Algemeen Register op Voornaam

K tot en met L

 

 
persoonsnummer
voornaam en patroniem woonplaats woonplaats woonplaats woonplaats woonplaats
in pers kohieren
in quotisatie 1749

in speciekohieren

bewonerslijst

291
Karel Kutsch, ds Grouw (Ida) Makkum (Won)


Ja
Ja
Ja
3007
Karel Limberger Idsegahuizum (Won) Stavoren (Sta)


Nee
Nee
Ja
2713
Karst Birdes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
388
Karst Fokeles Witmarsum (Won)Ja
Nee
Nee
2714
Karst Hendriks Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3345
Karst Hielkes Tjerkwerd (Won)Nee
Ja
Ja
2715
Karst Hoites Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2716
Karst Ienses Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3762
Karst Jetses Makkum (Won)Nee
Nee
Ja
3486
Kasper Mattijsen de Bruin Arum (Won) Harlingen (Har)


Nee
Nee
Ja
2717
Kasper Paulus Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2718
Keimpe Dirks Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1852
Keimpe Dirks Arum (Won) Gaast (Won)


Ja
Nee
Nee
2719
Keimpe Keimpes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2720
Keimpe Pieters Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3590
Klaas Jakobs Exmorra (Won)Nee
Nee
Ja
3424
Klaas Abes Schraard (Won)Nee
Nee
Ja
1928
Klaas Abrahams Arum (Won) Bolsward (Bol)


Nee
Ja
Ja
266
Klaas Ages Arum (Won) Lollum (Won)


Ja
Ja
Ja
3726
Klaas Alberts Makkum (Won)Nee
Nee
Ja
1206
Klaas Alefs Terpstra Lollum (Won)Ja
Nee
Nee
3281
Klaas Alles Witmarsum (Won)Nee
Ja
Ja
3714
Klaas Alles Makkum (Won)Nee
Nee
Ja
1938
Klaas Andries Dedgum (Won)Nee
Ja
Ja
463
Klaas Annes Tjerkwerd (Won)Ja
Nee
Nee
2721
Klaas Boer Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
324
Klaas Bonnes Ugoklooster (Won)Ja
Nee
Nee
2722
Klaas Dirks Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1963
Klaas Dirks Cornwerd (Won)Nee
Ja
Ja
4045
Klaas Dirks Arum (Won) Franeker (Frn)


Nee
Nee
Ja
3282
Klaas Dirks Witmarsum (Won)Nee
Ja
Ja
70
Klaas Dirks Arum (Won)Ja
Nee
Nee
489
Klaas Dirks Reinsma Schraard (Won) Tirns (Wym) Tjerkwerd (Won)

Ja
Nee
Ja
1235
Klaas Dooitses Iedema Greonterp (Won)Ja
Nee
Nee
1870
Klaas Douwes Arum (Won)Ja
Nee
Ja
727
Klaas Douwes Bangma Arum (Won) Engwier (Won) Pingjum (Won) Witmarsum (Won) Wons (Won)
Ja
Ja
Ja
380
Klaas Eelkes Witmarsum (Won)Ja
Nee
Nee
2723
Klaas Feikes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1524
Klaas Fekkes Ferwoude (Won) Hindelopen (Hin)


Ja
Nee
Ja
1728
Klaas Folkerts Zijlstra Exmorra (Won)Ja
Nee
Ja
3205
Klaas Gatses Wons (Won)Nee
Ja
Ja
2724
Klaas Geerts Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
4041
Klaas Gerbens Arum (Won) Hindelopen (Hin)


Nee
Nee
Ja
1857
Klaas Gerrits Arum (Won)Ja
Ja
Ja
3283
Klaas Gerrits Witmarsum (Won)Nee
Ja
Ja
383
Klaas Haies Witmarsum (Won)Ja
Nee
Ja
1464
Klaas Haies Arum (Won)Ja
Nee
Nee
367
Klaas Haies Witmarsum (Won)Ja
Nee
Nee
3284
Klaas Haies Witmarsum (Won)Nee
Ja
Nee
2725
Klaas Halbes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1290
Klaas Harkes Hartwerd (Won) Tjerkwerd (Won)


Ja
Ja
Ja
1136
Klaas Hendriks Almenum (Bar) Franeker (Frn) Kimswerd (Won)

Ja
Ja
Ja
3825
Klaas Hendriks Elsinga Cornwerd (Won) Schettens (Won) Spannum (Hen)

Nee
Nee
Ja
2726
Klaas Hessels Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1749
Klaas Hinnes Bolsward (Bol) Burgwerd (Won) Exmorra (Won)

Ja
Ja
Ja
2727
Klaas Iedes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
163
Klaas Iemes Allingawier (Won)Ja
Nee
Nee
461
Klaas Ijsbrands Galema Tjerkwerd (Won)Ja
Nee
Nee
1144
Klaas Jakobs Kimswerd (Won)Ja
Ja
Ja
2730
Klaas Jakobs Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2728
Klaas Jakobs Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2729
Klaas Jakobs Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
56
Klaas Jakobs Hibma Midlum (Frd)Ja
Nee
Nee
1642
Klaas Jakobs Holkeboer Arum (Won)Ja
Nee
Ja
1128
Klaas Jans Kimswerd (Won)Ja
Nee
Nee
3285
Klaas Jans Witmarsum (Won)Nee
Ja
Ja
3562
Klaas Jans Achlum (Frd) Arum (Won)


Nee
Nee
Ja
2044
Klaas Jans Arum (Won)Nee
Ja
Nee
1609
Klaas Jans Arum (Won)Ja
Ja
Ja
2045
Klaas Jans Andela Burgwerd (Won)Nee
Ja
Nee
1129
Klaas Jans Brouwer Schraard (Won)Ja
Nee
Ja
1798
Klaas Jans Buwalda Burgwerd (Won)Ja
Ja
Ja
3791
Klaas Jans de Boer Arum (Won) Schettens (Won)


Nee
Nee
Ja
2731
Klaas Jarichs Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2053
Klaas Jarichs Allingawier (Won)Nee
Ja
Nee
2732
Klaas Jelles Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3622
Klaas Johannes Dedgum (Won) Sneek (Sne) Tjerkwerd (Won)

Nee
Nee
Ja
1095
Klaas Johannes
Ja
Nee
Nee
3745
Klaas Johannes Parrega (Won)Nee
Nee
Ja
757
Klaas Jorks Lantinga Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
2733
Klaas Jurjens Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
916
Klaas Karstens Makkum (Won)Ja
Ja
Ja
52
Klaas Klases Arum (Won)Ja
Ja
Nee
53
Klaas Klases Arum (Won) Joure (Has)


Ja
Nee
Ja
3132
Klaas Klases Pingjum (Won)Nee
Ja
Ja
284
Klaas Klases Witmarsum (Won)Ja
Nee
Ja
2082
Klaas Klases Arum (Won)Nee
Ja
Nee
1505
Klaas Lieuwes Ferwoude (Won)Ja
Ja
Ja
1506
Klaas Lieuwes Kool Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
3346
Klaas Martens Tjerkwerd (Won)Nee
Ja
Ja
730
Klaas Martens Tjerkwerd (Won)Ja
Nee
Nee
1254
Klaas Martens Reitsma Hichtum (Won)Ja
Nee
Nee
1639
Klaas Meinerts Arum (Won)Nee
Nee
Ja
236
Klaas Obbes Abbega(Wym) Tjerkwerd (Won)


Ja
Nee
Ja
1764
Klaas Obbes Bangma Cornwerd (Won) Makkum (Won) Pingjum (Won) Witmarsum (Won)
Ja
Nee
Ja
2734
Klaas Oenes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3988
Klaas Piers Abbega(Wym) Tjerkwerd (Won)


Nee
Nee
Ja
2735
Klaas Pieters Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
4109
Klaas Pieters Makkum (Won) Pingjum (Won)


Nee
Nee
Ja
1268
Klaas Pieters Hichtum (Won) Oosterend (Hen)


Ja
Nee
Ja
2071
Klaas Pieters Dijkstra Schettens (Won) Witmarsum (Won)


Nee
Nee
Ja
1848
Klaas Poppes Arum (Won)Ja
Ja
Ja
1611
Klaas Reins Arum (Won) Bolsward (Bol)


Ja
Ja
Ja
3635
Klaas Reins Idsegahuizum (Won) Piaam (Won)


Nee
Nee
Ja
1518
Klaas Rinnerts Ferwoude (Won)Ja
Nee
Ja
1563
Klaas Rintjes Gaast (Won)Ja
Nee
Nee
1860
Klaas Rintjes Arum (Won) Lollum (Won)


Ja
Ja
Ja
1606
Klaas Rintjes Posthumus Arum (Won)Ja
Nee
Nee
3133
Klaas Rommerts Lemmer (Lem) Pingjum (Won)


Nee
Ja
Ja
2736
Klaas Ruurds Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
312
Klaas Sakes Burgwerd (Won) Tzum (Frd)


Ja
Ja
Ja
4113
Klaas Siebes Pingjum (Won) Zurich (Won)


Nee
Nee
Ja
3051
Klaas Siebrens Parrega (Won)Nee
Ja
Ja
777
Klaas Siebrens de Haas Makkum (Won)Ja
Nee
Ja
3286
Klaas Siemens Witmarsum (Won)Nee
Ja
Ja
2738
Klaas Siemens Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2260
Klaas Siemens Lollum (Won)Nee
Ja
Nee
2737
Klaas Siemens Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3817
Klaas Siemens Scheepsma Burgwerd (Won) Schettens (Won) Witmarsum (Won)

Nee
Nee
Ja
3860
Klaas Siemens Tilsma Schraard (Won)Nee
Nee
Ja
2739
Klaas Sikkes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2740
Klaas Sikkes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2261
Klaas Sints Lollum (Won)Nee
Ja
Nee
3180
Klaas Sjoerds Amsterdam (Nhl) Schraard (Won)


Nee
Ja
Ja
1020
Klaas Sjoerds Makkum (Won)Ja
Ja
Ja
1143
Klaas Sjoerds Jorwerd (Baa) Kimswerd (Won)


Ja
Nee
Ja
3940
Klaas Sjoerds Hoitinga Arum (Won) Engwier (Won) Waaksens (Hen)

Nee
Nee
Ja
1070
Klaas Teunis Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
1149
Klaas Tjallings Westra Kimswerd (Won)Ja
Ja
Ja
300
Klaas Tjepkes Idsegahuizum (Won) Makkum (Won) Piaam (Won) Wons (Won)
Ja
Ja
Ja
2741
Klaas Tjepkes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
128
Klaas Tjerks Allingawier (Won)Ja
Ja
Ja
2742
Klaas Tjerks Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
822
Klaas Uilkes Makkum (Won)Ja
Nee
Ja
179
Klaas Wiebes Allingawier (Won)Ja
Nee
Nee
3695
Klaas Wiebes Pingjum (Won)Nee
Nee
Ja
2743
Klaas Wiebes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1812
Klaas Wiegers Burgwerd (Won)Ja
Ja
Ja
3713
Klaas Willems van de Leij Arum (Won)Nee
Nee
Nee
1806
Klaas Wopkes Burgwerd (Won)Ja
Ja
Ja
3986
Klaaske Luitjens Tjerkwerd (Won)Nee
Nee
Ja
1109
Klaaske Pieters Idsegahuizum (Won)Ja
Nee
Nee
620
Klaaske Riemers Parrega (Won)Ja
Ja
Ja
2379
Klaaske Uilkes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
812
Koenraad Johannes Makkum (Won)Ja
Nee
Ja
531
Kornelis Abrahams Rinia Pingjum (Won) Zurich (Won)


Ja
Nee
Ja
2745
Kornelis Andries Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
231
Kornelis Augustinus Braak Arum (Won) Oosterlittens (Baa)


Ja
Ja
Ja
2746
Kornelis Baukes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3017
Kornelis Belkmeer Bolsward (Bol)Nee
Nee
Nee
2747
Kornelis Dirks Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
580
Kornelis Dirks Bolsward (Bol) Schraard (Won)


Ja
Nee
Ja
2748
Kornelis Doedes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1967
Kornelis Doekes Gaast (Won)Nee
Ja
Ja
748
Kornelis Douwes Makkum (Won) Wons (Won)


Ja
Nee
Nee
1407
Kornelis Douwes Cornwerd (Won)Ja
Nee
Nee
2744
Kornelis Douwes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
952
Kornelis Gabes Reinsma Makkum (Won)Ja
Ja
Ja
4012
Kornelis Gerards Koster Arum (Won) Wommels (Hen) Witmarsum (Won)

Nee
Nee
Ja
2242
Kornelis Gerrits Kimswerd (Won)Ja
Nee
Nee
424
Kornelis Haies Blanksma Witmarsum (Won)Ja
Nee
Nee
1701
Kornelis Harmens Exmorra (Won) Hieslum (Won)


Ja
Nee
Ja
4077
Kornelis Harmens Burgwerd (Won)Nee
Nee
Ja
3181
Kornelis Heres Schraard (Won)Nee
Ja
Ja
1116
Kornelis Jakobs Kimswerd (Won)Ja
Nee
Nee
2749
Kornelis Jakobs Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1117
Kornelis Jakobs Damstra Pingjum (Won) Witmarsum (Won) Wons (Won) Zurich (Won)
Ja
Nee
Ja
3798
Kornelis Jans Schettens (Won) Ugoklooster (Won)


Nee
Nee
Nee
95
Kornelis Jans de Boer Allingawier (Won) Exmorra (Won) Wons (Won)

Ja
Ja
Ja
3641
Kornelis Jans Rab Kimswerd (Won) Vlieland (Vld)


Nee
Nee
Ja
3657
Kornelis Jelles Kimswerd (Won)Nee
Nee
Ja
79
Kornelis Jeltes Allingawier (Won) Wons (Won)


Ja
Nee
Nee
3642
Kornelis Kornelis Kimswerd (Won)Nee
Nee
Ja
3573
Kornelis Kornelis Achlum (Frd) Arum (Won) Tzum (Frd)

Nee
Nee
Ja
2750
Kornelis Lases Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
985
Kornelis Leels Makkum (Won)Ja
Ja
Ja
3134
Kornelis Oepkes Pingjum (Won) Tzum (Frd)


Nee
Ja
Ja
3287
Kornelis Outgers Witmarsum (Won)Nee
Ja
Ja
578
Kornelis Piers Schraard (Won)Ja
Ja
Ja
2751
Kornelis Pieters Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1739
Kornelis Pieters Kimswerd (Won)Ja
Ja
Ja
3917
Kornelis Reins Reinsma Amsterdam (Nhl) Schraard (Won)


Nee
Nee
Ja
1486
Kornelis Rintjes Arum (Won)Ja
Nee
Nee
2752
Kornelis Ruurds Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1447
Kornelis Ruurds de Boer Arum (Won)Ja
Nee
Nee
678
Kornelis Siebes Dijkstra Pingjum (Won) Tzummarum (Bar)


Ja
Nee
Ja
3774
Kornelis Siemens Heeringa Cornwerd (Won) Koehool (Frd) Makkum (Won)

Nee
Nee
Ja
435
Kornelis Sjoerds Arum (Won) Witmarsum (Won)


Ja
Nee
Ja
1538
Kornelis Teekes Burgwerd (Won) Ferwoude (Won)


Ja
Nee
Nee
1718
Kornelis Teekes Bijlsma Parrega (Won)Ja
Nee
Ja
958
Kornelis Teunis Makkum (Won)Ja
Ja
Ja
1240
Kornelis Tjeerds baron van Aylva Hichtum (Won)Ja
Ja
Ja
751
Kornelis Visser, ds Makkum (Won) Pingjum (Won)


Ja
Ja
Ja
550
Kornelis Wiepkes Hichtum (Won) Kubaard (Lit) Schettens (Won) Tjerkwerd (Won)
Ja
Ja
Ja
3533
Kunske Everts Zurich (Won)Nee
Nee
Ja
140
Laas Dirks Allingawier (Won)Ja
Nee
Nee
458
Laas Iepkes van der Zee Tjerkwerd (Won)Ja
Nee
Nee
1651
Laas Jans Arum (Won)Ja
Nee
Nee
256
Laas Pieters Makkum (Won)Ja
Nee
Ja
2753
Lammert Annes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
786
Lammert Arends Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
4043
Lammert Arends Arum (Won)Nee
Nee
Ja
1338
Lammert Jans Haga Idsegahuizum (Won)Ja
Nee
Nee
732
Lammert Pieters Hilarides Pingjum (Won)Ja
Ja
Ja
1925
Lammert Smidt Gaast (Won)Nee
Ja
Ja
870
Leendert Hielkes Kingma Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
709
Leendert Jakobs Popta Pingjum (Won)Ja
Ja
Ja
624
Leffert Siebouts Parrega (Won)Ja
Nee
Nee
1058
Liekeltje Paulus Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
178
Liekeltje Piers Allingawier (Won)Ja
Nee
Nee
2754
Lieuwe Alberts Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3831
Lieuwe Alberts Franeker (Frn) Schettens (Won)


Nee
Nee
Ja
3206
Lieuwe Dirks Wons (Won)Nee
Ja
Ja
3941
Lieuwe Dirks Arum (Won) Harlingen (Har) Schraard (Won)

Nee
Nee
Ja
1228
Lieuwe Dooitses Greonterp (Won)Ja
Nee
Nee
4002
Lieuwe Douwes Achlum (Frd) Arum (Won)


Nee
Nee
Ja
114
Lieuwe Floris Kingma Allingawier (Won)Ja
Nee
Nee
3292
Lieuwe Folkerts Witmarsum (Won)Nee
Ja
Ja
3288
Lieuwe Foppes Witmarsum (Won)Nee
Ja
Ja
3289
Lieuwe Gerrits Arum (Won) Witmarsum (Won)


Nee
Ja
Ja
3290
Lieuwe Haies Witmarsum (Won)Nee
Ja
Ja
3838
Lieuwe Heerkes Almenum (Bar) Schraard (Won)


Nee
Nee
Ja
3291
Lieuwe Heerkes Almenum (Bar) Tjerkwerd (Won) Witmarsum (Won)

Nee
Ja
Ja
247
Lieuwe Hendriks Prigge Pingjum (Won)Ja
Nee
Nee
3347
Lieuwe Iepes Bolsward (Bol) Tjerkwerd (Won)


Nee
Ja
Nee
2304
Lieuwe Ijsbrands Kimswerd (Won)Nee
Ja
Nee
3976
Lieuwe Jans Cornwerd (Won) Harlingen (Har) Koehool (Frd) Makkum (Won) Roptazijl (Bar)
Nee
Nee
Ja
2755
Lieuwe Jans Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1543
Lieuwe Jarichs Gaast (Won)Ja
Nee
Nee
1108
Lieuwe Jentjes Idsegahuizum (Won)Ja
Nee
Nee
512
Lieuwe Johannes Tjerkwerd (Won)Ja
Nee
Ja
2102
Lieuwe Nannes Arum (Won)Nee
Ja
Nee
1203
Lieuwe Pieters Arum (Won) Lollum (Won) Pingjum (Won) Schettens (Won)
Ja
Nee
Ja
2756
Lieuwe Poppes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
715
Lieuwe Rintjes Arum (Won) Engwier (Won) Pingjum (Won)

Ja
Ja
Ja
692
Lieuwe Rintjes Bangma Pingjum (Won)Ja
Nee
Nee
4057
Lieuwe Seekles Arum (Won) Witmarsum (Won)


Nee
Nee
Ja
19
Lieuwe Seerps Allingawier (Won) Makkum (Won)


Ja
Nee
Nee
1474
Lieuwe Siemens Heidema Arum (Won) Hartwerd (Won) Kimswerd (Won) Oldeklooster (Won)
Ja
Nee
Nee
1658
Lieuwe Sjoerds Arum (Won)Ja
Nee
Nee
2757
Lieuwe Sjoerds Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1657
Lieuwe Sjoerds Arum (Won) Minnertsga (Bar)


Ja
Nee
Ja
3665
Lieuwe Wietses Arum (Won) Witmarsum (Won)


Nee
Nee
Ja
3075
Lijsbet Arjens Pingjum (Won)Nee
Ja
Ja
3504
Lijsbet Aukes Witmarsum (Won)Nee
Nee
Ja
2380
Lijsbet Boukes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3220
Lijsbet Douwes Zurich (Won)Nee
Ja
Ja
3522
Lijsbet Jakobs Exmorra (Won)Nee
Nee
Ja
2381
Lijsbet Jans Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3221
Lijsbet Johannes Zurich (Won)Nee
Ja
Ja
3741
Lijsbet Sjoerds Makkum (Won)Nee
Ja
Ja
3244
Lijsbet Tjerks Witmarsum (Won)Nee
Ja
Ja
2382
Lijsbet Watses Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2342
Linse Abels Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
586
Liske Dooitses Cornjum (Lwl) Koudum (Hem) Schraard (Won)

Ja
Nee
Nee
795
Liske Murks Makkum (Won)Ja
Nee
Ja
573
Liske Reins Rinia Schraard (Won) Wons (Won)


Ja
Nee
Ja
4021
Lodewijk Klases Arum (Won) Groningen


Nee
Nee
Ja
1894
Lolke Feikes Greonterp (Won)Ja
Ja
Ja
1307
Lolke Gerbens Hartwerd (Won)Ja
Nee
Nee
1308
Lolke Gerbens Hieslum (Won) Tjerkwerd (Won)


Ja
Ja
Ja
1083
Lolke Greults Longerhouw (Won)Ja
Ja
Ja
49
Lolke Iebes Tjerkwerd (Won)Ja
Nee
Ja
992
Lolke Ienses Monses Makkum (Won)Ja
Nee
Ja
3814
Lolke Jans Schettens (Won)Nee
Nee
Ja
3030
Lolke Jans Schettens (Won)Nee
Ja
Ja
1507
Lolke Klases Okma Ferwoude (Won)Ja
Nee
Ja
2758
Lolke Martens Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2759
Lolke Siebrens Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3463
Lolke Siemens Cornwerd (Won) Tzummarum (Bar)


Nee
Nee
Ja
2185
Lolke Teekes Idsegahuizum (Won)Nee
Ja
Nee
3207
Lolke Vitringa Wons (Won) Workum (Wor)


Nee
Ja
Ja
3873
Lolkke Meinerts Hofstra Lollum (Won) Makkum (Won) Schraard (Won)

Nee
Nee
Ja
2988
Lolle Arends Pingjum (Won)Nee
Ja
Nee
1041
Lolle Dirks Rondaan Makkum (Won)Ja
Ja
Ja
286
Lolle Eelkes Parrega (Won) Tjerkwerd (Won)


Ja
Nee
Ja
2760
Lolle Foekes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2305
Lolle Iebes Kimswerd (Won)Nee
Ja
Nee
121
Lolle Jans Allingawier (Won) Makkum (Won)


Ja
Nee
Ja
3475
Lolle Joostes Burgwerd (Won) Hartwerd (Won) Wommels (Hen)

Nee
Nee
Ja
966
Lolle Siebrens Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
2189
Lolle Tijses Arum (Won)Nee
Ja
Nee
726
Lolle Wierds Wiarda Pingjum (Won)Ja
Nee
Nee
369
Lourens Gerbens Arum (Won) Witmarsum (Won)


Ja
Nee
Ja
3989
Louw Dirks Tjerkwerd (Won)Nee
Nee
Ja
2761
Louw Franses Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
852
Louw Hendriks Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
2762
Louw Hendriks Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3684
Louw Hielkes Pingjum (Won)Nee
Nee
Ja
3896
Louw Jans Visser Schraard (Won)Nee
Nee
Ja
3833
Louw Jelles Polsma Schettens (Won) Wommels (Hen)


Nee
Nee
Ja
539
Louw Murks Makkum (Won) Zurich (Won)


Ja
Ja
Ja
2763
Louw Paulus Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1339
Louw Siebrens Bakker Burgwerd (Won)Ja
Nee
Nee
74
Louw Siemens Allingawier (Won)Ja
Nee
Nee
3477
Lucas Harmens Burgwerd (Won)Nee
Nee
Ja
804
Lucas Ijsbrands Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
1504
Lucas Pieters Cornwerd (Won) Engwier (Won) Wons (Won)

Ja
Nee
Ja
783
Luitjen Gijsberts Makkum (Won)Ja
Ja
Ja
1121
Luitjen Jans Kimswerd (Won)Ja
Ja
Ja
3135
Luitjen Pieters Pingjum (Won)Nee
Ja
Ja
3293
Luitjen Siebrens Witmarsum (Won)Nee
Ja
Ja
131
Luitjen Wilkes Allingawier (Won) Longerhouw (Won) Tjerkwerd (Won)

Ja
Ja
Ja
2383
Lutske Klases Makkum (Won)Nee
Ja
Nee