predikanten van Wons en Engwier

predikant

van

tot

 

 

 

31 Maart 1580 

 

Op 31 Maart 1580 hebben de Friesche Staten het “Mis ” lezen verboden

Rudolf Uiterwijk

1592

1594

 

In 1592 is Rudolf Uiterwijk hier predikant. Hij moet in 1594 zijnen dienst hier verlaten, omdat er toen moeilijkheden met hem waren. Hij schijnt tot omstreeks 1600 buiten bediening geweest te zijn. Toen hij zich opnieuw voor bediening indrong, hij heeft zich in de provincie Utrecht opgehouden, wellicht te Kooten.

Cellius Schotanus

1595

1599

 

In 1595 Cellius Schotanus, beroepen van Schelluinen, (hij is Med Dr Priester en predikant). Verroepen naar Goutum in 1599.

Rudolf Uiterwijk

1600

1602

 

In 1600 heeft Rudolf Uiterwijk, bovengenoemd, eigendunklijk den dienst zich hier aangematigd, en is eenigen tijd geduld.
Op de Synode in 1601 wordt echter besloten, dat hij geen dienst meer in deze provincie zou doen, maar dat hij de gage van zijn tegenwoordige plaats ten allerlangste zou genieten tot mei daaropvolgende. Den 18 augustus 1801 teekende  hij in de Classis eene acte, waarin hij beloofde om - naar het advies van de Synode laatst gehouden - voor mei toekomende 1602, uit Friesland te zullen vertrekken, in deze provincie geenen dienst meer te zullen doen, en geener wijdere bezwaren der Classis te zullen aandoen.
Ditzelfde beloofde hij wederom, bij acte van den 26 april 1602, en de Classis Bolsward is door de Synode gelast er voor te zorgen , dat hij volgens zijn belofte ten spoedigst vertrok, waar aan hij dan ook voldaan heeft.
Den 28 juli 1602 is hij te Koekange  en hij treedt datzelfde jaar nog weder in dienst te Staphorst, waar hij emeritus wordt in 1617 en overlijdt in 1622.

Cornelius Florus

1603

1610

 

In 1603 Cornelius Florus, beroepen van Idzegahuizen en geapprobeerd en gedemitteerd 5 december te Wons - Engwier, verroepen naar Pingjum c,a  en gedemitteerd den 10 november 1610.

Cellius Schotanus

1611

 

 

In 1611 wordt Cellius Schotanus, die hier vroeger stond, doch sedert 1605 als geneesheer praktiseerde te Bolsward, hier wederom beroepen, doch de goedkeuring wordt ten 1 april bij de Classis niet verleend en, volgens Classis acten van den 15 april, zag hij er zelf van af, doch de Synode resolveerde dat hij, omdat hij den kerkendienst verlaten had, voortaan van dien dienst zich zal onthouden en - binnen 14 dagen na insinuatie - van hier vertrekken. Het schijnt dan dat hij den dienst weer aanvaard heeft.

Nicolaus  Petrus Byrza

1614

1614

 

In 1614 is Nicolaus Petrus Byrza geapprobeerd den 3 januari. Hij is geboren te Franeker. Hij is volgens grafsteen te Wons overleden voor 1615. In 1615 wordt besloten dat deze plaats om de 14 dagen bediend zal worden.

Wilhelmus Schotanus à Hinkema

1615

1621

 

In 1615 is Wilhelmus Schotanus à Hinkema(Rinkema) geapprobeerd 27 november. Verroepen naar Sexbierum en gedemitteerd 11 juni 1621.

Renicus Franciscus Wijngaart

1621

1633

 

In 1621 is Renicus(Rienck) Franciscus Wijngaart geapprobeerd 3 september te Wons - Engwier. Hij is vertrokken 13 october 1633.

Franciscus Boote

1635

1640

 

In 1635 is Franciscus Boote als kandidaat bevestigd 15 februari; overleden  te Wons in 1640.

Nicolaus Jeltema

1641

1673

 

In 1641 doet Nicolaus Jeltema, beroepen van Aalsum, intreerede 14 februari;, overleden te Wons in 1673.

Sjouke Balk

1674

1680

 

In 1674 is Sjouke Balk als kandidaat bevestigd 8 juni; overleden te Wons in 1680.

Theodorus Grotius

1681

1685

 

In 1681 is Theodorus Grotius als kandidaat bevestigd den 7 januari. Hij is geboren te Winsum. Verroepen naar Oost-Indië den 21 januari 1684, doch voor zijn vertrek ook  verroepen naar Roordahuizum in 1685. Hij neemt de laatste beroeping aan.

Wibo Sidonides

1686

1695

 

In 1686 is Wibo Sidonides als kandidaat bevestigd den 25 april te Wons – Engwier. Hij is geboren te Franeker. Verroepen naar Burgwerd c.a , neemt  hij afscheid in 1695 .

Dyonisius Domna

1695

1702

 

In 1695 is Dyonisius Domna als kandidaat geapprobeerd 2 januari. Hij is geboren te Leeuwarden. Verroepen naar Jorwerd en gedemitteerd den 24 april 1702.

Johannes Sadelaar

1702

1705

 

In 1702 is Johannes Sadelaar als kandidaat bevestigd. Hij is geboren te Bolsward. Verroepen naar Exmorra, geapprobeerd en gedemitteerd 20 april 1705.

Johannes Noordbeek

1705

1709

 

In 1705 is Johannes Noordbeek als kandidaat geapprobeerd 1 october te Wons - Engwier. Geboren te Tjalbert, verroepen naar St Jacobi Parochie en gedemitteerd den 15 october 1709.

Wibrandus Sloterdijck

1710

1716

001900

In 1710 is Wibrandus Sloterdijck als kandidaat bevestigd 9 juni te Wons - Engwier. Verroepen naar Kimswerd en gedemitteerd  5 october 1716.

Johannes Vitringa

1716

1719

003011

In 1716 is Johannes Vitringa als kandidaat geapprobeerd den 5 october te Wons - Engwier. Verroepen naar Arum, geapprobeerd en gedemitteerd den 30 mei 1719.

Paulus Franciscus de Pommerols

1720

1730

 

In 1720 is Paulus Franciscus de Pommerols als kandidaat geapprobeerd 1 juni te Wons – Engwier. Hij is geboren te Leeuwarden, verroepen naar Birdaard, neemt hij afscheid 15 october 1730.

Bouritius Heineman

1730

1735

003002

In 1731 is Bouritius Heineman beroepen van Workum en bevestigd 10 december, alwaar  hij kandidaat en Rector is. Verroepen naar Parrega, neemt hij afscheid 11 september 1735.

1735 Petrus de Gavera

1735

1739

003004

In 1735 is Petrus de Gavera als kandidaat bevestigd de 6 november te Wons - Engwier. Verroepen naar Oosterend c.a., neemt hij afscheid 18 october 1739.

Arnoldus Nieuwenhuis

1740

1747

000503

In 1740 is Arnoldus Nieuwenhuis als kandidaat bevestigd den 21 october te Won s - Engwier. Verroepen naar Tjerkwerd- Dedgum, neemt hi jafscheid 10 september 1747.

Geradus van Elselo

1748

1756

000036

In 1748 is Geradus van Elselo als kandidaat bevestigd den 21 april. Hij is in 1756 Emeritus verklaard wegens krankzinnigheid en overleden te Tzum den 10 mei 1794, oud 75 jaar.

Petrus Henricus Noordbeek

1756

1760

001680

In 1756 is Petrus Henricus Noordbeek als kandidaat bevestigd den 18 juli te Wons - Engwier. Verroepen naar Exmorra, neemt hij afscheid 10 augustus 1760.

Regnerus Lantinga

1760

1763

003005

In 1760 is Regnerus Lantinga als kandidaat bevestigd den 21 september te Wons - Engwier. Verroepen naar Wommels, neemt hij afscheid 24 april 1763.

Mollerus Couperus

1763

1768

000616

In 1763 is Mollerus Couperus als kandidaat bevestigd den 17 juli te Wons - Engwier. Verroepen naar Parrega, neemt hij afscheid den 9 october 1768.

Albertus Eggen

1769

1771

000390

In 1769 is Albertus Eggen als kandidaat bevestigd den 30 juli te Wons - Engwier. Verroepen naar Witmarsum, neemt hij afscheid 14 april 1771.

Petrus Agema

1771

1787

000340

In 1771 is Petrus Agema, geboren te Bolsward, beroepen en bevestigd van Bolsward. Hij doet zijn intreerede op 9 juni te Wons – Engwier. Hij is  sinds 1752 Rector der Latijnse School van Bolsward. Emeritus  verklaard op 9 september 1787en overleden te Bolsward 14 april 1789.

Bouwe Ringnalda

1788

1792

 

In 1788 is Bouwe Ringnalda, geboren te Lutkewierum als kandidaat bevestigd den 17 augustus te Wons – Engwier. Verroepen naar Hindeloopen, neemt hij afscheid 18 november 1792.

Rudolphus Nicolai

1793

1797

 

In 1793 is Rudolphus Nicolai als kandidaat bevestigd den 18 augustus te Wons - Engwier. Verroepen naar Lollum, neemt hij afscheid 6 augustus 1797.

Nicolaas Vlieg

1797

1821

 

In 1797 doet Nicolaas Vlieg, beroepen van Veenwouden, zijn intreerede 15 october. Zie over de treurige omstandigheden, waarin hij met zijn talrijke huisgezin (26 september wordt zijn 14e kind geboren) in 1813 verkeerde (W.Eekhof, Friesland in 1813 bijlage C).
Hij is bij Koninklijk besluit van den 30 october 1820 - wegens krankzinnigheid - emeritus verklaard, ingaande den 1 januari 1821, onder de bepaling, dat hij zich bij herstelling weder mogt aanbieden. Hij overlijdt op Zorgvliet onder Wyckel den 3 juli 1829, 59 jaren oud .

Jan Lamberts

1821

1827

 

In 1821 doet Jan Lamberts, beroepen van Meelhuizen, zijn intreerede 30 april te Wons- Engwier. Beroepen naar Zuidhuisterveen, neemt hij afscheid 11 november 1827.

Cornelis Johannes Christiaan Venema

1828

1848

 

In 1828 doet Cornelis Johannes Christiaan Venema, beroepen van Zalk, zijn intrede 3 november te Wons – Engwier; verroepen naar Gaast - Ferwoude  29 october 1848.

B.L.Muller

1849

1851

 

In 1849 B.L.Muller tot 1851.

J.W.Becking

1852

1857

 

In 1852 J.W.Becking tot 1857.

L.D.Westerloo

1858

 

 

In 1858 L.D.Westerloo.