predikant

van

tot

index nr

 

 

31 Maart 1580 

 

Op 31 Maart 1580 hebben de Friesche Staten het “Mis ” lezen verboden.

Sibrandus Jacobus

1567

 

 

In 1567 is Sibrandus Jacobus, eerst Rooms priester, er later predikant.

Bernardus Christophori

1584

 

 

In 1584 is Bernardus Christophori, volgens de acten van de Synode te Harlingen, beroepen om Arum en Kimswerd te bedienen. Dat deze beroeping van de Heeren Gedeputeerde Staten geremitteerd zou worden, daaraf in den laatsten landdag geresolveerd is, hebbende den dienst provisioneel reeds in het voorgaande jaar aanvaard. Hij is verroepen naar Oosterend, waar hij is in1596. In1601 gaat hij naar Lollum. Hem wordt door de Classis Bolsward den 8 october 1604 toegestaan deze plaats voor een jaar teven te bedienen. Bij resolutie van Heeren Gedeputeerde Staten van de 5 juli 1610 is den ingezetenen van Kimswerd uitstel van tijd om eenen predikant te beroepen geaccordeerd.

Thomas Stalman

1611

1611

 

In 1611 is Thomas Stalman beroepen van Wommels. Bij de Classis van Bolsward en Workum wordt hij gedemitteerd den 14 januari en overlijdt hetzelfde jaar.

Timmanus Obbonis

1612

1643

 

In 1612 is Timmanus Obbonis “in het komende jaar hier gekomen”. Hij is overleden  19 december 1643. Met eenige leden zijner gemeente in onenigheid levende wordt hij door hen beleedigd en in zijnen dienst gehinderd. Menige klagt bij Heeren Gedeputeerde Staten en ook bij het Hof van Friesland leverde hij daarover in. Volgens resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten den 28 september 1622  is hij in zijn beroep alhier bevestigd, mits zich alleen bemoeiende met zaken van zijn beroep en niet van de burgerlijke regering. Deze resolutie schijnt echter niet de gewenste uitslag voor hem opgeleverd te hebben, want bij ordinatie en Commissie der Heeren gedeputeerde staten van den 30 mei 1623 wordt een zekere Teeke Gerbens en Coene Hendriks, hoofden der moedwilligen, van eene deurwaarder met adsistenten en soldaten in confiscatie genomen den 1 juni en eenigen tijd gehouden.

Regnerus Lollei

1645

1697

 

In 1645 is Regnerus Lollei beroepen van Tjerkgaast, tegelijk met Petry Enema. Beide beroepen ter approbatie bij de Classis van 17 maart ingeleverd zijnde, heeft de Classis, daar de stemmen gelijk stonden, eenen beslissing door het lot voorgenomen, waarmede de partij van Regnerus Lollei geen genoegen neemt. Zij appeleerde op de Deputaten Synodi waar men triomfeerde, en aan Regnerus Lollei den 16 juni zitting wordt vergund. Verroepen naar Lutkewierum verzoekt hij zijne dismissie den 23 januari 1654 bij de Classis Sneek. Den 17 zulks reeds goedgekeurd zijnde, wordt door de Classis Franeker geadviseerd, dat hij alhier zou verblijven, zoodat de beroepenig geen voortgang heeft gehad. Hij overlijdt te Kimswerd den 20 december 1697, en schenkt met zijn vrouw een avondmaalsbeker aan deze gemeente.

Anthonius van Blankendal

1699

 

 

In 1699 is Anthonius van Blankendal beroepen van Nieuwland en geapprobeerd den 17 april. Hij wordt van zijnen dienst ontzet wegens dronkenschap en onzedelijk leven. Men heeft reeds vroeger veel met hem te doen gehad, zo wordt hij bijvoorbeeld 10 october 1712 door de Classis van Franeker voor de tijd van zes weken gesuspendeerd wegens ergerlijk gedrag. Hij is van vele verkeerdheden beschuldigd:
1) dat hij valselijk gezworen had ter verkrijging van valse attestatien;
2) dat hij daags na het avondmaal te Leeuwarden en op zijne terugreis vandaar naar huis dronken gezien is;
3) dat hij volhardde in een leven van vijandschap tegen eenige goede leden der gemeente, die hij reeds jaar op jaar van het avondmaal afhield, en dat hij, niettegenstaande de vermaningen van de kerkeraad ongeneigd is tot verzoening;
4) dat hij de naam van God en van de Heiligen Geest misbruikte in het stofferen van leugentaal;
5) dat hij ten tijde van predikatien te lang uit de kerk bleef en in het prediken belachelijke dingen voortbracht;
6) dat hij zich schuldig maakte aan ongeregeld bedrijf en acties.
Van het vonnis der Classis kwam ds Van Blankendal  den 20 october 1712 in appel bij de Deputatie Synode Sneek, die echter den 28 october d.a.v. het vonnis bevestigde, omdat ds Van Blankendal zoals het oordeel de Deputie luidt, sig heeft schuldigh gemaekt aen verscheidene beweese misdrijven en ergernissen sijner dienst strijdig en onweerdig, verdienende derhalven, tot sijn Eerw behoudenisse en die van de Gemeente van Kimswerd, vernedert te worden. Niemand zal beweren, dat in verband met de beschuldigingen tegen Van Blankendal ingebracht, deze schorsing van zes weken een strenge straf moet heeten.

Wibrandus Sloterdijck

1716

1750

001900

In 1716 is Wibrandus Sloterdijck, beroepen van Wons en daar gedemitteerd den 5 october te Kimswerd. Hij overlijdt den 6 december 1750.

Gerardus Horreus

1751

1797

001156

In 1751 is Gerardus Horreus geboren te Workum  als kandidaat beroepen te Kimswerd den 16 mei. Emeritus geworden, neemt hij afscheid den 1 januari 1794 en overlijdt  hier den 7 januari 1797.

Simon Bakker

1794

1814

001099

In 1794 doet Simon Bakker, beroepen van Lollum, zijn intreerede te Kimswerd 29 juni. Emeritus geworden, doet hij zijn afscheidsrede den 4 december 1814 en overlijdt te Bolsward den 26 september 1837, bijna 90 jaren.

Gerbrandus Wiltetus Jelgersma

1815

1823

 

In 1815 is Gerbrandus Wiltetus Jelgersma, geboren te Weidum, als kandidaat beroepen. Hij doet zijn intreerede 9 juli  te Kimswerd. Verroepen naar Warmenhuizen, doet hij zijn afscheidsrede den 23 november 1823.

Hermannus Gerzema

1824

1862

 

In 1824 is Hermannus Gerzema, geboren te Uplaward, als kandidaat bevestigd te Kimswerd den 12 december. Hij is overleden te Kimswerd 22 mei 1862, oud 59 jaren.

predikanten van Kimswerd