predikant

van

tot

index nr

 

 

31 Maart 1580 

Op 31 Maart 1580 hebben de Friesche Staten het “Mis ” lezen verboden.

Sixtus Poppius

1567

1567

 

In 1567 is Sixtus Poppius Rooms priester. Hij vluchtte in 1567.

Johannes Johannes

1580

 

 

In 1580 heeft Johannes Johannes hier korten tijd de dienst waargenomen.

Johannes de Blinde

1580

 

 

In 1580 Johannes de Blinde en

Gellius Benedictus Acronius

1580

 

 

in 1580 waren Gellius Benedictus Acronius predikanten en waarnemers.

Johannes Cornelii

1582

 

 

In 1582 is Johannes Cornelii hier beroepen in 1582, doch het blijkt niet zeker of dat hij hier gekomen is.

Ennius

1582

 

 

In 1582 heeft Ennius zich hier in 1582 en 1583 opgehouden te Burgwerd. Omstreeks 1600 stond iemand van gelijken naam te Oudeschoot(Romein).

Rudolf Uiterwijk

1589

1590?

 

In 1589 heeft Rudolf Uiterwijk eigendunkelijk Ytens in het genoemde jaar - na het houden der Synode - verlaten en de dienst hier aanvaard. Waaromtrent de Synode in 1590 onder andere besloot, dat hij zich weder naar Ytens zou begeven. Of hij aan dit advies van de Synode gehoor heeft gegeven is onzeker, daar we hem al spoedig weer in dienst te Wons aantreffen.

Walter Moerling

1594

1598

 

In 1594 staat Walter(Gualtherus) Moerling hier den 23 december. Hij is hier nog in 1597 en dan ook lid van de Synode. Doch hij is weldra verroepen naar Workum, waar hij reeds is den 21 maart 1598.

Henricus Antonides Beijema

1599

1605

 

In 1599 is Henricus Antonides Beijema, de opvolger van de voorgaande, hier nog in 1599 en nog den 28 januari 1605.

Albertus Nijenhuis

1606

1623

 

In 1606 is Albertus Nijenhuis, beroepen van Boornbergum, hier den 6 april. Verroepen naar Nijkerk in Gelderland, schoon gedemitteerd den 5 mei, is hij hier nog in den dienst den 22 augustus 1623. Maar weldra daarop is hij vertrokken en overlijdt in Nijkerk in 1661.

Matthias Walsweer

1624

1637

 

In 1624 is Matthias Walsweer beroepen van Exmorra en geapprobeerd den 9 februari te Burgwerd – Hartwerd – Hichtum. Verroepen naar Franeker wordt hij daar geapprobeerd den 12 juni 1637.

Franciscus Johannes Popma

1637

1653

 

In 1637 is Franciscus Johannes Popma, geboren te Vrouwen Parochie, als kandidaat bevestigd den 28 augustus. Hij overlijdt den 11 april 1653 te Burgwerd. Tot alumnus van deze Provincie aangenomen, wordt hij in 1633 ter volmaking  zijner studie naar Engelse, en in 1635 naar Franse Academiën gezonden. Naar het Vaderland terug keerende, wordt het schip, waarop hij zich bevindt, genomen en te Oostende opgebragt.

Hermannus Lamminga

1654

1662

 

In 1654 is Hermannus Lamminga als kandidaat geapprobeerd den 1 mei te Burgwerd. Hij overlijdt in1662.

Regnerus Reen

1662

1665

 

In 1662 is Regnerus Reen beroepen van Exmorra en geapprobeerd den 20 mei te Burgwerd - Hartwerd en Hichtum. Verroepen naar Workum, neemt afscheid den 13 mei 1665.

Gerhardus Moda 

1666

1673

 

In 1666 is Gerhardus Moda, geboren te Leeuwarden, als kandidaat geapprobeerd den 6 augustuste Burgwerd – Hartwerd – Hichtum. Verroepen naar Bolsward, geapprobeerd en gedemitteerd den 17 december 1673.

Richeus Radijs

1674

1680

 

In 1674 is Richeus Radijs, beroepen van Witmarsum, geapprobeerd den 3 augustus te Burgwerd – Hartwerd – Hichtum. Genomineerd bij het Collegie, den 24 maart 1676, tot veldprediker bij de generaal Aylva. Hij is overleden den 6 maart 1680.

Hermannus Wilhelmus Schrevenstein

1682

1695

 

In 1682 is Hermannus Wilhelmus Schrevenstein, beroepen van Longerhou naar Burgwerd – Hartwerd - Hichtum, geapprobeerd en gedemitteerd den 24 april. In 1682 en 1691 gecommitteerd tot de visie der autographa. Hij overlijdt den 21 maart 1695.

Wibo Sidonides

1695

1698

 

In 1695 doet Wibo Sidonides, beroepen van Wons, zijn intreerede te Burgwerd den 3 september. Hij wordt volgens resolutie der Heeren Gedeputeerde Staten van den 19 mei 1697 tot veldprediker aangenomen. Verroepen naar Hantum c.a., is hij gedemitteerd den 10 october 1698.

Henricus van Thoon

1699

1727

 

In 1699 is Henricus van Thoon, als kandidaat bevestigd den 7 mei te Burgwerd. Hij is overleden den 20 maart 1727.

Henricus Grevenstein

1728

1735

 

In 1728 is Henricus Grevenstein, geboren te Leeuwarden, als kandidaat bevestigd den 18 juli te Burgwerd – Hartwerd – Hichtum. Verroepen naar Oosterlittens, neemt hij afscheid den 14 augustus 1735.

Johannes Leopold Emanuel Colerus

1735

1767

003010

In 1735 is Johannes Leopold Emanuel Colerus beroepen  - van Wanswordt en Jislum - naar Burgwerd – Hartwerd – Hichtum. Hij doet zijn intreerede den 30 october. Hij overlijdt  te Burgwerd  den 20 juni 1767en is begraven te Raard.

Taco Tadema

1786

1799

001366

In 1768 doet Taco Tadema, beroepen van Parrega, zijn intreerede 24 juli te Burgwerd. Emeritus geworden, neemt hij afscheid den 19 mei 1799.

Petrus Peaux 

1800

1824

 

In 1800 is Petrus Peaux, geboren te Harlingen, als kandidaat bevestigd den 11 mei te Burgwerd – Hartwerd – Hichtum. Hij maakt door ophanging een einde aan zijn leven op den dag, dat zijn opvolger bevestigd wordt.

Rutger Rodenburg Mentz

1824

1826

 

In 1824 doet Rutger Rodenburg Mentz, beroepen van Oosterbierum, zijn intreerede 4 april te Burgwerd – Hartwerd – Hichtum. Verroepen naar Workum, neemt hij afscheid den 19 november 1826.

Taco Roorda

1827

1828

 

In 1827 doet Taco Roorda, beroepen van Lutkegast, zijn intreerede 17 juli te Burgwerd – Hartwerd – Hichtum. Benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de Oosterse letterkunde des Ouden Testaments aan het Atheneum te Amsterdam, neemt hij afscheid den 30 september 1827.Hij is bekroond te Leiden 1822/1823, en oreert te Amsterdam den 20 april 1828.

Gijsbertus Cornelis Duval Slothouwer

1828

1878

 

In 1828 is Gijsbertus Cornelis Duval Slothouwer, als kandidaat bevestigd den  7 september te Burgwerd - Hartwerd – Hichtum. Hij blijft werkzaam tot zijn overlijden den 20 juni 1878.

H. van Griethuyzen

1879

1891

 

In 1879 H. van Griethuyzen. Hij vertrekt 30 maart 1891 naar Oosterwolde Gld.

predikanten van Exmorra en Allingawier
predikanten van Burgwerd Hartwerd Hichtum