Nee
Ja
720
Oeds Obbes Bangma Pingjum (Won)Ja
Nee
Nee
3349
Oeds Tietes Tjerkwerd (Won)Nee
Ja
Ja
448
Oege Johannes Bolsward (Bol) Witmarsum (Won)


Ja
Ja
Ja
3350
Oege Meintes Makkum (Won) Tjerkwerd (Won)


Nee
Ja
Ja
2782
Oene Annes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1888
Oene Ates Arum (Won) Burgwerd (Won)


Ja
Ja
Ja
1265
Oene Hoites Hichtum (Won) Tirns (Wym)


Ja
Nee
Ja
3423
Oene Jakobs Makkum (Won)Nee
Nee
Ja
3909
Oene Pieters Porte Arum (Won) Schraard (Won)


Nee
Nee
Ja
1395
Oene Riemers Burgwerd (Won) Hichtum (Won)


Ja
Nee
Nee
50
Oene Rintjes Arum (Won) Bozum (Baa)


Ja
Ja
Ja
3802
Oene Sakes Dijkstra Hartwerd (Won) Schettens (Won) Witmarsum (Won)

Nee
Nee
Ja
3431
Oene Tjeerds Dedgum (Won) Schraard (Won)


Nee
Nee
Ja
1122
Oepke Abes Bonnema Kimswerd (Won)Ja
Ja
Ja
190
Oepke Douwes Allingawier (Won)Ja
Nee
Nee
482
Oepke Fongers Oosthem (Wym) Tjerkwerd (Won)


Ja
Nee
Ja
1616
Oepke Pieters Langius Arum (Won)Ja
Nee
Nee
3842
Oepke Rommerts Schraard (Won)Nee
Nee
Ja
410
Oepke Sikkes Witmarsum (Won)Ja
Nee
Nee
28
Oepke Uilkes Burgwerd (Won) Lollum (Won) Pingjum (Won) Witmarsum (Won)
Ja
Nee
Ja
2020
Offe Iepes Hartwerd (Won)Nee
Ja
Nee
2783
Offe Jakobs Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1111
Offe Pieters Ludinga Kimswerd (Won)Ja
Nee
Nee
518
Okke Eelkes Bangma Tjerkwerd (Won)Ja
Ja
Ja
907
Okke Fongers Makkum (Won)Ja
Ja
Ja
2073
Okke Jouws Gaast (Won)Nee
Ja
Nee
1422
Okke Martens Hieslum (Won)Ja
Ja
Ja
4073
Okke Reins Burgwerd (Won)Nee
Nee
Ja
3351
Okke Siemens Tjerkwerd (Won)Nee
Ja
Ja
2785
Okke Sierks Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2784
Okke Wouters Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3534
Olfert Everts Joustra Harlingen (Har) Kimswerd (Won)


Nee
Nee
Ja
919
Olfert Gerrits Makkum (Won)Ja
Ja
Nee
935
Olfert Gerrits Makkum (Won)Ja
Ja
Ja
2786
Olfert Reins Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2787
Olivier Rinkhout Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1574
Otte Ages Gaast (Won)Ja
Nee
Ja
869
Otte Everts Houtsma Makkum (Won)Ja
Nee
Ja
451
Otte Hessels Witmarsum (Won)Ja
Nee
Nee
1601
Otte Jans de Vries Arum (Won)Ja
Ja
Ja
99
Otte Jans Wiersma Allingawier (Won) Engwier (Won) Wons (Won)

Ja
Nee
Ja
3793
Otte Johannes de Vries Schettens (Won)Nee
Nee
Ja
331
Otte Klases Wons (Won)Ja
Nee
Nee
82
Otte Pieters Allingawier (Won) Makkum (Won) Midlum (Frd) Wons (Won)
Ja
Nee
Ja
514
Otte Ruurds Tjerkwerd (Won)Ja
Ja
Ja
211
Otte Tjallings Hieslum (Won)Ja
Ja
Ja
2263
Otte Tjerks Lollum (Won)Nee
Ja
Nee