Wûnseradiel / Wonseradeel
website van Douwe Meinderts Bonnema en Tjaart Egge Martens

 

 

 

logo Wûnseradiel
wapen Wsd
klik op kaart voor vergroting

 

Op deze pagina is bijeengebracht alle informatie over de gemeente Wûnseradiel /Wonseradeel die per 1 januari 2011 gefuseerd is met de gemeenten Bolsward, Sneek, Wymbritseradeel en Nijefurd tot de gemeente Súdwest Fryslân.

Boven in de tabs kun je doorklikken naar de verschillende onderdelen.

Uitgaande van de personele kohieren en speciekohieren en in combinatie met andere bronnen zoals de quotisatie van 1749, lidmatenlijsten, doop- trouw- en begraafboeken, weesboeken proberen we de bewoners van deze gemeente in voornamelijk de 18e eeuw in kaart te brengen. Met dit project van vele jaren zijn we nog steeds bezig, waardoor de site dan ook regelmatig aangevuld en gewijzigd wordt.

Om de mensen goed van elkaar te onderscheiden, zoals alle 'Jans Jans', 'Siemen Siemens' enz., geven we ze een uniek persoonsnummer. Met behulp van het genealogieprogramma Haza-21worden al deze mensen in hun onderlinge relaties verbonden.

De kaart biedt de mogelijkheid om de 29 plaatsen via een hotspot aan te klikken.

 

kaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

boek TD
Kaart van Wûnseradiel / Wonseradeel

 

Op deze kaart bevinden zich hotspots zodat je hier een dorp voor alle gegevens kunt aanklikken.

De kaart uit 1876 is door ons zelf ingekleurd waardoor wegen en waterwegen goed zichtbaar zijn.

 

kaart Wonseradeel

 

 

 

klik op de kaart voor vergroting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Schakel heeft uit velerlei bronnen lijsten samengesteld van de predikanten van Wûnseradiel.

Bronnen waar hij gebruik van maakt zijn o.a. in het Tresoar  te  vinden. We noemen hier het Adelsboek, archieven van het Hof van Friesland, Classis boeken, De Navorscher, De Nederlandse Leeuw, Blaupot ten Cate,  Naamlijst der Friese Doopsgezinde Leke- of Liefdeprekers en Predikanten  van ds Kalma, de lijst van predikanten van Romein en vele andere.

Predikanten en doopsgezinde voorgangers

van Wûnseradiel in overzicht

 

 

 

 

predikant predikant

 

 

klik op afbeelding voor vervolg

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezig met een complete verwerking van alle gegevens van de Personele Kohieren van de gemeente Wûnseradiel in een database, publiceren we hier de foto's van de pagina's van het verrekenboek van 1712.

Het interessante van dit jaar 1712 zijn de vele authentieke handtekeningen van de aangeslagenen.

Handtekeningen 1712

 

 

voorbeeld 1712 handtekeningenlijst
klik op bijgaande pagina voor vervolg
boek TD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewoners op alfabet

 

op voornaam

 

A

E

I

M

R

W

 

 

B

F

J

N

S

 

 

 

C

G

K

O

T

 

 

 

D

H

L

P

U

 

 

uitleg van de kolommen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tot en met B
Aafje Annes tot en met Bruin Jans
C tot en met E
Catharina Johannes tot en met Evertje Siebouts
F tot en met G
Fedde Douwes tot en met Grietje Wiebes van Koevorden
H
H.Krans tot en met Hubert Wietses
I
Ids Dirks tot en met IJsbrand Teekes Takema
Ja
Jaike Ides tot en met Jasper Jans
Je tot en met Ju
Jeen Baukes tot en met Justus L. de Gavere
K tot en met L
Karel Kutsch tot en met Lutske Klases
M tot en met O
Maaike Doekeles tot en met Otte Tjerks
P
P. Broersma tot en met Poppe Wiebes
R
Rebecca Jans tot en met Ruurd Wiepkes
Sa tot en met Si
Saakje Jakobs tot en met Sippes Sippes
Sj tot en met Su
Sjieuwe Lieuwes tot en met Suffridus Huizinga
T
Tee Piebes tot en met Trijntje Watses
U tot en met Z
Uilke Alberts tot en met Zacharias Elisas
  • In dit register zijn te vinden alle personen van Wûnseradiel die in ons bestand staan en van een persoonsnummer zijn voorzien.
  • Velen hebben echter nog niet een persoonsnummer gekregen, maar zijn al wel bij de bewoners vermeld. Daarentegen staan er mensen in het algemeen register die nog niet bij de genoemde plaats te vinden zijn, omdat de tabellen hier per 10 jaar geplaatst worden.
  • We zijn voortdurend bezig alle personen onderling te verbinden met behulp van het genealogieprogramma Haza-21.
  • Voor uitleg zie onder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitleg over de kolommen

 

 

 
dit is het persoonsnummer dat wij aan elk gekoppeld persoon geven

voornaam en patroniem volgens de namenthesaurus van Tresoar

let wel, dat Dirk vaak voorkomt als Durk en

Iens(t)es als Yns(t)es en IJns(t)es

woonplaatsen die wij aangetroffen hebben   in de tabellen "bewoners per dorp" kun je verder zoeken   persoon komt voor in de personele kohieren persoon komt voor in de quotisatie van 1749 (zie website van Tresoar) persoon komt voor in de speciekohieren
persoonsnummer
voornaam en patroniem woonplaats woonplaats woonplaats woonplaats
in perskohieren
in quotisatie 1749

in speciekohieren

bewonerslijst

3880
Dirk Ienses Cornwerd (Won) Makkum (Won) Oosterend (Hen) Schraard (Won)
Nee
Nee
Ja
3386
Dirk Ienses Arum (Won) Hichtum (Won) Pingjum (Won)
Nee
Nee
Ja
3094
Dirk Ientes Kimswerd (Won) Piaam (Won) Zurich (Won)
Nee
Ja
Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafieken

 

 

 

 

Met als uitgangspunt de databases die we opgebouwd hebben, zijn een aantal grafieken gemaakt van de 18e-eeuwse bewoners van Wûnseradiel.

 

klik hier Aantal overleden gezinshoofden en vrouwen per jaar tussen 1748 en 1760, de totalen en als percentage van de bevolking.
klik hier Het aantal gezinshoofden tussen 1748 en 1760 per jaar
klik hier Arum verhuizingen in de jaren 1751 tot en met 1760. Aangegeven is het aantal verhuizingen en de dorpen waarheen verhuisd is..