predikant

van

tot

index nr

 

 

31 Maart 1580 

 

Op 31 Maart 1580 hebben de Friesche Staten het “Mis ” lezen verboden.

Suffridus Pauli Feitkema

1590

1599

 

In 1590 is Suffridus Pauli Feitkema beroepen van Tzummarum. Verroepen naar Arum voor 1599.

Suffridus Suffridi

1599

1602

 

In 1599 Suffridus Suffridi van Huizum. Hij is waarschijnlijk geboren te Huizum en dezelfde persoon die het rekwest om vrijheid van godsdienst heeft ondertekend, dat door de Synode van Harlingen bij  de Hertog Matthias en de Staten Generaal den 21 juli 1578 ingediend. Hij is hier den 3 october 1599 en lid en scriba der Synode die op de Joure is gehouden. Verroepen naar Deinum, is hij gedemitteerd 22 februari 1602.

Geradus Vokking

1602

1604

 

In 1602is  Geradus Vokking, beroepen vanuit Hindeloopen, geapprobeerd en gedemitteerd den  2 november te Makkum. Verroepen naar Koudum wordt hij gedemitteerd 22 februari 1604.

Petrus Hardenberg

1604

1615

 

In 1604 doet Petrus Hardenberg, beroepen vanaf Franeker, zijn intreerede 17 september te Makkum. Verroepen naar Wormer N-H, is hij gedemitteerd 8 maart 1615. Hij is in Wormer overleden in 1616.

Johannes Schroderus

1615

1630

 

In 1615 wordt Johannes Schroderus, op vertooning van acte van examen en vorigen dienst en beroep van elders, op de vergadering te Rolde op den 4 juli 1603 als predikant van Beilen aangenomen, doch hij is  naderhand opnieuw geexamineerd. Hij is verroepen naar Westeremden in 1606. Hij is te Makkum geapprobeerd den 3 juli en overleden in juli 1630.

Vitus Pibonis Enema

1631

1652

 

In 1631 is Vitus Pibonis Enema, beroepen van Longerhou c.a, geapprobeerd en gedemitteerd de 1 augustus. Hij is te Makkum overleden 28 maart 1652.

Dirk Gerrits Brakel

1653

1669

 

In 1653 is Dirk Gerrits Brakel, vroeger te Beers, beroepen van Burg op Texel, geapprobeerd den 26 april te Makkum. Hij is hier overleden den 14 februari 1669, volgens grafsteen in de kerk in 1668, oud 60 jaren. Hij heeft uitgegeven en geschreven :’’t geestelijk leven en dezelf’s trappen’’.

Johannes Ojers

1670

1674

 

In 1670 is Johannes Ojers als kandidaat beroepen en bevestigd den 24 april te Makkum. Verroepen naar Sneek en gedemitteerd den 10 juli 1674.

Theotardus Revius

1674

1682

 

In 1674  is Theotardus Revius Jacobus zn als kandidaat bevestigd 4 oktober te Makkum. Beroepen naar Holwerd en gedemitteerd den 1 mei 1682.

Matthaeus Jorna

1682

1691

 

In 1682 doet Matthaeus Jorna, beroepen van Menaldum, geapprobeerd den 1 mei, zijn intrede 2 juli. Hij is overleden in 1691 te Makkum.

Nicolaus Schuiring

1682

1690

 

In 1682 is Nicolaus Schuiring beroepen van Oldeholtpade tot 2e predikant, geapprobeerd den 4 december te Makkum. Verroepen naar Harlingen en gedemitteerd 27 maart 1690.

Ruardus Andala

1690

1695

 

In  1690 doet Ruardus Andala, beroepen van Arum in plaats van Schuiring, zijn intreerede den 2 november te Makkum. Verroepen naar Bolsward, neemt hij afscheid juli 1695.

Albertus Reen

1692

1731

 

In 1692  is Albertus Reen, beroepen in plaats van Jorna, geapprobeerd den 18 december 1691 -  bevestigd den 1 januari -  doet zijn intreerede 3 januari 1692 te Makkum. Hij is emeritus geworden bij ’t College 14 november 1731, overleden te Huizum voor 17 november 1738, (oud 68 jaren) en begraven te Makkum.

Sibelius Lemstra

1696

1742

 

In  1696 is Sibelius Lemstra, als kandidaat beroepen in plaats van Andala, bevestigd den 19 jauari te Makkum en alhier  overleden den 8 januari 1742. Hij is geboren te Oosterzee.

Franciscus Holkema

1732

1764

000920

In 1732 doet Franciscus Holkema, als kandidaat beroepen in plaats van Reen, na bevestigd te zijn, zijn intreerede den 13 juli. Hij overlijdt hier den 30 mei 1764. De vacature wordt hier waargenomen door de kandidaat Johannes Cornelius Ekama, die 3 november afscheid neemt en daarop te Workum waarneemt.

Carolus Kutsch

1743

1755

000291

In 1743 doet Carolus Kutsch, beroepen van Haskerhorne c,a. in plaats van Lemstra, zijn intreerede te Makkum 27 october. Verroepen naar Grouw, neemt hij afscheid 27 april 1755.

Hector Murray

1755

1804

00923

In 1755 doet Hector Murray, beroepen van Parrega c.a, in plaats van Kutsch, zijn intreerede te Makkum den 24 augustus. Hij overlijdt hier den 9 october 1804. Hij is wel de laatste 2e predikant, maar de tweede predikantsplaats is pas in 1808 opgeheven bij aanschrijving van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandse Zaken.

Nicolaus Kock

1765

1797

000774

In 1765 is Nicolaus Kock, (in 1749 wordt hij als kandidaat door de Edel Mogende Heren den Raad van State aangesteld tot predikant bij het Staten Garnizoen te Neemten), beroepen in plaats van Holkema en hij  doet zijn intreerede den 27 october. Hij  is overleden den 31 augustus 1797.

Willem David Gromme

1798

1807

 

In 1798 doet Willem David Gromme, beroepen van Baambrugge in plaats van Kock, zijn intreerede 17 mei te Makkum.
(Hij is hiervoor in 1755 kandidaat te Grosthuizen en Avenhorn, daarna in 1775 te Abbekerk en Lambertschagen en dan in 1788 naar Baambrugge verroepen.) Verroepen naar Voorhout, neemt hij afscheid 22 februari 1807, en aldaar overleden 20 maart 1820.

Tjeerd Reneman

1808

1813

 

In 1808 doet Tjeerd Reneman, beroepen van Hindeloopen, zijn intreerede 15 mei te Makkum. Verroepen naar Reitsum c.a,, neemt hij afscheid 28 maart 1813.

Willem Maas

1814

1827

 

In 1814 doet Willem Maas, als kandidaat bevestigd, zijn intreerede 22 mei te Makkum. Hij overlijdt  den 8 maart 1827en is hier begraven.

Jan Gerhard Kruisinga

1828

1872

 

In 1828 doet Jan Gerhard Kruisinga, beroepen van Jukwerd, zijn intreerede 10 augustus te Makkum. Hij wordt emeritus te Makkum in 1872 en is hier overleden in 1880.

predikanten van Makkum