Exmorra bewoners 1748-1760

uit speciekohieren
hsn Oud hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam toev pn q nr 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood aliment opm 1
3 3 Andries Andries Hoijtes Hoites

1730


* * * * * * * * * * *
21 24 Atze Atse Douwes Douwes

1869 qEx 05 * * * * * * * * * * * * *
13 11 Bauke Bauke Tietes Tietes

1722

b * * *
31 34 Bauke Bauke Teekes Teekes

3380


* * * * * * * * * v1759woont in t schip
28 31 Bouwen Bouwe Wijbes Wiebes

2206 qAl 22* * * v
1752 Allingawier (Won) 16 1755 Allingawier (Won) 14


6 5 Castijna Catharina1920 qEx 01 * *


een oude Meijd woont bij Tjeerd Jentjes
28 31 Dieuwke Dieuwke Jeltes Jeltes

2061 qEx 02 * * * * v


1752 Schraard (Won) 40


17 20 Douwe Douwe Sjoerds Sjoerds
wed 2177 qEx 07


v1751 Exmorra (Won) 5


17 20 Douwe Douwe Sjoerds Sjoerds

2177 qEx 07 * * * +

21 21 Douwe Douwe Atses Atses

85
*

1005 Douwe Douwe Douwes Douwes

1971 qEx 06 *
10 8 ds Georgius Georgius

Lemke
274 qEx 19 * * * * *
22 25 Gerben Gerben Sjoerds Sjoerds

2178 qEx 08 * * * * * * * * * * * * *
19 19 Gerrit Gerrit Ates Ates

1941 qEx 09 * * * * * v

1753 Bolsward (Bol)28 31 Gerrit Gerrit Baukes Baukes

96 qWo 11


* * v


1755 Longerhouw (Won) 1 1757 Makkum (Won) 3431 G. Gosling
Franses Braaksma


*bezaaid land
7 7 Grietje Grietje Scholtes Scheltes

220 qEx 10 * * * v1751 Tjerkwerd (Won)9 7 Hendrik Hendrik Douwes Douwes

1974 qEx 11 * * * * * * * * * * * * *
17 15 Hessel Hessel Ypes Iepes

1733 qEx 12 * * * * * * * * * * +

1757: geen L 600
23 26 Hinne Hinne Clases Klases

3592

* * * * * * * * * * * *1754: geen L 600
8 6 Ijede Iede Baukes Baukes

1948 qEx 13 * * * * * * * * * * * * *
19 22 Ijede Iede Pijtters Pieters

2124 qAl 19
* v

1757 Allingawier (Won) 10 1758 Bolsward (Bol) 19

1752: geen £ 600

1009 Ynte Iente Durks Dirks

1962 qEx 14 *vrijgezel
25 28 Jan Jan Reijns Reiners

2137 qEx 15 * * * * * * * * * * * * *
14 12 Jaan Jeen Jacobs Jakobs

3589

* * * * * * * * 1752 Exmorra (Won) 33

18 16 Jaan Jeen Baukes Baukes

1949 qEx 16 * * * * * * * * * * * * *
30 33 Jaan Jeen Jacobs Jakobs

3589* v


1752 Exmorra (Won) 14


30 33 Jaan Jeen Jacobs Jakobs

3589


1 1 Jelle Jelle Hilbrands Hillebrands

2010 qEx 08 * * * * * * * * * * * * *
14 12 Jelle Jeltje Alles Alles

1935 qEx 17 * * * * +
19 22 Jetse Jetse Jelles Jelles

3591
* * * * * * * * * 1752 Westhem (Wym)


29 32 Johannes Johannes Broers Broers
wed 3513* * 1759 Wolsum (Wym)


12 10 Jurrien Jurjen Fridses Fritses

1716 qEx 20 * * * * * v

1753 Bolsward (Bol)17 20 Claas Klaas Jacobs Jakobs

3590* * * * * * * * * *schippersknecht
27 30 Claas Klaas Hinnes Hinnes

1749 qEx 21 * * * * * * * * v


1756 Burgwerd (Won) 4


17 15 Cornelis Kornelis Jans Jans

95 qAl 15


* * 1759 Exmorra (Won) 20

20 23 Cornelis Kornelis Jans Jans

95 qAl 15
* * * * * * v
1753 Exmorra (Won) 2 1759 Exmorra (Won) 15 1756

27 30 Cornelis Kornelis Harmens Harmens

1701
b * * * *
5 4 Lijsbet Lijsbet Douwes Jakobs

3522* *is de weduwe van Douwe Sjoerds van no. 20
5 4 Lijsbet Lijsbet Douwes Jakobs

3522

* v g

is de weduwe van Douwe Sjoerds van no. 20

1001 Murk Murk Pijtter Pieters

2129 qEx 22 *
30 33 Paulus Paulus Jacobs Jakobs

2023 qEx 23
*
1003 Piebe Piebe Piebes Piebes

73 qEx 24 *


1749 Allingawier (Won) 14


18 21 Pier Pier Baukes Baukes

94 qEx 25 * * * * * * * * * * * * *
22 25 Pijtter Pieter Douwes Douwes

1821
* * * v1751 Tjerkwerd (Won) 43

1748: woont in de Schuijt
28 31 Pijtter Pieter Jelles Jelles

1693

* * * * 1757 Bolsward (Bol)


30 33 Pijtter Pieter Clases Klases

3593
* * * * * * * * *

1000 Pijtter Pieter Ottes Ottes

2030 qEx 27 * *
1007 Pijtter Pieter Idses Idses

2013 qEx 26 *
10 8 ds Popke Popke

Baron, de
1707

* * * * * * * +
3 3 Reijn Rein Lieuwes Lieuwes

2092 qEx 28
* * * * * * * *
4 3 Reijn Rein Lieuwes Lieuwes

2092 qEx 28 * * * * *
20 23 Reijner Reiner Sijbrens Siebrens

1731* * 1759 Baard (Baa)


31 34 Reijner Reiner Douwes Douwes

1705


* +
1754 Heeg (Wym)


31 34 Reijner Reiner Douwes Douwes
wed 1705* * * v
1758 Engwier (Won)15 13 Riemer Riemer Tjeerds Tjeerds

2197 qEx 29 * * * * * * * * * * * * *

1004 Rigt Rikstje Lieuwes Lieuwes

3066 qEx 30 *

31 Rinse Rinse Hoijtes Hoites

1679
* 1760 Grouw (Ida)


5 4 Seerp Seerp Baukes Baukes

93
* * * v1751 Allingawier (Won) 11

1748: een gemeen arbeider
31 34
Seerp
Stevens Swerms vroedsman 3437

*29 32 Sijbren Siebren Douwes Douwes

1719* * * * * * * * * *1751: woonde eerst bij Sjoerd Douwes in
4 4 Sijmon Siemen Joukes Joukes

1723

* v
1757 Exmorra (Won) 31


31 34 Sijmon Siemen Joukes Joukes

1723


* * v 1758 Exmorra (Won) 4 1760 Schraard (Won) 29


29 32 Sjoerd Sjoerd Douwes Douwes

3523

* * v1751 Bolsward (Bol)


1751: Sijbren Douwes (1719) bij hem hebbende ingewoond

1002 Sjoerd Sjoerd Gerbens Gerbens

1988 qEx 32 * *4 3 Teeke Teeke Haantjes Haantjes

1715 qEx 34 *
11 9 Teeke Teeke Haantje Haantjes

1715 qEx 34 * * * * * * * * * * * * *1748: woont bij Reijn Lieuwes van no. 3 in
17 15 Teeke Teeke Durx Dirks
wed 1717 qGr 23

* v
1758 Exmorra (Won) 26 1758 Parrega (Won) 1

= Jetske Teekes
26 29 Teeke Teeke Durx Dirks

1717 qGr 23

* * * +26 29 Teeke Teeke Durx Dirks
wed 1717 qGr 23
* * * * * v
1758 Exmorra (Won) 15


4 4 Tiete Tiete Baukes Baukes
kinderen 1720 qEx 35


* * g


1757: getrouwd aan Sijmon Joukes
4 4 Tiete Tiete Baukes Baukes

1720 qEx 35*1757: getrouwd aan Sijmon Joukes
12 10 Tiete Tiete Baukes Baukes

1720 qEx 35
* * * * 1757 Exmorra (Won) 11

13 11 Tiete Tiete Baukes Baukes

1720 qEx 35 * * * * * * * * * v

1757 Exmorra (Won) 101008 Tiete Tiete Tjeerds Tjeerds

483 qEx 36 * *31 34 Tjalke Tjalling Watses Watses Hiddema
273 qEx 37
* * * *vroedsman Swerms zetmeijer

1006 Tjalke Tjalling Watses Watses Hiddema
273 qEx 37 * *

1749 Exmorra (Won) 34

vroedsman Swerms zetmeijer
5 5 Tjeerd Tjeerd Jentjes Jentjes

1681 qEx 38
* * * * * * * *
6 5 Tjeerd Tjeerd Jentjes Jentjes

1681 qEx 38 * * * * *
2 2 Tjerk Tjerk Jans Jans

1708 qEx 39 * * * * * * * * * * * * *
21 24 Trijntje Trijntje Harmens Harmens

2004 qEx 03 *oud en arm
19 22 Uijltje Uilke Oepkes Oepkes

2106 qEx 40 * * * * v


1752 Idsegahuizum (Won)7 7 Uijlke Uilkje Jaans Jeens

2050 qEx 04


* +1751 Exmorra (Won) 33

30 33 Uijlke Uilkje Jaans Jeens

2050 qEx 04 * * * v1751 Exmorra (Won) 7


29 26 Wijbe Wiebe Pijtters Pieters

3594


b *

19 22 Wijbren Wiebren Wijnsens Wiensens

90


* * * 1758 Burgwerd (Won) 19

20 23 Wijbren Wiebren Wijnsens Wiensens

90


* * * v

1753 Burgwerd (Won) 19


16 14 Willem Willem Jillerts Jillerts

2066 qEx 41 * * * * * * * * * * * * *
24 27 Wopke Wopke Doekles Doekeles

1721 qEx 42 * * * * * * * * * * +


24 27 Wopke Wopke Doekles Doekeles
dochter 1721 qEx 42

* * *