Exmorra bewoners 1761-1770

uit speciekohierenjaar hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam toev aliment schip, woont in 't pn q nr 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood gn boer meer vrijgezel 600 gld, minder dan jaar trouwen getr met opm 1 opm 2 opm 3 opm 4
1750 3 Andries Andries Hoijtes Houkes1730
* * * * * * * * * *1764 11 Antje Antje Jans Jans Bangma


3085 qPg 025


* * v1764 Pingjum (Won) 93 1766 Pingjum (Won) 57

1763 19 Antje Antje Wijtses Wietses3342


b d

1748 21 Atze Atse Douwes Douwes1969 qEx 05 * * * * * * * * * *1757 11 Bauke Bauke Tietes Tietes1722
* * * * * * * * * *

1764
1763 1 Douwe Douwe Atses Atses85


* * * * * * * * 1763 Exmorra (Won) 21
1760 21 Douwe Douwe Atses Atses85
* * v

1763 Exmorra (Won) 1

1762 19 Geertje Geertje Rommerts Rommerts1682

* v


1762 Bolsward (Bol)
1763 Exmorra (Won) 20

1763 20 Geertje Geertje Rommerts Rommerts1682


* * v
1763 Exmorra (Won) 19 1765 Arum (Won) 51

1748 22 Gerben Gerben Sjoerds Sjoerds2178 qEx 08 * * * * * * * * * *1760 31 G. Gosling
Franses Braaksma
* *bezaaid land


1748 7 Hendrik Hendrik Douwes Douwes1974 qEx 11 * +1762 7 Hendrik Hendrik Douwes Douwes
wed

1974 qEx 11
* * g

1764 7 Hessel Hessel Sikkes Sikkes
b * * * * * *1768 6 Hidde Hidde Wiebrens Wiebrens4122b * *1749 23 Hinne Hinne Clases Klases3592
* * * * * * * * * *


1772 Schraard (Won) 31


1754

1748 6 Yede Iede Baukes Baukes1948 qEx 13 * +1762 6 Yede Iede Baukes Baukes
wed

1948 qEx 13
* * * * * * i * *1768: woont bij een ander in


1748 25 Jan Jan Reijns Reins2137 qEx 15 * * * * * * * * * *1748 16 Jaan Jeen Baukes Baukes1949 qEx 16 * * * * * * * * * *1752 12 Jaan Jeen Jacobs Jakobs3589
* * * * * * * * * * 1752 Exmorra (Won) 33
1748 1 Jelle Jelle Hilbrands Hillebrands2010 qEx 08 * * v

1763 Kubaard (Lit)


1762: gebruikt onder Cubaard nog een plaats


1768 14 Jelle Jelle Jacobs Jakobs3636* * * 1768 Idsegahuizum (Won) 14


1768 Willem Jillerts erven1768 4 Jelle Jelle Pijtters Pieters4121b * *1752 19 Jetse Jetse Jelles Jelles3591
* * * * * * * * * * 1752 Westhem (Wym)

1762 7 Jetske Jetske Teekes Teekes3509 qGr 23
* +


1762 Parrega (Won) 1
1762: = Teeke Dirks wed


1759 29 Johannes Johannes Broers Broers
wed

3513
* * * * * +1759 Wolsum (Wym)

1765 19 Johannes Johannes Willems Willems

1766
3967
* v


1766 Allingawier (Won) 17

1761 26 Claas Klaas Folkerts Folkerts1728
b * * * * * * * * *1767 4 Claas Klaas Hinnes Hinnes
wed

1749


* * * v 1767 Exmorra (Won) 19 1770 Bolsward (Bol)


1766 19 Claas Klaas Hinnes Hinnes
wed

1749

* v


1766 Bolsward (Bol)
1767 Exmorra (Won) 4

1751 17 Claas Klaas Jacobs Jakobs3590
* * * * * * * * * *schippersknecht 1758: een minder door dood

1756 27 Cornelis Kornelis Harmens Harmens1701
* * * * * * * * * *1759 15 Cornelis Kornelis Jans Jans95 qAl 15 * * * * * * * v

1759 Exmorra (Won) 20 1768 Wons (Won) 13

1766: een dogter getr


1748 18 Pier Pier Baukes Baukes94 qEx 25 * * * * * * * * * *1764: dogter getroud


1761 8 ds Pieter

Noordbeek


1680
* * * * * * * * * * 1761 Wons (Won) 37
1768 15 Pijtter Pieter Douwes Douwes1821* * * 1768 Tjerkwerd (Won) 42 1772 Longerhouw (Won) 2

1769 6 Pijtter Pieter Heeres Heres1789
b v


1770 Cornwerd (Won) 3

1757 28 Pijtter Pieter Jelles Jelles1693
* * * * * * * * * * 1757 Bolsward (Bol)

1752 30 Pijtter Pieter Clases Klases3593
* * * * * * * * * *1753 3 Reijn Rein Lieuwes Lieuwes2092 qEx 28 * * * * * * * * * +1759 20 Reijner Reiner Sijbrens Siebrens1731
* * * * +
1759 Baard (Baa)

1765 20 Reijner Reiner Sijbrens Siebrens
wed

1731
* g1765 31 Rimmert Remmert Ijedes Iedes1685 qHa 09* * * * * * 1765 Burgwerd (Won) 40
1748 13 Riemer Riemer Tjeerds Tjeerds2197 qEx 29 * * * * * * * * * *1760 31 Rinse Rinse Hoijtes Hoites1679
* * * * v
1760 Grouw (Ida)
1765 Grouw (Ida)1763

1768 19 Ruurd Ruurd Tjepkes Tjepkes
b * * 1768 Parrega (Won) 41
1763 159 Sake Sake Floris Floris4032


* * * * v


1763 Harlingen (Har)
1767 Harlingen (Har)


1758 81 Sijbe Siebe Ates Ates

1760
1943 qAr 008 ø +1758 Witmarsum (Won) 70
1762 81 Sijbe Siebe Ates Ates
wed 1762
1943 qAr 008
ø ø ø ø ø ø ø ø ø1760 57 Sijbe Siebe Bouwes Bouwes

1760
3663
+
1761 57 Sijbe Siebe Bouwes Bouwes
wed 1760
3663
ø ø ø +

1760 115 Sijbe Siebe Sijbes Siebes3661
v
1760 Arum (Won) 17 1761 Arum (Won) 120

1761 120 Sijbe Siebe Sijbes Siebes3661
* v1761 Arum (Won) 115 1762 Almenum (Bar)


1758 15 Sijbe Siebe Sjoerds Sjoerds1883
* * * * * * * * * * 1758 Arum (Won) 76
1751 29 Sijbren Siebren Douwes Douwes1719
* * * * * * * v
1768 Bolsward (Bol)


1751: woonde eerst bij Sjoerd Douwes in


1761 129 Sijbren Siebren Gosses Gosses3234 qZu 23 * * * * * * * * * + 1761 Hitsum (Frd)

1770 129 Sijbren Siebren Gosses Gosses
wed

3234 qZu 23
*1764 135 Sijbren Siebren Meijntes Meintes4049* * * * * * * 1764 Witmarsum (Won) 22


1780
1764 114 Sijbren Siebren
Teekes Boer, de


4056* * * * * * * 1764 Harlingen (Har)1781 Willem Gosses wed1748 6 Sijmon Siemen Bartles Bartelds1830 qAr 011 * * * * * * * * * *


1776 Arum (Won) 123
17751758 33 Sijmen Siemen Eesges Eesges1634 qPa 40 * * * * * * * * * * 1758 Lollum (Won) 20
1763 76 Sijmen Siemen Piers Piers1635


* * * * * * * *1763: z v 003576 1764: broeder n Arum 154

1752 114 Sierk Sierk Clases Klases
wed

2086 qAr 022 * * +


1752: onvermogend


1762 46 Sierk Sierk Sijmens Siemens Bolta


1645

* * * * * v


1762 Welsrijp (Hen)
1767 Bolsward (Bol)


1763: op een koud steed gebouwd


1748 25 Sierk Sierk Willems Willems2226 qAr 181 * * +


1761 158 Sijtse Sietse Tjeerds Tjeerds Potman


4034
* * * * * * * * * * 1761 Bolsward (Bol)1771
1768 74 Sikke Sikke Herkes Heerkes
wed 1768
3557ø ø ø 1768 Arum (Won) 84
1758 84 Sikke Sikke Herkes Heerkes3557
* * * * * * * +

1758


1768 84 Sikke Sikke Herkes Heerkes
wed

3557v
1768 Arum (Won) 74

1760 109 Sikke Sikke Pijtters Pieters2131 qAr 131 * * * * * * * * * * 1760 Arum (Won) 135
ja


1757 8 Sipke Sipke Bouwes Bouwes22
* * * * * * vSchraard (Won)
1767 Tzum (Frd)


1767: huis afgebroken en land onder nr 29


1763 109 Sippe Sippe Folkerts Folkerts3160 qPg 124

b * * * * * * *1765 146 Sjoerd Sjoerd Douwes Douwes1615
* * * * * v 1765 Welsrijp (Hen)
1770 Arum (Won) 63


1767

1767 126 Sjoerd Sjoerd Feijkes Feikes4038


* v
1768 Arum (Won) 153

1767


1768 153 Sjoerd Sjoerd Feijkes Feikes4038* * * 1768 Arum (Won) 126
1760 121 Sjoerd Sjoerd Heerkes Heerkes1485
v
1760 Hitsum (Frd)
1761 Pingjum (Won) 21

1764 148 Sjoerd Sjoerd Eekes Iekes3161 qPg 126


* * * * * * * 1764 Witmarsum (Won) 33 1784 Arum (Won) 154

1754 59 Sjoerd Sjoerd Pijtters Pieters

1765
3578
* * * * ø ø ø


1767: woont bij een ander in


1756 29 Sjoerd Sjoerd Scheltes Scheltes1653
* * * * * * * * * *1769 159 Steffen Steffen Jelmers Jelmers4030
* * 1769 Workum (Wor)

1761 80 Steffen Steffen Louws Louws3574
* * * * * * * * * * 1761 Franeker (Frn)

1769 8 Teeke Teeke Dooijtses Dooitses3998
* * 1769 Kubaard (Lit)

1763 160 Taeke Teeke Jans Jans*


1763 Franeker (Frn)

1763 24 Teeke Teeke Teekes Teekes1726


b * * * * * * *1748 9 Taekele Teekele Haantje Haantjes1715 qEx 34 * * * * * * * * * *1748: woont bij Reijn Lieuwes van no. 3 in


1755 147 Teakle Teekele Jans Jans Tolsma


3491
* * v


1755 Arum (Won) 145 1763 Franeker (Frn)


1766 145 Teadse Teetse J.
Hoop, de


3782
b v


1766 Longerhouw (Won) 6

1762 108 Theunis Teunis Sijdses Sietses3404

* +


1762 Lollum (Won) 22
1763 108 Theunis Teunis Sijdses Sietses
wed

3404


* * * * g
1767 Douwe Jakobs van Dongjum1767 108 Thomas Thomas Sijbrens Siebrens4009


* d

1767


1757 112 Tiete Tiete Andries Andries1835 qAr 004 * +1757 Arum (Won) 2017571762 112 Tiete Tiete Andries Andries
wed

1835 qAr 004
* * * * * * * * *1760 4 Tiete Tiete Baukes Baukes1720 qEx 35 * * * * * * * * * *

1757 Sijmon Joukes 1761: de hoofden op nr 10


1757 10 Tiete Tiete Baukes Baukes1720 qEx 35 * * * * * * * * * * 1757 Exmorra (Won) 11


1766
1761: een dogter getrouwd


1759 76 Tietje Tietje Piers Piers3576
* * +


1758 54 Tjaltje Tjalke Douwes Douwes3525
* * * * * * * * v1769 Zurich (Won) 15

1764 91 Tjalling Tjalling Atses Atses4019b * +

1764 Iepe Draaisma wed1766 91 Tjalling Tjalling Atses Atses
wed

4019

* * * g1768 Witmarsum (Won) 541769 Pieter Jakobs te Witmarsum1756 135 Tjebbe Tjebbe Jelles Jelles2058 qAr 095 * v


1762 Harlingen (Har)


1751 103 Tjebbe Tjebbe Rinses Rinses1867
* * * * * * * * * * 1751 Kubaard (Lit)

1748 18 Tjeerd Tjeerd

Hoitinga


51 qAr 066 * +1752: een Jonge minder


1762 18 Tjeerd Tjeerd

Hoitinga wed

51 qAr 066
* * * +
1753 5 Tjeerd Tjeerd Jentjes Jentjes1681 qEx 38 * * * * * * * * * *1761 129 Tjeerd Tjeerd Tjeerds Tjeerds

1764
2198 qAr 160 * * * ø ø ø ø +

1761 Arum (Won) 157
1756 157 Tjeerd Tjeerd Tjeerds Tjeerds2198 qAr 160 v1761 Arum (Won) 129

1763 37 Tjepke Tjepke Martens Martens1655


* * +
1763 Tzummarum (Bar)

1765 37 Tjepke Tjepke Martens Martens
wed

1655
* * * * * *
1765

1760 143 Tjepke Tjepke Meijnerts Meinerts1624
* * * * * * * * * *

1762
1748 94 Tjerk Tjerk Freerx Freerks1837 qAr 039 * * +


1763 94 Tjerk Tjerk Freerx Freerks
wed

1837 qAr 039

* * * * * * * *
1763

1764: de dogter dood


1748 2 Tjerk Tjerk Jans Jans1708 qEx 39 * * * * * * * * * *1768 84 Tjerk Tjerk Sierks Sierks4054b v1769 Harlingen (Har)


1765 18 Tjerk Tjerk
Tjeerds Hoitinga


1594
* * * * * *1765: z.v. 000051


1763 7 Tjitske Tjitske Teekes Teekes4123


b v
1764 Greonterp (Won) 9

1748 141 Trijntje Trijntje

Leij, van der


1592 qAr 109 * * * * * * * * * *1768 29 Trijntje Trijntje

Cok* * * 1768 Harderwijk

1770: huijsvrouw van Dr Hermanides Oniedes


1758 151 Trijntje Trijntje Jans Jans3565
* * * * * * * * * * 1758 Franeker (Frn)


1769

1753 122 Trijn Trijntje Watzes Watses
wed

3585
* * * * v1765 Arum (Won) 140

1763: geen wed


1765 140 Trijn Trijntje Watzes Watses3585
* * d


1765 Arum (Won) 122
1770 54 Oeltje Uilke Jacobs Jakobs4008

b


1771 Harlingen (Har)


1769 20 Uijltje Uilke Rienks Rienks1688
* * 1769 Goënga (Wym)

1765 44 Ulbe Ulbe Baukes Baukes566 qWi 128* * *


1765 Witmarsum (Won) 108
1753 51 Ulbe Ulbe Baukes Baukes566 qWi 128 * * *


9 pondm 1762: braak

1766 20 Ulbe Ulbe Durx Dirks1684

* * * v
1766 Zweins (Frd)
1769 Welsrijp (Hen)


1751 50 Ulbe Ulbe Haijes Haies3552
* * * * * * * * * *23 pondm


1761 154 Waling Waling Regts Rechts4037
b v


1762 Harlingen (Har)


1748 155 Watze Watse Wijbes Wiebes
wed 1760
232 qAr 183 ø ø ø ø ø ø ø ø

1748: in t Vermanings Huijs aliment

1759 88 mr Wijbe Wiebe Gerbrands* Gerbens Velde van der


3549
* * * * * * * * * *1769 20 Wijbe Wiebe Gerrits Gerrits1840 qAr 046* v 1769 Arum (Won) 28 1770 Arum (Won) 68

1748 28 Wijbe Wiebe Gerrits Gerrits1840 qAr 046 * * * * * * * * v1769 Arum (Won) 20

1770 68 Wijbe Wiebe Gerrits Gerrits1840 qAr 046
* 1770 Arum (Won) 20
1748 144 Wijbe Wiebe Jans Jans

1768
2051 qAr 092 * * * * * * * ø ø øarm


1758 26 Wijbe Wiebe Pijtters Pieters3594
+
1752 102 Wijbren Wiebren
Jakobs Wiegersma molenaarsknecht

3492
* * v

1763 Almenum (Bar)


1758 19 Wijbren Wiebren Wijnsens Wiensens90
* v1758 Burgwerd (Won) 19 1762 Nijland (Wym)


1764 7 Wijnsen Wiensen Aukes Aukes
b * * * * * *1756 65 Wierd Wierd Wijnsens Wiensens Wiarda kinderen

1858 qAr 174 *

* * * * * * *1771: dochter getr


1762 65 W. Wierd W. Wiensens Wiarda


1858 qAr 174
* * *

1762 Pingjum (Won) 22
1763: een zoon en dogter getroud 1764: zelf te Pingjum, hier de kinderen

1748 60 Willem Willem Ijses Eises1978 qAr 034 * * * * * * * * v1769 Hartwerd (Won) 14 1769
1761 145 Willem Willem
Franses Heijneman


4042
* * v

1763 Harlingen (Har)


1756 116 Willem Willem Gosses Gosses1994 qAr 049 * * * * * * * * * * 1756 Arum (Won) 77
1752 3 Willem Willem Haijes Haies1868
* * * * * * * * * v
Almenum (Bar)
1770 Arum (Won) 146

1770 146 Willem Willem Haijes Haies1868

* 1770 Arum (Won) 317701757 61 Willem Willem Jacobs Jakobs1833
* * * * * * * * * *1748 14 Willem Willem Jillerts Jillerts2066 qEx 41 * * * +

1764 14 Willem Willem Jillerts Jillerts
erven

2066 qEx 41


* * * * g1768 Jelle Jacobs1758 24 Wopke Wopke Doekles Doekeles
dochter

1721 qEx 42 * * g
1763 Teeke Teekes1769 132 Zacharias Zacharias Elizas Elizas4051
* * 1769 Bolsward (Bol)