predikanten van Witmarsum

predikant

van

tot

index nr

 

 

31 Maart 1580 

 

Op 31 Maart 1580 hebben de Friesche Staten het “Mis ” lezen verboden.

Johannes Meppel

1586

 

 

In 1586 is Johannes Meppel beroepen van Stavoren naar Witmarsum. Hij is vertrokken naar Bolsward.

Johannes Petri Hichtumanus

1590

 

 

In 1590 is Johannes Petri Hichtumanus lid van de Synode van Harlingen.

Tido Daniels van Dam

1594

1598

 

In 1594 Tido Daniels van Dam. Hij is kandidaat te Midwoud in 1592 en vandaar naar Witmarsum beroepen. Verroepen naar Sexbierum in juni 1598.

Johannes Harmens Clingbijl

1599

1601

 

In 1599 is Johannes Harmens Clingbijl, beroepen van Stavoren, hier in 1599 en dan Deputatus Synodi. Verroepen naar Koudum en daar aangenomen in den Classis 18 augustus 1601.

Sijbrant Bauckes

1601

1620

 

In 1601 is Sijbrant Bauckes op de Classis den 22 augustus 1597 geëxamineerd en toegelaten tot predikant van Ferwerd. Hij wordt vandaar hier (Witmarsum) beroepen, en is in Ferwerd gedemitteerd den 3 november 1601. Hij wordt emeritus te Witmarsum in 1620 en overlijdt hier 22 januari 1621.

Johannes Boetii

1621

1624

 

In 1621 is Johannes Boetii, beroepen van Oldelamer c.a, geapprobeerd 6 augustus te Witmarsum. Hij overlijdt den 20 october 1624 en is hier begraven.

Daniel van Dam

1625

1628

 

In 1625 is Daniel van Dam als kandidaat bevestigd 10 december in zijn geboorte plaats Witmarsum; verroepen naar Nijland in 1628.

Henricus Bote

1629

1639

 

In 1629 is Henricus Bote, beroepen van Beetsterzwaag, geapprobeerd 11 mei te Witmarsum. Hij is overleden den 2 april 1639.

Oltmannes Schroderus

1640

1665

 

In 1640 is Oltmannes Schroderus, beroepen van Warns, geapprobeerd 7 september te Witmarsum. Hij is hier overleden 19 april 1665 .

Petrus Vogelsang

1666

1671

 

In 1666 is Petrus Vogelsang, beroepen van Balk, geapprobeerd 28 mei te Witmarsum. Verroepen naar Dronrijp en gedemitteerd 23 november 1671.

Richeus Radijs

1672

1674

 

In 1672 is Richeus Radijs als kandidaat geapprobeerd den 19 april te Witmarsum. Verroepen naar Burgwerd en gedemitteerd den 3 augustus 1674.

Jacobus Oldenburg

1674

1683

 

In 1674 is Jacobus Oldenburg A.L. Mag. en Philo’s Dr, geboren te Harlingen, als kandidaat geapprobeerd den 16 november te Witmarsum, Verroepen naar Blija, neemt hij afscheid 1 april 1683.

Abraham Acronius

1683

1687

 

In 1683 is Abraham Acronius, beroepen van Buitenpost, geapprobeerd den 2 juli te Witmarsum. Verroepen naar Joure en gedemitteerd den 2 mei 1687.

Bernardus Gelder

1687

1709

 

In 1687 is Bernardus Gelder als kandidaat geapprobeerd den 3 october  te Witmarsum. Hij is overleden den 2 mei 1709, oud 43 jaren.

Livius Piso

1711

1729

 

In 1711 is Livius Piso, geboren te Bolsward , als kandidaat geapprobeerd den 13 april te Witmarsum. Hij is hier emeritus geworden 27 april 1729 en overleden te Stavoren 1730.

Johannes Rudolphi

1730

1755

000426

In 1730 doet Johannes Rudolphi, beroepen van Paessens, zijn intreerede 23 juli te Witmarsum. Hij is overleden den 7 januari 1755, oud 74 jaren, en hier in de kerk begraven.

Hendrik Gerhard Cannegieter

1755

1764

001103

In 1755 doet Hendrik Gerhard Cannegieter, beroepen van Idzegahuizen naar Witmarsum, zijn intreerede 7 december. Verroepen naar Bolsward, neemt hij afscheid 7 october 1764.

Tiberias de Baar

1764

1770

000394

In 1764 is Tiberias de Baar als kandidaat bevestigd 19 october. Hij is bij vonnis van het Hof van Friesland den 22 mei 1770, gecomdemneerd om op rolle van voornoemde Hove te verschijnen, en Justitie vergiffenis te vragen van de door hem gepleegde misdaden, en voor 6 jaren buiten de provincie gebannen, bij poene van arbitraire straf, zou hij binnen dien bepaalde tijd terug komen. De Classis, voornoemde sententie ontvangen hebbende, heeft hem voor altoos gedeporteerd van het werk der bediening en van het gebruik de Heiligen sacramenten geexcommuniceerd.

Albertus van Eggen

1771

1777

000390

In 1771 is Albertus van Eggen beroepen van Wons naar Witmarsum. Verroepen naar Hindeloopen, neemt hij afscheid den 12 october 1777.

Petrus Steenwijk

1778

1780

000376

In 1778 doet Petrus Steenwijk, beroepen van Zuidwolde, zijn intreerede te Witmarsum 2 augustus. Verroepen naar Holwerd, neemt hij afscheid 20 augustus 1780.

Georgius Albertus Abbring 

1780

1782

000373

In 1780 is Georgius Albertus Abbring, geboren te Welsrijp, als kandidaat bevestigd 29 october te Witmarsum. Hij vertrekt naar Damwoude en neemt afscheid 9 juni 1782.

Johannes Willem Adolf Schroder

1782

1785

000371

In 1782 is Johannes Willem Adolf Schroder als kandidaat bevestigd  8 september te Witmarsum. Verroepen naar Kornjum, neemt hij afscheid 8 mei 1785.

Jan Bakker

1785

1792

000370

In 1785 is Jan Bakker geboren te Bolsward als kandidaat bevestigd den 19 juni te Witmarsum. Bij sententie van den 27 october 1792, door het Hof van Friesland geveld, is hij vervallen verklaard van zijne bediening en inhabiel den lande ooit in dien of eenige andere qualiteit weder te kunnen dienen. In de buitengewone Classikale vergadering van den 29 october te Bolsward gehouden, wordt een authentieke copie van deze sententie ter tafel gebragt, en in even gelijken zin geconcludeerd. Dit vonnis wordt in 1795 door de volksrepresentanten en de Classis vernietigd. Hij is toen door openlijke aflezing van de preekstoel in zijnen dienst hersteld. Hij ziet er echter vanaf, draagt dien aan zijn opvolger op en neemt afscheid in april 1795. In 1823 is hij Preaceptor aan de Latijnse school te Amsterdam.

Johannes Cannegieter

1793

1805

 

In 1793 is Johannes Cannegieter, geboren te Bolsward , als kandidaat bevestigd 10 november te Witmarsum. Verroepen naar Langeakkerschans, neemt hij afscheid 13 october 1805.

Wolter Gerard Smidt

1807

1808

 

In 1807 doet Wolter Gerard Smidt, beroepen van Oppenhuizen, zijn intreerede te Witmarsum den 11 juli. Verroepen naar Menaldum, neemt hij afscheid 9 october 1808.

Izaak Cahais

1809

1841

 

In 1809 doet Izaak Cahais , beroepen van Lutkewierum, zijn intreerede den 11 juni te Witmarsum. Hij wordt emeritus te Witmarsum 1 juli 1841 en overlijdt te Arum 28 september 1842, oud 69 jaar.