Burgwerd bewoners 1761-1770

uit speciekohieren
jaar plaats hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam st fam naam toev aliment schip, woont in 't pn q nr 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood gn boer meer vrijgezel 600 gld, minder dan jaar trouwen getr met opm 1 opm 2 opm 3
1760 Burgwerd (Won) 1 Hessel Hessel Pijtters Pieters
1347 qSr 17 * * * * * * * * * * 1760 Schraard (Won) 3


17601777 Burgwerd (Won) 1 Schelte Schelte Johans Johannes
1342


1777 Schraard (Won) 391748 Burgwerd (Won) 2 Fedde Fedde Ruurds Ruurds
683 qBu 15
1749 Burgwerd (Won) 2 Johan Johannes Broers Broers
1813 qTj 41
1750 Burgwerd (Won) 2 Johan Johannes Broers Broers

wed

1813 qTj 41


1751 1753 Tjipke Botes


1753 Burgwerd (Won) 2 Tjipke Tjepke Botes Botes
1814
* * * * v1765 Bolsward (Bol)

1754 Burgwerd (Won) 2 Sipke Sipke Sipkes Sipkes
3619


1754 Franeker (Frn)
1765 Burgwerd (Won) 2 Harmen Harmen Pytters Pieters
4072
* * * * +
1765 Wolsum (Wym)
1769 Burgwerd (Won) 2 Harmen Harmen Pytters Pieters

wed

4072
* *


1783 Burgwerd (Won) 2 Teeke Teeke Durks Dirks
1388

1783 Longerhouw (Won) 5
1748 Burgwerd (Won) 3 Jacob Jakob Jorrits Jorrits


1769
2072 qBu 22 * * * * * * * * * *


1748 Burgwerd (Won) 4 Douwe Douwe Leeuwkes Lieuwkes
1807 qBu 14
1752 Burgwerd (Won) 1
1752 Burgwerd (Won) 4 Watse Watse Feddes Feddes
89 qAl 10

1752 Allingawier (Won) 22 1756 Schettens (Won) 10
1756 Burgwerd (Won) 4 Claas Klaas Hinnes Hinnes
1749 qEx 21 +
1756 Exmorra (Won) 271761 Burgwerd (Won) 4 Claas Klaas Hinnes Hinnes

wed

1749 qEx 21 * * v

1763 Bolsward (Bol)

1762


1762 Burgwerd (Won) 4 Sjoerd Sjoerd Clasen Klases
1750

b * * * * v

1767 Engwier (Won) 1
1767 Burgwerd (Won) 4 Gatse Gatse Gerbens Gerbens
1365


* * * * 1767 Bolsward (Bol)
1792 Burgwerd (Won) 4 Jelle Jelle Jans Jans

wed

1396


1792 Schettens (Won) 41748 Burgwerd (Won) 5 Jan Jan Aukes Aukes

wed

1944 qBu 25
1749 Burgwerd (Won) 5 Gooijtzen Gooitsen Jans Jans
1805 qAr 084 * * * * * * * * * *

17541797 Burgwerd (Won) 5 Folkert Folkert Hettes Hettes
3808


1797 Schettens (Won) 181748 Burgwerd (Won) 6 Rixtje Rikstje Jacobs Jakobs
2025 qBu 04

1749: oud en arm

1751 Burgwerd (Won) 6 Fokke Fokke Jans Jans
3173 qSr 11
1752 Schraard (Won) 33
1752 Burgwerd (Won) 6 Jan Jan Harmens Harmens


1752
2002 qBu 26

1752 Hartwerd (Won) 131761 Burgwerd (Won) 6 Jan Jan Harmens Harmens

wed 1761
2002 qBu 26 * * * * * * * * * *


1748 Burgwerd (Won) 7 Sjieuwke Sieuwke Lieuwes Lieuwes
2094 qBu 43
1752 Burgwerd (Won) 7 Sjieuwke Sieuwke Lieuwes Lieuwes

wed

2094 qBu 43
1753 Wommels (Hen)

1753 Burgwerd (Won) 7 Pijtter Pieter Heeres Heres
1789
* * * * * * * * * * 1753 Schettens (Won) 171783 Burgwerd (Won) 7 Hotze Hotse Pijtters Pieters
1340


1783 Schettens (Won) 21748 Burgwerd (Won) 8 Oene Oene Ates Ates
1888 qBu 33 * * * * * * v

1767 Burgwerd (Won) 45


1759
1753 Burgwerd (Won) 8 Ate Ate Douwes Douwes
1808

1755 Joure (Has)


op sig selfs is de vader v Oene Ates (1888)
1762 Burgwerd (Won) 8 Doekle Doekele Watses Watses
3958

*1762 Bolsward (Bol)
1767 Burgwerd (Won) 8 Johannes Johannes Douwes Douwes
1361


b * * *


1748 Burgwerd (Won) 9 Claas Klaas Wopkes Wopkes
1806 qBu 31 * * * * * * * * * *


1748 Burgwerd (Won) 10 Claas Klaas Jans Jans
2045 qBu 28
1757 Burgwerd (Won) 10 Claas Klaas Jans Jans

erven

2045 qBu 281759
1760: is Watse Jans

1760 Burgwerd (Won) 10 Watse Watse Jans Jans
1779
* * * * * * * * * *


1748 Burgwerd (Won) 11 Sipke Sipke Bouwes Bouwes
23 qBu 42
1749 Burgwerd (Won) 11 Pier Pier Watzes Watses
1810 qHa 06
1759 Wommels (Hen)

1759 Burgwerd (Won) 11 Reijn Rein Paulus Paulus
1801 qBu 38

1759 Burgwerd (Won) 401760 Burgwerd (Won) 11 Reijn Rein Paulus Paulus

wed

1801 qBu 38 * * * * * v


1766 Welsrijp (Hen)

1766 Burgwerd (Won) 11 Jacob Jakob Oepkes Oepkes
1358

* * * * * 1766 Kimswerd (Won) 811770 Burgwerd (Won) 11 Douwe Douwe Willems Willems
1849 qAr 178
* 1770 Arum (Won) 38


1770 1770


1748 Burgwerd (Won) 12 Sijbren Siebren Jans Jans
1792 qBu 41 * * * * v1765 Burgwerd (Won) 40

1752: twee plaatsen 1753: een plaats
1765 Burgwerd (Won) 12 Durk Dirk Theekes Teekes
1354
* * * * * * 1765 Tjerkwerd (Won) 91761 Burgwerd (Won) 13 Gilles Gilles
Hessels Mesdag Mesdag wed

3473
* * * * * * * * * *


1748 Burgwerd (Won) 14 Antje Antje Jans Jans
2030 qBu 10

1752: dogter gertrouwd

1753 Burgwerd (Won) 14 Gilles Gilles
Hessels Mesdag Mesdag koopman

3473
+
1753: voor een plaats.

1753 Burgwerd (Won) 14 Antje Antje Jans Jans
2030 qBu 10

1752: dogter gertrouwd

1755 Burgwerd (Won) 14 Aaltje* Aaltje Johannes* Johannes
3368 qBu 02

1752: de moeder v Antje Jans (2030)

1756 Burgwerd (Won) 14 Jan Jan Allerts Allerts
1796
* * * * * * * * * * 1756 Tjerkwerd (Won) 291748 Burgwerd (Won) 15 Ietje* Ietje Reijners* Reiners Buwalda Buwalda wed

2135 qBu 21
1749 Burgwerd (Won) 15 Scholte Schelte Jans Jans
1811 qPa 37 v1761 Pingjum (Won) 20

1756: de zoon onbekend waar

1761 Burgwerd (Won) 15 Jan Jan Baukes Baukes
1348 qPg 069 * * * * * * * * * * 1761 Pingjum (Won) 21


17621763 Burgwerd (Won) 15 Auke Auke Hotses Hotses

wed

3377


* v

1763 Hichtum (Won) 2 1764 Hidaard (Hen)

1763


1748 Burgwerd (Won) 16 Sjeerp Seerp Gerlofs Gerlofs
1990 qBu 40
1749 Burgwerd (Won) 16 Pijtter Pieter Jacobs Jakobs
3484

1756 Hichtum (Won) 5
1756 Burgwerd (Won) 16 Arjen Arjen Pieters Pieters
3374


1756 Burgwerd (Won) 171760 Burgwerd (Won) 16 Jacob Jakob Pieters Pieters


1760/1769
2125 qBu 24 * * * * * * * * *1748 Burgwerd (Won) 17 Pier Pier Thijssen Tijses
1809 qBu 3517551755 Burgwerd (Won) 17 Arjen Arjen Pieters Pieters
3374

1756 Burgwerd (Won) 16
1760 Burgwerd (Won) 17 Douwe Douwe Scheltes Scheltes
3670
* * * * v
1760 Nijland (Wym)
1765 Nijland (Wym)

1761 Burgwerd (Won) 17 Durk Dirk Wijtses Wietses
3936
b * v

1763 Schraard (Won) 30
1763 Burgwerd (Won) 17 Pijtter Pieter Harmens Harmens
4075


b * * * * * * *


1765 Burgwerd (Won) 17 Gerben Gerben Lieuwes Lieuwes
1355
* v1765 Hichtum (Won) 5 1766 Bolsward (Bol)

1766 Burgwerd (Won) 17 Cornelis Kornelis Harmens Harmens
4077

b * * * *


1748 Burgwerd (Won) 18 Claas Klaas Wiggerts Wiegers
1812 qBu 30
1753 Burgwerd (Won) 18 Claas Klaas Wiggerts Wiegers
1812 qBu 30 * * * * * * * * * *


1798 Burgwerd (Won) 18 Tjeerd Tjeerd Jans Jans
3776


1798 Longerhouw (Won) 1 1800 Longerhouw (Won) 9
1748 Burgwerd (Won) 19 Jan Jan Lolles Lolles Steensma Steensma burgemeester

3476

1748 Burgwerd (Won) 19 Wiebren Wiebren
Jans Steensma Steensma burgemeester

1279
* * v

1763 Wommels (Hen)

1749 Burgwerd (Won) 19 Lolle Lolle Joostes Joostes

wed

3475

1752 Hartwerd (Won) 5
1752 Burgwerd (Won) 19 Jarig Jarich Gerbens Gerbens
1093


1752 Wommels (Hen)
1753 Tzum (Frd)

1753 Burgwerd (Won) 19 Wijbren Wiebren Wijnsens Wiensens
90


1753 Exmorra (Won) 20 1758 Exmorra (Won) 19
1754 Burgwerd (Won) 19 Ype Iepe Tjerx Tjerks
1329 qPa 23

1754 Hichtum (Won) 6 1756n Hennaarderadeel

1756 Burgwerd (Won) 19 Tjietske Tjitske Obbes Obbes
3620

1756 Bolsward (Bol)


stom en doof

1763 Burgwerd (Won) 19 Romke Romke
Jans Steensma Steensma


4119


b * * v


1766 Bolsward (Bol)

1766 Burgwerd (Won) 19 Obbe Hobbe Yemes Iemes
1357

* * * * * 1766 Dronrijp (Men)
1779 Lollum (Won) 23


1770
1770 Burgwerd (Won) 19 Doeke Doeke Clases Klases
1269

b


1772 Burgwerd (Won) 19 Wijpke Wiepke Oenes Oenes
3928


1772 Schraard (Won) 271785 Burgwerd (Won) 19 Folkert Folkert Hettes Hettes
3808

1785 Schettens (Won) 12
1748 Burgwerd (Won) 20 Allert Allert Harings Harings
1795 qBu 09
1753 Burgwerd (Won) 20 Allert Allert Harings Harings
1795 qBu 09 * * * * * * * * * +1753: twee kinders uijt de huijs

1770 Burgwerd (Won) 20 Allert Allert Harings Harings

wed

1795 qBu 09
*


1749 Burgwerd (Won) 21 Tjamme Tjamme Wiggles Wigles
3621

1760 Burgwerd (Won) 47
1760 Burgwerd (Won) 21 Sjieuwke Sieuwke Lieuwes Lieuwes

wed 1761
2094 qBu 43 * * * * * * * * * * 1760 Lollum (Won) 261784 Burgwerd (Won) 21 Haije Haie Minses Minses Minsonides Mensonides wed

1087 qLh 02

1784 Longerhouw (Won) 81748 Burgwerd (Won) 22 Hille Hille Gerrits Gerrits
1803 qBu 20
1753 Burgwerd (Won) 22 Hille Hille Gerrits Gerrits
1803 qBu 20 * * * * v1765 Bolsward (Bol)

1765 Burgwerd (Won) 22 Foppe Foppe Jelles Jelles
1360
b * * * * v


1770 Spannum (Hen)

1770 Burgwerd (Won) 22 Albert Albert Rientses Rienks
1359

b


1748 Burgwerd (Won) 23 Hette Hette Durx Dirks

wed 1748
1960 qBu 18 * * * * * * * * * *


1761 Burgwerd (Won) 23 Pijtter Pieter Hettes Hettes

cum soc

4074
b d1762: hier aff 1 dood 1 dient en zie Burgwerd 28

1767 Burgwerd (Won) 23 Johannes Johannes Hettes Hettes
4076


* * * * 1767 Burgwerd (Won) 28
z v 001960?

1800 Burgwerd (Won) 23 Jelle Jelle Sjoerds Sjoerds

wed

1288


1800 Longerhouw (Won) 31748 Burgwerd (Won) 24 Reijn Rein Okkes Okkes
589 qBu 37
1753 Burgwerd (Won) 24 Reijn Rein Okkes Okkes
589 qBu 37

1754: de zoon dood

1757 Burgwerd (Won) 24 Reijn Rein Okkes Okkes

wed

589 qBu 37 * * * * * * * +

1754: de zoon dood 1763: zoon getr
1768 Burgwerd (Won) 24 Ocke Okke Reijns Reins
1749b * *


1748 Burgwerd (Won) 25 Age Age Tjeerds Tjeerds
2195 qBu 06
1753 Burgwerd (Won) 25 Age Age Tjeerds Tjeerds
2195 qBu 06

1756

1756 Burgwerd (Won) 25 Pijtter Pieter Formers Formers
3540
* * * * * * * * * * 1756 Wommels (Hen)


1758
1748 Burgwerd (Won) 26 Claas Klaas Sakes Sakes
312 qBu 29
1753 Burgwerd (Won) 26 Claas Klaas Sakes Sakes
312 qBu 29
1754 Tzum (Frd)

1754 Burgwerd (Won) 26 Reijner Reiner

Buwalda Buwalda


1745

1756 Burgwerd (Won) 30
1756 Burgwerd (Won) 26 Reijner Reiner

Buwalda Buwalda


1745

1756 Burgwerd (Won) 30
1756 Burgwerd (Won) 26 Rimmert Remmert Yedes Iedes
1685 qHa 09 * * * v
1764 Burgwerd (Won) 40
1764 Burgwerd (Won) 26 Johannis Johannes Lases Lases
4079* * * * * v
1764 Oosterend (Hen)
1769 Bolsward (Bol)

1769 Burgwerd (Won) 26 Jan Jan Abrahams Abrahams
1367
* * 1769 Itens (Hen)
1748 Burgwerd (Won) 27 Teekle Teekele Jans Jans
1783 qBu 441752

1752
1753 Burgwerd (Won) 27 Teekle Teekele Jans Jans
1783 qBu 44 * * * +
1764 Burgwerd (Won) 27 Jacob Jakob Teekles Teekeles
1784* * * * * * *


1748 Burgwerd (Won) 28 Jan Jan Harmens Harmens


1748
2002 qBu 26
1751 Hartwerd (Won) 13
1751 Burgwerd (Won) 28 Jetze Jetse Durks Dirks
224 qBu 27
1753 Burgwerd (Won) 28 Jetze Jetse Durks Dirks


1754
224 qBu 27 * *1763: woont bij Johannes Hettes

1762 Burgwerd (Won) 28 Johannes Johannes Hettes Hettes
4076

* * * * * v


1762 Burgwerd (Won) 23 1767 Burgwerd (Won) 23
1767 Burgwerd (Won) 28 Pijtter Pieter Hettes Hettes
4074


b * * *z v 001960?

1785 Burgwerd (Won) 28 Frans Frans Lourens Lourens
3803

1785 Schettens (Won) 11
1748 Burgwerd (Won) 29 Hendrik Hendrik Obbes Obbes
2103 qBu 17

seer arm

1753 Burgwerd (Won) 29 Hendrik Hendrik Obbes Obbes
2103 qBu 17 * * * * * * * * * *seer arm

1748 Burgwerd (Won) 30 Yttje Ietje Reijners* Reiners Buwalda Buwalda


2135 qBu 21
1753 Burgwerd (Won) 30 Yttje Ietje Reijners* Reiners Buwalda Buwalda


2135 qBu 21
1760 Burgwerd (Won) 30 Reijner Reiner

Buwalda Buwalda


1745
* * * * * * * * * *


1756 Burgwerd (Won) 30
1748 Burgwerd (Won) 31 Douwe Douwe Gerrits Gerrits
313 qBu 13
1751 Wolsum (Wym)

1751 Burgwerd (Won) 31 Wijbe Wiebe Sijmons Siemens
1777

1756: Hartwerd (Won) 5
1756 Burgwerd (Won) 31 Rommert Rommert Baukes Baukes
1748
* * * * * v1756 Schraard (Won) 22 1766 Schettens (Won) 1
1766 Burgwerd (Won) 31 Meijnert Meinert Ates Ates
3430

* * * * * 1765 Burgwerd (Won) 451766 Burgwerd (Won) 31 Jan Jan

Bualda Buwalda


1746

* * * * *1766: overige hoofden op Burgwerd nr 44

1748 Burgwerd (Won) 32 Jacob Jakob Pieters Pieters
2125 qBu 24
1749 Burgwerd (Won) 32 Johannes Johannes Haantjes Haantjes
740

1750 Burgwerd (Won) 32 Lucas Lucas Harmens Harmens

adsistent

3477
* * * * * * * * * *


1749 Burgwerd (Won) 33 mr Doitje Dooitse

Cooijker Kooiker


1799 qBu 11
1753 Burgwerd (Won) 33 mr Doitje Dooitse

Cooijker Kooiker


1799 qBu 11
1757 Burgwerd (Won) 331758 Burgwerd (Won) 33 mr Freerk Freerk Pijtters Pieters
3472
* * * +
1765 Burgwerd (Won) 33 mr Harnt Harrent Leenerts Leenderts Elsinga Elsinga


1364
b * * * * *


1790 Burgwerd (Won) 33 Pijtter Pieter Haijes Haies Robijn Robijn


3827


1790 Schettens (Won) 191748 Burgwerd (Won) 34 Geeske Geesje Clases Klases


1748
2078 qBu 04

arme kamer

1748 Burgwerd (Won) 34 Douwe Douwe Feijkes Feikes
1980 qBu 1217511753 Burgwerd (Won) 341753 Burgwerd (Won) 34 Geeske Geesje Clases Klases


1748
2078 qBu 04 * * * +

arme kamer

1765 Burgwerd (Won) 34 Folkert Folkert Hettes Hettes
3808
* * * * * * 1765 Hartwerd (Won) 2
armhuis

1748 Burgwerd (Won) 35 Jetze Jetse Durks Dirks


1748
224 qBu 27
1751 Burgwerd (Won) 27
1748 Burgwerd (Won) 35 Hidde Hidde Pieters Pieters
225 qBu 19
1749 Burgwerd (Won) 35 Douwe Douwe Rienx Rienks


1749
2118
* * +


1753: Diaconije huijs

1763 Burgwerd (Won) 35 Grietje Grietje Jans Jans
4120


b * * * * * d1770 Burgwerd (Won) 35 Jan Jan Annes Annes
4080

b


1748 Burgwerd (Won) 36 ds Johannes

Colerus Colerus


3010 qBu 01 * * * * * * * +

1751: dogter minder 1754: zoon tot Leeuwarden. 1758: zoon minder
1768 Burgwerd (Won) 36 ds Johannes

Colerus Colerus
wed
3010 qBu 01


v
1768 Dokkum (Dng)

1769 Burgwerd (Won) 36 ds T Teeke

Tadema1366
* * 1769 Parrega (Won) 191748 Burgwerd (Won) 37 Jacob Jakob Clases Klases
2080 qBu 23
1751 Burgwerd (Won) 45
1752 Burgwerd (Won) 37 Tijs Tijs Alberts Alberts
1933 qHa 11 * * * * * * * * * *


1748 Burgwerd (Won) 38 Mintje Minne Sijtzes Sietses
1781 qBu 32
1751 Burgwerd (Won) 38 Sijtze Sietse Mientes Meintes
1782
* * * * * * * * * *


1748 Burgwerd (Won) 39 Harmen Harmen Douwes Douwes
1786 qBu 16 * * * * * * * * * *


1748 Burgwerd (Won) 40 Reijn Rein Paulus Paulus Bijlsma Bijlsma


1801 qBu 38
1759 Burgwerd (Won) 11

1759: meede als gebruijkende twee plaatsen

1759 Burgwerd (Won) 40 Hendrik Hendrik Hansen Hanses
3474

1760 Wommels (Hen)

1760 Burgwerd (Won) 40 Tijmen Tiemen Floris Floris
1295
d
1760 Workum (Wor)
1761


1760 Burgwerd (Won) 40 Tjitske Tjitske Wijbrens Wiebrens
3749
g


1761 Wiebe Siemens


1761 Burgwerd (Won) 40 Jacob Jakob Lieuwes Lieuwes

wed

3268 qWi 046 * * * v

1761 Witmarsum (Won) 16 1764 Bolsward (Bol)

1761 Burgwerd (Won) 40 Wijbe Wiebe Sijmons Siemens
1777
* * * * v
1761 Nijland (Wym)
1765 Burgwerd (Won) 471761 Tjitske Wiebrens


1761 Burgwerd (Won) 40 Meijnte Meint Meijntes Meintes
3031 qSt 17 * * v


1761 Schraard (Won) 32 1763 Gaast (Won) 4
1763 Burgwerd (Won) 40 Jildouw Jildou Obbes Obbes
1353


* * v
1763 Oldeklooster (Won) 5 1765 Bolsward (Bol)

1764 Burgwerd (Won) 40 Rimmert Remmert Yedes Iedes
1685 qHa 09


*

1764 Burgwerd (Won) 261765 Burgwerd (Won) 40 Tjamme Tjamme Wiggles Wigles


1765
3621
* * * * * * 1765 Burgwerd (Won) 471765 Burgwerd (Won) 40 Arjen Arjen Pieters Pieters

wed

3374
* g1765 Burgwerd (Won) 47


1766
1766: getr. Met de man Sjoerd Klasen (doorgestreept) opgeschreven

1765 Burgwerd (Won) 40 Sijbren Siebren Jans Jans
1792 qBu 41* * * * * * 1765 Burgwerd (Won) 121765 Burgwerd (Won) 40 Rimmert Remmert Ijedes Iedes
1685 qHa 09v1765 Exmorra (Won) 31
1748 Burgwerd (Won) 41 Pieter Pieter Mintes Minses
1790 qBu 3617551756 Burgwerd (Won) 41 Pieter Pieter Mintes Minses

kinderen

1790 qBu 3617551757 Burgwerd (Won) 41 Tjalling Tjalling Pijtters Pieters
1791
* * * * * * * * * *de zoon van Pieter Mintes (1790) 1761: suster getr
1748 Burgwerd (Won) 42 Pier Pier Pijtters Pieters
1802 qBu 34
1760 Burgwerd (Won) 42 Pier Pier Pijtters Pieters

wed

1802 qBu 34 * * * * g


1765 Jan Scholtes 1765: kinderen dienen

1765 Burgwerd (Won) 42 Jan Jan Scholtes Scheltes
1341
b * *

1748 Burgwerd (Won) 43 Albert Albert Thijssen Tijses
2187 qBu 08 * * * * * * * +
1768 Burgwerd (Won) 43 Albert Albert Thijssen Tijses

wed

2187 qBu 08


v
1768 Burgwerd (Won) 45
1768 Burgwerd (Won) 43 Oene Oene Ates Ates


1769
1888 qBu 33


* * * 1768 Burgwerd (Won) 451797 Burgwerd (Won) 43 Teeke Teeke

Robijn Robijn


3828

1797 Schettens (Won) 19
1749 Burgwerd (Won) 44 Claas Klaas

Buwalda Buwalda wed

1798 qBu 23 * * v

1763 Bolsward (Bol)

1763 Burgwerd (Won) 44 Jan Jan

Bualda Buwalda


1746


b * * * * * * *


1748 Burgwerd (Won) 45 Fonger Fonger Teekles Teekeles
2038

1760 Burgwerd (Won) 46

1748

1749 Burgwerd (Won) 45 Sijbren Siebren Haantjes Haantjes
738 qHi 16

ja

1749 Burgwerd (Won) 45 Jildouw Jildou Obbes Obbes
1353

1752 Oldeklooster (Won) 5

ja

1751 Burgwerd (Won) 45 Jacob Jakob Clases Klases
2080 qBu 23 * v


1762 Burgwerd (Won) 48
1760 Burgwerd (Won) 45 Meijnert Meinert Ates Ates
3430
* * * * * v1760 Schraard (Won) 32 1766 Burgwerd (Won) 31
1763 Burgwerd (Won) 45 Gerlof Gerlof Hobbes Hobbes
3611

b * * * * v

1767 Burgwerd (Won) 48
1766 Burgwerd (Won) 45 Jan Jan
Jans Keetelaar Ketelaar wed

1368

* * * * * 1766 Tjerkwerd (Won) 4417661767: dochter dient 1767: zoon overleden
1767 Burgwerd (Won) 45 Oene Oene Ates Ates
1888 qBu 33

* v

1767 Burgwerd (Won) 8 1768 Burgwerd (Won) 43
1767


1768 Burgwerd (Won) 45 Albert Albert Thijssen Tijses

wed 1768
2187 qBu 08


* * * 1768 Burgwerd (Won) 431760 Burgwerd (Won) 46 Fonger Fonger Teekles Teekeles
2038
* * * * * * * * * * 1760 Burgwerd (Won) 45
1760: een nieuw huijs op een koud steed gebouwd

1760 Burgwerd (Won) 47 Arjen Arjen Pieters Pieters

wed

3374
* * * * v
1760 Burgwerd (Won) 16 1765 Burgwerd (Won) 40
1760 Burgwerd (Won) 47 Tjamme Tjamme Wiggles Wigles
3621
* * * * v
1760 Burgwerd (Won) 21 1765 Burgwerd (Won) 40

1760: een nieuw huijs op een koud steed gebouwd

1765 Burgwerd (Won) 47 Wijbe Wiebe Sijmons Siemens
1777
* * * * * * 1765 Burgwerd (Won) 401762 Burgwerd (Won) 48 Jacob Jakob Clases Klases
2080 qBu 23
* * * * * +


1762 Burgwerd (Won) 451767 Burgwerd (Won) 48 Gerlof Gerlof Hobbes Hobbes
3611


* * * * 1767 Burgwerd (Won) 451788 Burgwerd (Won) 48 Claas Klaas Sijmens Siemens
3817

1788 Burgwerd (Won) 51
1763 Burgwerd (Won) 49 Jetse Jetse Durx Dirks


1763
224 qBu 27

b * * * * * * *1763: Ao 1762 geboud

1774 Burgwerd (Won) 49 Jetse Jetse Durx Dirks

wed 1763
224 qBu 27

1763: Ao 1762 geboud

1780 Burgwerd (Won) 49 Hobbe Hobbe Yemes Iemes
1357


1780 Lollum (Won) 23


1780

1770
1766 Burgwerd (Won) 50 Rein Rein Poulus Paulus

wed

1801 qBu 38
* * * *
1766 Welsrijp (Hen)

1766: woont in Welsrijp

1766 Burgwerd (Won) 50 Hille Hille Clases Klases
3570

* v


1766 Schraard (Won) 40 1767 Schraard (Won) 31

1766: Ao 1766 een nieuw huijs geboud op een koud steed

1767 Burgwerd (Won) 50 Marcus Marcus Gerrits Gerrits
4081


* * * * 1767 Wirdum (Lwl)
1788 Burgwerd (Won) 51 Claas Klaas Sijmens Siemens
3817


1788 Burgwerd (Won) 48 1789 Witmarsum (Won) 67