predikant

van

tot

 

 

 

31 Maart 1580 

 

Op 31 Maart 1580 hebben de Friesche Staten het “Mis” lezen verboden.

 

 

 

 

 

Menso Regneri

1600

1604

 

In 1600 Menso Regneri. Verroepen naar Idzegahuizen en gedemitteerd 13 februari 1604.

Petrus Focking

1604

1611

 

In 1604 Petrus Focking, als kandidaat bevestigd in october, verroepen naar Oost- Vlieland en gedemitteerd den 2 september 1611. Daar overleden den 4 juli 1624.

Benedictus Gellius Acronius

1611

1620

 

In 1611 Benedictus Gellius Acronius is geapprobeerd den 11 november en den 23 december hem geordonneerd met zijnen dienst op te houden. Na weggenomen zwarigheden is hem approbatie verleend den 16 maart 1612; verroepen naar Kubaard. Hij is gedemitteerd 6 november 1620.

Matthias Walsweer

1621

1624

 

In 1621 Matthias Walsweer als kandidaat geapprobeerd 5 februari te Exmorra- Allingawier.
Geboren te Franeker, verroepen naar Burgwerd e.a.; gedemitteerd 9 febr 1624.

Wessel Acronius

1624

1632

 

In 1624 Wessel Acronius, beroepen van Warns; geapprobeerd en gedemitteerd 21 mei. Verroepen naar Harlingen en gedemitteerd 16 juli 1632.

Michaell Holstius

1632

1646

 

In 1632, als kandidaat beroepen te Exmorra – Allingawier; de Staten keurden dit goed den 22 october, doch hij is eerst in den dienst bevestigd door ds H.Bothe en Cornelius Fabius; daartoe is gestemd den 15 januari 1633. Hij is overleden 29 maart 1646 en is begraven in de kerk te Exmorra.

Ambrosius Lauswolt

1647

1653

 

In 1647 Ambrosius Lauswolt, als kandidaat geaprobeerd 11 februari. Geboren te Leeuwarden; verroepen naar Hindeloopen en gedemitteerd 29 juli 1653.

Regnerus Reen

1653

1662.

 

In 1653 Regnerus Reen, als kandidaat geapprobeerd 15 augustus. Geboren te Makkum; verroepen naar Burgwerd, gedemitteerd  den 20 mei 1662.

Wilhelmus Brakel

1662

1665

 

In 1662 Wilhelmus Brakel, als kandidaat geapprobeerd 4 juni te Exmorra - Allingawier. Geboren te Leeuwarden; verroepen naar Stavoren, neemt hij afscheid 26 november 1665.

Petrus Kingma

1666

1680

 

In 1666 Petrus Kingma, kandidaat en conrector te Bolsward, is geapprobeerd 15 januari. Hij is geboren te Leeuwarden en overleden 29 januari 1680, oud 41 jaren. Hij is in 1678 correspondent naar Overijssel. Tegen de Synodale wet -  binnen de 2 jaren - geambineert en geobtineerd hebbende eene kerkelijke commissie, is bij de Synode geoordeeld, “dat hij zich zal hebben te onthouden den tijd van 6 jaren, van alle kerkelijke, zo Synodale als klassikale commissionen”. Daar hij echter met de sententi  spotte, zoo is zijne straf verdubbeld, en heeft hij daarenboven in 1679 op de Synode te Franeker excuus moeten vragen, nadat de preases hem ernstig bestraft heeft.

Onias Jorna

1681

1702

 

In 1681 Onias Jorna , beroepen van Finkum, geapprobeerd 1 april. Te Bolsward geboren en te Exmorra overleden in 1702.

Johannes Sadelaar

1705

1747

 

In 1705 Johannes Sadelaar,  beroepen van Wons, geapprobeerd en gedemitteerd 20 april. Hij overlijdt 21 juni 1747 te Exmorra.

Georgius Lemke

1748

1752

000274

In 1748 Georgius Lemke als kandidaat bevestigd den 28 april. Hij is geboren te Oldeholtpade; verroepen naar Cornjum; hij neemt afscheid 13 augustus 1752.

Popke de Baron

1752

1760

001707

In 1752 Popke de Baron als kandidaat bevestigd den 29 october te Exmorra - Allingawier. Hij is in Dokkum geboren in 1714 en overleden aan een uitterende ziekte den 13 juni 1760.

Petrus Henricus Noordbeek

1760

1777

001680

In 1760 Petrus Henricus Noordbeek, beroepen van Wons; hij doet zijn intreerede 24 augustus. Overleden te Exmorra  den 3 januari 1777, oud  50 jaar. Schoon hem het beneficium emeritorum bij de Edelmogende Heren Gedeputeerde Staten reeds is toegestaan, wordt aan de weduwe het annus gratiae toegekend, en de dienst gedurende dat jaar waargenomen, naar dien de overledene nog niet kerkelijk is ontslagen; men is  naderhand met haar in een minnelijke schikking gekomen.

Wiltetus Bernardus Jelgersma

1777

1782

 

In 1777 Wiltetus Bernardus Jelgersma als kandidaat bevestigd 2 november. Hij is van geboorte Harlinger; verroepen naar Weidum; hij neemt afscheid 8 september 1782.

Gerrit Putting

1782

1785

001699

In 1782 Gerrit Putting, beroepen van Pingjum, doet zijn intreerede  3 november. Verroepen naar Tjerkwerd, neemt hij afscheid 24 juli 1785.

Jan Philippus Issenaar

1785

1827

 

In 1785 Jan Philippus Issenaar, als kandidaat bevestigd  23 october. Geboren te Cornjum 7 januari 1757, overleden 3 april 1827 te Exmorra.

Tamme Foppens de Haan

1829

1835

 

In 1829 is Tamme Foppens de Haan beroepen van Molkwerum, intreerede 5 juli. Verroepen naar Ee; hij doet zijn afscheidsrede 22 februari 1835.

Lambertus Tiddens

1835

1846

 

In 1835 is Lambertus Tiddens als kandidaat bevestigd den 6 december. Verroepen in 1846 naar Workum, in 1858 naar Katwijk aan Zee, in mei 1862 naar Schoonrewoerd, alwaar hij overlijdt 1 juli 1867.

J.A.Westenbrink Middelveld

1846

1847

 

In 1846 J.A.Westenbrink Middelveld, vertrekt 1847.

A.W.Vermeij

1847

1853

 

In  1847 A.W.Vermeij, vertrekt 1853.

C.Bosker

1855

1855

 

In  1855 C.Bosker, vertrekt 1868.

Ivo Gaukes Knotnerus

1868

1868

 

In 1868 Ivo Gaukes Knotnerus tot 1870.

W.J.Pijzel

1870

1870

 

In 1870 W.J.Pijzel tot 1871.

W.H.Groeneveld Harders

1872

1873

 

In 1872 W.H.Groeneveld Harders tot 1873.

A.A.Schouten

1874

1874

 

In 1874 A.A.Schouten tot 1879.

Jac Schuurmans Stekhoven

1880

1880

 

In 1880 Jac Schuurmans Stekhoven. Hij vertrekt  30 october 1887 naar Oudega(W)

G. Cazemier

1891

 

 

In 1891 G. Cazemier.

predikanten van Exmorra en Allingawier