predikant Van tot  index nr  
  31 Maart 1580    Op 31 Maart 1580 hebben de Friesche Staten het “Mis ” lezen verboden.
Jacobus 1566 1567   In 1566 Jacobus. Hij vluchtte in 1567.
Bernardus Christophori Boni 1584 1596   In 1584 dient Bauke Stoffels - of Bernardus Christophori Boni - de Hervormde kerk van 1658, hier en elders. Volgens de Synodale akten te Harlingen in 1584 is hij beroepen om Arum en Kimswerd tegelijk te bedienen. Hij heeft dien dienst reeds provisioneel aanvaard in het voorgaande jaar(1583). Verroepen naar Oosterend. Hij is daar in 1596.
Suffrides Pauli Feitkema 1599     In 1599 Suffrides Pauli Feitkema. Beroepen van Makkum staat hij hier in Arum 1599.
Jan Pauwels 1603     In 1603 is Jan Pauwels hier reeds  in Arum den 6 maart. Wanneer hij te St Anna-Parochie met Adriana Pieters huwt in 1616, staat hij in Arum.
Arnoldus Bartholdi Schuiringa 1626 1654   In 1626 is Arnoldus Bartholdi Schuiringa kandidaat geworden in de zomer van 1626. Hij is in hetzelfde jaar te Arum  beroepen. Zijne benoeming als veldpredikant is geapprobeerd bij het college den 27 juni 1646. Verroepen naar Lollum, is hij gedemitteerd 17 april 1654.
Arnoldus Broeksmit 1654 1670   In 1654  is Arnoldus Broeksmit beroepen van Oldeberkoop en daar gedemitteerd den 26 juli. Zijn verzoek om tot de Classis Bolsward over te gaan, is bij de Classis Franeker toegestaan den 7 mei. Bij de Classis Bolsward is hij tot lid aangenomen den 2 juli 1655. Hij overlijdt in maart 1670 te Arum.
Bernardus Dronrijp 1671 1681   In 1671 is Bernardus Dronrijp, beroepen van Dongjum, geapprobeerd den 15 mei. Hij is overleden in 1681 te Arum.
Petrus Adama 1682 1688   In 1682 is Petrus Adama als kandidaat geapprobeerd den 7 maart te Arum. Verroepen naar Sneek en losgemaakt den 11 juni 1688.
Ruardus Andala 1688 1690   In 1688 is Ruardus Andala te Arum beroepen en bevestigd den 14 october. Verroepen naar Makkum, neemt hij afscheid october 1690.
Lollius Algera 1691 1717   In 1691 is Lollius Algera, beroepen van Woudsend en geapprobeerd 20 april. Hij overleden te Arum in 1717.
Johannes Vitringa 1719 1719 003011 In 1719 is Johannes Vitringa, beroepen van Wons, geapprobeerd en gedemitteerd 30 mei. Hij doet zijn intreerede in het midden van juni te Arum. Hij overlijdt 19 augustus van het zelfde jaar.
Jacobus Pierson  1720 1725   In 1720 is Jacobus Pierson, geboren te Leeuwarden, als kandidaat bevestigd 14 juli te Arum. Verroepen naar Holwerd, neemt hij afscheid 14 october 1725.
Hobbo Esaias Adema 1726 1733   In 1726 is Hobbo Esaias Adema, geboren te Metslawier, als kandidaat bevestigd den 20 januari te Arum, Hij overlijdt den 23 februari 1733.
Scipio Halbetsma 1733 1739 003012 In 1733 is Scipio Halbetsma, geboren te Ternaard, als kandidaat bevestigd den 13 december te Arum. Verroepen naar Holwerd, neemt hij afscheid den 1 januari 1739.
Theodorus Scheltinga 1740 1743 003013 In 1740 doet Theodorus Scheltinga, beroepen van Oostermeer, zijn intreerede  te Arum 16 october. Verroepen naar Arnhem, neemt hij afscheid den 9 juni 1743.
Jacobus Sloterdijck 1743 1748 003009 In 1743 is Jacobus Sloterdijck, geboren te Kimswerd, als kandidaat bevestigd te Arum den 22 maart. Hij is overleden den  15 augustus 1748, oud 31 jaar.
Henricus Perisonius 1748 1791 001875 In 1748 doet Henricus Perisonius, beroepen van Parrega, zijn intreerede te Arum 3 november. Hij wordt emeritus 1 augustus 1791 en overlijdt 4 october. Hij is in Arum in de kerk begraven.
Petrus Ens 1792 1805 001630 In 1792 doet Petrus Ens, beroepen van Burum, zijn intreerede te Arum den 17 januari. Hij is emeritus verklaard in de Classikale vergadering den 3 december 1805 en overleden te Franeker den 10 november 1819, oud 66 jaren.
Samuel Verwey 1806 1806   In 1806 is Samuel Verwey, geboren te IJlst, als kandidaat bevestigd. Hij doet zijn intreerede te Arum den 27 april. Verroepen naar Bolsward, neemt hij afscheid 24 augustus 1806.
Rudolphus Nicolai 1806 1811   In 1806 doet Rudolphus Nicolai, beroepen van Lollum, zijn intreerede 9 november te Arum. Verroepen naar Ried en Boer, neemt hij afscheid den  8 december 1811.
Eelco Romar 1813 1824   In 1813 doet Eelco Romar, beroepen van Boornbergum, zijn intreerede den 16 meite Arum. Verroepen naar Huisduinen, neemt hij afscheid 17 april 1824.
Jan Nicolaus Schermer Hessling 1823 1826   In 1824 doet Jan Nicolaus Schermer Hessling, beroepen van Hempens, te Arum zijn intreerede 5 december Hij overlijdt  in Arum den 8 september 1826, oud 31 jaren.
Jacob Tiedes Dijkstra 1827 1839   In 1827 doet Jacob Tiedes Dijkstra, beroepen van Oudwoude, zijn intreerede te Arum den 7 october. Hij is emeritus verklaard tegen 1 januari 1840 en gedemitteerd den 19 december 1839. Hij neemt geen afscheid wegens belemmering aan t’gezigt; hij overlijdt te Leeuwarden den 4 december 1843,  oud 53 jaren.
Dominicus Cannegieter 1840 1846   In 1840 is Dominicus Cannegieter beroepen van Parrega. Hij doet zijn intreerede den 14 juni. Hijvertrekt naar Tzum den 28 juni 1846 en is overleden 7 febr 1877.
predikanten van Arum