Overzicht bewoners Wûnseradiel vanaf 1748 (speciekohieren)

De bewonerslijsten zijn gebaseerd op de speciekohieren van Wûnseradiel die van 1748 tot 1806 lopen.

In het jaar 1753 zijn in sommige dorpen de huizen opnieuw genummerd.

In de eerste jaren zijn de huizen nog niet genummerd. Door combinatie met de latere jaren hebben we die deels gereconstrueerd.

Huizen waarvan geen reconstructie mogelijk was hebben een nummer vanaf 1000 gegeven.

De bewoners hebben we voorzien van een persoonsnummer, We hebben daarmee een koppeling gemaakt tussen de personen genoemd in de speciekohieren met die genoemd in de personele kohieren én die in de quotisatie van 1749.

 

De dorpen Schraard, Longerhouw en Schettens staan volledig in deze database

 

kies hier boven
naar overzicht Wûnseradiel
naar hoofdpagina