Algemeen Register op Voornaam

Ja

 
persoonsnummer
voornaam en patroniem woonplaats woonplaats woonplaats woonplaats woonplaats
in pers kohieren
in quotisatie 1749

in speciekohieren

bewonerslijst

1873
Jaike Iedes Arum (Won)Ja
Nee
Ja
1029
Jaike Jelles Makkum (Won)Ja
Ja
Ja
2376
Jaike Meeuwis Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2377
Jaike Wiebes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
48
Jakle Djurres Reitsma Schraard (Won) Tjerkwerd (Won) Witmarsum (Won) Wons (Won)
Ja
Ja
Ja
1710
Jakle Feddes Idsegahuizum (Won)Ja
Nee
Nee
3178
Jakle Klases Holland Schraard (Won) Wons (Won)

Nee
Ja
Ja
2142
Jakle Rintjes Greonterp (Won)Nee
Ja
Nee
2613
Jakle Wiebes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1051
Jakob Alta Makkum (Won)Ja
Nee
Ja
2614
Jakob Andries Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3799
Jakob Arends Schettens (Won)Nee
Nee
Ja
329
Jakob Ates Ugoklooster (Won)Ja
Nee
Ja
3863
Jakob Ates Schraard (Won)Nee
Nee
Ja
4052
Jakob Atses Arum (Won)Nee
Nee
Ja
4055
Jakob Bartelds Fijnja Arum (Won)Nee
Nee
Ja
1409
Jakob Baukes Cornwerd (Won)Ja
Nee
Nee
2615
Jakob Broers Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
29
Jakob Broers Wons (Won)Ja
Nee
Ja
2237
Jakob Dirks Kimswerd (Won)Ja
Nee
Nee
1262
Jakob Dirks Bolsward (Bol) Hichtum (Won) Wommels (Hen)

Ja
Nee
Ja
88
Jakob Djurres Reitsma Allingawier (Won) Exmorra (Won)


Ja
Nee
Ja
2616
Jakob Douwes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3200
Jakob Douwes Wons (Won)Nee
Ja
Nee
3407
Jakob Douwes Idsegahuizum (Won)Nee
Nee
Ja
1489
Jakob Douwes Tichelaar Arum (Won) Franeker (Frn)


Ja
Nee
Ja
1112
Jakob Dronrijp Kimswerd (Won) Lemmer (Lem)


Ja
Nee
Ja
3001
Jakob Ecoma Tjerkwerd (Won)Nee
Nee
Nee
3529
Jakob Eesges Kimswerd (Won) Tzum (Frd) Winsum (Baa)

Nee
Ja
Nee
2617
Jakob Elings Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
572
Jakob Feikes Schraard (Won)Ja
Ja
Ja
571
Jakob Feikes Achlum (Frd) Schettens (Won) Wijnaldum (Bar)

Ja
Nee
Nee
2228
Jakob Fongers Makkum (Won)Ja
Ja
Nee
3047
Jakob Franses Parrega (Won)Nee
Ja
Ja
1986
Jakob Gerbens Arum (Won) Makkum (Won)


Nee
Ja
Ja
4099
Jakob Gerkes Parrega (Won)Nee
Nee
Ja
651
Jakob Gerlofs Terpstra Wons (Won)Ja
Nee
Nee
1992
Jakob Gerrits Arum (Won)Nee
Ja
Ja
1839
Jakob Gerrits Arum (Won)Ja
Ja
Ja
810
Jakob Gerrits Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
3779
Jakob Gerrits Longerhouw (Won) Parrega (Won)


Nee
Nee
Ja
2618
Jakob Gosses Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1923
Jakob Groenewoud Cornwerd (Won)Nee
Ja
Ja
1463
Jakob Haies Arum (Won)Ja
Nee
Nee
674
Jakob Harings Pingjum (Won)Ja
Nee
Nee
4062
Jakob Harkes Arum (Won)Nee
Nee
Ja
1261
Jakob Harmens Hichtum (Won)Ja
Nee
Nee
3556
Jakob Hendriks Arum (Won)Nee
Nee
Ja
3750
Jakob Hendriks van de Burg Leeuwarden (Lwd) Makkum (Won)


Nee
Nee
Ja
2619
Jakob Hessels Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3822
Jakob Hiddes de Vries Schettens (Won)Nee
Nee
Ja
3685
Jakob Hillebrands Makkum (Won) Pingjum (Won)


Nee
Nee
Ja
2620
Jakob Hilles Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1134
Jakob Hommes Kimswerd (Won)Ja
Ja
Ja
1337
Jakob Iekes Herbajum (Frd) Idsegahuizum (Won) Wons (Won)

Ja
Ja
Ja
31
Jakob Iemkes Tjerkwerd (Won) Wons (Won) Workum (Wor)

Ja
Nee
Ja
1647
Jakob Ientes Arum (Won)Ja
Nee
Ja
670
Jakob Ijsbrands Pingjum (Won)Ja
Ja
Ja
4151
Jakob Jakobs Witmarsum (Won)Nee
Nee
Ja
3266
Jakob Jakobs Witmarsum (Won)Nee
Ja
Ja
644
Jakob Jakobs Popta Pingjum (Won)Ja
Nee
Nee
2621
Jakob Jans Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
805
Jakob Jans Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
3027
Jakob Jans Schettens (Won)Nee
Ja
Ja
3267
Jakob Jans Witmarsum (Won)Nee
Ja
Ja
1738
Jakob Jans Faber Dedgum (Won) Hieslum (Won)


Ja
Nee
Ja
2055
Jakob Jelles Idsegahuizum (Won)Nee
Ja
Nee
1641
Jakob Johannes Holder Arum (Won)Ja
Ja
Ja
2072
Jakob Jorrits Burgwerd (Won)Nee
Ja
Nee
2622
Jakob Klases Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3889
Jakob Klases Schraard (Won) Wons (Won)


Nee
Nee
Ja
2080
Jakob Klases Burgwerd (Won)Nee
Ja
Nee
2257
Jakob Klases Lollum (Won)Nee
Ja
Nee
2990
Jakob Lammerts Pingjum (Won)Nee
Ja
Nee
707
Jakob Leenderts Popta Pingjum (Won)Ja
Nee
Nee
3874
Jakob Lens Schraard (Won)Nee
Nee
Ja
3268
Jakob Lieuwes Arum (Won) Bolsward (Bol) Burgwerd (Won) Witmarsum (Won)
Nee
Ja
Ja
1155
Jakob Lieuwes Kimswerd (Won)Ja
Nee
Nee
12
Jakob Lolles Bolsward (Bol) Idsegahuizum (Won)


Ja
Nee
Nee
175
Jakob Martens Allingawier (Won)Ja
Nee
Nee
3008
Jakob Martens Steenwijk Longerhouw (Won)Nee
Nee
Nee
686
Jakob Minks Doyema Pingjum (Won) Wons (Won)


Ja
Ja
Ja
449
Jakob Obbes Pingjum (Won) Witmarsum (Won)


Ja
Nee
Ja
2623
Jakob Oenes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1286
Jakob Oenes Hartwerd (Won) Oosterend (Hen) Witmarsum (Won)

Ja
Ja
Ja
1358
Jakob Oepkes Bonnema Burgwerd (Won) Kimswerd (Won)


Ja
Nee
Ja
296
Jakob Olferts Makkum (Won)Ja
Ja
Ja
999
Jakob Piebes Makkum (Won)Ja
Nee
Ja
2625
Jakob Piers Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1577
Jakob Piers van der Zee Gaast (Won)Ja
Nee
Ja
1619
Jakob Pieters Arum (Won) Pingjum (Won)


Ja
Ja
Ja
1212
Jakob Pieters Greonterp (Won)Ja
Nee
Nee
1214
Jakob Pieters Witmarsum (Won) Wons (Won)


Ja
Ja
Ja
2626
Jakob Pieters Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3269
Jakob Pieters Witmarsum (Won)Nee
Ja
Ja
2125
Jakob Pieters Burgwerd (Won)Nee
Ja
Nee
83
Jakob Pieters Allingawier (Won)Ja
Nee
Ja
1213
Jakob Pieters Hibma Harlingen (Har) Kimswerd (Won)


Ja
Ja
Ja
711
Jakob Popta Pingjum (Won)Ja
Ja
Ja
2139
Jakob Rienks Greonterp (Won)Nee
Ja
Nee
864
Jakob Ros Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
3963
Jakob Seerps Haitsma Allingawier (Won) Almenum (Bar) Bolsward (Bol) Schraard (Won)
Nee
Nee
Ja
1296
Jakob Siebes Hartwerd (Won) Hidaard (Hen)


Ja
Nee
Ja
4071
Jakob Siebouts Piaam (Won)Nee
Nee
Ja
2627
Jakob Siebrens Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1164
Jakob Siemens Kimswerd (Won)Ja
Nee
Nee
3481
Jakob Tania Gaast (Won) Harlingen (Har)


Nee
Nee
Ja
1784
Jakob Teekeles Burgwerd (Won)Ja
Nee
Ja
1439
Jakob Teekes Arum (Won)Ja
Nee
Nee
2629
Jakob Teekes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2628
Jakob Thomas Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
116
Jakob Tietes Bruinsma Allingawier (Won)Ja
Nee
Nee
910
Jakob Wiebes Makkum (Won)Ja
Ja
Ja
4003
Jakob Wiebes Hanekuik Arum (Won) Harlingen (Har)


Nee
Nee
Ja
1096
Jakob Wiebrens Dijkstra Lollum (Won) Kubaard (Lit)


Ja
Ja
Ja
3009
Jakob Wiebrens Sloterdijk Arum (Won)Nee
Nee
Nee
1367
Jan Abrahams Burgwerd (Won) Itens (Hen)


Ja
Nee
Ja
2987
Jan Ages Pingjum (Won)Nee
Ja
Nee
429
Jan Alberts Witmarsum (Won)Ja
Nee
Ja
1796
Jan Allerts Teernstra Burgwerd (Won) Tjerkwerd (Won)


Ja
Nee
Ja
2630
Jan Altena Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1667
Jan Andries Tjerkwerd (Won)Ja
Ja
Ja
3729
Jan Andries Makkum (Won)Nee
Nee
Ja
3740
Jan Andries Makkum (Won)Nee
Nee
Ja
1666
Jan Andries Westra Arum (Won)Ja
Nee
Nee
4080
Jan Annes Burgwerd (Won)Nee
Nee
Ja
3734
Jan Antonius Makkum (Won)Nee
Nee
Ja
3500
Jan Arends Anema Arum (Won)Nee
Nee
Ja
1390
Jan Arends Schuringa Burgwerd (Won)Ja
Nee
Nee
1944
Jan Aukes Burgwerd (Won)Nee
Ja
Ja
3503
Jan Aukes Dik Arum (Won) Harlingen (Har)


Nee
Nee
Ja
370
Jan Bakker, ds Witmarsum (Won)Ja
Nee
Nee
1348
Jan Baukes Ettema Burgwerd (Won) Hichtum (Won) Pingjum (Won)

Ja
Ja
Ja
700
Jan Bouwes Pingjum (Won)Ja
Nee
Nee
1487
Jan Bouwes Arum (Won) Dantumadeel Kimswerd (Won)

Ja
Ja
Ja
3028
Jan Broers Schettens (Won)Nee
Ja
Ja
1954
Jan Broers Arum (Won)Nee
Ja
Ja
3763
Jan Croes Makkum (Won) Workum (Wor)


Nee
Nee
Ja
3482
Jan Dermond Gaast (Won) Workum (Wor)


Nee
Nee
Ja
2631
Jan Dirks Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
71
Jan Dirks Arum (Won)Ja
Ja
Ja
3119
Jan Dirks Pingjum (Won)Nee
Ja
Ja
1885
Jan Dirks Burgwerd (Won)Ja
Nee
Nee
1884
Jan Dirks Sjaarda Arum (Won) Dedgum (Won)


Ja
Nee
Nee
791
Jan Dirks van Dalsum Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
1183
Jan Doedes Romkema Lollum (Won)Ja
Nee
Ja
1828
Jan Dooitses Arum (Won) Kimswerd (Won)


Ja
Ja
Ja
3788
Jan Douwes Schettens (Won)Nee
Nee
Ja
1711
Jan Douwes Burgwerd (Won) Idsegahuizum (Won)


Nee
Nee
Nee
467
Jan Douwes Schettens (Won) Tjerkwerd (Won)


Ja
Nee
Ja
3787
Jan Douwes Schettens (Won)Nee
Nee
Ja
914
Jan Eelkes Makkum (Won)Ja
Ja
Ja
613
Jan Engels de Vries Zurich (Won)Ja
Nee
Nee
462
Jan Everts Tjerkwerd (Won)Ja
Nee
Nee
398
Jan Everts Faber Witmarsum (Won)Ja
Nee
Ja
4133
Jan Everts Rosinga Bolsward (Bol) Witmarsum (Won)


Nee
Nee
Ja
1119
Jan Feddes Kimswerd (Won)Ja
Nee
Nee
3270
Jan Feikes Witmarsum (Won)Nee
Ja
Ja
3656
Jan Fokkes Kimswerd (Won) Sexbierum (Bar)


Nee
Nee
Ja
1523
Jan Fokkes Ferwoude (Won)Ja
Ja
Ja
2632
Jan Fongers Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3458
Jan Franses Arum (Won) Zweins (Frd)


Nee
Nee
Ja
905
Jan Franses Makkum (Won)Ja
Ja
Ja
775
Jan Geerts Makkum (Won)Ja
Ja
Ja
2633
Jan Gerbens Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3626
Jan Gerrits Ferwoude (Won) Idsegahuizum (Won)


Nee
Nee
Ja
1993
Jan Gerrits Arum (Won)Nee
Ja
Ja
4039
Jan Gerrits Arum (Won) Bolsward (Bol) Witmarsum (Won)

Nee
Nee
Ja
78
Jan Haies Allingawier (Won) Wons (Won)


Ja
Ja
Ja
883
Jan Hanses Makkum (Won)Ja
Ja
Ja
2634
Jan Hanses Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3682
Jan Harmens Pingjum (Won) Oosterlittens (Baa)


Nee
Nee
Ja
2002
Jan Harmens Burgwerd (Won)Nee
Ja
Nee
3554
Jan Harmens Arum (Won) Woudsend (Wym)


Nee
Nee
Ja
4013
Jan Harmens Arum (Won)Nee
Nee
Ja
3627
Jan Harmens Ferwoude (Won) Workum (Wor)


Nee
Nee
Ja
1186
Jan Hendriks Lollum (Won) Tzum (Frd)


Ja
Ja
Ja
2006
Jan Hendriks Arum (Won)Nee
Ja
Nee
1618
Jan Hendriks Blanksma Arum (Won)Ja
Nee
Ja
3179
Jan Hessels Schraard (Won)Nee
Ja
Ja
2635
Jan Hessels Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
871
Jan Hielkes Kingma Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
1150
Jan Hinnes Harlingen (Har) Kimswerd (Won) Lollum (Won)

Ja
Ja
Ja
4014
Jan Hoites Arum (Won)Nee
Nee
Ja
3764
Jan Holwerd Makkum (Won)Nee
Nee
Ja
2293
Jan Houkes Kimswerd (Won)Nee
Ja
Nee
1924
Jan Houthuis Gaast (Won)Nee
Ja
Ja
2012
Jan Idses Cornwerd (Won)Nee
Ja
Nee
1560
Jan Iebes Gaast (Won)Ja
Ja
Ja
1025
Jan Iemes Tichelaar Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
32
Jan Iemkes Makkum (Won) Wons (Won)


Ja
Nee
Ja
2636
Jan Iepes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
4085
Jan Iepkes Parrega (Won) Workum (Wor)


Nee
Nee
Ja
475
Jan Ijsbrands van Gosliga Tjerkwerd (Won)Ja
Nee
Ja
2637
Jan Jakobs Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2294
Jan Jakobs Kimswerd (Won)Nee
Ja
Nee
3664
Jan Jakobs Arum (Won) Wommels (Hen)


Nee
Nee
Ja
3892
Jan Jakobs Jongsma Witmarsum (Won)Nee
Nee
Ja
2638
Jan Jans Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2295
Jan Jans Kimswerd (Won)Nee
Ja
Nee
1370
Jan Jans Kimswerd (Won)Ja
Nee
Nee
1871
Jan Jans Arum (Won) Franeker (Frn) Harlingen (Har) Hichtum (Won)
Ja
Nee
Ja
2042
Jan Jans de jonge Idsegahuizum (Won)Nee
Ja
Nee
2041
Jan Jans de oude Idsegahuizum (Won)Nee
Ja
Nee
1668
Jan Jans Huizinga Arum (Won) Makkum (Won)


Ja
Nee
Ja
1368
Jan Jans Ketelaar Bolsward (Bol) Burgwerd (Won) Tjerkwerd (Won)

Ja
Nee
Ja
1369
Jan Jans Pippelaar Makkum (Won)Ja
Ja
Ja
1561
Jan Jarichs Gaast (Won)Ja
Ja
Ja
3640
Jan Jelles Almenum (Bar) Kimswerd (Won)


Nee
Nee
Ja
2639
Jan Jeltes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2991
Jan Jillerts Pingjum (Won)Nee
Ja
Nee
2640
Jan Jilles Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2996
Jan Johannes Witmarsum (Won)Nee
Ja
Nee
2641
Jan Johannes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2068
Jan Johannes Idsegahuizum (Won)Nee
Ja
Nee
3149
Jan Johannes Allingawier (Won)Nee
Nee
Ja
3598
Jan Johannes Gaast (Won) Workum (Wor)


Nee
Nee
Ja
993
Jan Joostes Engwier (Won) Gaast (Won) Makkum (Won)

Ja
Nee
Ja
213
Jan Joostes Jaringa Kimswerd (Won)Ja
Nee
Nee
1139
Jan Klases Kimswerd (Won)Ja
Nee
Nee
1778
Jan Klases Burgwerd (Won)Ja
Nee
Nee
2643
Jan Klases Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3992
Jan Klases Tjerkwerd (Won) Oudega (Wym)


Nee
Nee
Ja
2081
Jan Klases Allingawier (Won)Nee
Ja
Nee
2033
Jan Klases Witmarsum (Won)Nee
Nee
Ja
4149
Jan Klases Witmarsum (Won)Nee
Ja
Ja
2642
Jan Klases Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
406
Jan Klases Witmarsum (Won)Ja
Nee
Ja
2644
Jan Klases Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
799
Jan Klases Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
575
Jan Klases Schraard (Won)Ja
Ja
Ja
974
Jan Klases Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
1746
Jan Klases Buwalda Burgwerd (Won)Ja
Nee
Ja
1061
Jan Klases Greefkes Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
3794
Jan Klases Volbeda Schettens (Won) Witmarsum (Won)


Nee
Nee
Ja
802
Jan Kornelis Bakker Makkum (Won)Ja
Ja
Nee
3016
Jan Kornelis Dam Bolsward (Bol)Nee
Nee
Nee
433
Jan Kornelis de Boer Witmarsum (Won)Ja
Nee
Ja
3483
Jan Lambertus Haga Idsegahuizum (Won) Makkum (Won)


Nee
Nee
Ja
3662
Jan Lammerts Arum (Won) Harlingen (Har)


Nee
Nee
Ja
1468
Jan Lases Achlum (Frd) Arum (Won) Lollum (Won)

Ja
Nee
Ja
1866
Jan Lieuwes Achlum (Frd) Arum (Won)


Ja
Nee
Ja
2645
Jan Lieuwes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3029
Jan Lolkes Schettens (Won)Nee
Ja
Ja
3476
Jan Lolles Steensma Burgwerd (Won)Nee
Nee
Ja
2646
Jan Louwes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2982
Jan Louws Schraard (Won)Nee
Ja
Nee
2296
Jan Louws Kimswerd (Won)Nee
Ja
Nee
2647
Jan Lubberts Makkum (Won)Nee
Nee
Nee
2297
Jan Ludsers Kimswerd (Won)Nee
Ja
Nee
675
Jan Luitjens Pietersbierum (Bar) Pingjum (Won)


Ja
Nee
Ja
252
Jan Martens Makkum (Won)Ja
Ja
Ja
890
Jan Martens Makkum (Won)Ja
Ja
Ja
807
Jan Meeuwis Makkum (Won)Ja
Ja
Ja
806
Jan Meeuwis Westra Makkum (Won) Piaam (Won)


Ja
Nee
Nee
2648
Jan Meinderts Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1230
Jan Meinerts Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
1229
Jan Meinerts Greonterp (Won)Ja
Nee
Nee
2649
Jan Melis Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2650
Jan Michiels Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1825
Jan Murks Arum (Won) Wijnaldum (Bar)


Ja
Ja
Ja
3120
Jan Murks Pingjum (Won)Nee
Ja
Ja
129
Jan Obbes Allingawier (Won)Ja
Nee
Nee
703
Jan Oedses Bangma Pingjum (Won)Ja
Ja
Ja
960
Jan Paulus Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
1744
Jan Paulus Burgwerd (Won)Ja
Nee
Nee
3341
Jan Piekes Tjerkwerd (Won)Nee
Ja
Ja
897
Jan Piers Makkum (Won)Ja
Ja
Nee
1845
Jan Piers Arum (Won)Ja
Ja
Ja
230
Jan Pieters Arum (Won)Ja
Ja
Ja
3705
Jan Pieters Pingjum (Won)Nee
Nee
Ja
3704
Jan Pieters Pingjum (Won)Nee
Nee
Ja
1889
Jan Pieters Arum (Won) Pingjum (Won)


Ja
Ja
Ja
1823
Jan Pieters Lollum (Won)Ja
Nee
Nee
1822
Jan Pieters Idsegahuizum (Won)Ja
Nee
Nee
1818
Jan Pieters Piaam (Won) Witmarsum (Won)


Ja
Ja
Ja
1819
Jan Pieters Porte Schraard (Won)Ja
Nee
Ja
72
Jan Pieters Velsen Allingawier (Won)Ja
Nee
Ja
3121
Jan Poppes Pingjum (Won)Nee
Ja
Ja
2651
Jan Reimers Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2298
Jan Reiners Kimswerd (Won)Nee
Ja
Nee
2652
Jan Reiners Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
364
Jan Reiners Cornjum (Lwl) Wons (Won)


Ja
Nee
Ja
641
Jan Reiners Postma Pingjum (Won)Ja
Nee
Nee
1700
Jan Reiners Wassenaar, ds Exmorra (Won)Ja
Nee
Nee
2137
Jan Reins Exmorra (Won)Nee
Ja
Ja
1575
Jan Reins Allingawier (Won) Gaast (Won)


Ja
Nee
Ja
2653
Jan Rienks Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3701
Jan Rienks Pingjum (Won)Nee
Nee
Ja
3271
Jan Rinses Witmarsum (Won)Nee
Ja
Ja
2654
Jan Rintjes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2655
Jan Ripperts Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
798
Jan Rissouw Makkum (Won)Ja
Nee
Ja
4048
Jan Robijns Arum (Won)Nee
Nee
Ja
2656
Jan Robijns Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3580
Jan Romkes Arum (Won) Tzummarum (Bar)


Nee
Nee
Ja
3618
Jan Romkes Hieslum (Won) Nijhuizum (Wym)


Nee
Nee
Ja
911
Jan Rommerts Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
2657
Jan Ruurds Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3960
Jan Ruurds Haarlem Schraard (Won)


Nee
Nee
Ja
2258
Jan Ruurds Lollum (Won)Nee
Ja
Nee
1620
Jan Sakes Arum (Won) Lollum (Won)


Ja
Nee
Ja
1341
Jan Scheltes Takema Burgwerd (Won)Ja
Nee
Ja
2658
Jan Siebes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
221
Jan Siebes Dedgum (Won)Ja
Nee
Nee
2327
Jan Siebrens Kimswerd (Won)Nee
Ja
Nee
343
Jan Siebrens Schraard (Won) Witmarsum (Won)


Ja
Nee
Ja
1573
Jan Siebrens Ferwoude (Won) Gaast (Won)


Ja
Ja
Ja
3937
Jan Siebrens Schraard (Won) Wons (Won)


Nee
Nee
Ja
1785
Jan Siebrens Burgwerd (Won)Ja
Ja
Nee
3228
Jan Siebrens Zurich (Won)Nee
Ja
Ja
3122
Jan Siemens Franeker (Frn) Pingjum (Won)


Nee
Ja
Ja
3048
Jan Siemens Parrega (Won)Nee
Ja
Ja
1498
Jan Siemens Arum (Won)Ja
Nee
Nee
1500
Jan Siemens Posthumus Schraard (Won)Ja
Ja
Ja
1499
Jan Siemens Symonsma Tjerkwerd (Won)Ja
Nee
Ja
3272
Jan Sietses Witmarsum (Won)Nee
Ja
Ja
1200
Jan Sietses Lollum (Won)Ja
Nee
Nee
3614
Jan Sietses Hichtum (Won) Lollum (Won)


Nee
Nee
Ja
1442
Jan Sietses Arum (Won)Ja
Nee
Nee
1621
Jan Sikkes Bangma Arum (Won) Wons (Won)


Ja
Nee
Nee
1079
Jan Sikkes Brouwer Longerhouw (Won) Wons (Won)


Ja
Ja
Ja
1062
Jan Sipkes Monsma Makkum (Won)Ja
Ja
Ja
1048
Jan Sipkes Tichelaar Makkum (Won)Ja
Nee
Ja
1428
Jan Sjoerds Allingawier (Won)Ja
Nee
Nee
2659
Jan Sjoerds Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2660
Jan Sjoerds Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1427
Jan Sjoerds Bolsward (Bol) Schraard (Won)


Ja
Nee
Ja
2180
Jan Sjoerds Ferwoude (Won)Nee
Ja
Nee
2661
Jan Stases Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1659
Jan Teekes Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
928
Jan Teunis Amelander Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
391
Jan Thomas Schuurmans Witmarsum (Won) Wons (Won)


Ja
Nee
Nee
983
Jan Tijses Makkum (Won)Ja
Nee
Nee
3049
Jan Tjalkes Parrega (Won)Nee
Ja
Ja
1602
Jan Tjallings Herema Arum (Won)Ja
Nee
Nee
2663
Jan Tjeerds Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2662
Jan Tjeerds Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3781
Jan Tjeerds Hofstra Longerhouw (Won)Nee
Nee
Ja
238
Jan Tjerks Tjerkwerd (Won)Ja
Nee
Nee
3508
Jan Tjerks Witmarsum (Won)Nee
Nee
Ja
814
Jan Tjerks Makkum (Won) Schraard (Won)


Ja
Nee
Ja
2201
Jan Tjerks Ferwoude (Won)Nee
Ja
Nee
2664
Jan Wiebes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1695
Jan Wiebes Miedstra Exmorra (Won)Ja
Nee
Nee
3609
Jan Willems Greonterp (Won) Makkum (Won)


Nee
Nee
Ja
1000
Jan Willems Bolsward (Bol) Makkum (Won)


Ja
Ja
Ja
2683
Janke Jans Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2684
Janke Jelles Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2685
Janke Minnes Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
3938
Janke Siebrens Schraard (Won)Nee
Nee
Ja
2682
Janneke Bastiaans Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1175
Jantje Freerks Winsemius Kimswerd (Won)Ja
Nee
Nee
3275
Jantje Jakobs Witmarsum (Won)Nee
Ja
Ja
959
Jantje Jarichs Makkum (Won)Ja
Nee
Ja
3978
Jantje Johannes Dedgum (Won)Nee
Nee
Ja
1597
Jantje Joukes Hoitinga Arum (Won)Ja
Nee
Nee
1901
Jantje Offes Wietsma Kimswerd (Won)Ja
Ja
Ja
3276
Jantje Pieters Witmarsum (Won)Nee
Ja
Ja
2170
Jantje Sietses Arum (Won)Nee
Ja
Nee
2175
Jantje Sipkes Arum (Won)Nee
Ja
Nee
653
Jantje Tiemens Pingjum (Won)Ja
Nee
Nee
2188
Jantje Tijses Arum (Won)Nee
Ja
Nee
2666
Jarich Dirks Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
4107
Jarich Franses Makkum (Won)Nee
Nee
Ja
1093
Jarich Gerbens Burgwerd (Won) Lollum (Won) Wommels (Hen) Tzum (Frd)
Ja
Nee
Ja
3059
Jarich Gerrits Pingjum (Won)Ja
Nee
Nee
2665
Jarich Heerig Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
1768
Jarich Heins Cornwerd (Won) Harlingen (Har) Makkum (Won) Wons (Won)
Ja
Ja
Ja
3273
Jarich Hettes Witmarsum (Won)Nee
Ja
Ja
77
Jarich Hielkes Allingawier (Won)Ja
Nee
Nee
3628
Jarich Jelmers Ferwoude (Won)Nee
Nee
Ja
1090
Jarich Lolkes Lollum (Won)Ja
Nee
Nee
1663
Jarich Pieters Bruinsma Arum (Won) Bolsward (Bol) Schettens (Won)

Ja
Nee
Ja
1772
Jarich Sierks Sierkstra Cornwerd (Won) Pingjum (Won) Wons (Won)

Ja
Nee
Ja
279
Jarich Tjeerds Arum (Won) Peins (Frd)


Ja
Ja
Ja
3587
Jarich Wiebes Arum (Won)Nee
Nee
Ja
2667
Jasper Atses Makkum (Won)Nee
Ja
Nee
2668
Jasper Jans Makkum (Won)Nee
Ja
Nee